VANJftlXMÜDE, r Aenbelangend Bericht. BEVELHEBBER VAN VLISSINGEN. Zondag, 16 September, 1849. Vierde Jaer. N. 194. Verschijnende alle Zondagen Dixmude 15 September. Algemeen overzigt. Ten einde alle mogelyké rugtbaerheid te geven aen de bekendmakingenwelke de heeren NotarissenDeurwaerders en Zaekwaernemers in ons Weekblad doen inly oen, en willende zooveel het inonse rnagt is hunne goedwillendheid en hun vertrouwen ten onzen opzigte van meer en meer verdienen, worden er, te rekenen sedert den 20 augusty, jongstleden, vyftig exemplaren van ons blad, boven het ge wone getal inschryvers, afgedrukt, en gratis gezonden: l°m de voornaemste hotels, herbergen of gemeente huizen van het administratief arrondissement Dixmude2° in de voornaemste herbergen der gemeenten in welke de te ver knopen of verpachte goederen zullen gelegen zyn;en 3° aen de eigenaèrs aen wiens eigendommen laetstgemelde goe deren palen, voor zooveel echter de bekendmakingen ons dezelve doen kennen. Het kongres der fransche legitimisten te Ems is zonder gevolg gebleven. Men heeft overwogen dat de tyd nog niet gekomen was om de partven behoorlyk te bepalenen alle onderneming in het belang der herstelling van Hendrik V zyn voorloopig uitgesteld. Een groot verschil ven gevoelen heerschte lusschendie aanhangers van het oude regiem over de kwestie om den graefvan Parys. zoon des hertogs van Orleans, aen te nemenen over de vereeniging van de twee takken der Bourbons. Het schynt dat de hertog van Bordeaux naer dit laetste plan overhelt. Do eerste en de tweede Kamer van Pruisen hebben beide, den 7en, eene belangryke zitting gehouden. De eerste heeft, na eene langdurige diskussie, de verande ringen aengenomen door het gouvernement aen de kieswet gehragt op den oogenblik der kiezingen voor de tweede Kamer, die laetst plaets gehad hebben. De tweede Kamer heeft de beraedslaging geëindigd over het voorstel Camphausen. De eerste paragrael', die het gedrag van het ministerie goedkeurt, is aenge nomen geworden door29i stemmen tegen 3. De tweede, strekkende om aen het gouvernement het regt toe te staen de pruisische grondwet te veranderen, ten einde deze te doen overeenstemmen met de konstitutie der dry duitsche koningenna het overzigt dezer konsti tutie door het duitsche Diëet, is door 221 stemmen aengenomen. De russische troepen vertrekken reeds langs alle kanten uit Hongarie naer de grenzen van Polen. Twee armee-korpsen zullen geposteerd blyven in de om streken van Bistritz en Debreczin. De byzonderheden wegens de noodlottige overgaef van Görgey by Villagos worden nu meer en meer gekend. Het verlies van den veldslag doordezuid-armee der Hongaren, onder bevel der generaels Dembinski, DE Guyon en Becsey, wasde eerste en voornaemste oorzaek dezer yslyke ramp. Kossulh bevondt zich mei talryke volksvertegenwoordigers te Villagos, by het hoofd kwartier, toen de vlugtelingen en gekwetsten van Temeswar aldaer in wanorde toekwamen. Des nachts werd er eene vergadering belegd, waerin Görgey tegenwoordig was. Ivossuth verzocht hein, slag te willen leveren. Görgey toonde de onraogelykheid 0111 met 36,000 soldaten liet hoofd te bieden tegen de vereenigde keizerlyke legers die meer dan 150,000 man troepen telden. Alsdan legde Kossuth zyne waerdiglieid neder, en Görgey werd tot dictator benoemd. Het groote plan was mislukt. De vereeniging vanGörgey 's leger met de armee van Bern en Dembinski was onmo- gelyk, door de verliezen en de verspreiding der twee laetsten; zoo als Dembinski-zelfsaenGörgeysohriftelyk antwoordde, was zyne strydmugt gesmolten tot op 8,000 soldaten en 16 kanonnen, terwyi Becsey ook niet meer troepen had overgehouden Hierom besloot Görgey met zynen krygsraed en de vergaderde leden van het Diëet om zich aen Paske- witsch over te geven. lvossnlli nam met betraande oogen afscheid van zyne oude moeder, van de opperhoofden des legers en van hei Diëet, en vertrok, met de dood in het hart, nog denzelfden dag naer de grenzen van Turkye. Dit ge beurde den 11 augusty. Reed§ den 13 legde Görgey de wapens néér. Meuheeftte\Ycencndetyding;onfvangendatKossuth, Messaros en Dembinski zich onder de bescherming van den paclia van Viddia geplaetst hebben. Terzelver tyd vernemen wy uit Belgrado, dat Kossuth en zyne aen hangers door den Pacha van Ada Kalesi, tegenOrsova, onthaeld zyn, en hunne vlugt voortgezet hebben by middel van een turkscli schip. Volgens de laetste berigten uit Kornorn, bestaet het garnizoen aldaer nog uit 12 tot 14,000 man troepen, die besloten hebben tot den laetsten druppel bloeds wederstand te bieden. Generael Klnpka wordt streng door hen bewaekt. De herstelling der inkwisitie door de dry besturende kardinalen, te Home, beeft overal de ontevredenheid en de verontwaerdiging ten top doen klimmen. En nogtans schynen die verblinde mannen voornemens om op denzelfden noodlotligen weg voort te gaenzigtbaer rekenen zyhierby op den onderstand der Oosten ry kers. De scheuring tusschen de pauslyke gouvernements kommissie en de fransche autoriteiten is nn byna officieel. Maer iels meer beduidends, is de aenkomst te Rome van den transehen kolonel Ney, adjudant van Louis Bonaparte, belast met een brief aen generael Rostolantegenwoordige kommandant der stad Rome en van het fransche expeditie-leger. Deze brief, die a'énstonds publiek gemaekt geweest is, alhoewel de röomsche kardinaels geweigerd hebben denzelven te doen drukken in de officiële Giornale, verklaert opzet- lelyk dat de Franschen nietzullengedoogen de vryheid der Romeinen met voeten vertrapt te zien, en dat zy geen enkelen akt van vervolging of willekeur moeten gedoogen tegen liet roniciuscbc volk. Ziehier waerin, volgens den brief van den Presi dent der fransche Republiek, de tydelyke rnagt van den Paus zich moet beperken Algemeene kwytschelding; Geen priesters aen het bestuer; Burgerlyk wetboek, zoo als de Franschen Liberael Gouvernemênt. Die brief drukt zich overigens zeer duidelvk uit tegen de politiek, welke tot heden door de kardinaels gevolgd is, zoowel als tegen de weinige dankbaerheid welke zy betoonen jegens Frankryk. Generael Rostolan heeft reeds eene proclamatie doen afkondigen, waerin hy onder anderen zegt: a De zending, welke het fransch gouvernement aen onze wapens heeft toevertrouwd, is nog niet geëindigd. De armee blijft voordurend Rome en de kantonnementen be zetten. Hare positie tot heden slechts provisoir, zal ver anderd worden ingeval er eene sterkere bezetting ver- eischt wordt. Men ziet derhalve, dat de moeijelykheden welligt nu-eerst zullen beginnen. Het grootste deel der uitwykende Venelianen rigt zich naer Zwitserland en Frankryk. Manin en vyf en twintig andere opperhoofden zyn op den franschen stoomboot le Pluion naer Corfa vertrokken. Den 27 augustus zyn acht schepen met uitwykelingen gela- deu weg gezeild. D»stad Venetie had hun onderstand verleend "en h tmne reiskosten betauld tot Corfa Patras en Alexundrie. De oostenryksche generael Gorsawski legt aen do stad Venetie hetzelfde regiem op, als zyne ambtge- nooten gedapn hebben te Bologna, Ferrara en Ancona. By eene proklaraatie van den 28 augustus, verklaert de maerschalk Radetzki dat hy aen de Venitianen den troost en den vrede brengt, inde volgende bepalingen 1° Venetie is in stact van beleg; 2" de nationale garde is ontbonden; 3° alle wapens en krygsbehoeften moeten binnen 48 uren ingeleverd zyn; 4' iedereen is hiervoor verantwoordelyk5° alle politieke vergaderingen zyn verboden; 6° alle kenteekens der Republiek zyn afge schaft; 7° de drukpers is onderworpen aen de censuer; 8° alle publieke plaetsen moeten van 10 ure 's avonds gesloten zyn; 9" alle overtredingen op bovenstaende bevelen zullen door den krygsraed gevonnisd worden. Elke inbreuk op artikel'3 zal met de dood gestraft worden. De schaden, door het bombardement veroorzaekt zyn vry aenmerkelyk. Twee kerken zyn byna vernield dooreen nieuw slach van bommen, die op 4,300 meters afstand kunnen geworpen worden. Maer de cholera heeft nog de grootste verwoestingen aengerigt onder de burgers, die inde verst afgelegen kwartiers der stad opgepropt waren. Men verzekert dat Manin en Pepe zyn ontvangen geworden aen boord van een fransch oorlogschip. WEEKBLAD Men wordt aenzocht alle boegenaemclo artikels uiterlyk tegen den Vrydng avond ▼ragtvry en onderteekend toe te zenden De bekendmakingen betalen 20 centimcn per drukregel. Alle a flic hen by den drukker dezer ge drukt f zullen eens gratis in dit Blad ge plaatst worden. INSCHRYVING VOORAF TE BETALEN: VOOR DIXMODK. Voor3muendenl -50 VoorC id..' 3-00 Voor een jaer 6-00 VOOR BUITKR Voor 3maendenl-75 Voor 6 id. 3-50 Voor een jaer 7-00 Alles vrachtvry toegezonden Men schryft in by den Drukker detor als ook by allo Post Directeurs. GESCHIEDKUNDIG VERHAEL, (Vervolg, aie nummers 190, 19! en 193.) Myne ridders, sprak de hertog, nemen wy plaetsvvy gnen ecnen heiligen pligt vervullen. En zich tot een man van zyn gevolg keerendo geheimschryver, iet u naest my en tecken alles op. Allen lelleden zich op de stoelen achter de lange tafel. Dan werd een man, met gonsch neèrslagtig gelaet, door wachten binnengeleid, üeie bleven by de deur staen. De hertog nam het woord Nader, en leg my uw noem. Lambert Dupré, antwoordde de gevangene met iwakke stem. Welk is uw vocderstad Luik. Hoe komt het dat gy to Vlissingen woont? Dc slem van den ondervraegde was zoo stildat Karei hem nog- maels gebood te naderen. Met neergeslagen oogen sprak hy De oorlog, die sedert lang in myne vaderstad woedt, bragt den doodsteek aen den koophandel; en daer deie groud voor myne gado door het ongeluk heilig is en dat de nyverheid luer bloeit, heb ik hem tot verblyf gekoien. Ge weet gewis, wacrom men u in hechtenis nam Menieglmy antwoordde Dupré, dat ik eene briefwisseling met oproermakers van Luik onderhield en dat ik de bevelbrieven des herlogs, welke in de straten geliungcn waren, afgetrokken heb. Karei hield op den gevangene steads een aendnehtig oog en ging voort Is de beschuldiging ongegrond, het regt is daer om u vry te spreken. Zeg, hebt gy brieven aen ti-kère muiters van Luik go- zonden? Antwoord, maer gedenk dat God u hoort. Dupré verhief den blik omhoog en zyne stein word luider Ik heb bloedverwanten te Luik mag ik geene betrekkingen hebben met hen die my door de banden des bloeds verknocht zyn Gy hebt over den oorlog dien men tegen uwe geboortestad voerde, met lékende woorden gesproken. Nooit, sprak de gevangene op] Vasten loon. Ik heb dien oorlog betreurd, oin dat hv my aen de liefde myner bloedverwanten onttrok. Men zegt nog dal de brieven des hertogs door u werden ver scheurd. Dat is gelogen; antwoordde Dupré verontweerdigd. Gy beticht dushendieu daer van beschuldigen, van valschlieid? vroeg de hertog. Ik ben onpligtig. Karei hield altoos hot oog op den gevangene gerigt, en, om eene laetste proef le nemen of de man schuldig of onschuldig was, zegde hy zacht Ge blyftby uw woord Weet indien gy alles üpenbaert, dat gy verzachting kunt verhopen; doch volhardt gy met de waer- lieid af te stryden en wordt uw verraed ontdekt, dan naoogt gy u op volle strengheid der wetten verwachten. Ik ben onnoozcl, antwoordde Dupré zonder wankelen. Wy kunnen loeh aen die betuigingen van onschuld geen geloof echten; zy zyn de gewoone toevlugt vuil den misdadige. Na deze woorden stond de hertog regt en werd daerin gevolgd van zyne ridders; /.ieh alsdan totdenhevclhehherl(eerende,8pi-akhy: Heer Van Steenveldt, op dit oogenblik kunnen wy ons vao dc pligtigheid of de onpligtigheid dezes ma'ns niet verzekeren. Het 's mY 6L'noug dat ik Ixeni gezien heb. Ik lever hem aen uwe voor zichtigheid over. Doe alle mogelyke opzoekingen. Binnen eene mnend boude ik opene vierachaer te Gorcum om dén volkc goregtighcid to doen. Go zult my door uwen raed in dit plegtig werk bystaen en daer spreken wy verder over dezen gevangeue. Intussehen weet g wat gy te doen hebt do wetten zyn daer lot rigUnoer uwer daden

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1849 | | pagina 1