Harktberichten Verdelging van Slakken Onze Plichten Pelzen van meststoffen en veevoeders per hoeveelheden van minstens 5000 kgr. op wagon, in 't a'gemeen te Antwerpen MESTSTOFFEN VEEVOEDERS LANDBOUWWAREN SUIKER flioot gt til dezer woekeraars, mag de veroor zaakte «cbade geschat werden op een verlies van 5 tol 10 fr., dus gemiddeld 7.50 fr. per dier. Indien men nu rekening houdt van het s^etal runderen welke daor de laatste land- houwoptelling vastgesteld werd, alsook van het percent dieren welke, volgens de reken- Uellingen. in België 18 0/0 der runderen be- -drtdagt dan mag het verlies, door den bies- wcj-ni jaarlijks in België veroorzaakt, geschat worden op minstens 3 millioen franken. Het is bijgevolg van allergrootste belang, zoo wel Voor de stalmelkers als voor veekweekers en vetleggers alle middelen te gebruiken om dit schadelijk woekerdier te bestrijden. Bij menige landbouwers heerscht de mee ning dat de tegenwoordigheid van bieswor- mon mag aanzien worden als een goed ken- tetken san geschiktheid tot hot vetten. Welnu, de ondervinding bewijst dat de runders met fijne, zachte huid meer aangetast Worden door de horzelvlieg dan de anderen. Zulks is daarenboven gemakkelijk te begrijpen, daar de larven dezer kerfdieren gemakkelijk zulke huid doorboren. In het 'algemeen bewijst do tegenwoordig heid van talrijke bieswormen dus alléénlijk, ebt het aangetaste dier van eene fijne, zachte huid voorzien is, wat als een gunstig ken- teefcen aanzien wordt. Doch men bemerke wel, dat dc tegenwoordigheid der bieswormen het geheel niet onontbeerlijk is om eene ge lijke geschiktheid tot het vetten te toonen. Bestrijdingsmiddelen. Het eenigc doel treffend bestrijdingsmiddel tegen de horzelvlieg bestaat in het vernielen der larven of bies wormen. If en meel de larven uit dc horzelbuilen du wen en onmiddellijk daarna onder den voet verpletteren. Zoo doende zal men het ver poppen der lanen beletten en bijgevolg do vermenigvuldiging der horzelvlieg tegen wer ken. Van af de maand Maart wordt het gemak kelijk de tegenwoordigheid van bieswonncn bij de runderen vast te stellen met 'de hand over den rug der runderen te wrijven, voelt men gemakkelijk de werrabollen die zich daar zouden ontwikkeld hebben. Bij middel van een scherp penncmes maakt men in elke wormbol eene kleine insnijding en dcor eene drukking met de vingers aan de basis der buil, doet men de larve of biesworm uitkomen, welke men dan verplet tert op den grond. Het groot voordeel dezer kleine insnijding is, dat de rechtlijnige wonde alzoo verwekt, niet de minste sporen laat in het leder, ter- W'ijl Jiet JiAtmiilijk Hoorhoren der huid door de volwassene larven zelve, ofwel onder de drukking der handen, altijd sporen en zelfs gaten achterlaat, wat aldus de weerde van het leder merkelijk vermindert. Em. Van Gcdlsenhoven, I.andbouw-ingenieur van den Staal. In de bloemen- en groententuinen kunnen de slakken soms heel wat schade aanrichten. Ook de landbouwer ondervindt dikwijls door deze dieren groot nadeel. Geheele akkers, met graan, vooral op lage gronden en daar, waar slcoten in de buurt zijn, worden soms kaal gevielen en vernield. Het behoeft geen bevreemding te wekken, dat dikwijls naar een middel is gezocht, om het kwaad te keeren, de slakken te vernietigen. Het best van alle aanbevolen middelen vol doet in de praktijk het ijzervitriool. Het ijzervitriool wordt tot fijn poeder ge wreven en met droog zand gemengd!, om het zoo gelijkmatig mogelijk te kunnen uitstrooien. Dit moet plaats hebben bij vochtig weer of na zonsondergang. De slakken gaan, als zij door het ijzervitrioolpoeder getroffen worden, met zekerheid ten gronde. Zij kruipen in elkaar, vertoonen hevige krampen en sterven. Een middel goedkoop dus en gemakkelijk aan te wenden. Des Zondags de Heilige Mis bijwonen is voor ons eene plicht, maar niet al hetgeen wij veiplicht zijn te doen, wij moeten ons open baar en dagelijksch leven naar de leering wan onzen Goddelijken Zaligmaker schikken willen wij ons als ware christenen gedragen, hier ter wereld gelukkig zijn en eens het doel onzer schepping, de eeuwige zaligheid bereiken. In hel openbaar leven moeten wij getrouw zijn aan de beloften door ons bij het ont vangen an het H. Doopsel afgelegd in het openbaar, in het dagelijksch leven moeten wij toonen getrouw te zijn en te blijven aan den plechtigen eed op den dag onzer eerste H. Communie gedaan; in het openbaar, in het dagelijksch leven moeten wij bereid zijn ver volging te willen lijden, ons te willen laten smaden, honen, verguizen, ter wille van Chris tus, die zooveel voor ons geleden heeft; doch tevens moeten wij ook in het openbaar leven toonen, dat wij willen strijden voor dc eer van •Christus en zijne vlekkelooze Bruid. Vooral de verplichting om te strijden voor Christus en Zijn Kerk, is een plicht waaraan niet allen even breed voldoen. Vooral niet in onze dagen, nu er toestanden 'ontstaan .of bestaande toestanden een hinderpaal zijn om bet Kruis van Christus in alle 3:°r,e J'" (toen uitblinken, is het onze plicht ons ten strijde aan te gorden. Handelen wij we ov° eenkomstig de raadgevingen, welke d< >u' sen als ware vaders der geloovigen ons sturen. De groote, doorluchtige Paus Leo X schreef den 28 Maart 1879 aan kardinaal Matthieu het volgende Wanneer de geest van dwaling en opstand zijn troon heeft kunnen oprichten en uit 3 1 klassen der maatschappij arbeiders en begun stigers heeft kunnen verzamelen, zoo is nt' zeer noodzakelijk dat de kinderen des lichts, vooral de herders der zielen, het eindelijk u grijpen mogen, een grooter eenheid en l volherdende standvastigheid onder elkandei tot stand te brengen, opdat ze liet rijk der gerechtigheid op breede grondslagen van waarheid en liefde mogen vestigen. Wij bevelen u bijzonder de liefde aan in haar verschillende vormen en gedaanten c liefde, die de dwalende terugvoert: de liefde, die verlicht, die het goede uitwerkt door wool den, geschriften, vergaderingen en wederzijd- sche ondersteuning. Indien deze zeer verhe vene deugd volgens de regels van liet Evan gelie werd beoefend, dan zou het beter ge steld zijn met de. burgerlijke maatschappij- De koortsachtige uitvallen van loorn zouden verdwijnen, de volksmenigte zou tot rust komen, de oplossing van het sociale vraag stuk, dat met zooveel moeilijkheden gepaard, allen afmat, volkeren en staten, zou verge makkelijkt worden. Als wij i Katholiek willen zijn, moeten wij de hand in onzen boezem steken, en bij ons zeiven afvragen verleenen wij wel den we- derzijdschen steun, door den Paus aanbevolen, om door woorden, geschriften en vergade ringen de dwalenden terug te voeren Trach ten wij niet veeleer dien steun, dien on mis baren wederzijdsclien steun te onthouden, door oas te verschuilen achter werkelijk bestaande of ingebeelde toestandenachter „toestan den", die wij zelf scheppen, en waardoor wij dc oorzaak zijn, dat de oplossing van het so ciale vraagstuk met zoovele moeilijkheden ge paard gaat, en waardoor de sociale wanver houdingen met den dag grootere afmetingen aannemen. Indien wij werkelijk onze plichten willen kwijten, dan moeten wij erkennen, dat ook ten onzent sociale wanverhoudingen bestaan, en dat, wanneer wij niet medewerken om die sociale misstanden weg te nemen, wij zelf de oorzaak zijn van toestandenover wier bestaan wij ons beklagen. Men stelle niet de vraag hoe de toestan den zullen worden. Deze vraag is overbo dig, want ook de groote Leo XIII, wiens adelaarsblik de toekomst doorschouwde, heeft ze ons voorspeld in zijn op 1 Jan. 1890 uit- geveerdigde Encycliek. Veel teekenen zoo schreef Paus Leo XIII1 kondigen aan, dat de verdiende straf fen niet lang meer zullen uitblijven hetzelfde bemerken wij, als wij acht geven op den toestand der verschillende Staten, vanwelke wij verscheidene door biunenlandsche woe lingen den val zien nabijgcbracht, geen en kele geheel buiten gevaar zien. Als toch de partijen der goddeloozen op den ingeslagen weg vuorlgaan, als het haar gelukt door schan delijke hulpmiddelen bij nog schandelijker be doeling, waarvan ze zich tot dusverre bediend hebben, haar macht en invloed te verster ken, dan zal het inderdaad te duchten zijn, dat zij alle Staten van de grondslagen, welke hun door dc natuur gesteld zijn, zullen los scheuren. i Neen, wij welen het zeker, dat geen enkele Katholiek tot toestanden wil geraken, welke we hierboven met Leo's woorden hebben ge schetst. Wij zien die toestandenmeer en meer naderen cn laten wij het eerlijk, laten wij het ruiterlijk bekennen wij verzuimen cnzcu plicht als katho liek, als gehoorzame kinderen van Ro me's Opperherder, de voorschriften op te volgen, ons door Paus en Bisschop gegeven. Wij zoeken uitvluchten in. toestandendie helaas treurig zijn, maar die zullen verergeren wanneer wij de woorden, ons door den Paus toegesproken, niet ter herte nemen en in da den omzetten. Neen, onze plichten kwijten wij niet, als wij nog voortdurend blijven talmen. In onzen huidigen snel levenden tijd ligt in talmen gevaar, zelfs groot gevaar, want de voTkomene zekerheid bestaat, dat wij door talmen te laat zullen komen, omdat de partijen van dwaling en opstand niet talmen, maar met den stormpas aanrukken om alle gezag zoowel geestelijk als wereldlijk omver te wer pen. Om te verhoeden dat alle gezag wordt om vergeworpen, moeten wij verschansingen op richten, verschansingen van Katholieke sociale vereenigingen, moeten wij elkander weder- kecrig steunen, moeten wij de banier volgen van hen, die in staat zijn door woord en ge schrift, en in het openbaar cn op vergaderin gen breed de Katholieke beginselen uiteen te zetten. Doen wij dit, dan zijn wij Katholiek in den volsten zin des woords, dan hebben wij aan spraak op dien eeretitel dan zullen wij dc vijanden van de waarheid, het recht cn dc liefde bedwingen, de zwakke en terneergesla gen gemoederen versterken en het volle be wustzijn hebben, dat wij als Katholiek onzen plicht hebben gedaan. lente Sodaeitraat, stikstof 15 1/2 °/o lvutv Zwavelzure ammoniak, stikstof 20 o/o lente Kalknitraat, stikstof 13 Kalkeyanamide, amidische stikstof, 15 18 o/o Wolafval, organische stikstof 4-5 1/2 o/o te Verviers Opgeloste gn a no 7x10x2 Superfosfaat, gedroogd, 14/16, 16/18 Thomasfosfaat, 75 oplosbaarheid en 75 fijnheid Kaïniet, 14 o/o, te Strasfurt Lhloorpotasch, zuiver 90 0/0 id Zwavelzure potasch, zuiver 96 id Fosfoorhoudende pleister, te Engis. Kalk, per 10.000 kigr. Kopersulfaat 0'lauwe aluin) zuiver 89/99, per 350 kgr Ruw ijzersulfaat, per 100 kgr Ontwaterd ijzersulfaat, in poeder, per 100 kgr. Ravisonkoek 5xlXl Koolzaadkoek 5x2x1 Prijs per TOO KI LOG. 23.60 4 27 75 22 65 4 «f g 0 90 per eeuh. 22 00 0.33 1 '2per eenh. 0 25 per eenh. 3 00 18.55 22.70 1.60 90 00 58.00 5.25 7.25 12 00 13 50 Gehalte Eiwit en Vet Samen PRIJS PER 100 KILOG. Inlandsche lijnkoek Amerikaansche lijnkoek Zuiver lijn meel 95 Aardnootkoek Katoenkoek Katoenmeel, dubbel Kokoskoek Mei-Juni id Smith Ma'iskoek Maïsmeel Palmkoek, volgens merk Sesaamkoek Sojakoek Rijstmeel Yleescmeel I.iebig ïarwe zemelen Gedroogde, stokerijdraf Maïsdraf Unica Gedroogde aardappelen, gezeefd te Nieupoort 21.00 19.3/4 19.00 21.00 20.3/4 21.1/2 49.7/8 4 15.5,8 16 3 4 18.50-17.00 17.3/4 18.1/4 9.50-10 50 40.00 13.25 12.50-13 75 15.75 18.25 Piiis per 100 kilog. MARKT VAN Tarwe inlandsche Tarwe Danube Tarwe Amerikaansche Rogge inlandsche Gersl inlandsche Gerst Moldayie Haver inlandsche Haver Courlandsche Maïs Plata. Maïs van Odessa Hop per 100 pond Tabak id. Suikerijen beschikbare Suikerijen nieuwe Aardappelen Paardeboonen Boter per kilogr. Eieren per 26 21.50-22.C0 19.50-20.75 18.25-20.50 16 87-17.00 16.50-17 50 15 50-16.50 19.50-20,25 18.75-19 25 15.25-15.55 14.25-14.75 115 25 5 Kortrijk 26/5. Antwerpen 14 1/4 15.1/2 9.25-10.50 22 00-23 00 2.90-3.20 2.20-2.30 26 5 Aalst 25/5 Kortryk 26, 5 Rousselare 25/5 Kortrijk 26 5 Rousselare HUISDIEREN Prijs per kilog. levend gewicht Getal ter markt Markt van Ossen 0.92 1.16 561 27/5 Anderlecht Stieren 0.82 1.05 514 li Koeien en Vaarzen 0.70 0.95 971 Zwijns 0.80 - 1.00 3159 28/5 Anderlecht Ossen 0 86 4.07 33 25 5 Kortrijk Vaarzen 0.87 1.08 139 Koeien O r-H 1 00 0 166 Stieren 0.83 1 05 28 Ruwe beetensuiker fr. 2182 Ruwe beetensuiker octobcr 24 50-24.75 Geraffineerde beetensuiker

HISTORISCHE KRANTEN

Het Veld (1914) | 1914 | | pagina 3