Landbouw cornice Dlxmude. Veesyndikaat Elverdinghe. Prijskamp. Veesyndikaat van Houthem bij Yper. Veesyndikaat Rousbrugge-Haringhe. Veesyndikaat Reninghe, prijskamp van Veesyndikaat Dickebusch. Prijskamp Veesyndikaat Stuyvekenskerke. Veesyndikaat Locre. prijskamp van 9 Juli II. Gezondheidstoestand der huisdieren Proefvelden De Kiekenziekte. De voedering der zwijnen. q. Overjarige stieren. i. Aernoudt Auaust. Slvpe: 2. Lammerant Henri, Rams capelle 3. Vander Meersch Jules, Boits houcke 4. Florizoone Alidoor, Wulpen. 10. Jaarlingveer;en 1. Verstraete Henri, Ramscapelle 2. Ameloot Earel Wulpen 3. Verstraete Henri Ramscapelle 4 Lamerant Henri, Ramscapelle 3. Ame loot Karei, Slvpe 6. Vandermeersch Jules Boitshoucke 7. Vandermeersch Kinderen Slvpe; 8. Vandermeersch Jules, Boitshoucke q. Aernoys Karei, Oostduynkerke. 11. Veerden met 3 tan ren. 1. an dermeersch Jules, Boitshoucke 2. Aernoudt August, Slype 3. Vandermeersch Emiel Slvpe 4. Vandermeersch Kinders, Slype 3.' Ghéquière Engel, Wulpen 6. Vander meersch Kinders, Slype 7. Vandermeersch Jules, Boitshoucke. 12.Veerden met 4 tanden. 1Degravi K. Mannekensvere; 2. Vandewoude Camiel Kamscapelle 3. en 4. Vandermeersch Jules Boitshoucke 5. Lammerant Henri, Rams capelle. ,3. Veerden met 6 tanden. 1. Lam merant Henri, Ramscapelle 2. W« Pieter Logier, Slype; 3. en 4. Vandermeersch Kind Slvpe. ',4.Melkkoeien. 1. Verstraete Henri Ramscapelle'; 2. Vandermeersch Kinders Slype; 3. Lammerant Henri, Ramscapelle 4. Verstraete Henri, Ramscapelle; 5. Ver- gauwe Andries, Slype 6. Florizoone Alid. Wulpen 7. Declerck Seratïn, Oostduyn kerke; 8. Vandermeersch Jules, Boitshoucke q. Vandermeersch Kinders, Slype 10. Van dewoude Camiel, Ramscapelle 11. Dewulf Désiré, Lombaardzijde; 12. Degrave Karei Mannekensvere; i3. Vandermeersch"Jules Boitshoucke 14. Cloet Emiel, Oostduyn kerke Aernoudt Aug. Slype. Prijskamp van 5 Juli 1914. 1. Hengstevtulens geboren in igi4 1. Bulcke Joseph, Oudecapelle 2. Fideel Degraeve, Caeskerke 3. Delij Achiel, St Ja cobscapelle4. Leplae Charles. Eessen 5. David Laleman. Woumen 6. W' Rycke boer, Caeskerke. 2. Hengsteveulens geboren in iqi3. 1. René Laleman, Caeskerke 2. E. Jacob Caeskerke; 3. Fideel Degraeve, Caeskerke 4. We Louis Bulcke, Oudecapelle 5. Cam Noliet, Woumen 6. Desiré Meersseman St Jacobscapelle. 3. Hengsten van 2 jaar. 1, 2, 3, 4, en 5. Clement Jove, Vladsloo. 4. Hengsten van 3jaar. 1 Pamphie Harteel Stuyvekenskerke 5. Hengsten van 4 jaar en meer. 1. en 2. Clement Joye, Vlads'oo. 6. Merrieveulens geboren in 1914. 1. Desiré Meersseman, St Jacobscapelle; 2. Achiel Goemaere, Caeskerke; 3. Charles Devreker, Beerst 4. René Laleman Caes kerke 3. We Francies Van den Bussche en Kinders, Beerst; 6. e Louis Bulcke, Üudecappelle. 7. Merrieveulens geboren in iqi3. 1. Pamphiel Harteel, Stuyvekenskerke 2. Octaaf Steen, Werken 3. Charles Devre ker. Beest 4. Vereecke Charles. St Jacobs capelle 8. Ach. Harteel, Stuyvekenskerke 6. W» Soubry, Eessen 7. Frans Cloet, Stuyvekenskerke; 8. H. Beuselinck, Beerst. 8. Merriè'n gebot en in igia. 1Ach. Goemaere, Caeskerke 2. W« Bulcke, Oude capelle 3. Alfons Coppin, Keyem 4. Stan. Vandewalle, Caeskerke 3. René Laleman, Caeskerke 6. We Ambroos Dewulf, Eessen; 7. Desiré Meersseman, St Jacobscappelle 8. Desiré Proot, Vladsloo. 9. Merrtën van 3 jaar. 1Desiré Meersseman, St Jacobscappelle; 2. Charles Demaeght, Keyem 3. Basiel Trauwaen, Beerst 4. Louis Cardinael, Nieuwcappelle 3. Constant Desimpel, Eessen 6. Broucke Oscar, Caeskerke 7. Ernest Deroo, Keyem; 8. Desiré Meersseman, St Jacobscappelle. 10. Merriën van 4 jaar en meer, bekachteld of gekachteld in igi3 1en 2. Wc Jan Soubry, Eessen 3. Charles Devre ker, Beerst 4. René Laleman Caeskerke 5. Hippoliet Thevelin, Eessen 6. Desiré Meersseman, St Jacobscappelle 7. Odiel Deroo, Woumen 8. We Ryckeboer, Caes kerke. 1Slieren ponder landen. 1. We Al. Cappelle 2. R. Rosseel, We Al. Cappelle. 2. Veer zen met 3 tanden. 1. J. B. Taillieu 2. J. Van Eecke3. J. Fernagut 4. Cam. Six 5. We Aug. Van Exem 3. Weerden met 6 tanden. 1. R. Ros seel 2. Ivo Dochy 3. P. Mouton 4. en 5. J. B. Taillieu 4. Koeien. 1. Aug. Vandoorne 2. R. Rosseel 3. We Aug. Van Exem 4. Edw. De Jaeghere 3. W* J. Taillieu 6. Edw. De Jaeghere; 7. J. Van Eecke; 8. Cam. Bruneel 9. Cam. Six 10. R. Ros seel li. Ch. Cardoen ia We Aug. Van Exem 13JVan Eecke 14. Isid. Bertier i5. Henri Hiele 16. August Vandoorne 17. Ser. Deconinck 18 Cam. Six. Prijskamp. 1. S ieren. 1. Clarebout2. H. Van Becelaere 3. H. Verhaeghe 4. Aug. Maes; 5. J. Leterme. 2. Veerden ponder tanden. 1. J. Bonduelle 2. Aug. Maes 3. Alb. Maes 4. J. Leter me 5. L. Lemahieu 6. W« J. Mahieu. 3. Veer; en met 3 tanden 1. Maes 2. J. Leterme 3. W« Descamp 4 L. Le mahieu 5. Fr. Leterme 6. Ern. Pattyn. 4. Veerden met 4 tanden. 1, VV'e J. Brev ne 2. J. Leterme; 3. H. Clarebout; 4 Alb. Maes. 5. \eer\en met 6 tanden. 1 \y( Breyne 2. J. Leterme; 3. H. Peirsegaele 4. Ma hieu-Breyne. 6. Koeien. 1. H. Peirsegaele; 2 J Leterme; 3. W« Breyne 4 Fr. Leterme 5. H. Claerbout6 H. Mahieu-Breyne 7 J Develter 8. Alph Clarebout 9. J. Bon duelle 10. Van Becelaere it. Alb. Maes 11. Aug. Maes i3. W* J. Mahieu, 14. W Delmotte i5. H. Cousin 16 J. Berten 17. L. Lemahieu. Prijskamp. tS'ieren ponder tanden 1JVan- denbussche 2. C. Neudt en Ch. Top 3. Henri Delanote, C. Rousseré, Julien Van- debusscheen Henri Leys. 2. Veerden ponder tanden. 1. Henri Delanote 2. C. Neudt en C. Neudt 3 Henri Leys en Ser. Cambier 4. Cam Nol- let, Georges Delanote en Henri Leys5. Edw. Cappoen, Alfons Vandeputte en L Donche. 3. Veer;en mét 2 tanden. j. Julien Vandenbussche 1. Aug. Ruvssen en Leon Laseure;' 3. W« Vandaele'en Désiré De Haene-,4. Ser. Deprei, Edw. Cappoen en René Deschuijtter. 4.— Veer;en met 4 en 6 tanden 1 Julien Vandenbussche; 2. Cam. Neudt en Aug. Ruyssen 3. Cyr. Louwage en René Desaegher 4. Désiré De Haene, Emiel Vandaele, Jules Hallewyn en Prosper Van denbussche. 5. Koeien. 1. Alois Leroy 2. Dési ré De Haene en id.; 3. Cam. Neudt, Désiré De Haene, en Cam. Rousseré; 4. Cyr. Louwaege, Julien Vandenbussche, Ch. Top, en Julien Vandenbussche 5. Leon Laseure, Henri Fortry, Julien Vandenbussche en W« Alexander 6. Cyriel Louwaege, W« Alexan der, Henri Delanote Aug. Ruyssen 7. Em. Delanote, Edw. Goethgeluk, id. en Jules Deweerdt 8. Henri Neuvilie, Emiel Van daele, We Vandaele, Henri Delanote en Alf. Vandeputte. 22 Juni 1. 1. 1. Vee'\en met 4 of ;es tanden. 1. C. Merlevede. 2. Veer; en ponder tanden. 1. C. Mer levede 2. Remi Vandelanoote 3. Henri Vandermeersch 4. Jerome Leuridan 5. Emiel Hoorelbeke 6. Acffiel Masson 7 Charel Persoone. 3. Veer;en met 2 tanden. 1. I turidan Jerome 2. Haghebaert Camiel 3. Merle vede Placide; 4. Merlevede Désiré ;5.Delva Charel-Louis6. Merlevede Camiel 7 Gheeraert Henri. 4Veer;en met 4 of 6 tanden 1 Ghee raert Henri 2. Gaucquie Jules 3. Merle vede Camiel 4. Vandermeersch Henri 5. Merlevede Hector 6. Castryck Camiel 7. Hoorelbeke Emiel. 5. Melkkoeien. 1. Leuridan Achiel 2. Gheeraert Jerome 3. Vandermeersch H. 4. Masson Achiel 5. Haghebaert Camiel 6. Proot Ernest 7. Gaucquie Jules 8. Merlevede Camiel; 9. Vannoorenberghe We; 10. Merlevede Desiré. Aanmoedigen Mer levede HectorGheeraert Henri; Persoone Charles Caestrycke Camiel Leuridan Je rome. van 23 luni 1. 1.. t. Veer;en onder tanden. 1. Deraedt Arthur, 2. Lamerant Henri, 3. Coene Mar cel, 4. Planckeel Celeste, 5. Desmarets Henri6. Coene Marcel. 2. Veer;en met a tanden 1. Lamme rant Henri 2. Heugebaert Amand 3. Goethals we Franz 4 Adriaen Amand 5.. Heugebaert Engel 6. Decroos Jerome 7. Debaene Edouward. 3. Veer;en met 4 tanden. 1. Deraedt Arthur; 2. Desramets Henri; 3. Lamerant Henri 4. Coene Marcel 3. Heugebaert Amand. 4. Veer;en met 6 tanden. 1. Planckeel Celeste 2. Coene Marcel 3. Deraedt Arthur 4. Van Eecke Narcisse 5. Heuge Engel. b. Melkkoeien. 1. Vandecasteele Henri; 2. Lamerant Henri 3. Deraedt Arthur 4 Heugebaert Amand 5. Goethals w Frans 6. Heugebaert Eugel 7. Planckeel Celeste 8 Adriaen Aloise 9. Coene Marcel 6. Volle vloeien 1. Deraedt Arthur 2. Coene Marcel 3. Planckeel Celeste 4. Vandecasteele Henri 5. Goethals w« Frans 6. Lamerant Henri 7. Adriaen Aloise 8. Adriaen Amand 9. Decroos Jerome. 7. Stieren zonder tanden. Lamerant Henri; 2. Heugebaert Amand; 3. Coene Marcel 4. Deraedt Arthur 5. Heugebaert Engel 8. Stieren met twee tanden.1. Lame- rant Henri 2. Comyn Emiel 3. Adriaen Aloise. Prijskamp van 2 Juli 1. 1.. 1 Stierkalvers. 1. Harteel Pamphile 2 Harteel Achille 3. Rodts Georges 4 Dekeyne Charles 5. Vanwalleghem Henri en id 6. Leplae Kinders, Rodts Georges, en Dekeyne Charles 7. Vandecasteele Henri 8. Debusscherre Henri. 2. Stieren van een jaar en meer t. Le Plae Kinders 2. Vanwalleghem Henri en Le Plae Kinders 3. Harteel Pamphile 4. Harteel Achille 5. Decloedt Frans. 3. Vaar;ekalvers. 1Van Walleghem Henri tweemaal 2. Rodts Georges, twee maal 3. Proot w« 4. Debeucelaere Edmond 5. Harteel Pamphile, tweemaal 6 Vandecasteele Henri 7. Clauw Alois 8. Viane Leonard. 4. Vaar;en hebbende al hunne melk tanden. r. Van Walleghem Henri; 2 Madame Valentin 3. Harteel Pamphile tweemaal 4. Harteel Achille, Madame Vilentin, Harteel Pamphile. tweemaal 5. Debeuckelaere Edmond, Harteel Pam phile, Harteel Achille 6. Hubrecht Charles 7. Vanlerberghe Désiré 8. Debusscherre Henri. 5. Veer zen met 3 en niet meer dan 4 tan jen 1. Harteel Pamphile; 2. Harteel Achiel 3. Leplae kinders, twee maal Viaene Leonard 3. Proot We 6. Stroom Karei en Proot We7. Callewaert David 8. Debusscherre Henri. 6 Koeien ingeschreven in het Stamboek voor igi4 1. Leplae Kinders; 2. Ha teel Pamphile, Leplae kinders3. Van Walleghem Henri 4. Rodts Georges, twee maal 5. Dekeyne Charles6. Decoodt Louis, twee maal 7. Harteel Achiel Vandecasteele Henri 9. Debeuckelaere Edmond 10. Madame Valentin Rodts Georges; ri. Depuydt Alix Decloedt Frans; i3. Debusscherre Henri; 14. Ruyter Romain HMHR 8 Bewaringspremiën voor koeien die vroeger eerste prijzen behaalden. Leplae Kinders en Harteel Pamphile. 1Veer;en zonder tanden 1Soenen Henri 2. Verfaillie Charles. 2. Veer;en met standen. - 1. Verfaillie Charles en Verhaeghe Charles 3. Cove- maeker Achiel 4. Platevoet Camiel 3. Delannoye Emile 6. Six broers 7. Soenen Henri. 3. Veer zen met 4 en 6 tanden voet Camiel 2. Loef Victor René 4. Covemaeker Achiel Clemence 6. Haelewyn Charles 7. Boussij Alidor 8 Desmulie Omer q. Six broers 10. Willement Louis. 4. Melkgevende koeien. 1. Desmulie Omer Charles Charles 6. Covemaecker Achile Henri 8- Vanlerberghe Ernest Vandenbulcke10. Verdru René Victor; 12 Clemence Terrijn i3. Alidor 14. Trioen René. 5. Loten van minstens 3 melkgevende koeien. 1. Platevoet Camiel 2. Desmulie OmerL Haelewyn Charles 4. Soenen Henri 5. Covemaeker Achiel 6. Six-Van- denbulcke. - 1. Plate- 3. Trioen 5. Terrijn 2. Pla'evoet Camiel 3. Halewyn 4. Delannoy Emile; 5. Verhaeghe 7. Soenen 9. Six Loufr Boussij De toestand mag als hoogst bevredigend aanzien worden. Het land is vrij van mond en klauwzeer, snot en huidworm. Slechts 1 gevaf van razernij, 10 van miltuur en 8 van bacterische koolziekte deden zich in 't land, maar allen buiten West-Vlaanderen, in de laatste helft van Juni, voor. Ter kennis ingericht ten koste van den Staat der landbouwers wordt gebracht dat proefvelden zijn ingericht welke zij voor- deelig bezoeken zullen bij MM. Henri Sohier-Decrock, te Dranou- tre, op tarwe Decerf Theophiel, te Langemark, op rogge. Soenen Henri, te Zuydschote, op voeder- beeten. Van Honsebrouck Pamphile, te Essen, op haver. Bonte Emile, te Komen, op tabak. Van Overscuelde, Henri, te Bixschote, op maïs. Geldhof Henri, te Elverdinghe, op haver. Sedert eenigen tijd heerscht er onder de kiekens, en dit bijzonderlijk in de streken waar de hoenderkweek groote uitbreiding genomen heeft, eene ziekte, die zich ken merkt door hare snelle uitbreiding en nood lottige gevolgen. De H. H. Frateur en Maldagne, leeraars aan de Katholieke Hoogeschool van Leuven, na de ziekte onderzocht te hebben, zijn er in geslaagd eene entstof te ontdekken, dewelke de gezon de kiekens ingeent, ze van drie tot zes maan- ien tegen de ziekte vrij stelt. Zich steunende op waarnemingen gedaan tijdens hun onderzoek, zijn die Heeren er toe gekomen, de volgende middelen, als de eenige te aanzien, om het verspreiden der ziekte te beletten en de hoenderkweekerijen, waarvan eenige geheel uitgestorven zijn, hei- in te richten. 1Het aankoopen van gezonde kiekens, n staat van goede voorttelers te worden, in streken tot nu vrij van ziekte gebleven. 2. De aangekochte voorttelers in het Dierenkundig Gesticht van Leuven aan de tegenwerking of reactie, die de ziekte vast stelt, onderwerpen en de zieke of verdachte dieren verwijderen. 3. De gezonde kiekens laten inenten ze verkoopen aan kweekers bereid het noodige te doen om hunne kweekerijen tegen de ziekte te vrijwaren, namelijk door de afstam melingen van gezonde hennen te laten inen ten. De Staatslandbouw-Ingenier, Fr. Van den Wouwer. Nergens misschien bestaat er meer slenter dan in de voedering van het zwijn. Daarom is het voorzeker allernuttigst eenige regels over de voedering te schrijven. Het is echter niet mogelijk deze kwestie volledig te behan delen, zonder geheele boeken daarover te schrijven. Wij zullen ons dus vergenoegen met eenige bijzondere punten en algemeene princiepen aan te raken, waaruit men allicht menige nuttige behandeling zal kuu- nen besluiten. Er dient vooreerst bemerkt te worden dat de voeders van het zwijn lijk deze van alle andere dieren aan het lichaam de volgende stoffen moet verschaffen water, eiwit, vet, koolwaterstoffen en minirale stoffen, en dat in verschillende hoeveelheden volgens den ouderdom der dieren en het doel dat men betracht. Alzoo, aangezien het eiwit bijzon derlijk dient om vleesch te maken, zullen groeiende zwijnen meer eiwit moeten ont vangen. De koolwaterstoffen kunnen in 'tlichaam in vet omgezet worden, en zullen bijgevolg het meest bij de vetmesting moeten aanwezig zijn. De minirale stoffen vormen bijzonderlijk het geraamte, waaruit volgt dat jonge dieren die nog hun geraamte moeten vormen, veel minerale stoffen moeten ontvangen om beenderziekten, verkrom mingen der ruggegraat, kromme pooten, knobbelvormige verdikkingen aan de uitein den enz. te vermijden. De zeugemelk maakt gewoonlijk alleen binst de 3 eerste weken het voedsel der jonge viggens uit. Het bijvoegsel is niet zelden zoete koen^Bt doch deze verteert dikwijls min wel, en daarom moet men ze uitlangen met 1/2 water, wel zorgende dat men deze toedient op eene warmte van rond de 3o graden, en in goed gekuischte en reine vaten. Na korten tijd mag men trapsgewijze de volle koemelk vervangen door zoete afge roomde melk, waarbij men licht verteerbare meelspijzen voegt, zooals rijst, tarwemeel, gerste of maismeel, aardappelstomp enz. Roggemeel mag aan jonge viggens niet toegediend worden. De melk mag ook niet verzuurd zijn, omdat de ingewanden der jonge viggens geen verzuurde of gegiste voeders verdragen Sommige kweekers achten het goed een weinig voedende phosphaten, oi een weinig gewasschen krijt bij. te voegen, olwel een mengsel van deze 2 stoffen, voor de ontwik keling van het beendergestel en alle beender ziekten te" vermijden. Aan zwijnen die men wil opkweeken, zal men bijzonderlijk voeders toedienen die veel eiwit bevatten, en aan zwijnen die men wil vetmesten voeders die veel koolwaterstoffen bevatten. Daar de verschillige voeders een verschil- lige bediening en een verschillige werking in het lichaam kunnen verrichten, zal het niet ongepast zijn een woord uitleg te geven over -ie bijzonderste voederstoffen die in de zwijnsvoedering gebruikt worden. Knollen en Worte's, passen wel voor den winter. Zij zijn arm aan eiwit en minerale stoffen. Geen enkel dier der hofstede benut tigt zoo wel de aardappels dan het zwijn. Zij moeten gekookt of gestoomd zijn. Wan neer de prijs 5 fr. de 100 k. overtreft, zou men ze toch voordeelig door andere voeders vervangen. Gestampte aardappels met water vormen soms het eenige voeder uit dei- groeiende zwijnen. Daar ontbreken nochtans eiwit en minerale stoffen. Gro^n voeder is geheel goed. Daarom laat men dikwijls de zwijnen op weide loopen of dient men groen voeder op stal. De granen zijn krachtvoerders die dienen om de arme, omvangrijke voeders te volle- digen. Over het algemeen zijn zij betrekke lijk arm aan eiwit maar rijk aan koolwater stoffen, en dienen dus bijzonderlijk voor de vetmesting. De rogge is een goed voedsel voor de 2 laatste maanden der vetmesting, het vleesch wordt hard en van beste hoeda nigheid. Rauw toegediend, zwelt zij op in de maag en veroorzaakt storingen in de spijsvertering. Zij past niet voor jonge zwij nen. Tarwemeel is uitmuntend, maar gewoonlijk te duur. Maismeel doet spoedig vetten, doch het spek is geel en olieachtig en laat zich moeilijk inzouten. Het is daarom geraadzaam te gelijker tijd andere gianen te gebruiken, ofwel de laatste maand voor het slachten geen mais meer te gebruiken. Gers.emtel is een geliefdkoosd voedsel, dat spek en vleesch van beste hoeda nigheid geeft. Paardeboonen en er wten zijn rijk aan eiwit en minerale stoffen, en zijn dus aller best voor het kweeken, alhoewel zij ook voor het vetmesten mogen gebruikt worden. Men

HISTORISCHE KRANTEN

Het Veld (1914) | 1914 | | pagina 2