Burgerstand der stad Dixmude, ifWiTfTT 't welk eene zoo glansryke uitzondering maekt door de vryheid, het onderwys en de welvaert van zyn volk in'Piëmont ook zeggen wy, spannen de klcrikalen al hunne krachten in om hel conslitutionneel regiem omver te werpen; zy bewegen hemel en aerde om dal land weder onder hunne dominatie te krygen en het op nieuw in de ellende te dompelen welke hun bewind steeds achter zich sleept. In Spanje betrachten de klerikalen geholpen door de koningen-moeder, wier dochter harekroon ver- schuldigdis aen twaelf jaren van bloedige worstelingen welke de liberalen voor hare zaek en voor de vryheid hebben nitgestaen de vernietiging van het constilu- tionneel koningdom en van de levendigmakende vryheid dewelke van Spanje, dat stervend was onder de regee ring van het absolutismus, een land hebben gemaekt alwaer het leven het werk en de openbare welvaert inet behulp der vryheid wederkomen en dagelyks toe nemen. In Zwitserland, in Belgie, kortom overal, hebben de klerikalen dezelfde inzigten. In Zwitserland, aengeslookt doorOostenryk, trachten zy zich meester te maken door het geweld der wapens diezy ter hand stellen aen eene bende boeren, welke zoodanig door de geestelyken gel'anatiseerd zyn, dat zy zich doen dooden ter eere van hetgene zy zeggen hei geloof le zyn In Belgie is'het, God zy gedankt, nog zoo verreniet. Doch hier, even als overal elders, hebben zy hetzelfde doelwit, namelyk onze vryheden te vernietigen en op hare puinen de dominatiedergeeslelykheid te vestigen. Indien de klerikalen er nog niet in gelukt zyn den burger-oorlog te verwekken zoo als de tweedragt die zy tusschen de steden en buitengemeenten gezaeid hebbenhet zoude kunnen doen ten minste hebben zy in deze laelste tvden een verdrag aengegaen met den vreemde hetgene even zoo eereloos is opdat hy hun zoude komen helpen om onze Constitutie en onze vryheden te vernietigen en eens voor algelyk zy het zeggen, mei het liberalismus gedaen te maken. Ziedaer hoe de klerikalen in alle landen beslaen en boe zy alom alle middelen beproeven ingevolge de gelegenheden, de landen en de volkeren waermede zy het te doen hebben, om hun doel te bereiken, de poli tieke dominatieder gecstelykheid. (Verbond van Aelsl) in de gemeente Senechos, arrondissement Alais gepleegd. De pastoor dier gemeente, zyne zusteren zync nicht zyn vermoord geworden. De raoordenaer had zich, na het plegen der raisdaed, ineen gebouw, afhankelyk van de pastory, verborgen, til is aldaer ontdekt geworden. Op het oogenblik, dat hy aengehouden werd, heeft hy'zich met eene pistool door den kop geschoten. De justicie onder zoekt. Dezer dagen heeft eene waschvrouw van Marseille hare vier kinderen, op denzelfden dag, uitgeliuwlyktdrie jongens en een meisje. Wy zyn overtuigd, dat dergelyk feit, zich niet dikwyls vernieuwen zal. De Semaphorevan Marseille, spreekt van eene aen- randing van een hollandsch schip, die te Konstantinopel, in zonderlinge omstandigheden, heeft plaets gegrepen. Het is in den nacht van 16 tot 17 april, dat een hollandsch schip in den Bosfoor, in de nabyheid van den Toren van Leander, op eene ongehoorde wyze is aengerand geworden door eene bende zeeschuimers, die stout genoeg waren, om zelfs onder de muren van Konstantinopel hun rooversbedryf te komen uitoefenen. Drie vaertuigen, waerop zich eene bende kwaeddoeners bevonden, welker nationaliteit men nog niet heeft kunnen ontdekken, kwamen in stilte by het hollandsch schip Anthony, kap. Nepperus, waerop iedereen in slacp lag, ter uilzondering van eenen kajuitjongen, die de wacht op het dek had. In een oogenblik waren al de luiken gesloten, opdat het bootsvolk niet zou kunnen uitkomen en de kajuitjongen werd goed vast gebonden. De kapitein; sliep in de kamer, alsook zyn vriend, kapitein Muller, van de galiasse Harminadie zyn schip te Buyukdcre gelaten had en op den Anthony het middagmael was komen nemen. Deze twee ongelukkigen konden geenen tegenstand bieden en Meidra vielen zy bloedend onder de moorddolken der zeeroovers. Allps wat in de kamer van het schip was werd medegedragen en men vreest sterk voor het leven van kap. Muller. By de eerste tyding van dezen aenslag heeft de admiraliteit vaertuigen uitgezonden, om de schurken le ontdekken, maer tot hiertoe zyn alle poogingen vruchteloos geweest. Volgens de verklaring van den kajuitjongen en van den kapitein zouden het Grieken van den Archipel zyn. De middenseklie, gelast met het onderzoek van den budjet van oorlog, is samengesteld uit MM. Lebailly, Dumon, Moreau, Deliège, De Breyne en Julliot. TYDINGEN UIT FRANKRYK, In al de koffyhuizen van Parys houdt men zich met den tafeldans bezig. Men kan nergens binnen komen of men ziet «enige persoonen rondom eene tafel of eenig ander voorwerp stuen, dat zy schynen te bczweeren. Nu dat men te Parys, over de zaken van het land niet meer mag spreken, zyn de magnctiekc proefnemingen uitnemend dienstig. De draeijende tafels zyn tot de Akademie van Weten schappen toegedrongen en hebben de tweedragtgezaeid tusschen hare leden. M. Arago, die er mede spotte, heeft eene.i ge- loovige en eenen tegenkanter gevonden in den heer Chcvreuil, oen der meest geachte leden der Akademie. Hy heeft zien draeijen, en zelfs eene menigte voorwerpen doen draeijen. Alle avonden doet harou Dupatet eiperieucien in het Palais Royal. Alles draeit gedurende de le? vauM. Dupatet, ja zelfs de pennen en de inktpotten. De 23,l< geboortedag van Mesmer, zullen zich al de magne tiseurs die te Parys tegenwoordig zyn, aen een groot banket vereenigen 300 man zullen er deel aen nemen er zullen redevoeringen, toasten zyn en al water uit volgt, doch men inag vermoeden dat, als er wat gedronken wordt, tafels en gasten zamen zullen draeijen. Men leest in den Irulustriel van Reims vanömei: Eene nieuwe inzakking heeft in den onderaerdsehen gang van den yzeren weg van llilly-la-Montagne plaets gehad. Het is langs den kant der gemeente Gerinaine, dat de ramp, in den dag van den 4 mei is gebeurd. De opzigtcr over de wtrken, den heer Delacburt, had zyn gewoon onderzoek gedaen n nergens eenig gevaer opgemerkt. Eensklaps deed zich in de galery der werklieden een doof geruisrh hooren, hetwelk onmiddelyk door een yselvk gekraek werd gevolgd het was het welfsel der galery, hetwelk inviel, en de balken en de planken verbryzelde. Vier en twintig werklieden werden onder de puinen be graven acht hunner kwamen hyna onmiddelyk ongedeerd ten voorschyn. Men poogde langs de uiteinde de puinen weg te nemen; doch de werklieden, welke hunne kameraden ter hulp kwamen, liepen het grootste gevaer, onder eene nieuwe in zakking begraven te-worden. Intusschen had men opgemerkt, dat dry werklieden nog in het leven waren de arbeid werd met verdubbelde moed voort gezet, en na twaelf ure werkensvond men twee hunner, en bet lyk van eenen derde welke reeds sedert verscheidene uren den geest gegeven had; men had liern in zynen laetsten oogen blik hooren zeggen ik gevoel dat ik ga sterven, myneborst is verpletterd. i> lnderdaed vond men hem onder een hoop planken en balken liggen. De'arbeid werd tot twee are 's nachts voortgezet. Een tnan, die op het oogenblik der inzakking onder een der waggons was gevlugt, werd ongedeerd terng gevonden. Het getal der slagt- offers beloopt totzestien 10 dooden en zes gekwetsten, waer- van eejiigen zeer ernstig gewond zyn. Men leest in den Cournier du Gard Eene schrikkelyke misdaed is den morgend van den 4 mei, ALGEMEENE TYDINGEN. By^koninglyk besluit van 2 mei zyn de volgende sub sidien, in de provincie Westvlaenderen, verleend :Fr1,486aen de kerkfabriek van Boesinghe voor de herstellingswerken van den toren; fr. 597-45 aen de kerkfabriek van Lombaertzyde, voor de herstellingswerken der kerk en pastory. By koninglyk besluit van 30 april is eene toelage van fr. 630 toegestemd om verdeeld te worden tusschen zes in woners der provincie Westvlaenderen, die verliezen geledeii hebben door heirkracht. De heeren D. Ketele, notaris, te Corteraarck, en R. Desnick, brouwer, te Couckelaerezyn door het lot aenge- wezen om de bediening van jure uit te oefenen by het hof van assisen van Westvlaenderen, waervan de opening hepaeld is op 50 mei. De middenprys van de tarwe en de rogge op de voor- naemste markten van Belgie, in de week van 2 tot 7 mei, 1855, is geweest Tarwe 20-66. R°gge 14-08. Vorige week 20-49. 13-92. Opslag 17. Opslag 16. M. Frère-Orban, oud minister van financien, is den 29 april te Rome gearriveerd, komende van Napels. Te Oostduinkerke is ten huize van eenen landbouwer, eene diefte van 80 frs. in gelde begaen. De titels van edeldom door vreemde mogendheden aen Belgen gegeven, zullen voortaen in dit land, niet meer erkend worden. Te Ypre is er brand ontstaen in de roetsmelterie van M. Dumortier-Decoene. De schade wordt op 1 ,ooo fr. geschat. Het amcrikaensch schip Tedesco, kap. Higgins, is zaturdag uit den bassin te Antwerpen gevaren, en vertrekt naer New-York met 200 emigranten. De amerikaensche driemast Elisabeth Denissonkap. Carpenter, is insgelvks naer New-York vertrokken met volle lading en 374 landverhuizers. Het Belgiesch schip Providencekap. Nedahl is naer Rio-Janeiro vertrokken met een groot getal passagiers. Zaterdag 7 dezer zyn te Nieupoorl, van Oostende, aen- gekomen, de heeren generaels Chazal, l'Olivier, Dupont en Dellannoy, vergezeld van hunne aides de camp, na een kort overzigt der plaets zyn zy vertf&kken. De genaemde Hendrik Elegeers, te St. Nikolaes, 8 jaer oudis, sindsde maend jantiary, uitgekerkerd of te verhongeren gezet geworden door zyne ouders wevers op 't gehucht Knaptand. Volgens het openbaer gerucht zou het kind 't voorwerp geweest zyn van gedurige mishandelingen; men zou het ver- schillige dagen opgesloten hebben zonder het eten of drinken gegeven te hebben. De policie is er ten huize geweest en heeft bevonden dat de echtgenooten Elegeers met het kind geleefd hadden als barbaren. Hetzelve is in eenen deerniswekkenden toestand naer 'tbospitaci gedragen; het geleek aen niets anders meer dan aen een levend geraemte. Vader en moeder zullen te verantwsorden hebben met de justicie. Ziehier een zeldzaem voorbeeld van langlevendheid. Jan Ferou, bygenaemd Bambatschaephcrder te Harsin, (Luxembourg) oud 118 jaren, woonde zondag te Rochefort de hoogmisse by ah deken der schaepherdersDeze eeuweling is nog kloek en vrolyk,en zynegrootc matigheid laet verhopen, dat hy nog eenige jaren het herdersfeest zal kunnen hy wonen. Het schynt, dat er thans vele vlacmsche werklieden in de stcenkoolmynen vanHeuegouwe werk gaen zoeken.Volgen» het Journal de Charieroy, zyn er wel zestig in eenen enkelen koolput. Het fransch schip Aloës, dat in den lesten storm te Oos tende aengestrand is, komt door een stoomschip binnen de have gesleept te worden, alwaer M. Denduyts het voor 9000 frs. gekocht heeft. De korrespondent van VObservateur deelt de volgende tyding mede <i Het fransch ministerie van zeewezen heeft een zeer om standig plan der haven van Oostende ontvangen, alsmede eene kacrt der peiling en een rapport over de haven. Uit plan en dit rapport werden op eene gansche vreemde wyze gemaekt. Ongeveer dry weken geleden kwam cr eene franscbe fregat voor Oostende, peilde de kust, en kwam vervolgens, ondanks de moeijelyklieid voor een groot vaertuig, zonder eenen loods ,het anker in de haven van Oostende werpen. Dit vcroorzaekte eene groote ontsteltenis en men was zeer ongerust. Men stelde dubbele wachten uit, inner de fregat stoorde zich daer niet aen, eti denzelfden nacht ligtte zy het anker en vertrok wederom zonder loods en zonder eenige aerzcliug, net als een burger, die in en uit zyn huis gaet. Het is ten gevolge dezer expeditie, dat M. Ducos de hier boven gemelde stukken ontving, en dat hy dezelve, volgens het hevel, dat hy ontvangen had, aenstonds naer <je Tuilerien moest dragen. Meri schryft uit Ostcnde 7 mei Gisteren heeft men met den besten uitval den onderzeesclien kabel geplaetst, die moet dieneii voor den elektrieken telegraef. Het eene einde is te Middelkerkc vastgemaekt en het andere is te Foreland iu denzelfden kelder als dit van den franschen telegraef. Eene depeche is van Middelkerke naer Londen gezonden en een kwartier later is het antwoord gekomen. By het graren van de fondamenten der huizen welke te Namen gaen gebouwd worden, ter plaetse, waer het klooster der Witte Zusters stond, heelt men eene groote menigte menschenheenderen gevonden, die uit zeer oude tyden af komstig schynen. De-omstandigheid dat verscheidene geraem- ten te samen in denzelfden put liggen en dat allen tot mannen van middelbaren leeftyd schynen te behooren schynt aen te duiden, dat daer eene hegraefplacts van Romeinsche soldaten is geweest. In zake van oudlieidsvoorwerpen is slechts een lansyzer gevonden. Men schryft uit Brussel aen de Rc'/orme de Verviers M. Baspail die slechts sinds eenige dagen in Belgie verlilyft, heeft eensklaps het hevel ontvangen, het land binnen de 24 uren te verlaten. Dadelyk zyn de heereu Lelièvre en de Perceval, by den minister van justicie gegnen, om dit bevel te doen intrekken, doch al hunne poogingen waren vruchteloos. M Cli. Vilain XI1II, lid van de kamer der volksvertegen woordigers, en oud voorzitter derzelve, zulks vernomen heb bende, is by M.Raspai! gegacn, en heeft hein ten zynen huize opgenomen. De woonst der volksvertegenwoordigers is onscheodbaer, en gevolgentlyk is het bevel van M. Verheyen niet kunnen uitgevoerd worden. De Réforme voegt er by dat er dadelyk een ministerraed heeft plaets gehad, maer dat men niet weet wat er in denzelven besloten is geweest. Latere tvdingen melden dat dank aen de tusschenkomst van de familie Vilain XIIII de vermoerde geneesheer Baspail zich in ons land mag vestigen. De banneling heelt in de nabyheid van Boitsfort een leen goed gehuerd. F.en groot ongeluk is den 10 dezer, te Brugge, voorge vallen. Dp genaemde Claeys, woonende in #le Gentpoortstraet, leidde eene koei naer de markt, toen de beest haren geleider ontsnapte en op horgeraektc. Eene oude vrouw, genaemd Colela Ceuninck, is doodelyk gestoken geworden. Zy is onmid delyk naer het hospitael gedragen alwaer inen ons verzekert, dat zy overleden is. Verscheidene andere persoonen zyn min of meer gekwetst geworden. De koei heeft van aen O. L. Vrouwe kerk tot aen dc Coupure, het gansch kwartier door- loopen. Men heeft haer eindelyk kunnen aenliouden om ze naer het slagthuis te geleiden. Vrydag der verledene week heeft men langs deMoorseel- straet te Rumbeke, gevonden het dood lichaem van de weduwe Pieter Buyse, Sophie Vermeulen, oud 71 jaren. Deze vrouw was uitgegaen om te bedelen, en niemand bad haer meer ont- waerd. Zy zal scliielyk overleden zyn, daer zy sedert eenigen tvd van de inaegpyn was aengedaen. De amerikaensche bladen melden dat de californische stoomboot Indépendance, schipbreuk geleden heeft en dat 176 persoonen dood gebleven zyn. Men schryft uit New-York Lola-Montés, welke alhier uit New-Orleans is teruggekomen, is op aenvraeg van den heer Georges T. Rowe, beambte by het Theatre des Variétés aengehouden. De heer Rowe beschuldigd haer, dat zy hem, in gezelschap van den lieer Hening, op den schouwburg zelvo heeft aengerand. De heer Rowe verklaert dit feit onder eed. De zaek zal den 14 mei onderzocht worden. Van baren kunt heeft Lola-Montés M. Rowe voor de regthank gedacgd,oin in jannary laetstleden de hand op haer gelegd en haer beleedigp te hebben. Van den 1 tot den 7 Mei, 1853. HÜWELYKEN. 9. Vandecappelle, Ludovicus, werkman, oud 28 jaren, van Emelghem, niet Vaoghillewe, Maria Theresia, kantwerkster, oud 26 jaren, van Dixmude. OVERLYDENS. 10. Caquel, Petrus Cosmus Damianiis, timmerman, oud 67 jaren, 8 inaenden, van Nieupoort, weduwaer van Maria Symoens, Noordslraet, N. 11. 2 minderjarigen. 5 GEBOORTW*.

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1853 | | pagina 3