VAN DIXMUDE «•"7 s" Zibiidag^. '27 Jam v 1 847 Tweede Jaer. N. 78 J Verschynende alle £Mondagen. W E mm ANSLE V EN o V* DIXMUDE, —26 Juni/. De watering van Vladsloo-Ambacht. In den loop van het verleden jaer, gaven wy, van tyd tot tydeen verslag der werkingen van de associ ation, bekent onder den naem van wateringen. Daer het gewone jaergetyde aengekómen is dat de besturen der wateringen hunne rekening doen en een verslag geven van hunne bestiering gedurende het verlopen jaer, als ook de middels Vragen om te voorzien in de werkingen van het loopende dienstjaer, zullen wy eenigeinlichtingen mededeelen welke men ons heelt gelieven toe te sturen. De jaerlyksche algemeene Vergadering der groole gelanden in de wateringe van Vladsloo-Ambacht heeft, dingsdag 16 juny, ter herberg bewoond door sieur L. Decock, te Beerst, plaets gehad. Een dertigtul §einteresseerden waren er aenwezig.en deheerDeprey, istriktcornmissaris, als gedelegueerde van den heer gouverneur, woonde de vergadering by. De watering van Vladsloo-Ambacht strekt zich uit op de gemeenten Vladsloo, Beerst, Keyem, Leke en Schoore, en bevat eene hoeveelheid van meer als twaelf duizend gemeten land, verdeelt in drie klassen, te weten eerste klasse, die volle lasten; tweede klasse, halve lasten; en derde klasse, of een derde der lasten, afdragen. De belasting voor hel jaer 18-46, vastgesteld op een frank vyftien centimen het gemot, vuile dyklandheeft öpgebragl eene som van meer als tien duizend franks. Bovendien heeft <:'eze watering nog ftèn jaerlyks inkomen van ruim twee duizend franks, over pachten van dok landen, zydelingen, visschoryen, cheinsgronden en/.. De lasten door de wateringe van Vladsloo-Ambacht af te dragen zyn zeer uitgestrekt. Het onderhoud van hooge zware dyken op eene lengte van omtrent de vier uren, opgemaekt tegen de overstromingen' van den Handzaemvaert en van den Yzcr; hetdelveri' en zuiveren van een groot getal binnen-vaerlen en waterloopen,tot uilloozen der overtollige waters; het vermaken van straten en wegen; het verbeteren van bruggen en duikers, en bovendien het afdragen van circa twee duizend vyf honderd franks 's jaers, over interesten van eene vast gestelde schuld, ten beloope van meer als zestig duizend franks kapitael, vereischen inkomsten in evenredigheid der noodwendigheden Het langdurig droog weder van het lest verledene naerjaer, was buitengewoon voordeelig om delvingen met vrucht te verrigten. Ook heeft liet bestuer der wateringe deze gelegenheid weten waer te nemen en het was boven des menschens geheugenzulke uitge strekte delvingen in een jaergetyde verrigt te zien. De delvingen gedurende 1846, hebben gekost 6657 fr., de reitingen 388 en het onderhoud der dyken I22S fr. Deze werken, regtstreeks en zonder lusschenkomst van vreemde aennemers, den werkman aanbesteed, hebben den droevigen toestand van vétfen komen ver zachten, aengezien eene som van meer als acht duizend franks, gedurende de maenden september en October, door het bestuer dezer wateringe over arbeidsloon is uitbetaeld geweest. Voor wat het loopende jaer aengaet, zal het onmo- gelyk zyn zulke uitgestrekte delvingen als in het lest- verledene jaer uit te voeren. Nochtans de algemeene vergadering heeft, ter beschikking van het'bestuer, eene som van drie duizend franks gesteld, om de ver- belering van de waterleidingen voort te zetten. Eindeling, eene hulpsom van 2682 fr. SO cent., om te helpen voorzien in de onkosten van den nieuwen uitloozingsvaert, by Nieuporl, zal aen de provincie uitbetaeld worden. DE DISCIPELS VAN IGNATIUS VAN LOYOLA. Er bestaet een zeker slach van ménschen met welke men allen redestryd moet afbreken, By voorbeeld de discipels van Loyola. Het wordt waljfclyk Ie zintwisleu met zydie voor grondregel hebben het doelwit verregt- veerdigt de middels. Yalschheid ia de re ieneerin" sehandelyke logentael cn stoutmoedige laster, zyn hunne gewone wapens. Byna overal waer zy bestaen, eindigen zy met liet land in rep on roer Ie brengen. Daeroin heeft -men by vebrvntxer^k. •gê-i'öndCn ze uit den schoot der natie te verbannen. Het parlement van Parys, dat men zoo gretig aen- haelt, sch .fle, by deszélfs arrest, van den 6 Augustus, 1762, het order der jesuiten in Frankryk, af. En heeft dat zelfde parlement dikwyls ongeremdheden begaen, alsdan werd het door de geheele uaiie toegejuichd, en door de andere parlementen des ryks ondersteund. Het is nog maer onlangs gel.abn dat de discipels van Loyola, het liberale Frankryk, hebben moeten ontruimen. Daerom is het waerscjiynlyk dat zy zoo danig legen dal naburig land uitvallen, lerwyl Paus Pius IX, er, sints eenige dagen dot lof van komt uit te spreken, en deszelts wyzen vont zyne hooge gene genheid te betuigen. Thans is hel in Zwitserland en it Belgie, dal zy met hunne bedriegelyke listen te werkt gaeit. Dat hetgeen er, by de Zwitsers sedert t-enige jatui plaets heeft,ons, Belgen, déoogen opene. Anders, ziuden wy, wel eens, als de nazaten van Willem Teil, den burgeroorlog onder ons zien woeden, het ongelifkigstc wat een volk kan overkomen. Dat de opregte menschen overtuigd zyn, dat de liberalen niets tegen den vóórouderlyken "Godsdienst hebben. Alleen, werken zy om den/elven van den staet al te zonderen, liet zyn slechts die mannen, die van den Godsdienst misbruik maken, om hunne hebzucltl, en hunnen hoogmoed te voldoen, welken de liberalen willen en moeten bcstryden. Daer en tegen wordt de ware priesterdie lietzy eenen Lascasas, lietzyeenen Fenelon, lietzyeenen Triest, ten voorbeelde neemt, door hen hertgrondiglyk geëerd. Indien de menschen dit eens begrepen, de twisten deswegens zouden welhaest ophouden, en men zon zich alsdan wederkeerig de hand geven. Wanneer zal deze broederlykhcid bereikt worden?.... 1 Wy vraegden in ons laetst verschenen nummer waer de dixmudscheconfrater het nieuws had vernomen dat do hlessager de Cand veertig duiven naer den llaeg had gezonden om er den koning van Holland met den uitslag der laetste kiezingen bekend te maken. Het Kuipje vindt eenig vermaekmet ons te antwoorden dat L organe des Flandres en het Journal de Bruxelles zulks hebben medég0deelt;dusdit bewyst de alwetendheid van het Pulers-bludje, en de onwetendheid van het Weekblad. Lieve confrater, gy mogt er op uw gemak nog byvoegen de getuigenis van den Nouvelliste en van den Slandaerd van Vlaenderen-, gyzyt vyf vogels in de zelfde kooi.' Wanneer het er«pp aenkoonit om van liberalen of, volgens uwe inbeelding, orangisten, te spreken, men neett i<> uwe gezegcfons zoo veel vertrouwen a/s in de woorden van een charlatan welke zvne waren voor onfetlbaer openbaerlyk ui'kraemt. Slechts wanneer /v de pillen hebben ingesli t ondervinden de dupen dat zy hun gelei naer de mussclwn hebben geworpen. Hel boterku1pjehe7.it eeijmnrnisbaer middel om altoos gelyk te hebben. Zyne merliwifèrdiaste artikels heslaen 111 samenspraken tnsschen liberalön otteatholvkeiv.'waer .11 de eersten, op 't laetst v^/tf'tijfel, altoos de neder- laeg bekomen. Wy raden alle beschuldigden aen vaneer zv voor den regter verschynen, zoo wat lesse te nemen uil de wel aeneen geschakelde redekavelingen van liet Kuipje. '"(i 'K' hunne rol voor te bereiden hebben om zich te ontschuldigenzullen verzekerd'zyn van op het onverwachts, door de schrandere ondervragingen des regters, in lmnne antwoord niet te blyven steken- waer uit volgt dat de beschuldigde dikwyls zynen me& culpd moet zingen, even als het berouwhebbend abb et je over de doodzonde van zynen drukker. gpf» WEEKBLAD Men wordt aenzoclit alle hoegenaemde artikels uiterlyk tegen den Vrydag noen rragtvry en onderteckend toe te zenden. De bekendmakingen betalen 20ceittimen per drukregel. INSCIIRYVIN'G VOORUIT Tihj+ITAXCA Trimester frs 1-75 Semester ti" 3-50 en p.-r jaer 7 franken voor DWmude j I fran -j daerby vrogtvrv loegfzondt-n voorande** plaetscn. gfwmmnire i wnrryrrittTir'Mrir itlgwwnmn pfarsunmarueirfft. TAir^aomrr? «irë iway ai UIT HET Vervoi.g, zie nummer 77. Middelerwyl had men Frans het voorval verhaeld Petrus werkte by den heer Bommel, een ryk koopman in koloniale got deren. Die heergtilyk meest alle bazen, of hoe men ze noemen moge, die werklieden onder hun gebied hebben, misbruik makende van den rampzaligen staet, waer het werkvolk door de niet verordening van den arbeid, in vervallen is, deed zyne werklieden dikwyls voor het zelfde geld later werken, om alzoo meerdere gasten uit te sparen. Dien avond was het ook zoo geweest, cn de werklieden die zich dan zeer haestlen om niet lang over hunnen tyd te arbeiden, hadden de gewoonc zorgen in het inpakken der op te holen waren niet genomen, cn eene rozynenkist was uit den bundel gevallen op de kuit van Petrus' regter been, die juist van onder de ophaelluik wilde vlugten. Geweldig bezeerd, moest hy dodelyk noer buis worden gebragt. Maer het zal toch niets zyn vervolgde by, na dit verhaeld te hebben dat is morgen gedaen. Dacr, kamaraden, drinkt een pintje voor uwe moeite zeide hy tot de makkers en dat liet wel ga. De werklieden vertrokken, cn daer Frans nog over het gewond been, dat by met water besproeide, jammerde, snauwde zyn vader liem toe Waer gy van weet, kleine! wy mpetci|taorop vöorber. id /.vn. morgen kunt gy van uw ladder dood vallei, en die ilaer schrik tan heeft, moet maer zien dal hy zonder werka den kost vtidieno. 1U is ons lot in soorlgeljke gevaren het hroodte winnen, en die dl i niet tegen kan lyde maer honger. Dit zggende, legde hy zich knorrende tebed,mcencndelvvee of drie dgen daerna xynettarbeid te kunnen hernomen. Waer hy had sicli d«rlyk misrekend. De dagen verliepen, en er kwam geen hlernis. Frans moest zelf te huis blyven om zyn vader op te passen Apstraetremedien, die vrienden en geburen aenrieden te bereid't en toe te. dienen. Maer hoe meer men aen het bezeerde heen krftide, hoe meer het ver slechtte, en het werd zoo erg dat Petrus keesde er het vuer in t e krygen, omdat het slak, zeide hy alsof f wel duizend spelden in zaten. Er werd dan beslotenden heelircester van den armen te halen. Deze kwam, na twee dag n. en na log driemael geroepen te zyn geweest, ter loops binnen, bezag en bdasttehe. been, schud .e met liet hoofd, cn zeide barsch •Gy moet naer het gasthuis 1 Naer het gasthuis0 vioeg Petrii9 verschrikt.— Neen,mynheer, ik ga naer het gasthuis niet - vervolgde ty, na een oog. nblik, met vastheid. Waerom niet? vroeg de heelmeester. Omdat men dacr te veel snydt en kerft, meer om de leerlingen in de sirn«it te feeren, dan om de arme werklieden te genezen, zonder in te zien daldeze door hunne lidmaten moeten bestnen. Gyhebldacr Tutje Vink, die had het [vit aen zynen regten eersten vinger, en zy liebhen dien afgezet, hoewel vele zeggen dat hy genezen kon. En Frans De Threes hcfTt'HVEi^"^ een gezet, en nog ion slic.il 4 »ebrOk11 bil el driemaal in moeten afgezet «orden5 Lor— -. „,.komt.n. ly wrongen. Nu nu. - sprak de heelmeester - ik kan er niet aen dom; uw been moet geopereerd wordenen gy hebt de middelen, noch het myne zaek, dathlerte doen. Ik zal u dan een briefken geven om mcr het gasthui, te gaenen een receptje dat gy kunt gebruiken tot gy morgen vertrekt. De heelmeester nam hierna zynenhoed.cn vertrok. Frans noch zynen vader wisten nu hoe zich te redden. - Delaets e wilde maer niet van het hospitael hooien, en een heelmeester nemen, die behield moest worden, was onmogelykhethmsgezin was geheel uitgeput. De weinige spaerpenningen, die de zorglooshe. van een door mannen bestuerd huishouden en de drinkzucht van Petrus had laten bveenschrapen, waren reeds lang uitgegeven; cn ver, mils Frans niet meer werkte, was men vcrpligtgeweesl de meubelen een voor een te verkoopen of in den berg van bermhartigheid e zetten, liet geld, daervoor bekomen was reeds lang het eerste na- pepaen. Van makkers nn.leenen durfden noch w. den zy de tyden zyn te slecht om van medewerklieden geld te eischen dat men niet zeker weet te zullen kunnen wedergeven als het noodig wordt. Zy waren dan radeloos, en het eene onuilvoerhaer ontwerp «'erdnahet andere ten berde gebragt, maer even spoed.g afgekeurd. Eindelyk, hoe afkeerig hy er ook van was,beval deziekc daerhygeeneandero hoop van uilkomst zag, aen zynen zoon, by deu beer Rommel, y wie 11 hy nu reeds zoo vele jaren werkte wat geld te gaen lecnen;

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1847 | | pagina 1