VAN DIXMU ,vyiA'. Zondag, 3 November, 1850. VyfdeJaer. N. 252. Verschijnende alle Zondagen. inschryving voorai? te betalen DIXMUDE, 2 NOVEMBER, 1830. ALGEMEEN OVËRZSGT. De dagbladen van Frankryk houden zich steeds met de vervanging van den oorlogs-rainister bezig. De President der Fransche Republiek ligt stellig met den generael Changarnier overhoop. Liuis- Bonaparte is woedend, omdat M. de generael Chan garnier zich voor de magtsverlenging niet verklaert. Den generael Schramm tot minister nemende, schynt liy voor stellig voornemen geliad te hebben, den kom- mandant der troepen van Parys te doen buigen. Dit voornemen blykt duidelyk uit het dagorde Van den oorlogs-ministcr en uit al de artikels van do elyzesche dagbladen. Daer M. de generael Changarnier zich voor Louis-Bonaparte niet verklaert, wil men hem in zyne laetste verschansing aenranden, en den generael Lemaire,die hem byzonderlykistoegedaen.wegzendeu. Maer M. Changarnier heelt gezegd dat liy, indien men dit plan uitvoerde, het spreekgestoelte zou opklimmen en verklaren dat de eenigste reden, waervoor men den generael Lemaire wegzend, is dat hy op de revue van Satory zyne soldaten niet heeft laten uitroepen Leve de heizer! Do President en zyneh aenhang zyn gansch huilen hun schik door den tegenstand van den generael Changarnier. In al de politieke kringen wordt er van niets anders dan van deze vyandelykhoixl gesproken op de bears zelve heeft zy eenen grooten 'indruk ge markt en men verwachtte zich aen eene gewitrtme ,re- beurtenis. 0 De generael Changarnier heeft den heer Dnpin reeds de beslissingen van den President der Republiek bekend gemaekt, en hem tiitgenoodigd zoo spoedig mogelyk de permanente kommissie byeen te roepen. Woensdag, des na middags was zy vereenlgd en zeer lalryk. De generael Changarnier heeft er zyn gedrag doen kennen en het feit bevestigd, afgekondigd door het dagblad l'Ordre, dat de generael Neumayor verplaetst was, omdat hy zyne soldaten in de rangen de stilte had bevolen. De beraedslaging is zeer levendig geweest maer de kommissie heefubeslist, dat de minister van oorlog zyn regt niet te buiten Was gegaen, en dat zy zich met geene administratie-zaken te bemoeijen had Men gelooft over 't algemeen dat, by aldien M. Changarnier niet voldoet aen de nitnoodiging, welke M. Véron hem namens den Voorzitter heeft gedaen, namelyk van zich voorde magtsverlenging te verklaren, hy ook op zyde zal worden gesehoven. Aller oogen zyn thans op VVaerschau gevestigd, waer conferencien gehouden worden over de duitsche z,aek tusschen de keizers van,Rusland en Oostenryk, M. Von Schwarzenberg, eersten minister van bet oostenryksch kabinet, en Von Brandenburg, kabinels-opperhoófd te Berlyn. Daer zal men uitspracjc doen over de Sleeswyksche en hessische zaken, en beslissen of Pruisen beneden Oostenryk moet staen. Naer het schynt zou Pruisen de nederlaeg bekomen, want onder de dagteekeningvan den26october, schryft men uit Berlyndat men al de voorstellen van M. Von Brandenburg verworpen heeft. Oök is het bevel aen den generael Von der Greeben gegeven, van alle gewa pende tusschenkomst in Flessen te beletten, behouden. Zoodra men te Weenen de laetste berigten uit Berlyn ontving, heelt men aenstonds eene grootc menigte troepen byeengetrokken. 30,000 mannen van het ita- liaensch leger zyu reeds in optogt naer de grenzen van'Saxen en Beyeren. Pruisen heeft eene nieuwe nederlaeg ondergaén. De afstelling door den groot-hertog van Baden van den minister Rluber, die aen Pruisen verkleefd was, en zyne vervanging door M. Von liudl, die ganschelyk onder den invloed van Oostenryk staet, doet duidelyk zien, dat ook dit groot-hertogdom de zyde van^Pruisens mededinger kiest. De Gazette van Coblentz meldt dat de provinciale gouvernementen het hevel hebben gekregen de jongste klasse der landwehr onder de wapens te roepen. Volgens eenen brief itit Dtisseldorf zou de oorlogs minister de bevelhebber van het I" voetvolks-regiment gevraegd hebben wanneer en met hoeveel man hy marschveerdig zyn zal. Het schynt thans stellig dat de mogendheden zich tot hiertoe bepalen tot hot doen van nadrukkelyke be toogingen by het pruisisch gouvernement om het einde van den oorlog in de hertogdommen te weeg tebrengen. Maer, intusschentyd danken de strydende pariyen zeer weinig aen den vrede, en maken zy zich bereid om zelfs gedurende den winterden stryd voort te zetten. De opperbevelhebber van het deensch leger trekt zyne inagl op de boorden der Eider byeen, als of hy voornemens ware de vyand op het holsteinsehe grond gebied te vervolgen van den eenen kant krygen de troepen der hertogdommen versterking en onder steuning uit Duitschland en maken zy zich bereid om ten derden male de aonranding t( wagen. Reeds]hebben er tusschen do voorwachten lalryke schermutselingen plaets gehad. Er is tusschen Engeland en Portugael een twist op gerezen, die veel gölykenis heeft met dengene, die onlangs tusschen het engelseh en het grieksche gou vernement bestond, en zooveel moeite heeft gekost om beslecht te worden. De onkunde of onwetendheid wordt veelal op eene versehillige wyze beschouwd. Diepdenkende lieden en deze maken, ongelukkiglyk, hot meeste getal niet uit, beschouwen de onkunde, over het algemeen, als een aengeboren hoofdgebrek aen dat groote ellenden en rampen voor de samenleving naer zich sleept, en ver langen dus, dat deze donkere rümnspoedw.olk door de gouden zon der ware volksverlichting zoude mogen doorbroken worden, ja teenemaél opstuiven. Anderen, en deze zyn, o schande! maer te groot in getal, wanen en beweeren zelfs dat de meeste menigte der menschen mogen of behooren onkundig of onwetende te zyn, waeronder zy voornameiyk de lage volksklassen, de werklieden en ook de boeren of landbouwers rang schikken. Wy zonden hier mogen zeggen tolle'el lege; neem op en lees De menseh is groot geschapenhy is begaefd met een edel denkvermogen waeraen de wysgeeren byna geen palen stellen, met een verstand dat ontwikkeld \zynde de hoogte der hemelen en de diepte der afgronden doordringt, dat al zyne overige zielskrachten, tot den wil toe, verlicht en in werking brengt; maer die dierbare natuergaef door het somber floers der onkunde over- togen en door geen doelmatig onderwys opgeklaerd, zoo blyft de menseh nagenoeg in den rang der reden- looze dieren steken, of wordt, 0111 zoo]te spreken, met de Ouranghoutans (een slaeh van simmen), gelyk gesteld. De onkunde of onwetendheid brengt onberekenbare nadeelen, 't zy aen elk byzonderling, 't zy aen een geheel gemeenebest te weeg. Wat is een byzonderling zonder de kennissen die hem voor zyn bestaen, voor zyn beroepen zelfs voor zynezedelykheid onontbeerlyk zyn? Wat is hy meer dan een beendergestel, een logge vleeschklomp, die, oogen heeft en niet ziet, dieooren heeft en niet hoortjazelfs geen geluid geeft met zyne keel, dat is diedeschoonheidder natuerwonderenofinensche- lyke kunstwerken niet beschouwen kan, diedoor geene zieltréffende redevoering, geene zoetklinkende harmony geraekt wordt, die noch tael-noch redeneerkundige bewoordingen kan voortbrengenof veelal stom staet als een os. En waertoe wordt een volk gebragt datover het algemeen, in den slykpoel der onkunde gedompeld ligt? Blyft het niet woest, onbeschaefd, onzedig, slaefsch en allezins ellendig? Wordt het niet als de tartaersche llorden ol andere azialisehe volkstammen in dwinge- Iandy gehouden en door menschengedrochten be- heerseht? Edoch! waerom ontmoet men nog, onderons, zulke ontaerde schepsels die het volk in de onkundetrachten te doen sluimeren? Is het niet omdat zy daerin hun eigen belang vinden, of om hetzelve voor blinde werk tuigen hunner heerschzuchtige ontwerpen te doen dienen. De geleerdheid of wetenschap, zegt men, bluest op en wordt menigwerf misbruikt, maer dit eerste kan slechts aen de gewaende of halve geleerdheid toegepast worden. Een wezenlyk geleerd menseh wordt door zyne ken nissen nimmer opgeblazen; hy vestigt meer zynen aen- dacht op hetgeen hy nog niet weet, dan op hetgeen hy reeds weet en dit kan in geen vergelyking gesteld wordenen hy zegt gedurig met den ziellogenden Socratns Ik weet nu dat ik byna niets weet. Wal het misbruik der geleerdheid betreft, is het redelyk dat men eene goede zaek verwerpt om dalzy kan misbruikt worden? legen één die daervan misbruik maekt, vindt men er duizenden die ze zoo voor hun zeiven als voor de samenleving nuttig makenen hoeveel misbruiken spruiten er uit de onkunde of onwetendheid niet?, Het ligchaem der samenleving krielt ervan gelyk een doode romp vol wormen. Wv kunnen de nadeelige gevolgen der onkunde op eene menigte van voorwerpen toepassen, maer wy zullen ze alleenlyk in betrekking van den landbouw beschouwen. Wat hoort men ufber onder degemeene verkeering als dat iemand weinig geleerdheid moet hebben 0111 boer te zyn Maer hoe bedriegt men zich deerlyk ten dien aenzien! wel is waer, dal hy noch regtsgcleerdenoch sterrekundige, enz., wezen moet; maer een gezond verstand, een goed oordeel, eene allezins doelmatige kennis van al de takken van zyn beroep, zyn hem vol strekt noodig. Is de landbouw geene nyverheid ja, eene hoofdnyverheidIs die geene wetenschap, geenen handelgeen slach van fabriek, van manufacluer, geene kunst en geene ware huishoudkunde? En zyn er lot het.goed uitoelenen van al die vakken geene of weinig kennissen noodig, of kunnen die door ongeleerde, domme en onbeschaefde menschen ten uitvoer gebragt worden? De onkunde der landbouwers maekt dat zy doof eu onleeivzaem ten aenzien van al de lessen en voorschriften van landbouwverbetenng zyn, dat zy deswegens al de middelen van de hand ivyzen welke bun door een schrander staetsbesluer of dooi' deskun dige mannen voorgedragen worden. En hoe nadeelig is zulks niet zoo wegens hun zeiven als lenopzigle van den welstand der gansche Natie? Mogen wy dan dezulken die 't zy om wat inzigt, trachten het volk of do landbouwers in de zwarte on kunde te houden, als vyanden van het gemeenebest of van het vaderland beschouwen! 0 Menseherkent uw waerde, en tracht In wetenschap steeds aen te groeijen; Alzoo veradelt ge uw geslacht Aldus verbreekt ge uw slaefsche boeijen o Landman ken uw edlen stand, Doorboor de wolk van domheids duister Bebouw met kunde uw akkerland, Zoo ryst uw styl met zonnenluister. - In ons nummer van den 14 july j. 1. gaven wy voor eerst kennis, dat ten gevolge eens besluit van den go- meen teraed in dato 23 mei lest er alhier eene spaer- maetschappy voor de werkende klas ingerigt was; dat deze maeischappy in algenieeno vergadering hare be sturende kommissie zamengesleld liad en dat deszelfs werkingen inet 7 july begonnen waren. Ihnig overtuigd van het groot nut en de goede gevolgen eener dusda nige inrigting, trachtenden wy alsdan zooveel moge lyk zynde, onze lezers het opregto doel der maei schappy te ontwikkelen en de aen gewende en edel moedige poogingen tot hare slaging, met alle onze krachten goed te keuren en aen le moedigen. Onze gevoelens werden bnmiddelyk door onze tegenstrevers in hun blad opentlyk bestreden. Nu hebben wy de voldoe ning aen hen, die deze zoo heilzame inrigting laektén te mogen antwoorden dat dezelve onze verwachting ver overtroffen heeft, en wy vermeenen onze lezers geen ondienst te doen, met hun ter slaving van ons gezegde, WEEKBLAB Men wordt aen zocht all« hoegenaemdo artikels uiterlyk tegen den Vrydag avond, vragtvry en onderteckend, toe zenden Debckendmakingen betalen 20centimcn per drukregel. Allo afpehen by den drukker van dit blad gedruktzullen eens gratisin hetzelve geplaetst worden. vooa DIXMUDE, Voor 3 niacnden I -50 Voor 6 id. 3-00 Voor een jaer 6-00 VOOa BUITEN. Voor 3inaendeh 1-75 Voor 6 id. 3-50 Voor een jaur 7-0Ü Alles vrachtvry toegezonden. Men scbryft in by den Drukker van dit blad als ook by alle Post-Dirccteurs. Er worden wekelyks exemplaren van dit blad, boven het gewone getal insebryvers, afgedrukt, en gratis gezonden 1°, in de voornaemste herbergen der gemeente in welke de te verkoopen of verpachte goe deren, m de annoncen vernield die in ons blad geïnscreerd worden, gelogen zyn; en 2° aen de eiectiaers aen wiens eigendommen laetsgemelde goederen palen, voor zooveel echter de bekcndiuakim'cu 'ons czelve doen kennen. r

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1850 | | pagina 1