Aankondigingen en Uitslagen le Jaargang Inscbrijvlngprljs Per jaar I frank Bestuurder: Franz Van den Wouwer Landbouw-lngenieur Oude Houtmarkt, io, te Yper. van artikelen AANKONDIGINGEN TOELAGEN verleend aan de Varkenskweeksyndlkaten door Staat en Provincie. Staatstoelagen Voorden Minister van-Landbouw Schreibor. Provicciale toelagen. B. Ras van Veurne-Ambacht. II. Yper, 24 Juni 1914. Landbouwcomice Nieuwpoort. Stamboeken Aan 't werk Willen is Kunnen Prijskampen Landbouwcomice van Veurne A. Peerden. Achtienmaandeiheng sten. B. Kweekzwijnen. I. Beeren boven 1 jaar. Verbond der Veekweeksyndikaten en Landbouwcomice (vanJVeurne. A. Rood vlaamsch ras. Jaadig- I. Florizoone. R. de Spot. A. Delanoeye. H. Cornille. VERSLAGEN. Provinciale prijskampen voor Mer- neveulens en kweekmerrien van in- landsch ras. I- Veurne, 20 Juni 1914. vaderlandX Prijsvermindering voof de landelijke bonden hunner leden Nadruk zonder toelating1 van het Bestuur is verboden van prijskampen worden in het Blad vol gaarne opgenomen, en zullen de maand dat zij ingezonden worden verschijnen, indien zij ten Bureele van Hel Veld 10, Oude Hout markt, te Yper, ten laatste den 15n toekomen, komen zij later toe dan verschijnen zij de volgende maand. De toelagen, door het Departement van Landbouw verleend aan de syndikaten van varkenskweek, voortaan zullen berekend worden tegen i frank per voorttelend dier mannelijk of vrouwelijk hetwelk bij de keuringen als geschikt erkend werd om het plaatselijk ras te verbeteren en als zoodanig ingeschreven is*in de stamboeken van het syndikaat. De gezamenlijke toelage mag niet meer dan zoo frank per syndikaat bedragen. De verbonden zullen recht hebben op de toelage, aldus berekend voor elk der aange sloten syndikaten. De toelagen zullen slechts verleend wor den voor zooveel de syndikaten zicht feitelijk toeleggen op de verbetering van het varkens- ras te dien einde zullen ze het stamboek der dieren houden en over een voldoende aantal uitgelezen mannelijke voorttelers be schikken. Ze zullen regelmatig overgaan tot de keuring der dieren. Met de medewerking van den Staatslandbouwkundige of van een anderen bevoegden specialist, zullen ze, in de mate van het mogelijke, proeven inrichten om de economische opbrengst vast te stellen der gekweekte dieren. Voor de syndikaten in gemeenten waar de varkenskweek hetzelfde karakter vertoont, dienen verbonden ingericht te worden, die niet enkel meer eenheid moeten brengen in de werking der plaatselijke syndikaten, maar ook het inrichten van prijskampen, keurin gen en proeven, alsook het houden der stam boeken, moeten vergemakkelijken. Ten aanzien van het groote nut dat er bestaat voor de maatschappijen door zich in een verbond te vereenigen, zal het Departe ment te onderzoeken hebben of de toelagen niet dienen geweigerd te worden aan de plaatselijke syndikaten, die maar steeds afzonderlijk zouden werkzaam blijven. De nieuwe basis van verdeeling der toe lagen scheen mij meer logisch toe omdat de uitgaven voor bepaalde doeleinden, (zooals de prijskampen, den aankoop en het onder houd van uitgelezen voorttelers), welke tot nu toe enkel in aanmerking genomen wer den, natuurlijk in elk syndikaat zooals overigens in den varkenskweek in zijn geheel beschoud, naar evenredigheid moeten zijn van het aantal dieren waarop een poging tot verbetering werd toegepast. Door deze uitgaven te overdrijven doet men aan den varkenskweek lasten dragen die niet door een gelijkwaardige winst ver goed worden. Het Departement zou dus geenszins het nagestreefde doel bevorderen, indien het in ongewettigde uitgaven tus- schenkwam. Om dit bezwaar te voorkomen, heb ik de beslissing genomen die het voor werp uitmaakt van dezen omzendbrief. Brussel, den 22 Juni 1914. Het Provinciaal Bestuur van West-Vlaan deren stelt, te beginnen van 1915, jaarlijks eene som van vijffduizend (5000) frank ter beschikking der varkenskweeksyndikaten. 4. Veerzen met melktanden. Vier (4) prijzen, te zamen 55 frank. Veerzen met 2 of vier tanden. Vijf (5) prijzen, te zamen 80 frank. 6- Veerzen met meer dan 4 tanden (vol schoten). Vijf (5) prijzen, te zamen 80 frank. 7. Melkkoeien. Tien (10) prijzen, te zamen 165 frank. 8. I.oten van 8 koeien en 1 stier. Twee (2) prijzen, te zamen 25 frank. 9- Loten van 8 veerzen en 1 stier. Twee (2) prijzen, te samen 15 frank. 2.Veulens van 3jaar (16 mededingers), i125 fr. Vandevelde Cyriel, voornoemd 2., ioo fr. kinders Avereyn, Beerst 3., 75 fr. Cornille Honore, Coxyde. 3.Ktveekmerriën.1., 3oo fr, Broucke Isidoor Ramscappelle 2., 200 fr. Vandevel de Cyriel, voornoemd 3., 100 fr. Vander- meersch Jules, Boitshoucke David Emiel, Eggewaertscapelle Debandt Hipp., Steen- kerke. 4.Betvaringspremiën van 1000 fr. (be taalbaar per jaar en per vierde). ie termijn, Goemaere Achiel, Caeskerke 2e termijn, Broucke Isidoor, voornoemd 3e termijn, denzelfden. 1Veulens van 2 jaar. (10 mededin gers). 1., 100 fr. Dumortier Henri, Waesten; 2., 75 fr. Fremaut Jan, Zantvoor- de 3., 5o fr. Verraes Eudoxe, Waesten Leterme Louis, Wytschaete. 2. Veulens van 3 jaar (6 mededingers). 1., 125 fr. Vandeputte Frans, Moorslede; 2., 100 fr. Dumortier Henri, voornoemd 3., 75 fr. Leterme Louis voornoemd. 3. Ktveekmerriën (i3 mededingers). 1., 3oo fr. Ide Cyriel, Dadizeele 2., 200 fr. Vandeputte Frans, voornoemd 3., 100 fr. Dumortier Heuri, voornoemd Pype Camiel Langemarck Verhaeghe Hipp. Staden. 4. Hewaring^premiën van iojo fr. 3« Termijn Vandeputte Frans, voornoemd. prijskamp van 29 Juni 1914. 1. Merriepeer den 4 jaar en meer. 1., Broucke Is. Ramscappelle 2., denzell- den 3., Vandevelde Cyriel, S' Jooris 4., Broucke Is. voornoemd 5., Vandermeersch Jules. Boitshoucke; 6., Billiouw Edmond, Middelkerke; 7., Vandevelde Cyriel, voor noemd 8., L.ammerant Henri, Ramscap pelle. 2. Merriepeer den van 3 jaar. 1., Vandevelde Cyr. S'Jooris 2., kinders Ta- hon, Slype; 3., Duron Engel, Ramscap pelle 4 en 5 Vandevelde Cyr. S'Jooris. 3. Merriepeerden van 2 jaar. 1., Monteyne Leo, Ramscappelle; 2., Vande velde Cyriel, voornoemd 3., Bulcke Jeroom Slype 4. Vandevelde Cyriel voornoemd 5.. Bulcke Jeroom, voornoemd; 6., D'Hul- ster We, Westende 7., Logier Herman, Schoore 4. Merriepeerden van 1 jaar. 1 Billiauw Edmond, voornoemd 2., Broucke Isidoor, voornoemd; 3., Faict JosephSlype; 4, Zwaenepoel Désiré Ramscappelle; 5., We D'Hulster voornoemd 6., Clement August, Schoore 7., Broucke Isidoor, voor noemd. 5. Merrieveulens. 1., Broucke Isi door voornoemd 2., Vandermeersch Jules, voornoemd 3 en 4 Broucke isidoor, voor noemd 5., Loones Victoor, S' Jooris 6., Monteyne Ivo, Ramscappelle. 6. Hengstenveulens. i., Vandevelde Cyr. S'Jooris; 2., Lammerant Henri, Ramscappelle 3., Broucke Is. Ramscap pelle 4., Lammens Georges Wulpen 5., Verstraete Henri, Ramscappelle; 6., Mon teyne Ivo, Ramscappelle. 7.Jaarlingstieren. 1., Vergauwe Andries, Slype 2., Faict Pieter, Slype 3., Oeyaert Flor. Oostduinkerke 4., Aernoudt Aug. Slype 5., Declerck Seraphin, Rams cappelle 6., Lammerant Henri, Ramscap pelle. 8. Stieren met t of 4 tanden. 1., Van dermeersch kinders, Slype; 2., Vanhercke Désiré Slype. Stamboeken voor Varkens- en Veekweek- syndikaten zijn ter drukkerij van Mw Calle- wrert-De Meulenaere, Boterstraat, 36, te Yper aan vijf (5) frank het stuk verkrijg baar. Landbouwers Uw voorspoed hangt er van af, maakt den zwijnenkweek meer winstge vend, rijkelijk wordt gij er toe aangemoe digd Herneemt de wilkskracht van weleer, toen wij samen de veesyndikaten in 't leven riepen. Handelt nu ge'lijk alsdan, de mede werking van L'wen Staatslandbouw-inge- nieur ontbrak U vroeger niet en zal U nu ook volgaarne'toegestaan worden, indien gij er aanspraak op maakt. Gij zult, zoo doen de, U w eigen lotsverbetering bewerken en ten L'wen voordeele bevestigen, de schoone en ware leuze Fr. Van den Wouwer. Prijskampen ingericht door];het Comice voor zijne leden op Zaterdag 1 Augusti a. s om 8 1/2 ure. te Veurne. Zeven (7) prijzen,"te zamen ioo't frank. 2. Dertigmaandermerriën. Tien (10) prijzen, tezamen i5o frank. 3. Merriën van 3 tot 4 jaar. Tien (10) prijzen te zamen i5o frank. 4. Merriën boven de 4 jaar. Vijftien (15) prijzen, tezamen 240 frank. Vier (4) prijzen, te zamenJ35 frank. 2. Beeren beneden 1 jaar. Vier (4) prijzen, te zamen 3o frank. 3. Volle zeugen en zeugen met viggens, wegende meer dan 125 kilos. Zes (6) prijzen,'te zamen 5o frank. 4. - Zeugen wegende min'dan 125 kilos. Vijf (5) prijzen, te zamen 35 frank. Prijskampen voor hoornvee van hunne leden op Zaterdag 1 Augusti a. s. te Veurne. stieren. Vier (4) prijzen, te zamen 55 frank. 2. Stieren met 2 of 4 tanden. Drie(3) prijzen, tezamen 60 frank. 3. Stieren met meer dan 4 tanden. Drie (3) prijzen, te zamen 75 frank. 1. Jaarlingstieren. Vier (4) prijzen, tezamen 55 frank. Slieren met 2 of 4 tanden. Drie (3) prijzen, te zamen 60 frank. 3. Stieren met meer dan 4 tanden. Drie prijzen, te zamen 75 frank. 4. Veerzen met melktanden. Vier (4) prijzen, te zamen 55 frank. Veerzen met 2 of 4 tanden. Vijf (5) prijzen, te zamen 100 frank, Veerzen met meer dan 4 tanden (vol schoten). Vijf(5) prijzen tezamen 100 frank. 7. Melkkoeien. Acht (8) prijzen, te zamen 145 frank. 8. Loten van 8 koeien en 1 stier. Twee (2) prijzen, te zamen 2 5 frank. 9. Loten van 8 veerzen en 1 stier. Twee (2) prijzen, te zamen 15 frank. Algemeeneschikkingen. 1. De prijs kampen hebben plaats voor het hoornvee en de zwijnen, in de wandeldreef, tusschen de Kaai en de Zuidstraatvoor de peerden, in de Vestingstraat, tusschen de Kaai en de Ooststraat. 2. De dieren moeten aan de tentoon- stellers sedert 3 maanden toebehooren. Be inschrijvingsbrieven moeten ten laatste den Woensdag 29 Juli gezonden worden aan M. Arthur Delanoeye, Secre taris van het Comice, te Veurne. 4- Volgnummers voor de tentoon te stellen peerden zullen tusschen 8 en 9 uren in het Hotel de Rhetorica uitgedeeld worden. 5. De dieren moeten op het terrein des prijskamps om 8 1/2 uren zijn. 6; De prijzen voor de peerden en de zwijnen worden uitbetaald door het Comice deze voor hoornee door het Veeverbond en net Comice. Namens het Verbond der Veekweeksyndi katen De Sekretaris, De Voorzitter, Namens het Landbouwcomice De Sekretaris, De Voorzitter, Veulens van 2 jaar (21 mededingers). 'c?ren?le 100 fr- Mus Henri, S' Jooris 2., 7 ^eSoubry Jan, Eessen 3., 5o fr. Laleman August, Veurne We D'hulster j u8ust> Westende Vandevelde Cyriel, Sl

HISTORISCHE KRANTEN

Het Veld (1914) | 1914 | | pagina 1