Zondag, 15 Mei, 1853. Achtste Jaer 384. WEEKBLAD Ven wordt aenzocbt alle hoegenaen.de -«gr y m mr ~Wk fW ~W~ T Wikt 1NSCHRYV1NG VOORAF TE BETALEN, artikels uiterlyk tegen den Vrydag avond, Ypk ,«5L i j pi| Sgffl %3k 9§a Mi §§f ffs HM voor dixmitoe. voor bditkr. vraatvry en onderteekend, toe «e zenden ^B| HB EgH 0 /HHs W gal Ka I Kg vffl p i i Voor3maenden!-50jVoor 3maehden 1-75 Debekendmakingen betalen 20centimer. ./TL. A- W MJF UL m. X V JH- -HL-A Voor6 id. £°°b>or 0 'f' j Vooreen uier 6-001 Voor een jaer <-uo p«i ru reg Ailes vrachtvrytoegezonden. Alle affichen by den drukker van dit _a n L X) -«-7- lf rw Men schrVft in bf den Drukker va» A. bl.d gedankt, tullen eena gratis in hnuelve f I eTSCRl/nCll IIG (1116 11(1(1 (J 6II blad als ook by alle-Post-Directeurs. Ir worden wekelvks exemplaren van dit bladbovaWili et gesvonp getal inachryvers, afgedrukt, en crat» gezonden: 1» in de voornaemste herbergen der gemeente in welke dele verknopen of doannoncen vermeïddie in ons blad geïnsereerd w/rd<L., gelegen zyn; en 1° aen de eigenaera aen wiens eigendommen laelstgemelde goederen palen, voorzooveel echter de bekendmakingen dezelve foflrkantt* DIXMUDE, den 14° MEI, 1853. ALGEMEEN OYERZIGT. De slaetsraed van Frankryk houdt zich mei een wets-ontwerp bezig 'l welk den groolsteu indruk op het publiek maekt. Het geldt de herstelling van de doodstraf voor de misdaden tegen de veiligheid van den Staet, en de verzwaring der straffe voor beleedi- gingen jegens de leden der familie van M. L. Bonaparte. Het politiek schavot zal dan wederom in Frankryk opgerigt worden, en voor een hard woord jegens een lid van de familie Bonaparte, zal men met 3 jaer ge vang en 300 franks boete kunnen gestraft worden. Eene korrespondentie zegt dat de reize van onzen koning Leopold in Diiitschland, en de byeenkomst van dezen vorst met den koning van Pruisen en de keizers van Rusland en Oostenryk, te Parys, sterk de aendacht wekken. Veel persoonen vergenoegen zich met de uit- iegging dat de koning slechts zou handelen over het sluiten van een traktaet met het Zollverein. Maer een artikel van den Times van den 5 dezer geeft den sleutel van dit geheim. Volgens het engelseh blad heeft de byeenkomst der verschillige vorsten te Weenen plaels, ten gevolge der aenbieding der nota van het franseh gouvernement aen het belgiesch, waerin gezegd wordt, dat Frankryk zich niet meer door de traktaten gebon den zou denken byaldien Ruslandeenigeaenmatigingen op de regten van Turkye deed. Volgens eene korrespondentie van den Observateur zou het franseh gouvernement minder dan ooit geneigd zyn, om met Belgie een billyk handelstraktaet te sluiten. Er zal dit jaer, te St. Omaer, dat is niet verre van de belgiesche grenzen,een tamelyk groot getal troepen byeen geroepen worden, om groole krygsoefeningen te doen, onder de bevelen van dengeneraelCanrobert. Men zegt dat L. Napoleon dit kamp zal bezoeken. De aanhoudingen duren in Frankryk voort en het gouvernement niackt dagelyks meer en meer mis noegden. De groote Raed van Freiburg is den 4 dezer byeen gekomen en heeft de maetregelen, welke de staetsraed, ten gevolge der klerikale muitery genomen beeft, goed gekeurd. Eenige der reaktionnaire leden van den raed, die als oproermakers aengehouden zyn, hadden de toelating doen vragen, om aen de beraedslaging deel te nemen, doch de vraeg is verworpen geworden. Het Wurtemburgsch gouvernement heeft zyne be middeling aengeboden voor de vereffening van het verschil tusschen Oostenryk en Zwitserland.Inlusschen- tyd blyven de grenzen van Tessin door de oostenryk- sche troepen bezet. DE MISLUKTE SCHATOPZOEKING. Risum tencatis amieis. Ona vaderland too dikweif gescbokt door bloedige omwenle- luigen, die het sedert de xvi« eeuw achtervolgen» te betreuren had, beeft ongetwyfeld nog vele schatten en kostbaerbeden te beweenen, die door achrik of doodaanggt in de ingewanden der aerde of in on bekende holen verborgen liggen. Soms gelukt het den eenen of anderen een gedetlte daervan op te graveiil, doch hoeveel blyft aen het oog der menschen verborgen wat moeite men ook aenwende. Dikwerf heeft men geheele gebouwen lot puin neergeworpen, door geldzucht aengespoord zonder echter iets van hetgeen onze onge lukkige voorouders verborgen hadden, op te speuren. De gedachte «ou verholen schatten, blyft steeds tot de jongste afstammelingen voortleven, en by het afbreken of opmaken van een gebouw, zien wy en bemiddelde ingezetenen, en geringe werklieden met open- gespannen oogen, by iederen hamerslag, by iedere jafvalling der puinen, omzien, of het hun soms mogt gelukken, een dier schatten aen te treffen, die hen op éénen dag een Cresus maken kunnen. In een onzer vermaerdste steden, voorheen zoo gelukkig door haren koophandel met de beroemdste handelhuitender vicrwereld- deelen, was men dezer dagen druk bezig met een kazernepaleis op ta bouwen, zoo groot en hoog dat men van desxelfs top uitziet op dnt schrikgcbouw[, dat ons het spaenscli gebied tot een geschenk heeft nagelaten, en dat tot den huidigen dag ten geesel der volken verstrekt. Men was reeds diep in de ingewanden der aerdc gedrongen toen De zwitsersche Bondsraed heeft antwoord gegeven op de laetste nota van Oostenryk. Hy verklaert, dat de reklantalien van Oostenryk rakende de uitwyke- lingen en het gedrag van liet kanlonnael gouvernement van Tessin ongegrond zyn, en noodigt het kabinet van Weenen nogmaals uit, om de bezetting der grenzen te doen staken. Hel is niet te denken dat Oostenryk de vraeg zal inwilligen. De verjaring der uitveerdiging van de grondwet is te Piëmont met eene builengewoone geestdrift gevierd geworden. Iets wat men hier dient op te merken, is, dat de oostenryksche gezant zich onder de leden van het diplomatiek korps bevond, die de plegligheid by- woonden. Men meldt uit Konslantinopel, dat prins Menzikoff ten gevolge van een naemloos hekelschrift, dat tegen hem uitgekomen is, zoodanig verbitterd is geweest, dat hy gedreigd heeft zyn pasport te nemen. De wape ningen, welke het russisch gouvernement eenigen tyd gestaekt had, worden met meer iever dan ooit herno men. De russische-turksche kwestie schynt overigens op verre na nog niet vereffend. naa- De Kamer der volksvertegenwoordigers heeft, in hare zitting van den 10 dezer, het wetsontwerp,Retrekkelyk de inrichting van het leger, gestemd. Het ontwerp is, in zyn geheel, door 71 stemmen tegen 21 en twee ont houdingen aen vee rd geweest. Ter gelegenheid dezer stemming roepen de organen van het bisdom van Brugge met vreugde uit a onze party heeft thans de meerderheid in de Kamer der volksvertegenwoordigers, en de liberale party, die eertyds de meerderheid uitmiek, bevindt zich thans in minderheid en is gebragt op 21 stemmen! Om devalschheid van dit gezegdeaen tetoonen zullen wy ons bepalen met aen die klerikale organen te vragen of zy thans MM. Rogier, De Breyneenz., als klerikalen aenzien, en M.C/epals liberaeï? wautdeeerstgenoemden hebben voor het wets-ontwerp en de laetstgenoemde legen hetzelve gestemd Indien een groot getal leden van de liberale party voor hel wets-ontwerp gestemd hebben, is het geenszins omdat zy hunne voorgaande princiepen verloochenen, maer uit vaderlandsliefde, en omdat zy denken dat wy, ter verdediging onzer onafhankelykheid en vryheden een sterk en wel ingericht leger noodig hebben; maer dat het eene of andere wets-ontwerp voorgedragen worde die eene der princiepen door do liberale party beleden aenrandl.en zy zullen haer, als eertyds, veree- nigd zien en zich legen alle achteruitwerkende wetten zien verzetten. een der gravers eene flesch ontwaerde. Vol vreugde nam hy die met gespannen verwachtiug in de handhopende dat ze een ver kwikkende teug zou bevatten; hier in te leur gesteld zette hy de flesch met wrevel nederen vervolgde zynen arbeid. Eene pons daerna kwam een meisje op het gewoone uer met sterke dranken die zy de arbeiders ten koop aenbooddoch onze graver had al zyn geld in het begin der week opgeteerd, hy had maendag gehouden en lustig de laetste duit verspild, doch vond een middel, om zyne keel wat te verlevendigen Wal geeft gy voor myne gevondene flesch Een lekkere borrel,Frans. GedaenTruiken. En nauwelyks was het glaesken volgeschonken or een tweede arbeider wilde met hem de borrel deelen. Wy hebben samen gewerkt, wy moeten samen deelen. Kom, kom, riep Frans, geen enkel woerd hierover, en smeet de flesch in duizend stukken. Maer ziet, er viel een briefje uit! Met alle behendigheid raepte hy hel op, stak het in zynen zak en vervoorderde zyn werk, alsof er niets ge beurd ware opdat de andere het niet zou bemerken. Vervoerd door vreugde, droomde hy zich reeds den ryksten der stad, by mompelde in zich zei ven mogelyk is het een bankbriefje van Roth schild van honderd duizend miljoen guldens, ik zul niet meer moeten werken, ik zal een huis op de Meer koopenin eene fraeijs koets ryden, op de avondpartydjes by hooge slaetahedienden ge- noodigd worden, 't is de laetste dag der week, dal ik werk, n orgen ben ik schatryk, morgen.... Terwyl hy duizende kastcelen in de lucht bouwde, toondo hel gelui d ;r klokken op de kerktoreus bet Een dagblad van Nantes lePhare de la Loire, geeft d« tydingdat eenige dagen geleden, er aldaer belgiesche kooplieden in vee, in die omstreken verscbeide vette ossen hebben aengekocht, maer byzonderlyk eene groote hoeveelheid magere beesten, welke zy in gouden specien betaeld hebben. By die onverwachte maer al- dervoordeeligste beweging in den veehandel, de land bouwers van die streek hebben zich niet vergenoegd aen den hoogen pryste houden, maer zy hebben vooral maetregelen genomen om de voortbrengsels in hunne kudden te vermeerderen. Wy weten niet of hot Nantisch dagblad de waer- heid schryft, maer indien zich zulks verwezenlyke verdient het de hooge aendacht van onzen landbouw; door de ingevorderde verbeteringen zal Frankryk, die voorlvds onze byzonderste afkoopmarkt was, dus allengskens zelve de beestialen leveren welke er tot consommatie van Belgie noodig zyn en de veekweek zal hier gansch te niet gaen. De voornaemste oorzaken hiervan, zyn de onverschil ligheid in den landbouw|van genoegzaam voederplan- ten te kweeken, en de gestadige hooge pryzen van de granen, en het voeder voor de beestialen. Nogtans men overwege wel wat deze nalatigheid kan te weeg brengen; want zonder beestialen geene vette en zonder vette ongetwyfeld slechte vruchten. I)c tafeldans. Mynheer den uitgever, Over eenige dagen was ik in een gezelschap, alwaar er gesproken werd over hel wonder der dansende tafels. Zoo het byna altyd geschied, waren er onder de tegen woordige persoonen die er niets van geloofden, het grootste deel twyfelde of zoo men zegt, waren van St. Thomas volk. Ik was van het gevoelen der laetste, want twyfelen is toch niet ongeloovig zynschooa men dagelyks ondervinJl wat wonderen de èlectriqw sloffe in de natuer uitwerkt, begeerde ik overtuigd t« zyn door eigene ondervinding.... Ik noodigde het ge zelschap uit ora des anderendaegs 's avonds de preuve by te woonen; zulks werd met gretigheid aenveerd. Maer wie zal de ketting uitmaken? dat wasmoeijelvk, de ongeloovigen verontschuldigden zich en de twyfelaer» waren niet haeslig; toch ik bekwam het noodige per soneel; drie jufvrouwen waeronder eene getrouwde, en drie jongelingen gaven het woord. Met zoo eene batter ie was het zeker een grooten courant te maken. De nacht hadde my het voorstel uit het geheugen gebragt; maer des avonds, na het avondmael, kwam het jong gezelschap my herinneren de belofte van den voorigen dag. In dat moment was ik gezeten middaguuraenhy wierp bytel en'schop weg, en spoedde zich in hoest naer een deskundigen, die hemde juiste waerdezyna rykdosnt opgeven zou. Mul Levende hand trok Frans nen de bel van een vermaerd ad- vokaet, die reeds van den vzoegen morgen, in eene statige kamer- robe nacr praktvk had gewacht; op hel hooren der bel, rigtte hr zich op uit zynen met groen damast bekleedcn leuningstoelen zag roet verwondering den arbeider aen, die ontroerd en mot bevend» stem hem toesprak Mynheer da ndvokaut, ik ben rykik heb Rotschild gevonden, zie eens ik zal u goed belooncn. De reg's- gcleerde deed den nieuwen rvke nederzitten, hopende mede ae» hot beentje tc peuzelen, hy las en herlas met kloppend hart. eew oud schrift van den jare 1556, waerin werd aengeduid, dat op dee grond, waer dit briefje lag, doch 12 voet lager, meer dan 2 miljo»* piasters bedolven waren Vriend, hebt gj dit alleen gevonden? Ja, Mynheer. Welnu, ik zal u helpen, ik zal alles ten regie spinnenwy rullen de winst te samen deelen, kom op. De advokaet trok zyne beste kleederen aen, en buide gingen als uitzinnig van vreugde, naer het stedelyk bestuer. De burgemeester en schepenen stonden als verstomd en konden geen enkel woord uiten. Van hunne ontroering een weinig bekn<- men, deden zy de zaek dtiidelyk uitleggen. Nadat de advokaet op staligen toon en met alle mogelyke deftig heid, met veel koramata en duplex-puncta gesproken en de zaek van naeld tot draed had uitgelegd, beloofden zy wedarzyds de groot-

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1853 | | pagina 1