VAN MXMÜDE, Inwoners van Dixmude Si Zondag, IA December, I860, Vyfde Jaer. 3*. 258. Verschynende alle Zondagen. inschrtving vooraf te betalen llwe houding en uw gedrag, ter gelegenheid der kiezing van den 12 december, heeft klaerblykelyk bewezen dat het plaetselyk bestuer met fierheid aen het opperbestuer heeft mogen zeggenwy nemen op ons de verantwoordelyklieid van hetgeen alhier zal plaets hebben, en wy verzekeren u stellig dat het goed orde zal gehandhaefd worden. Burgers, de antwoord welke wy, op onze protes- tatie, in uwen naem het gouvernement toegesteurd, ontvangen hebben, is zeer strelend voor u. Hetgeen geschied is, zegt de minister, is eene gedane maer treurenswaerdige zaeken de pligt van de bevoegde overheid bestaet tegenwoordig in het maken dat de buitengewoone middels door den vrederegterbuiten de kennis van het plaetselyk en provinciael bestuer, in het werk gesteld, geene kwade of droevige ge- volgen veroorzaken. Welk ook het regt van den president van het kieskollegie zy, hy heeft niet alleenlyk in deze omstandigheid zyne adminislra- tieve pligten vergeten maer ook tegen de gewone welvoegelykheid gezondigd. Voor het overige, M. de Burgemeester, het staets- bestuer wenscht dat gv deze daedzaken geenzints 9 zou aenzien ajs krenkende voor de eer van het plaet- selyk bestuer of van de inwoonderi der stad Dixmude. 9 Hetstaetsbestuer blyft, by voortduring ,zyn volle be- trouwen in de wysheid van het bestuer zoowel als Van deDixmudenaren te hebben; en het is overtuigd dat het gevaer tegen welk men zich heeft willen wa- penen, aileenelyk kan bestaen iu eene xieke en toan- 9 geestige inbeelding. Dit zyn geachte medebroeders de eigen woorden van den ministerielen brief, oordeelt of het plaetselyk bestuer, ja of neen, zyne plichten ten uwen opzigte ge- gekweten heeft, en aenveerdt onze byzondere dank- baerheid over al de bewyzen van toegenegenheid welke gy allen ons bewezen hebt. Dixmude, 14 december, 1850. De Brcyne-Peellaert. BRUSSEL. Kamer der Volksvertegenwoordiger». Zitting van den 5 December, 1850. De beraedslaging wordt voortgezet over het kapitel XIV, van den budget van het inwendig, betrexkelyk de nyverheid; na eenige aenmerkingen tegen of voor de uitvoermaetschappy wordt hetzelve aengenomen. Het kapitel XV openbaerlyk onderwys geeft tot weinige woordenwisseling aenleiding en wordt aenveerd. De kapitels XVI en XVII, betrekkelyk het hoog en middelbaer onderwys, worden ook gestemd en de twee eerste artikels van het kapitel XVIIIover het lager onderwys, zyn aenveerd, nadat M. Rogier verklaerd beeft dat de arme gemeenten, die 2 additionnele een- timen voor het onderwys betalen, subsidien mogen vragen. De kapitels XVII XVIII, lager onderwys, letteren en wetenschappen, worden aenveerd, en na eenige aenmerkingen, worden delaetste kapitels, en denbud- get in 't geheel, met eenparigheid aenveerd. Verscheidene inwoonders van Dixmude vragen dat het gouvernement maetregelen neme, op dat de kmm alle vryheid stemmen kunnen. M. Dumortier dringt aen op dat het gouvernement aorge dat de kiezingen van Dixmude regtziunig zou den tyn. M. RogierVoorzeker zal het gouvernement alles aenwenden, om ditmael de kiezingen met alle regel matigheid te doen plaets grypenmaer men zal toch niet willen dat men vermoeaelyke maetregelen neme •a troepen derwaerts sende. De petitie wordt naer de kommissie der verzoek schriften verzonden. De Kamer aenveerdt het wets-ontwerp betrekkelyk de faillieten gelyk het door den Senaei gewyzigd is. De Kamer aenveerdt deiinilievelyk bet wets-ontwerp betrekkelyk de faillieten. Het dagorde roept de algemeene beraedslaging over den budget van middelen en wegen. Na eenige onbeduidende woordenwisseling wordt de algemeene beraedslaging gesloten en gaet men tot die der artikels over. Verscheidene artikels worden aenveerd» Den budget van middelen en wégen is, in deze zit ting, zonder beraedslaging, aenveerd geworden. Hy beloopt tot 116,432,550 franks. Om den dienst der schatkist te vergemakkelyken is het gouvernement beibagtigd om bons tot concurrentie van vyftien mil joenen uit te geven. DIXMUDE, 14 DECEMBER, 1850. ALGEMEEN OYERZIGT. Het verslag door M. de Montalembèrt, in de wetge vende vergadering van Frankryk, aengeboden over de viering der zondagen, is het voorwerp der gesprekken in de politieke wereld. Het voorstel zal natuerlyk ver worpen wordenomdat deszelfs aenveerding eene regtstreeksche aenslag op de religie-vryheid zyn zou want wanneer de wet de christenen verbiedt den zondag te werken, dan zou *y de joden hetzelfde moeten verbieden den zaturd^g. Het verslag ademt eene zulkdanige onverdraegzaeraheid, dat het schynt aen een anderen tyd ontleend te wezen. Buiten de katholieke en legitimistsche dagbladen wordt het verslag enkel door het blad le Pouvoir, verdedigd. Het banket ter eere van den-President, den 10 de cember op het Stadhuis gegeven, was zeer luisterlyk. Er waren 180 genoodigden voor het banket en 6,000 voor het baldat er op volgde. Het voornaeraste van het banket is voorzeker het antwoord geweest van den President op den toast, welken M. Berger, prefekt van hel departement der Seine, ter zyner eere voordroeg. Als naer gewoonte zyn de woorden vanLouis-NapoIeon in tegenslrydigheid met de akten en strekking zyner omringers en zelfs zyner ministers. Men kan in de woorden van den President bemerken de zorg welke hy steeds aenweudt, om te doen uit- schynen dat hv zyne benoeming aen het algemeen stemregt te danken heelt, en verscheidene mael komt hy tot dat beginsel van volksmagt terug, 't welk hy het eenigste regt noemt, na eene omwenteling. Slechts een bevind dat uit de omwenteling-zelve ontstapt, zegt hy, kan de orde herstellen en de wanorders voorkomen daer alle gouvernement, komende uit eene tegen-omwenteling, daerdoor zelve, tot niets goeds bekwaem is. Het vervolg van de redevoering bestaet in eenige woorden van welwillendheid jegens den stedelyken raed en de bevolking van Parys. Te Toulon doet men, ten gevolge der ontdekking van het koraplot, steeds aenhoudingen en eene tal- ryke krygsmagt waekt voor de openbare veilig heid. De opening der Conferentie van Dresden is op den 18 dezer bepaeld. Alles doet voorzien dat de Conferentie op geene definitieve veretTening zal uitkomen en dat er voor Pruisen nieuwe moeyelykheden zullen uit opryzen. Geen enkele vaste bepaling voor de definitieve grond wet is te Ollmulz aengenomenen 't is te voorzien dat Oostenryk, getrouw aen zyn voorleden, te Dresden eischen zal aoenwelke het pruisische gouvernement niet zal kunnen inwilligen, wanneer bet niet alles wil verliezen, wat bet nog aen.popularitett beeft over gehouden Volgens de laetste tydingen uit Rendsburg zouden de Holsteiners met de Denen op nieuw handgemeen geweest zyn. Men spreekt van verscheidene dooden ei» gekwetsten. Naer het schynt had er ook een gevecht op ze: plaets. Thans is het zeker dat de keur-vorst van Hessen- Kassei van alle vriendschappelyke overeenkomst afziet en Hassenpflug behoudt. Iiy zal dus in zyne hoofdstad terugkeerén met den onderstand der vreemde bujon- netten. Ondertusschen blyft de bevolking van Keur-Hesseq even als de ambtenaren in haren manmoedigen wederstand Itegen de schending der wet volher ten. Een ontwerp van adres, strekkende om den keur-, vorst uit te noodigen naer zyne hoofdstad terug t« keeren, is in eene algemeene zitting der ambtenaers Verworpen geworden. Men heeft te Marseille de tyding ontvangen, dat er den 26 november te Palermo eene bloedige omwen teling was uitgeborsten. Twee personen, gekend voor hunne genegenheid jegens het bourbondsch huis zou den omverre gesteken zyn. Verder zegt men nog, dat de Zwitzers door de opstandelingen op de vlugt zyn gedreven. Deze tydingen hebben nogbe>esilghig iiootiTgTttuCh het ware niet te verwonderen! dat de Sicilianen tegen den bloeddorsligen Ferdinand op nieuw iu opstand kwamen. Wy hadden niet vergeefs vertrouwd op de regtveerdig- heid, de gezonde rede, der kiezers van ons distrikt;de schitterende zegenprael van onzen kandidaet, in de kiezing van den 12 dezer, heeft onze hoop, onze gezegdens, ten vollen bekrachtigd. Wy zyn nog onder den gelukkigen indruk van dien dag, die, zoo als wy het voorzien hadden, een burger vreugde feest heeft opgeleverd. Wy zullen trachten, zooveel mogelyk zynde, eene nauwkeurige beschryving van dien dag te geven; maer voor inleiding vinden wy noodig met den dag van den 11, te beginnen. De heer burgemeester, belast met de politie der stad, had den heer Gouverneur der provincie, te kennen gegeven, dat hy zich sterk miek, met de gewoone magt alhier bestaende, de rust, het goede orde en de veiligheid der kiezers, by de kiezing van den 12, te handhaven en te verzekeren; dat hy daer over persoonlyk verantwoordde. Den woensdag morgen ll*un, ontving den heer burgemeester voornoemd, eene officiële antwoord, waerby den heer Gouverneur te kennen gaf, dat hy ten vollen vertrouwen had, in de waerborg der rust die hem gegeven wierdechter dat hy tot alle verze kering, nog eene bygevoegde magt ter beschikking van den burgemeester stelde, te weten van twee gendarmen der brigade van Thouroutdie zich deu woensdag avond in de kazern der gendarmerie alhier moesten laten vinden en van 4 mannen en een onder officier der gendarmerie van Veurne, die bevel kregen op donderdag morgen, hun tegen alle gevallen van ateis$hingte laten vinden aen het gehuchte de Hoogebrug in de herberg het Fort, te Caeskerke. Zoo dan, dat wy nu ten vollen verzekerd waren, de twee kompagnien soldaten, die den heer Vrederegter alhier, aen de bevoegde magt gevraegd had, niet te ontvangen. Ook bestond er geen de minste vrees van wanorders of ruststooring, alle de noodige maetregelen waren enomen. Alle de arbeidende en arme werklieden had- en byeen geroepen en aenzochtgeweest, hen van alle boegenaemde betooningen of buitensporigheden te onthoudendaerby dat zy gedurende den daghun niet mogten laten vinden, omtrent de toegangen, der twae kieszalen, dat alles op strafTe van alle voordeelén van stad, en alle onderstand der armgestichten te verliezen. Deze byeenrocping, had ten uitersten bcant- WEEKBLAD M«a wordt aemocht allo borgonaemd» «Hik cl» uiterlyk tegen den Vrydag avond, aragtrry en onderteekend, toe «eadea betalen JOcentime» Dabekendraakingen der drukregel. All* affichen by de» drukker van dit bUd gedrukt, tullen een» gratis in ketaeloe geplaeist et orden. VOOa DIXMUDE. Voor3moenden 1-50 Voorö id. 3-00 Voor een jaer 6-00 VOO!» BUITKI». Voor Smaenden 1-75 Voor 6 id. 3^0 Voor een jaer 7-00 Allo» vrachtvry toegetonden Men achryft in by den Drukker vandat blad al» ook by alle Po»t-Directeura. tr Worden wekelyk» aaa»r(.&aaN van dit bladboven bet gewone getal inachrvvera, afgedrukt, en siatu gt tonden l" in de voorn«em»te herbergen der gemeente in welke da te verknopen of verpachte goe •ren, in de^annoncc" vornield^lia ingqe blad gewaereerd woc^co, gelegen jyo^ en 2° een do ei£*u«efo eigendommen leeMgemeido goederen palen, voors tooveel eejjtor de frekendmakiiHjeo u "-1- - Zitting oan den 6. Zitting van den 7. Zitting van den 10. Zitting van den 11.

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1850 | | pagina 1