VAN DIXMUDE, /f'). BETELHEBBER TAN TLISSINGEN. X) tac Zondag, 6 January, 1890. Vyfde Joer. N. 210, Verschynende alle Zondagen, INSCHRYVING VORAF TE BETALEN BRUSSEL. Kamer der Volksvertegenwoordigers. Zitting van den 28 december. De diskussieom te weten of de Kamer zich eerst bezig znl houden met de voorloopigc kwestie, alvorens te beraadslagen over de wet-zelve op de levensmiddelen, is langdurend, hevig •n onstuimig geweest. Na hevige, onstuimige, ja byna gewel dige woordentwisten is de question préalable verstooten met 39 tegen 37 stemmen. Zitting van den 29. SENAET. Zitting van den 28 December. Zitting van den 29. DIXMUDE, 5 JANUARY, 1850. ALGEMEEN OVERZIGT. Men verzekert dat het ministerie van Frankryk den 2 dezer 's avonds zyne demissie heeft aengeboden by den President der Republiek. Wat bier ook van zy, gansch den voormiddag van 9 tot H ure heeft men een aenhoudende beweging bemerkt van gaenden en ko menden in de minislerien, zoowel als in het paleis Bourbon en in het Elyseum van Louis Bonaparte. Van een anderen kant hebben er langdurende conferentien plaets gehad tusschen verscheide leden der majoriteit. Er is nu veel spraek over een nieuwe Boodschap, welke Louis Bonaparte binnen eenige dagen naer de Legislative zal zenden, en welke eene lange lofrede wezen zal van de akten der uitvoerende inagt sinds den 20 december, 1848. De duitsche kwestie blyft voortdurend bet grootste voorwerp der algemeene aendacht. Vooral ontrust men zich wegens de kiezingen voorhetParlement, te Erfurt. Nogtans zullen ditmael zooveel kiezers zich niet ont houden, als tydens de laetste vèrnieuwing der prui- sische kamers. De Grabow, Vincke en meest al de staetsmannen, wier opinie eenigzints de linker-banken nadert, zullen voor Erfurt kiezen. Men beweert dat Beyeron en Wurtemberg, in eene gemeenschappelyke nota, gevraegd hebbende byeeu- roeping van het Parlement te Erfurt te verschuiven, omdat zy nieuw^ voorstellen willen doen opzichtens de zaken van Duitschland. Waerschynlyk is dit maer een gerucht dat men opzeltelyk uitgestrooid heeft. De voorzitters der behoudende konstilutionnele as sociatie hebben zich reeds vereenigd om zich bezig le honden met de aenstaende kiezingen voor het Parle ment van Erfurt. De groot-hertog van Mecklemburg-Schwerin heeft door de magt der bajonnetten, de oude vergadering der edelen ontbonden, welke te Rastock aenhoudend zittingen hield, ten spyte der nieuwe konstitutie en zelfs om deze laetste te üwarsboomen. Men weet dat deze nobelen-vergadering gerugsteund werd door den groot-hertog van Mecklemburg-Strelitz... Aldus is nu die antieke vereeniging tussclien de hertogdommen Strelitz en Schwerin verbroken. De minister van Pruisen heeft overigens ook gepro testeerd, uit naem zynsgouvernements.tegendenieuwe konstitutie van Schwerin. De koning en de prins van Pruisen hadden daertegen geprotesteerd als agnaten van liet hertogdom. De Kamer van hetgroot-hertogdom Ilessen-Darmstadt, waerin een ontzachlyke majoriteit van demokraten zetelt, heeft in eenharerzittiugen beslist geen antwoord te geven op de Troonrede. De her-organisatie van Hongarie geeft aenleiding tot menige moeijelykheden. In Transylvanie en Servie heerscht de grootste verbittering onder de bewoners. Geen enkel gewest van Oostenryk is te vrede over het tegenwoordig bestuer. Geen de minste tydingen wegens de terugkomst van den Paus. De (iuaneiele moeijelykheden vermeerderen dagelyks.Dc financie-minister van den Paus, JIgr.Gallyt DE III. WEEKBLAD Men wordt nmzocht alle hoegenaemde artikels uiterlyk tegen den Vrydag avond, vragtvry ei) onderteekend, toe te zenden fle bekendmakingen betalen 20centin>en per drukregel. jtlle affiche» by eten drukker deter ge drukt, tullen eent gratie in dit blad ge- plaetet vrgrden. VOOR DIXMUDE. VOOR BUITEN. Voor3maendenl-50|Voor Sniarnden 1-50 Voor6 id. 3-OOlVoor 6 id. 3-75 Vooreen jaer 6-001Voor een jaer 7-00 Alle* vrachtvry toegezonden. Men sehryft in hy den Drukker dexer als ook by alle Post-Directeurs. Kr worden wehelyk* «verte xisuruiREN van dit blad boven bet gewone getal inscbryversafgedrukt, en gratis gezonden 1° in de voornaemste hotels, herbergen of gemeente huizen van het administratief arrondissement Dixraude2" in de voornaemste herbergen der gemeente in welke de te verkoopen ef verpachte goederen, in de amioncen vermeld die in ons blad geïnsereerd worden, gelegen zyiien 3° aen d« eigenaers aen wiens eigendommen lactstgemelde goederen palen, voor zooveel echter de bekendmakingen ons dezelve doen kennen. De dagorde vraegt de beraedslaging over het wets-ontwerp, welk bet gouvernement magtigt te voorzien in de dienst van den Ryks-kassier, tot het oogenblik dat deze dienst wettig ingcrigt zy. Het project is de eenparige stemmen der 73 leden aen- genomen. Het tweede voorwerp der dagorde is de stemming over de Wet op de bepaling van het contingent onzer armee voor 1850 on de toestemming in het gevraegd krediet van 5 miljoen. Na cene woordenwisseling tusschcn M. Manilius en den minister van oorlog wordt bet contingent en het gevracgde krediet gestemd. Het 3" punt der dagorde, is de verdere beraedslaging over bet budget der openbare werken. M. Deman-d'Attenrode heeft zich nogmaels hevig verzot legen hcttydelyk personeel der bruggen en wegen. Het kapitel yzerweg was nogmaels op bet punt aenleiding le geven tot cene langdradige diskussie, doch M. Vilain XII11 beeft, dezelve tegengehouden door een voorstel bepalende dat bet Rekenhof eenen volledigcn staet zal maken van den admi- pistrativcn en financiëlen toestand onzer yzerwegunwelk verslag oen de Kamer onderworpen zal worden. Dit voorstel is ncngenomen. De overige artikel* van het budget der openbare werken worden meestallen, zonder veel opmerkingen, goedgekeurd en gantcli dat budget is gestemd met 67 stemmen tegen eene. Avondzitting van den 28. Deze zitting wordt 's avonds kwart na zeven ure geopend. De dagorde vraegt de disknssie over het voorgestelde wets-ont- werp op de levensmiddelen van II. Bruneau, geamendeerd door 4e centrale sektie en door II. Sinave. M. de President vraegt of het gouvernement zich met dat «ets-ontwerp vereenigt U. Frèrefinancie-ministcrvraegt dat de beraedslaging 8*er dat voorstel moet vooraf gegnen worden door de voorloo- jrige kwestie. M. de President opent de algemeene diskussie. Af. Sinave neemt het woord tot ontwikkeling van zyn voor gesteld projekt op den uitvoer der granen doch pas be gonnen wordt by in de rede gevallen door de kreten van la question préalable. De diskussie begon alsdan over het voorstel der centrale wktie. Maer de Kamer was zoo beroerd, zoo ongeduldig en luidruchtig, als men dezelve nog nooit gezien heeft. Eindelyk heeft M. Rogier verklaerd dat, volgens het gevoelen van liet zhinisterie, de wetgeving van 1834 volkomen vervallen is en dat, welkdanige beslissing de Kamer ook moge nemen, die wet nooit hersteld zal worden, zoo lang de ministers op imnne bank zullen zetelen. Op deze regtzinnige verklaring ontstaet ér een nieuw en ge weldig tempocst in dc Kamer. Na lang geharrewar, geschreeuw en gedruisch, wordter eindelyk heslist dat de debatten gesloten zyn, en men gaet over tot de stemming. Dezelve cyfers komen terug, docli in een tegen-overgcstelden zin; 59 stemmen ver werpen de propositie;'37 nemen dezelve aen 3 leden onthou den zich. Derhalve bleef er niets meer over dan te stemmen op het voorstel van M. Bruneau welk aangenomen is met 62 tegen 25 stemrpen. De bestaende wet op den invoer der granen en levensmiddelen zal dus van kracht hlyven tot den 15 der nenstaende inaend februnry. Vervolgens heeft'de Kamer de diskussie. begonnen over het traklaet van handel en scheepvaert, tussclien Belgieeu Frankryk gesloten. De heeren Rodenbaeh en Osy hebben dat verdrag be knibbeld, omdat Belgic daerhy niet dezelve voordaelen geniet als Frankryk. Ue heeren lie Perceval en Rogier'hebhen de op merkingen bestreden, en het vervolg dezer diskussie is -ver schoven tot morgen. In deze zitting heelt-de Kamer een provisoir krediet van 1,323,172 franks gestemd voor het departement der openbare werken, en een bygevoègd krediet van 45.700 franks voor het departement der binnenlandsclie zaken. Het wets-oulwerp tot bekrachtiging van het gesloten traktaet van handel en scheep vaert tussclien Belgie en Frankryk is aerigenomen met 58 tegen 2 slemmer, Hierna heeft dc Kamer beslist dat ty een nieuwjaers-vacantie zal nemen, cn linre eerstvolgende zitting bcpacld op diugsdag, den 15 jauuury, ten 2 ure 's na middags He Senaet heeft nogmaels een groot deel zyner zitting van heden besteed aen de diskussie over het biirlgct der-middelen cn wegen. Vervolgens ln-eft hy zich bezig gehouden met de wet op de brandinerk-straf, en heeft gcéindigd inet de aenneming des budgets op de dotaticnder twee bygevoegdc kredieten en der oprigting der gemeente Ploegsteert. In zyne zitting van zaterdag heeft de Senaet gestemd en nengenomen le het budget der middelen en wegen; 2e de wet tot afschaffing der brandmerk-straf5" het uitleggende wets-ontwerp der wet van 28 september 1791en 4° het wets ontwerp betrekkelyk de voorloopige organisatie der dienst van den Ryks-Kassier. Na het verleenen eener naturalisatie heeft de Senaet heslist maendag nog eene zitting te houden, en vervolgens ook vacautie te nemen van 31 december tot 8 january. GESCHIEDKUNDIG VERHAEL, Vervolg, zie nummer 209. Herman dreef met geweld de brandende tranen uit xyna oogen en wrong zich kramptrekkend en wanhopig ,de handenhy sprak met xielverscheurende stemme .- Rampzalige 1 Zy verwerpt my! Afgryzelyke folteringen I en nogtansik voel liet aen het kloppen myns harten sy is hetJa er is eene stem in my die het my zegt. Ik hun totstervens ontroerd. Ach Zy verstoot my Zy verstoot my I Ha! gyook! gy heult! Wel, dat is de straf van den hooze. Vrees, want God is regtvoerdig. Zwygriep de gryzaordwat pynigt ge myno zielWees toch mudelydend. Antwoord my. Een woord slechts. Hoe -vyas de naem uwer moeder.' Die vroeg verjoeg eensklaps de woede der vrouw. Eene droevige uitdrukking kwam zich op haer gelaet vertoonen en den hopman nat goedheid aanziende, sprak zy Mynér moeder? 8»bt gybaer gekend? Zy was wel on gelukkig, niet waer? Zoo levendig verbrand/ lloe was heul- naem Maer zeg, waertoe die vraeg Spreek, Blandina! riep Herman, haar by den arm vattende. Wie zei u dat ik Blandina heet.' vroeg se en bezag den ou derling niet de uiterste verwondering. Hoor my, ging hy voort; bewoondct gy met uwe oudera over zestien jarun geune pachthoeve boven Westcapelle? - Wel cn. God! ik kan niet meer! Uw vader? vroeg Herman mot snelle stem terwyl hy in al zyne lidmaten sidderde. Wat? Hoe is zyn naem Waertoe vraegt ge dit alles Sprak da vrouw bevend en hem «trak in de oogen ziende. Aenhoormy slechts heette uw vader niet Van Harderode? Men heeft u gezegd dat liy te Gaveren dood gevonden werd Men heeft zich bedrogen. Van Harderode! myn vader! Leeft hy nog? Myn kind! myn kind! riep lierman en hy klemde Blandina aen zyn kloppend harte; en lang bleef ty, door duizend gewaer- wordingen overstelpt, met het hoofd op hners vaders schouder liggen. Doch eensklaps rukte zy zieh uit zyne armen los en sprak somber Ik uw kind?Heen, dion naem ben ik niet meer weerdig. Gy doodt my? riep de gryzgard droevig. Ik weel-alias. lloi ziel is altoos re,nmyn kindge zyt niet pligtig. Alleen de misdaed heeft zich iets te verwylen, liet ongeluk niet. Ge zyt nog zuiver als tevoren; wees gerust, ge zult gewroken zyn. De snoodaerd heeft u eencn oed afgeëischtmaer de hemel heeft u bewaard hy heeft my gezonden om u ts wreken. Dank God zegde Blandina; doch terstond viel haer hoofd op hare horst neder en ze sprak weder somber Vader, is myno ziel nog zuiver Heb ik den eed niet verbroken, welken ik Dupré zwoer? Ja, ik ben pligtig ik benmyuen man ontrouwgewordeu, Al nat ge deedt, was immers uit liefde voor hem? Ja Mvne dochtergy zyt een engel gebleven kom hier aen myna borst. Ei- is geene vlek op de lelie van uw hart gevallen, en indien er eene ware, dan zou inyn vaderkus haer uitwissohen. En Herman drukte zyne lippen op haer voorhoofd. Haer nadert myn vervolger 1 riep Blandina verschrikt. Vrees niets, antwoordde de hopman; ik ben oud maer myn arm is nog krachtig en de wreek zal my dubbelen moed geven. Vlugt, myn vader! want dit monster gaet op de gruwelen als de voet op liet gras. Ik zal niy ecu weiuig verwyderd houden. Wee hemzoo zyne hand u raekt Dc bevelhebber trad binnen met deze woorden Waerora hebt ge de kamer verlaten, waer ik beloofd had Dupré te doen brengen. Had ik niet lang genoeg gewaphtzeg, én waar is hy cu?,

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1850 | | pagina 1