VAM DIXMUDE t,. Itlr>. f\ r M Zondag, 21 Mei, 1848, Derde Jaer. N. 125. Verschynende ulle Zondagen, Staetkundig Overzigt, s s e --M i Kamer der Volksverteyenwoordiyers Zitting van den 13 Mei. Do Kamor hoeft in ileze zitting aengenomen 1° Een supplementaire krediet voor den budget der openbare seluild; 2" een ontwerp betrekkelyk het verknopen van eenige domein-goederen; 3° een ontwerp by welk de verblyfplaets van twee vredereglers in de waelschc provinciën veranderd wordt. Alsdan is men overgegaen tot de beraedslaging over de wet op desuikers, en vele afgeveerdigden hebben de zael verlaten. Daer de leden in geen genoegzaem getal meer waren om te konnen beraedslagen, is de zitiing gesloten, en tot maendag verschoven. Zitting van den 15. In deze zitting heeft de Kamer het verlengen der wet op de suikers toegestaen. Eenige veranderingen aen de wet op de dillërentiele reglen zvn ook goed gekeurd. Zitting van den 16. In deze zitting heeft de Kamer beslist dat sienr Francies Perou, gekwetsten van september, zou vry- gesteld zyn van het enregistrementregt welk hy voor zyne naturalisatie moet betalen. Nadien is het ontwerp van wet, by welk er eenen uitstel verleend wordt voor het voltooijen der yzeren wegen van Doornyk naer Jurbize, en van St.-Truyen naer Hasselt, met 48 stemmen tegen 16 aengenomen, en de zitting is tot morgen verschoven. Zitting van den 17. Een ontwerp van wet, by welk er een krediet voor den minister ven het inwendig, voor den gezondheids dienst, wordt toegestaen, is aengenomen. Men heeft dan de beraedslagingen begonnen over het ontwerp van wet, betrekkelyk het opregten van Warrants, of een slach van stapelhuizen. De wet op hel postwezen, of veranderingen in den prys der verzendingen van brieven, zal in de aenstaende zitting beraedsiaegd worden. Zitting van den 18. De heer d'IIuart heeft, in de zitting van donderdag, het verslag door de centrale sektie gemaekt op het project van wet rakende de vernietiging van het zegel- regt der dagbladen ter tafel gebragt. Het eerste artikel van dit project vernietigt het zegel- regt op de dagbladen. Het artikel twee brengt mede dat het gedeelte van het dagblad dienende voor annoncen onderhevig zal blyven aen het zegclregt. Zitting van den 19. De heer De Breyne geeft verslag van verscheidene verzoekschriften. Het project van wet om eene verlanging te geven aen de voltooijing van de yzeren wegen van Luyk naer Namen en van Mons naer Manage en van Westvlaen- deren, wordt met algemeene stemmen aengenomen. De Kamer verlangt insgelyks tot 15 October 1852 de wet op de vermindering van het persooneel der Hoven van beroep en der tribunalen van Doornyk en Charleroy. Men herinnert de algemeene beraedslaging op de hervorming van de wetgevende Kamers. De heer Destrivaux spreekt eene lange redevoering uit, om te bewyzen dat het voorgestelde ontwerp geenszins slrydig is met de grondwet. De heer Lebeau verdedigt het project door het mi nisterie voorgedragen. Hy vraegt niet dat er een groot getal beambten deel maken van het parlement, maer hy wenscht er mannen van ondervindmgte ontmoeten, enz. De heer Tielemans is van gevoelen dat men niet be- magtigd is om de hervorming van het parlement tever- rigten. SENAET. Zitting van den 11 De leden van den Senaet zyn in geen genoegzaem getal om te konnen zitting houden. Zitting van den 12. Heden nog eens heeft de Senaet geene zitting konnen houden, om dat er geene leden genoeg aen wezig waren. Zitting van den 15. De Senaet heeft maer eene korte zitting gehouden. Hy heeft zich bepaeld by het benoemen van eenige kommissiën om de ontwerpen van wet die door de Kamer zyn aengenomente onderzoeken. Zitting van den 16. De Senaet heeft, in deze titling, de lezing van ver- scheide rapporten aenhoord, en het ontwerp van wet by welk er een kanton van redegeregt, te Nyvel en te Audenaerde.wordtafgeschaft,aengenomen. Een krediet van 800 duizend franken, voor eene vaert nevens de Maes, wordt insgelyks door den "Senaet aengenomen. Zitting van den 17. De Senaet heeft in deze zitting de algemeene beraed-, slagingen over verschillige ontwerpen van wet begonnen en geëindigd. Ook heeft de Senaet verscheide rapporten hooren allezen over ontwerpen die door de Kamer waren aengenomen, en over welke de Senaet nadien zal beslissen. Frankryk bevindt zich in moeijelyke en lastige om standigheden. Indien al ue weidenkenden van alle gezindheden, de mannen die aen de welvaert en aen het geluk van het algemeene best houden, te samen niet spannenom een einde te stellen aen de buiten sporigheden en de ruststoorende poogingen der aen- hangers van eene overdrevene party, is het te vreezen dat deze laetsten het, voor iangen tyd, in eene ellen dige en verderfelyke rustloosheid zullen dompelen, het tot aermoede en w.' -ng zullen brengen. De kommissie der uitvoerende niagt heeft het mi nisterie meestendeels onder de mannen van het Na tional en van de Réforme, genaemd. De heeren Trélat, Flocon en Favre, verbeelden de Re forme; de heeren Bastide, Recurt, Carnot en Duclerc, vertegenwoor digen het National. De gevorderdste republiekeinsche gezindheid bekleedt dus de meeste plaets in de samen stelling van het ministerie. De gematigde party telt er slechts eenen vertegenwoordiger, de heer Cremieux. Louis Blanc en Albert zyn uitgesloten. Marrast blyft meijer van Parys; M. Caussidière, prefect van policic. De Nationale vergadering heeft tot nu toe veel te begeren gelaten opzigtelyk het inwendige order. Der- zelver beraedslagingen bieden vele verwarring op. De wyze hoe zich sommige leden van de overdrevene party gedragen, levert een vreerad en treurig schouw spel aen. Eene groote feest, genaemd de feest der eendragt, moest te Parys, op den 14 mei, gevierd worden; vele en kostelyke toebereidsels waren reeds gedaende af- geveerdigen der departementen waren te Parys ont boden enaengekomen.Op het laetste oogenblik, is de feest verzet geworden tot op der, 21. Groot is dan de teleurstelling der talryke vreemdelingen, en het mis noegen der belanghebbendengeweest. Deze beslis sing is waerschynelyk, door de uitvoerende magt ge nomen, teroorzaek van de tegenkantingen en moeije- lykheden welke men ontmoet langs den kant van de misnoegde heerschzueht van sommige invloedheb bende klubshoofden. Reeds hadden de afgeveerdigen van het Luxemburg (der werklieden) verklaerd dat zy in de feest geen deel zouden genomen hebbende gewezene staelkundige gevangenen en de drukkers- gasten hebben dezelve verklaring gedaen. Jfaendag laetst moest de Nationale vergaderingover het vraegstuk van Italië en van Polen beraedslagen. Sedert eenige dagen te vooren waren reeds de wer kende klas en de klubs te Parys, door de aenleiders der overdrevene party, aengehist, om eene betooning tegen de meerderheid van de Vergadering te doen, en dezelve tot eene beslissing van onmiddelvke tusschen- kornst van Frankryk, in Italië en in Polen, te dwingen. Inderdaed, in de zitting van den 15 mei, is de Na tionale Vergadering door het volk overweldigd ge worden. De zitting is te midden der grootste verwar ring opgeschorst geweest, maer naderhand herno men. De opstandelingen hebben gepoogd een nieuw hestuer in te rigten, waervan Blanqui, Barbes, Cabet, Sobrier, deel zouden gemaekt hebben. Deze onder neming is mislukt. De burgerwacht is onder de wa pens gesneld, twee bataillons hebben de zittingszael aen de oproerigen, met geweld, doen ruimen. Barbes, Albert en Thoré, die reeds bezit genomen hadden van het stadhuis, zyn aldaer aengehouden en naer het gevang gesleept geworden. Blanqui, Sobier, Hubert, Raspail en zelfs de generael Courtais, bevelhebber over de burgerwacht, zyn insgelyks in hechtenis gesteld. Deze dwaze aenslag is misschien een geluk voor Frankryk; hy zal de noodzakelykheid van strenge maelregelen bewyzen, wilt men dat het order, de rust, en vervolgens de welstand van het volk, herblocijen. De tydingen van Italië zyn elkander zeer tegen- strydig. Degenen die ons langs Duitschland en Weenen toekomen, zyn zeer verschillig met dezen uit Milanen en het tooneel van den oorlog. Reeds verscheidene malen hebben de bevelhebbers der twee strydende legers, in hunne dagverhalen, overwinningenen zege pralen aengekondigd, dié naderhand als onecht of over dreven zyn herkend geworden. De krygsverrigtingen van het Piëmontesche leger komen ons maer duister voor. Nogtans het is voor hetzelve veel van achteruit niet te moeten wyken. Het is bovenal belangryk dat de sedert lang aengekondigde vereeniging, tusschen de Oostenrykoche legerkorpsen van den generael Nugent en den generael Radelzki, niet voltrokken zy. Het is voor de Piëmonteschen een onschatbaer voordeel de Oostenrykers te konnen tegenhouden, en hen den aenvalkryg beletten te hernemen; want de verwarring van het Oostenryksche besluer zoude wel konnen eindigen met op het leger in Italië terug te werken. Het gezag van den Paus is te Roomen ontkend ge weest. De Paus verklaerd hebbende, in den kerkeraed, dat liet tegen zgnm wil was dat het Pauselyke leger over denstrooni van Po getrokken icas, dat zyne meening nooit had geweest om den oorlog aen Oostenryk te verklaren zyn er uenstonds vele wanorders en verdeeldheid onl- staen. De burgerwacht kwam onder de wapens en bezettede de stadspoorten. Wachten werden aen de deur der huizen van de Kardinalen geplaetst. Het ministerie gaf zyn ontslag, en afzendingen van den stadsraed.derburgervergaderingen en der burgerwacht, de gezanten van Piëmont,Toskanen en Napels, begaven zich by den Paus, om hem zyne woorJeii te doen in trekken. liet schynt dat de Heilige Vader zich, door de kuiperyen van de party die aen het nieuwe stelsel van burgervryheid vyandig is, heeft laten overhalen en bevreezen. Hoedanig ook de beweegredenen zyner schynend achteruitgaende handel wyze zyn mógen, hy heelt eenen grooten misslag begaenwaerop hy nood- zakelyk zal moeten wederkeeren, wilt hy het tydelyke gezag van het Pausdom uit zyne handen niet zien ont vliegen. Misschien ook is dit allegader maer een aenge- legd spel, om den Paus, als hoofd der katholyke kerk, tegen de gevolgen eener regtstreeksche deelneming in den Italiacnschen oorlog, te doen verontschuldigen. Wat er ook van zy, de laetste tydingen doen veronder stellen dat de rust te Roofien hersteld is. Vertooningen zyn aen Zyne Heiligheid gedaen geweest in dezen zin dat de vryheid, de onafhankelykheid, voor ieder volk een natuerlyk regl is; dat het niet meer veroorloofd is aen een vreemd besluer een volk onder slaverny Ie houden, dan aen een mensch eenen anderen mensch tot zytien slaèf te doen dienendat de oorlogtegen Oostenryk gevoerd om de vrymaking en onafhankelyk heid van Italië te bekomen, eene daed van enkele regt- veerdigheid is. Een nieuw ministerie is samengesteld een ministerieel besluit rigt een reserve korps van 6000 mannen in; de buitengewone gevolmagligde van Oostenryk by den II. Stoel heeft zvne paspoorten ont vangen. Alles kondigt dan aen dat de Paus, is het niet met de woorden, ten minste met de werken, de ver vordering der heilige zaek van Italië's vrymaking. ernstig ter hert zal neinen. De stad Madrid is, op den 7, het tooneel geweest van eene nieuwe pooging tot krygsopstand. Verscheidene onderofficieren hebben getracht twee bataillons tot oproer te verwekken; maer zy zyn door hunne soldaten verlaten geweest; het bloed heeft op nieuws gestroomd; er zyn van wederzyden gekwetsten en dooden gebleven, De generael Fulgosioschoonbroeder van den hertog van Rianzares en vervolgens vau de gewezene koningin Maria Christina, is op den 8 ten gevolge zyner kwet suren overleden. Verscheidene krygsreglingen hebben er plaets gehad. De opstandelingen, ten hoogste drie honderd in getal, hebben by de burgery geene hulp ge vonden. De policie begeerig om de heeren Salamanca en Olozaga, in deze samenzweering gewikkeld, aen te WE KBLAD Men wordt neruoclit «lie hoegenaemde artikels iiiterlyk tegen den Vrydag avond vragtvry eu onderteekend toe te zenden. De bekendmakingen betalen 20centiineii per drukregel. j4Uc affichen by dan drukker deter ge drukt, tullen eens yrutis in dit blad ge- pluets t worden. INSCHRYVING VOORAF TE BLTALF.N VOOR UIXMLDe. Trimester, fr. I75. Semester fr. 358. Jaerfis. 700. één frank daerby vragtviy toegezonden voor andere plaetsen. Men schryfi in by den Drukker dezer als ook by alle Post Directeurs. f

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1848 | | pagina 1