VAM Ö1XMUDE, Zondag, 21 December, 1851. Zesde Jaer„ N. 400. Verschonende alle Zondagen. im DIXMUDE, 20" DECEMBER, 1851. ALGEMEEN OVERZICT. De rust schynt schier op al de punten van Frankryk hersteld te zyn. Dit was overigens te verwachten; want de centralisatie is in Frankryk zoo sterk ingeworteld, dat men niet veel op de departementen rekenen moet, wanneer de zaek te Parys beslist is. De Pruisische gazetteministerieel blad van Berlyn, heeft zich opentlyk voor den staetsaenslag verklaerd, en valt de Nieuwe Gazette van Pruisen, tolk der over- drevenste reaktionnairen, aen, omdat zy zich op eene hevige manier tegen de daed van Louis-Bonaparte verzet. De Nieuwe Pruisische gazette, antwoordt dat men liaer by den aenvartgeener krisis overhaer gedrag steedsgehekeld.maer haer op het einde toch altyd gelyk gegeven heelt. Louis-Bonaparte tracht liet volk langs zyne zyde te krygen, door het dekreteren van openbare werken. De beurs van Marseille, onder anderen,v.al vyf miljoen kosten. Ook heefl hy een uitgebreide gezondheids dienst in hét departement der Seine ingerigt. Deze dienst zal weldra lot de departementen uitgestrekt worden. 1 liet hof van Weenen ondersteunt thans stellig Louis- Bonaparte. Het denkt dat hy zich even als Cromwell zal staende houden en dat de natie na zyne dood de Bourbons zal terug roepen. Hét is zeer wel mogelyk dat Oostenryk aldus begoocheld is; maer ondanks al het geweld der, wereld zal de eenheid herleven en zulks was zelfs de meening van keizer Napoleon, die wat meer van de zaek kende dan zyn nabootser, de held van Straetsburg en Boulogne. Niettegenstaende de instemming van Oostenryk met den staetsaenslag van Louis-Napoleon, wapent men zich in Duitschland alsof er een oorlog op handenware. Dellyksdag doet de sterkten van het vryhond herstellen en de kaders van liet pruisisch en het badenseh leger worden volledigd. Het kabinet van Weenen versterkt zyne bezettingen te Triest, te Ancóne, te Boulogne, en in de steden van Toskane. Een korps van 20,000 man legert onder Perouse en twee regementen hebben Bologne verlaten om nader by Rome te zyn. Zelfs zou Oostenryk van Sardiniën geëischt hebben, dat het ëene vesting op de grenzen door de keizerlyken liet bezetten. Dit dient echter bevestigd te worden. Het Hanoversch kabinet heeft in de Kamers reeds verscheide nederlagen ondergaen en men denkt dat zy zullen ontbonden worden. Ï9E HriKUWB MIOBE. fVervolgzie nummer 309J. De laetsle tydingen uit Turyn melden, dat het Sardinische hof en de pausclyke Stoel het eindelyk eens zyn en dat er een konkordaet op het punt is ge sloten te worden. Den 1 december heeft de stadhouder van Luxemburg, prins Hendrik, eene deputatie der geeslelykheid ont vangen, die hem eene petitie, betrekkelyk de terugkomst van den bisschop Laurent te Luxemburg bragt. De prins heeft niet alleen de toelating geweigerd, maer zich over het gedrag van den Paus beklaegd, dat in 18-48 gansch anders was, dewyl hy met de verwyde- ring instemde van den bisschop, wiens terugkomst hy nu vraegt. De prins heeft echter beloofd dat hy de petitie naer den flaeg zou medenemen. In zyne boodschap aen de Kamers laekt de president van de republiek der Vereenigde-Staten van Amerika den aenval tegen Cuba. De zending van de republiek, heeft hy gezegd, is niet haren gouvernements-vorni door geweld of list hy de andere volken in te voeren, maer wel van door het voorbeeld der voordeelen en het geluk der vrye volken alom de republiek te doen aennernen. Niemand, voegde hy er by, heeft hot regt den vrede in een ander land te stoorenom de wetten te her vormen. De president heeft vervolgens de Kamers uitgenoo- digd, om de wyze te regelen op welke Kossuth en zyne lolgenooten zullen ontvangen en behandeld worden. »c ümiljct vasi oitenlmrc werken. De heraedslaging over den budjet van openbare wej-ken geeft aenleiding aen menigvuldige opmerkingen, en tevens de gelegenheid aen allen vertegenwoordiger om van de byzondere werken zyner streek te handelen. Onder de noodwendigheden die de aendacht van eenige redenaers opgewekt hebben, zien wy met genoegen de voorgestelde en zoo noodzakelyke verbeteringen aen de loozing der waters van onze rivier den Yser. In de zittingen van de Kamer der volkvertegenwoor digers, van woensdag en donderdag lestleden, hebben dry redenaers de kwestie behandeld, en met vele ken nis van zaken gesproken. Het zyn de heeren Clep, De Meulenaere en De Breyne. De heer Clep, wy moeten het zeggen, is by ons van overlang als een yverige verdediger van den Yser bekend. Zyn aenhoudend karakter en zyne plaelselyke kennissen zullen veel bygebragt hebben, om de zaken tot stand te brengen; maer, wy zullen er byvoegen dat zyn systeem van verbetering niet 'algemeen aenge- nomen wordt, en hem vragen of tyy niet tegen wil en dank, tot als nu, aenleiding heeft gegeven om de uit voering der voorgestelde werken te vertragen? Wat de heer De Meulenaere betreft, wy weten hem dank een oogslag op de noodwendigheden van dit ge deelte der provincie gegeven te hebben; edoch, wy zyn ten hoogste verwonderd over zyne tegenwoordige neiging. Hoe, mynheer de graef, toen gy aen het hoofd dezer provincie waert, toen gy door uwe hooge en alver mogende plaets in het staetsbestuer, alle vermogen bezat, gy hebt ons niet indachtiggeweesten ons inden staet van dompeling gelaten? Maer nu, dat gy niet meer vermogen hebt als de nederigste vertegenwoordiger, gy durft ons nu de hand reiken, om ons te helpen redden? Wy moeten het belyden, dit gedrag is voor ons een geheim dat wy niet verstaen, ja, een raedsel dat wy niet kunnen oplossen. Misschien zullen onze lezers klaerziender zyn als wy en de inziglen van den edelen graef begrypen. Zooals wy het gewoon zyn, laten wy de redevoering door den lieer DE BREYNE uitgesproken, hierna volgen Mvne heeren, twee%achtbare kollegas van West- Ylaenderen hebben in de zitting van gisteren de aendacht der Kamer en van het gouvernement inge roepen op de uit to voeren werken aen den Yser, ten einde de lalryke overstroomingen dezer rivier te voor komen en de aenzienelyke schade die er uit spruit af te keeren. Als bewooner der vallei van den Yser, geloof ik het myne pligt te zyn de reklamalie door deze twee achtbare leden gedaen, te moeten ondersteunen, en ik neem deze gelegenheid waer, om myne wenschen aen de hunne te voegen opdat het gouvernement de krachtdadige middels opzoeke om eene groote streek van Westvlaenderen van rampspoedige en periodieke overstroomingen te bevryden. Orn ueeen gedacht te geven der schade door den te- genwoordigen staet van zaken veroorzaektheb ik ue maer te verhalen wat er in den loop van het tegen woordige jaer voorgevallen is. De Yser heeft tweemael.in de lente en in den herfst, eene streek van vyf ure uitgestrektheid overstroomd. De overstrooming der lente heeft het winter-gezaei doen verliezen, is grootelyks nadeelig geweest aen het hooi, en heeft gevoelyke verliezen doen ondergaen aen den kweeker en aen den vetter, met de in weidsteking van het vee twee maenden te verachteren; de overstroo ming van den herfst heeft niet toegelaten de winter- zaeijing te doen en heeft de beestialenvoor het gewone lydstip in de stallen doen steken, die, gedurende zes WEEKBLAD Men wordt aen?.ocht atl« hoegenaemdo artikels uiterlyk tegen den Vrydag avond, vragtvry en onderteekend, toe 'e zenden Debekendmakingen betalen 20centimcn per drukregel. Alle affichun by den drukker van dit blad gedrukt, zullenoena gratiain hetzelve yoplaotst worden INSCI1RTVING VOORAF TE BETALEN ▼OOR D1XMUDR. Voor 3 .mienden 1 -50 Voor 6 id. 3-00 Vooreen jaer 6-00 VOOR BUITEN. Voor 3maenden 1-75 Voor 6 id. 3-50 Voor een jaer 7-00 Alles vrachtvry toegezonden. Men schryft in by den Drukker van dit blad als ook by allo Poat-Directeurs. Er worden wckelyks rxkmplarbn van dit blad, boven het gewone getal inschrvvers, afgedrukt, en giutis gezo den 1° in de voornaamste herbergen der gemeente in welke de te verkoopen of verpachte goo- deren, in deannoncen vernield die in ons blad geïnsoreord worden, gelegen ïyn; en 2° aon do eigenacrs aen wiens eigendommen laetsgemelde goederen palen, voor zooveel echter de bekendmakingen uu» oielve doen kennen. - VERHAEL.- DOOR HENDRIK CONSCIENCE. Eene schielyi.c beving rees over het iichaem van Mevrouw van Valburg, en zy gaf zigtbare teekens van vrees; doch een oogenblik daernazich als beschnemd gevoelende over eene aendoening welke hare tegenstreefster voor zwaklioid kon aenzien herstelde zy zich. Dan na do deur wyzenile en de bel klinkende, sprak zy Ik vraeg of gy nu myne wijoning wilt verlaten of niet? Ik ben deze lamcnlaticn moede, en verioek u, spoedig te vertrekken, indien gy geen geweld wilt aengedaen worden. En kom niet meer om my te spreken, want do deur blyft voor u gesloten. Ik ga, v antwoordde de jonge vrouw, zich lot de deurkeerende. Vaerwel Meviouw van Valburg, zich alleen bevindende, konwat moeite zy ook daertoe deed het lastig aendenken van den cb.lera niet uit baron geest bannen de woorden der jonge vrouw klanken, een voor een terug in bare ooren, en dwongen haer ditmael, met geweld tot eene ernstig, overweging. Zy belde eene tweede macl, want de knecht die zy geroepen had verscheen niet. Eindelyk ver toonde hy zich aen den ingang der zael; maer zyne houding was xoo vreemd zyn gelaet zoo bleek en zyne bewegingen zoo vol ach terdocht, dat Mevrouw van Valburg hem beziende, een schreeuw liet, en riep a Och Pieter, wat is er? Waerom zyt gy zoo bleek? o a Mevrouw antwoordde Pieter boel treurig ik durf n niet xeggen wat ongeluk ons nadert. Spreek, spreek Pieter, ik beveel bót u! d viel Mevrouw van Valburg in. Wel, Mevrouw, de cholera morbus is hier, by mynheer Tessc- niers zyn zoon Victor is reeds dood en dezen morgen segde by my nog goeden dag Dit scbrikkelyk nieuws joeg de liefde drr wereld uit het hart van Mevrouw van Valburg om het gansch met de ontwoekte moeder- licide te vervullen; zy sloeg hare beide handen aen hel hoofd, en riep - O 6 God, myne kinderen Pieter, gauw, breng myno kinderen by my! Doe do meid en de kamerdienares jiier komen! «Mevrouw» antwoordde de knecht met nog meer treurigheid a uwe kinderen zyn in den hof en schynen gezond ik zal ze gaen halen. Maer wat uwe dienstboden betreft, moet ik u zeggen dat de keukenmeid hen door haor gekerm zoo verschrikt heeft, dat het onnoodig zyn zou er eenen te zoeken zy hebben allen uw huis verlaten en zyn gevlugt. Het is ligt te begrypen wat droefheid en wat spythet gemoed van Mevrouw van Valburg beving, daer zy zich nu van allo vrouwciyke hulp ontbloot zag nochtans ondersteunde haer de hoop dat hare kinderen niet door de plaeg zouden geraekt worden, en zy putte uit dezelve nog eenigen moed. De kinderen kwamen huppelend in da zael, en, blyde zynde dat zy door hunne moeder geroepen warendreven zy welhaest door hunne liefkozingen de droefheid van haer gelaet. Zy had eventwel bemerkt dat haer oudste zoon de lactste tot haer gekomen was, en zich niet zoo vlug als na gewoonte geloond had. Hare zes kinderen dan, met eene nog voor haer onbekende liefde,in hare armen ge sloten hebbende, bezag zy nauwer haer oudste zoontje, en bevond dat eene schielyke bleekheid over zyn gelaet rees. Een angstig voorgevoel deed haer beven. Zyt gy ziekmyn liefkind vroeg zy. Neen moeder was het antwoord inocr myne ooren tuiten. Ik zie altemael lichten voor myne oogenAymy! nukrygikpyn in myn lyf. Mevrouw van Valburg sprong op als uitzinnig en riep uit al liaro kracht op den knecht, die ook schielyk kwam foegcloopbn. 6 Pieter» huilde zy Eugene heeft den cholera. Gauw, loop om doctors en heelmeestersde eerste de beste. Zendt altemael die gy vindt; en vergeet mynheer Schippers niet. Zoek my ook eene vrouw. Och Pieterik smeek u, loop u buiten adem, ik zal uwe moeite niet onbeloond laten De knecht verdwenen zynde, keerde Mevrouw van Valburg zich om naer hare kinderen.... Maer hoe pynlyk was niet de gil, die als een doods klagt uit hare borst oprees Daer lag haer zoon op 'den rug uitgestrekt, zich rekkende alsof hy zyne lodematen breken wilde de tecnen zyner voetjes wrongen zich krakend zyne oog appelen zaten diep in zyn hoofd, en gaven hem het voorkomen van een levend lyk.

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1851 | | pagina 1