Zwavelzuur Ammoniak ZWAVELZUUR AMMONIAK si Van Iseghem-Van Haute Het is te verkrijgen bij alle Mesthandelaars en in al de Landhouwsyndikaten DROGERIJ VRR LOKDRSOWPRODOGTEN Loepen dient tot niets, men moet op tijd vertreden, van de lente a/eenen voorraad stikstof in den grond brengen, bij middel van het hetwelk zonder tegenspraak de beste stikstofmest is. NIEUWPOORT WOORDEN WEKKEN VOORBEELDEN TREKKEN. Veeweiden in de Franseh-Belgische grensstreek POLITIE VAN HET VERVOER LANDBOUWERS I Leest en Verspreidt uw vakblad HET VELD I LANDBOUWERS! WACHT KWIJNEN NIET TOT UWE VRUCHTEN OM HUN 8TIK8T0F TE QEVEN Zii zullen alsdan reeds achteruit sijn en de verloren tijd zal moeten ingewonnen worden door ze aan te jagen met te snei- 5v?rk?nde meststoffen. - De planten zullen niet kloek zijn zij zullen meer blootge steld zijn aan legeren en aan ziektenaanvai. Het strooi zal zich ontwikkelen ten nadeele van het graan, de bladeren ten nadeele van de knollen en de wortelen. De planten zullen er van het begin en gedurende gansch den loop van hunnen wasdom volgens hunne behoeften, de krachten in putten om zich tot hunne rijpheid toe, zonder stilstand, regelmatig te^ ontwikkelen. - De planten zullen sterk zijnde oogsten schoon en overvloedig. Landbouwers! Om al die redens, geeft de voorkeur aan het Het COMPTOIR BELGE DU SULFATE D'AMMONIAQUE (Naamlooze Vennootschap) 8, Berckmansstraat, te BRUSSEL, geeft kosteloos en op enkele aanvraag, alle inlichtingen nopens zijn gebruik. SpecialiteitGekenmerkt voedsel Jmet gedroogde Aardappelen voor VERKENS KALVEREN Voederproef gedaan op een nest van 11 jonge viggens bij den heer HENRI BEUSELINCK, Voorzitter van 't Veesyndikaat te Beerst. 1= Lot6 Viggens I IIe Lot5 Viggens t TARWEMEEL Afgeroomde melk (Gedroogte Aardappelen Voeders |Afgeroomde melk Den 2 Februari op 17 dagen ou lerdom wegeu de 6 52 kilos Den 2 Maart op 41 dagin ouderdom wegen de 6 160 kilos Den 18 Maart op 60 dagen ouderdom wegen de 6 10S kilos Dit lot beeft gcëten leder dier heeft dezelfde hoeveelheid af- geroomde melk gekregen. I 200 kg. gedroogde aardappelen aan 19,50 I fr. is 30 fr. leder zwijntje kost gedurende de 13 da gen der proef 59 6 is 6,50 fr. Voeders Den 2 Februari op 17 dagen ouderdom ®egen de 5 11 kilos Den 2 Maart op 41 dagen ouderdom wegen de 5 120 kilos Den 18 Maert op 60 dagen ouderdom wegen de 5 165 kilos Dit lot beeft geëten Ieder dier heeft dezelfde hoeveelheid af geroomde melk gekregen 170 kgr. tarwemeel aan 21 fr. is 35,70 fr. leder zwijntje kost gedurende de 13 da gen der proef 35,70 5 is 7,14 fr. Beziet dus den schoonen uitslag bekomen met het voedsel met gedroogde aardappelen. 't Gedacht eener der vermaardste zwijnekweeker der streek Moest men eene mengeling toedienen van gedroogde aard appelen met tarwemeel in afgeroomde melk. dat ware een ideaal voedsel voor zwijne jongen op te kweeken zonder ze te verbranden. Een ministerieel besluit in dato 12 Mei (Moniteur van 13 Mei) bepaalt het volgende: De uitvoer van runderen, schapen, zwij nen en geiten, herkomstig van gemeenten waar hel mond- en klauwzeer werd besta- tig<l en van de localReiten welke aan die gemeenten palen, is verboden. Dit verbod treft voormelde vecrassen, dat de inlanders voor het dagelijksch weiden in Frankrijk verlan gen te leiden, alsmede de dieren derzelfde rassen, van Fransche herkomst," vroeger in België voor het dagelijksch weiden ingevoerd en waarvan de houders den wederuitvoer in Frankrijk zouden willen doen.. Dit besluit is met 15 Mei in werking getreden. Ministerie van Landbouw en Opanbare Werken. Er—i Beheer der Gemeentewegen ALBERT, Koning der Belgen, Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden- Heil. Gezien de wet van 1 Augustus 1899 be treffende de politie van het vervoer en het verkeer Herzien de koninklijke besluiten van 4 Au gustus 1899, 5 Maart, 12 Juli en 21 Novem ber 1910, houdende algemeen reglement aio pens deze zaak Overwegende dat de ondervinding de nood zakelijkheid bewezen heeft dit reglement te wijzigen Gezien de adviezen der bestendige depu tatie der provincieraden Gezien de overeenkomst van Parijs, van 11 October 1909, nopens het internationaal verkeer der motorvoertuigen Op voorstel van onzen Minister van Land bouw en Openbare Werken, .Wij hebben besloten en Wij besluiten De politie van bet vervoer is beheerd dooi de algemeenc navolgende bepalingen, onver minderd de palitiereglementen genomen krach tens de wetten betreffende de politie der spoorwegen, buurtspoorwegen, tramwegen en gemeenschappelijke vervoerdiensten te lande. HOOFDST. I. Voertuigen en Gespannen. Art. 1. De voertuigen op den openbaren weg rollende moeten voldoen aan de navol gende algemeene voorwaarden 1. De totale lengte der fissen mag de 2.50 m. niet overtreffen de uiteinden der naven en der assen zijn in deze lengte begrepen en mogen geen uitsprong hebben van meer dan 20 cm. op het vlak der buitenzijde van de velg. Deze bepaling is niet van toepassing op het landbouwgereedschap 2. Het ijzeren beslag der wielen van de gewone voertuigen moet eene effen en onaf- gebrokene oppervlakte hebben de nagels, klinknagels of klinkbouten, mogen niet uit steken. Zoo het beslag uit verscheidene ban den gemaakt is, moeten deze goed naast elkan der gelpaalst worden 3. Alle andere voertuigen dan gewone rij tuigen ujtsluitelijk dienende tot het vervoeren lan personen moeten, goed in 't zicht, langs don linkerkant 'of langs voren, juist en dui delijk den naam van den eigenaar dragen en zijne huisvesting aanwijzen. De rijwielen, welke niet voorzien zijn van eene reglementaire plaat door de bevoegde overheid afgeleverd, zijn aan diezelfde verplichting onderworpen. Alle motorvoertuig rollende op de open bare wegen meet voorzien van eene plaat een volgnummer dragende. Deze plaat wordt afgeleverd door den gou verneur der provincie, op aanvraag van den eigenaar cn op vertoon, door dezen, van een identiteitsbewijs uilgaande van het gemeen tebestuur zijner woonplaats, en mits bewijs dat hij eene som van 5 fr. gestort heeft in handen van den ontvanger der belastingen van het gebied. Bij het afleveren van de plaat, moet de gouverneur aan den belanghebbende, in per soonlijken naam, een certificaat overhandi gen van inschrijving op het stamboek. De geleider mr.et dit stuk vertoonen telkenmale, de agenten belast met de politie van het ver voer en van het verkeer het vereischen. Indien de eigenaar van het rijtuig eene vennootschap is, zal het getuigschrift afgele verd worden in naam van deze laatste, ver tegenwoordigd door een of meer verantwoor delijke afgevaardigden, bij overlegging der identiteitsbewijzen. In geval een nieuw verantwoordelijk afge vaardigde aangesteld wordt, zullen, op aan vraag der belanghebbenden, aan de getuig schriften de noodige wijzigingen gebracht wor den door de zorgen der gouverneurs. De plaat moet geplaatst worden 'op het ach terdeel van het voertuig, goed in 't zicht, derwijze dat het volgnummer gemakkelijk lees baar zij zij moet vastgemaakt worden, op minstens twee punten, in een vlak loodrecht op 'de middellijn van het voertuig. Het volgnummer moet een tweede maal aan geduid worden, door de zorgen van den eigenaar, op zichtbare en leesbare wijze, in witte cijfers op zwarten grond, 't zij op het voorgedeelte des voertuigs, 't zij op eene plaat, op het voorgedeelte vastgemaakt, zoo als bevolen wordt voor de plaat langs achter. Bij afwijking van hel hierbovenstaande, mag de achterplaat der motorijwielen geplaatst worden binnen het vlak van het kader van het toestel, het opschrift langs den linker kant gedraaid. Deze -plaat en opschrift moeten geplaatst worden op ten minste 50 centimeter van den grond en ten allen tijde in een volkomen staat van reinheid behouden worden.. De kleinste afmetingen der cijfers van het nummer der achterplaat. Deze opschriften, op het voertuig zelf of op eene afgezonderde plaat vermeld, moeien op hunne geheele lengte on derlijnd worden door eene wiltestreep van 15 millimeter dikte, gelijkloopend met den benedenkant der cijfers van het nummer, en op 15 millimeter ervan. Het is stipt verboden op zichtbare wijze langs voren of langs achter der motorvoer tuigen van allen aard, een ander nummer te plaatsen dan het volgnummer afgeleverd in dc hierbcvenstaande voorwaarden. Bij afwijking van voormelde bepalingen mogen de motorvoertuigen, komende uit den vreemde, en niet voorzien van het Belgisch volgnummer, binnen het Rijk rijden, wan neer zij. ter uitsluiting van al ander toe ken, het kenmerk dragen welk hun opgeleed is door de bevoegde overheid van hun land van berkemst, alsmede eene bijzondere plaat fang; achter, vastgemaakt zooals hierboven beschreven, en dc letters dragende welke hunne nationaliteit vaststellen (1) De geleider is gehouden deze merken op tiet tolkantoor der grens ie doen registreeren bij zijn intreden in België. De registratie kan enkel geschieden op ver toon van stukken, de rechten van eigendom op het motorvoertuig en de identiteit des ge leiders vaststellende. Het tolkantoor zal terstond, tegen betaling van 2 fr., een dubbel afleveren van de akte van registratie, welke de geleider gehouden is te vertoonen op ieder verzoek der agen ten hel ast met de politie op het vervoer en op het verkeer 4° Bij het vallen van den dag tot 's mor gens, moet alle gewoon voertuig verlicht zijn ten minste door één lantaarn, licht versprei dende zoowel in de richting van den gang als langs achter en bezijden De motorvoertuigen moeten langs voren verlicht zijn door ten minste twee lantaarns, licht verspreidende in de richting van den gang, en langs achter door een stelsel, welk toelaat gemakkelijk het volgnummer telezen, of de vreemde merken in 3° hierboven ver meld. De rijwielen alsook de motortweewielers en -driewielers moeten enkel verlicht worden met ééne lantaarn die licht uitstraalt in de richting der vaart. In den doorgang der agglomeraties voor zien van eene openbare verlichting, is het verboden gebruik te maken van vuur baak-lantaarns, tenzij het licht ervan behoor lijk gematigd zij 5° De motorvoertuigen en de rijwielen moeten voorzien zijn van een verwittigings toestel bestaande aVoor de motorrijtuigen, uit eene tromp mei diepen toon, welke kan gehoord worden op ten minste 15o meters b) Voor de motorrijwielen, uit eene tromp met scherpen toon, hoorbaar op ten minste 15o meters c) Voor de rijwielen, uit eene rinkelbel of een klokje gezegd a roulette waarvanda toon op 5o meters kan gehoord worden. Voor de voertuigen van een dezer drie soorten mag men geen ander verwittigings toestel bezigen dan dit waarvan zij moeten voorzien zijn ingevolge de bovenstaande bepalingen. Doch de motorrijtuigen mogen voorzien zijn van een fluitje of van een trompet met verscheidene tonen, waarvan het gebruik enkel toegelaten is buiten de behuisde dorp- of stadswijken. Het is ten stelligste voorgeschreven het verwittigingstoestel te bezigen bij het naderen van voetgangers, trek-, last-of rijdieren, vee ii) Naar luid van dé internationale overeen komst van 11 October 1909, wordt het onderschei- dingsmerk voor de automobielrijtuigen vastge steld door eene ovale plaat van 30 centimeter breed en 18 centimeter hoog, dragende één of twee in t zwart geschilderde letters op witten grond. De letters moeten latijnsche hoofdletters ziin van minsten 10 centimeter hoogte, en hare lijnen moeten eene dikte van 15 millimeter heb ben voor de motocycles en motocycletten door eene ovale plaat van 18 centimeter breed op 12 centimeter hoog de letters moeten 8 centimeter hoog en de dikte hunner lijnen moeten 10 milli meter zijn. De onderscheidingsletters voor de verschillende landen zijn Duitschland D, Oosten rijk A België B, Bulgarië B G, Spanje E.Vereenig- de-Staten U S, Frankrijk F, Groot-Brittanje G B, Griekenland, G R, Honearië H, Italië.Montenegro M N Monaco M C, Nederland N L, Portugal P, Rusland R, Roumenië R M, Servië S B, Zweden S, Zwitserland C H. en kudden, alsook bij het kruisen en draaien van straten en wegen 6° De voertuigen welke bij sneeuwtijd langs de baan rollen, en, ten allen tijde, de rijtuigen met elastieke wielbanden, moeten voorzien zijn van bellen, welker klank mach tig genoeg zij om de voetgangers te waar schuwen 70 De zelfbewegende rijtuigen, de moto cycles, de baanlocomotieven en de rijwielen moeten voorzien zijn van remmen welke onmiddelijk kunnen gespannen worden en de wielen stil leggen 8° Is verboden het verkeer van motor rijtuigen welke hinderlijk zijn door hun gerucht, stoomontsnapping, rook,uitlooping van olie, of om alle andere redens 90 Niemand mag een motorvoertuig gelei den zoo hij niet ten minste 18 jaar oud is. Art. 2. De baanlocomotieven, de voertui gen dienstdoende als baanlocomotieven hoe groot het gewicht ook zij, evenals de voer tuigen met mechanische beweegkracht en meer dan 10,000 kilogram wegende, mogen in de verschillende provinciën van het Rijk slechts in gebruikgebrachtworden, krachtens eene bijzondere machtiging door <le besten dige deputatie verleend voor ten hoogste één jaar. Het machtigingsbesluit, altijd herroepelijk en dat de leiders der bovenbedoelde voertui gen op elk verzoek moeten vertoonen, zal bepalingen bevatten, namelijk betreffende de te volgen banen, het aantal leiders, de snel heid, het gewicht, de samenstelling en de schikking der machines en der gesleepte voertuigen, evenals het aantal dezer voertui gen, hun bouw en vasthechtingswijze. Wat de Staatsbanen betreft, zullen deze bepalingen overeenkomen met de voorwaar den opgelegd door den bevoegden Minister. De bestendige deputatie mag geene beslis sing nemen over de aanvragen voor machti ging betreffende de buurtwegenen betrekking hebbende op het verkeer der eigenlijke baan locomotieven vooraleer de belanghebbende gemeenten geraadpleegd te hebben welke hun advies moeten geven binnen de vijftien dagen, na welk tijdsbestek de. bestendige deputatie mag beslissen. De machtigingen, verleend vóór den datum van het inwerkingtreden van dit reglement, zullen een maand na dien datum niet meer geldig zijn. Art. 3. Het gespan van een voertuig moet derwijze geschikt zijn dat de geleider het goed in handen kunne houden en dat de trek dieren ten allen tijde meester wezen van het voertuig. Art. 4. Behalve in geval van vervoer van onverdeelbare voorwerpen, waarvan spraak is in artikel 24, is het verboden aan een voertuig meer dan vijf trekdieren te spannen, zoo het twee of drie wielen heeft en acht trekdieren zoo het vier wielen heeft, zonder dat er ooit meer dan vier na elkander, en drie naast elkander mogen zijn. Als het getal dieren de vijf overtreft moet de geleider een helper hebben. Art. 5. De geleiders moeten gestadig bij hunne paarden, trek- of lastdieren blijven, alsook bij hunne bespannen voertuigen of motors, welke op weg zijn. Zij moeten in staat zijn ze te geleiden of te besturen. (Vervolg per naaste.)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Veld (1914) | 1914 | | pagina 4