HOFSTEDEN, VERKOOPÏNGEN. MEUBELEN, WOONHUIZEN, GRAZINGEN ZAEILAND, MARK TPIl INSTEL. OVERSLAG. OVERSLAG. VENMTIE TE LEKE. BALLO! -V AN DEWOU DE, Openbare Verkooping TE DIXMUDE. TE ZARREN. Openbare Verhooping TE OOSTVLETEREN, van eene alderbeste partie te Eggewaertscappelle, Ciroote Comhntholïing Uit er hand te PACHTEN Verandering van woonst. TE PACHTEN, Kantoor ran den Notaris SCHOTTEY, te Diimnde. 1° Maciulag, f«" Mei, 1853, ter herberg de Casino, Dixmude, ZARREN. Een HOFSTEDEKEN en 3 hectaren, 1 are land, in Zarren, gebruikt door Josephus Uotlelier. 3» eiiiüxlitti. IS" 9Iei, i§5S, ter herberg sieur Charles Vanghillewe, Zarren, ZARREN. Een HOFSTEDEKEN en 4 hectaren, 37 aren, land, gebruikt by Francis Tommelein. Met tusschenkomst van de Notarissen MuyislkC- baert, te Merckem, en 8oeiien, te Hooglede. 3° Macnda^, 33" Mei, 1853, ter herberg vidua De LanoeyeBeerst. BKERST. Een HOFSTEDEKEN en 2 hectaren, 6 aren1, lands, gebruikt by de echlgenooten Van Damme-Albregt, Dit met de tusschenkomst van den Notaris llobaeys, te Dixmude. WERCKEN. 4° Woensdag, 35" Mei, 1853, ter herberg sieur VlamynckWercken. Een tweewonstig HUIS en erve, te Wercken, Kruis- straet, gebruikt by David Vlamynck en Philippe Dewulf. VLADSLOO. 5° Donderdag, .I«ny, 1853, herberg Zwart Leemcken, te Vladsloo, Een HUIS in twee woonsten met erve te Vladsloo (Einsdyks), gebruikt by Philippe Lobbestael en Winocus Andries. VAN BEDDERIEI, WYNENBEESTIAEL EN VOITUREN, De Notaris Heyvacrt-lle I8iossch«»re, residerende teGhistel, zal opMAENDAGen D1NGS- DAG, 23° en 24° MEI, 1853, telkens om een ure na middag, ten sterfhuize van wylen M. Auguste Desnick overleden te Leke, openbaerlyk verkoopcn Menagie-goederen, keukengerief, koper- tin- en yzerwerk, porcelein, schilJerienveel meubelsin acca- jou, lynwaed, bedderien, 1,500 flessohen w)nhalam, chiese, wagen, 2 bierkarren, ploegs, eggen, slede, raep-snymoleneen peerd, 5 koeyen, 3 jaerling-veerzen, kalf, bevikkend zwyn, 2 kleine zwyns, hout, kolen, klavers te velde, beloop van gars, enz. De venditie zal geschieden op 5 maenden tvd van betaling, uitgezonderd de koopen beneden de 5 frank, welke moeten komptant betaeld worden. KOOPMAN IN BOUWSTOFFEN, AERDKOLEN, GAZEKOLEN enGüAKO, TE DIXMUDE, KLEINENl)YK. Heeft de eer het publiek te verwittigen dat er een schip met BRABANDSCH GOED geladen, sedert den 0 dezer maend, alhier voor zyne rekening aengekomen is, en dat hy heden een schip met 1le kwaliteit NIEUW DOORNYKSCH KALK en ARDUIN geladen komt te ontvangen die alhier 8 dagen in den Stedevaert voor zyne deur zal verblyven. Naderhand zal men er ten allen tyde kunnen ver- krygen in zyne magazynen binnen en buiten stad. Hy verhoopt door de goede hoedanigheid zyner koopwaren en de lage pryzen waeraen hy dezelve afle vert, hel vertrouwen van het publiek, by voortduring, te verdienen. Hy beveelt zich in degunstvan eenieder. ran twee MET ERVEN, Waervan de STELLIGE TOEWYZING, in eene Enkele fritting, zei p'.aets hebben op 17" Mei, IS53 om 5 ure na middagter herberg liet Parnassus-Hofbinnen Dixmude, in de Weslslrael, als te weten Eerste Koop. EEN WOONHUIS ten dienste van herberg genaemd Het Hof van IVoencn, bestaende uit beneden plaets, keuken, kelder, vaute, groote boven kamer en zolder, met 60 centiaren, erf en bebouwden grond daermedegaende, staende en gelegen binnen de stad Dixmude, in de Konyne-straet, ter oostzyde der- zelve, by kadaster Se B, Nr 283a, palende noord den huize en erf van Sr Aotoon Felix, oost aen de erf van sieur Ferdinand Vanhee, zuid aen het volgende en sieur Antoon Dekneuvelen west ter voormelde Ko- nynestraelgebruikt by Laurenlius Degryze, tot half maert, 1854. Tweede koop. Een HUIS met 20 centiaren be bouwden grondstaende en gelegen binnen 't zelfde Dixmude, ter zuidzydevanhet voorgaende, by kadaster, Se B, Nr 285, palende noord aen liet voorgaende, oost aen sieur Antoon Dekneu\el, voornoemd, zuid aen de Mosselstraet en west aen de meergemelde Konynestraet; gebruikt by Pieter Vermeesch en Joannes Huyghe, tot half maert, 1854. De titels en verkoopvoorwaerden zyn, telks inzage, be rustende ter studie van den NotarisMÖ1BAEV8, te Dixmude verblyvende. Licitatic Verhooping VAN TWEE Donderdagfl M ei1853 om 4 ure na middag, ter herberg genaemd den Gouden Arend, bewoond bv de kinders Joannes Vanlouwe, te Zarren, gekuchte Zarrenlinde, STELLIGE TOEWY ZING van GEMEENTE ZARREN. A. HOFSTEDE, met H. 5—2390 C\ lands, onder bebouwden grond, tuin, hofplaets, boomgaerd enzaei- land, langs de Beukei- en Noord-Thouroutslraet, by kadasterSe C,N 8 215216,217a, 218,219,220,221223, 214, 211, 1025, 1026 en 1029; gebruikt by de mede verkoopster Isabella Couchez, Vid. J. Theuninck, be halve een parceel by Alexander Couchez, ad 355 frank, 's jaers, voor'tgeheele, boven de lasten, tot BavoJ854. By alliehe iu 10 koopen. Opprysgesteld 10,125 frank. Voor pryzie der boomen te vergoeden 615 frank. R. HOFSTEDEKEN, niet H. 1—60—79 C., lands, onder bebouwden grond, boomgaerd, hofplaets, hove nierhof en zaeiland, langs de Vlaestraet, by kadaster, sectie B, Nrs 688, 702 tol en met 705; gebruikt door sieur Francis Vereecke, tot Bavo, 1853, mits Ir. 152-38 c. by jare, boven de lasten. JOpprysgesteld 2,800 frank. Boomprvs 260 frank. Door het ambt van den Notaris ROBAElr§; te Dixmude verblyvende. IN LAMPERNESSE uit er liand te pachten. Men biedt te pachten de weiden genaemd de Smiskens, gelegen te Lampernesse, naby de kerk, te zamen groot H. 113410 C., nu gebruikt door Ferdinand A/es- dagh en Karei Vandamrne, om ingang te nemen met St. Maertensdag 1853. Deze weiden kunnen verdeeld worden in verschillige partien en gezamenlyk of separaet verpacht worden. Zich deswege te begeven by den heer Victor Holvoel- Vanhille, op de groote markt, te Dixmude. gelegen Met het houden van twee zitdagen, bepaeld, te weten degene voor den INSTEL, op MAENDAG, 23" MEI, 1853, en degene voor den DEFINITIE VEN OVERSLAG, op MAENDAG, 6" JUNY' daerna, telkens ten 3 ure juist na middag, in d'herberg het Gemeente huis te Ooslvleleren, den Notaris IM8EIIT, ter residentie van de stad Y'pre, zal procederen tot de openbare verkqoping, Van eene zeer scboone vierkante partie allerbeste ZAEILAND, groot volgens titel 4 hectaren, 62 aren, 15 centiaren en volgens kadaster sectie A, N° 22, 4 hectaren, 46 aren,gelegen ter gemeenteEggewaerts- cappelle, lan^s de Oude Zeedykslraet, palende aen de Janden van jufv. de wed. van den heer Dedecker. te Dixmude, van sieur Joannes Feys te Avecappelle en den heer lieer Delanghe. Gebruikt ten geringen pryze van 360 franks, boven de kontributien 's jaers, door Karei Declercq. a?2 o/o voor instelpremie. Ut er hand te pachten, Om met 1" Juny aenstaende in gebruik te treden, Eene welgekalante herberg genaemd Due de Lorraine, met 72 aren, 95 centiaren weide, daermedegaende, staende en gelegen te Eessen, tegen de stad Dixmude alsmede 73 aren, 72 centiaren, ZAEILAND. Zich te bevragen by Dehollander - Provoostte Dixmude. tusschen de liefhebbers van Eessen en Dixmude, «1» Xondag, 33 Mei*lS53, injde herberg den KEIZER, teJBeerst, by Dixmude. By verandering van woonst. Een schoon cn gerieffelyk WOONHUIS, met koets poort, groote erve, ruime magazynen en verdere af- haiikelykheden, thans ten dienste van winkel, staende te Dixmude, in het midden der Noord- of Beerstslraet tegenwoordig door den eigenaer Francis De Grendele' gebruikt. A. WILLAERT, voorbeen hoslellier in den Gemde Leeuw, Ie Dixmude, Veurnambachtslraet, bewoont nu den estaminel Parnassus-hof, in dezelfde slraet, bv tlr- markl. lly verbeurt rytuigen en peerden en voert de diligenlie op Veurne. De welgekalante herberg den grooten Gouden Leeuw staende in de Weslslrael, te Dixmude, luetst gebruik door sieur A. WUlaert. Zich aen le bieden by de wed. d'h." Vakijehheyoe brouwster, le Dixmude. N. B. Door de verhuizing van bovengenoemde] gebruiker,zal er geene verandering in het hnudr» van eslaminct, logement te voel of le peerd, gebrar; worden. Pryzen der Zaden, Oliën en Koeken. Kobtryk, 9 Mei. Koolzaed-OÜe, par tonne van 48 stoopen. Gulct. 43 10 4 Lynzaed-Olie41 1» 41 Dendermonde, 9 Mei. Zaden in ('r. per liect. 1 Oliën per 100 bil Koolxaed 00-00 a 00-00 Fr. 70-61 a 00 00 Lvnzaed 00-00 00-00 65-30 00-00 Kempzaed 00-00 00-00 00-00 0O-U0 Brussel, 13 Mei. I. G. n. c. I Zaden per heet. I Oliën peraem. (Koek. per 1215 k Knolzaed I 6 10 a51 10 a - 87 a-L Lynzaed I53 05 125 HDDDr PoPerinBhe- VMn "0 tot 71 de 50 kü. HUrfL, Aelst, 35 tot 36 gl. DIXMUDE 9 M. BOT EB IS STUKRRN van 15 1/2 a 16 l;2 stuit. 't stuk, vreg. 7 heet. komt aen fr. 1-99 c. 4 2-17 c. do kilo. GRANEN. Rogge Suerioen llaver DIXMUDE 9 M., per hectoliter. 18-50 20-75 13-50 14-00 11-55 12-58 6-26 10-88 13-00 14-50 BERGEN, 9 M., per hectoliter. Middenp. 18-83 12-41 10-60 8-77 15-95 KORTRYK, 9 M., perr.sk van 150 1, 30-00 a 32-00 21-00 21-50 22-00 23-00 LONDEN, 9 M., per 288 liters. 51-25 59-00 35-00 37-50 30-00 35-00 22-50 25-00 40-00 43-50 ROUSSELAERE. 10 M. per heet. en 'nall 31-00 33-00 2!-00 22-00 12-00 22-00 VEURNE, 11 M., per zak van 1451. BRUSSEL, 12 M., per hal ven heet. 23-50 a 30-50 20 50 21-50 16 75 18 25 11-00 15 50 14-50 22-50 10-70 11-51 6-89 7-16 YPRE, 14 M., per hectoliter. BRUGGE, 14 Af., per lieetolitev 20 00 a 21-60 14-40 16 00 9-00 15-20 9-75 17-60 16-00 13-00 10 00 7-00 00-00 20-00 14 00 12-50 9-00 14-00 De uitgever VAMCUYCK-GYOLE, boek der Vischmarkl.

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1853 | | pagina 4