j Zondag, i October, 1854. Negcnste Jaer N Prysdasling aea de leerlingen der Tsekenscïiooï. Landboaw-tentoonstelliiig te Brosse! Uit- en Invoer. EENIGE IERKWEERMGE INLICHTINGEN OVER KRI1EÊN. WEEKBLAD -wtr-Txvsr-r- -TVW®. ima rax*. p--ct W INSCHRYVING VOORAF TE BETALEN. Men wordt aeniocht alle hocgenaemde wsk j A |^L "Y" «j-J p|j '!wk fea 1 {frl AA Jpa il voor dixmude. voor boitrn. artikels uiierlyk tegen den Vrydag avond, tete .«£A Eg lM Wt M fél P fc§ Hf* Voor een juer Fr. 6-00 Voor een jaer Fr. 7-00 vraclilvryen ouderteekend, toe lesenden. KA MgA |1 f>$ M 1 V fej M J U* lift Voor 6 maei.dcn 3-00 Voor 6 maenden 3-50 Do h ■kcndmakingen betalen 20 centimcu Tg JL. 3&L. ■Bl" L-SMk--A. •-*»- 7 Voor 3 id. 1-5C Voor 3 id. 1-73 den drukregel. Alles vrachtvry toegezonden. Alle affichen hy den drukker van dit blad - Men schryft in by den drukker van dit blad gedrukt, worden eens gratis in hetzelve ge- <g/ IJ fi/GtlUC dllc' alsook by alle post-direkleura. plaetst. Er wo-den wekelvka bxrmplarki* var. dit blad. boven bel gewone getal insehryvers,afgedrukt, en grat,s gezondenI» in de voorneemste berbergen der gemeente In welke de te verknopen of verpachte g.ederen de annoncen vermeld die ons blad geïnsereerd worden, gelegen zyn en 2« aen de e.genaers aen w.ens e,gendomme., laetstgen.elde goederen palen. DIXMUDE, den 30° SEPTEMBER, 1854. Zondag lest heeft alhier de uitreiking der pryzen placts gehad aen de leerlingen der bouw- en teeken- kundeschool, onder hel voorzitterschap van den heer De Breyne-Peellaert. De sladsregeering, de kommissie der teekenschool, alsook de leerlingen dcrzelve, waren ten stadhuize vergaderd, van 'waer zy gezamentlyk voorafgegaen door het muziek der weezenschool, zich stoetsgewyze naer het lokael de hal begaven, waer de prysdeeling plaets had. Een talryk publiek was daer reeds vergaderd. De plegtigheid nam aenvang en de volgende Leerlingen 7.yn bekroond geweest Bouwkunde. Eerste afdeeling. Eereprys. Baec- keroot Désiré. Medalie. Tant Henricus. Tweede afdeeling. Medalie. Decuyper Auguste, van Eessen. Derde afdeeling. Eerste prys. Bonte Julien, van Eessen. Aenmoedigingsprys. Vereccke Ilypolite. Groote Kopteekening. Eereprys. Bigghe Ivarel. Aenmoedigingsprys. Declercq Anibal. Kleine Kopteekening. Medalie. Annothé Ludovicus. Aenmoedigingsprys. Monteyne Auguste. Loofwerkleekening met twee potlooden. Medalie. Van- dyeke Alexis. Aenmoedigingsprys. Pelgrim Guslaef. Geschaduwde Loofwerkteekening. Prys. PladysFrans. Loofwerkleekening. Eerste afdeeling. Prys. Symoens Julianus. Tweede afdeeling. Prys. Depoorler Carolus. Lynteekening. Prys. Chieux Petrus. De heer voorzitter heeft, na het eindigen der prys deeling, eene redevoering uitgesproken, waerin hy aentoonde het nut der teekenschool en het voordeel welke den werkman hieruit kan trekken, alsook moe digde hy elkeen aen, omdat zy hunne kinderen zouden aensporen ten einde de lessen by te woonen. Hierna hebben de bekroonde leerlingen, de stads- regeering en de leden der kommissie, voorafgegaen door het muziek der weezenschool, zich stoetsgewyze naer het stadshuis begeven. De kommissie der teekenschool brengt ter kennis, dat de leergang voor 4854-1855, zal aenvang nemen met 10 October aenstaende. De leerlingen die dezelve willen bywoonen kunnen zich ten dien einde laten in- schryven in het schoollokael alhier, op zondag, 1 Oc tober, van 11 a 12 ure voor middag. De pryskamp tusschen de leerlingen der lagere scholen is vastgesteld op den 24n october aenstaende. De scholen van de ressorten Brugge, Thourout en Yeurne, zyn tot denzelven geroepen. Zondag, om 1 ure na middag, werd de tentoonstel ling der midden-landbouwmaelschappy van Belgie, te Brussel, in hel lokael deu Vos geopend, dit lokael was ten dien einde fraei versierd. In den hof stond een paviljoen waeronder het borst beeld van koning Leopold was geplaelst. Ten 4 ure kwam de graef van Vlaenderen, beschermer der maet- schappy in de expositie; hy wasvergezeld van generael Prisse en den ordonnancie-officier Burnell. Z. K. II. werd door M. Pilteurs-Hiegaerls, onder voorzitter der maetschappy en de leden der kommissie ontvangen. M. de onder-voorzitter heeft Z. K. H.eene redevoering toegestuerd, en daerna is het bezoek der tentoonstelling begonnen, welk meer dan twee uren geduerd heeft. Het publiek was onlelbaer. De keizer- Iyke landbouw-maetschappy van Parys, en het land- bouwgenootschap van Hulst, in Zeeland, waren erdoor eenige afgeveerdigden vertegenwoordigd. De tentoongestelde voorwerpen bestonden uit werk en teeldieren, en Iandbouw-gereedschappen van allen aerd. Men telde er 222 peerden, 46 stieren, 263 ossen, koeijen en kalvers, 419 schapen, ITzwynec, 18 bokken en geiten, 84 konynen, 211 hanen en hennen, 5 kal- koensche hennen, 6 ganzen, 24 eendvogels en 200 landbou w-werktuigen. Ziehier de pryzen welke het distrikt Dixmude be- baeld heeft Jacrlingstieren. Prysde heereiï VanhilleetFrères, te Dixmude. Koeijen van ten minste 3 jaren en ten hoogste 8 jaren oud. 4" prys de heer J.-B. Degrave te Sluyvekens- kerke, eene premie van 500 frs. Veerzen van ten minste 2 jaren en ten hoogste 3 jaren oud. 2° prys de heer Degrave voornoemd, eene premie van 200 frs. Schapen van alle rassen van groote gestalte.l°prys: de heer Degrave meergenoemd, eene premie van 300 fr. Kalkoenen. 48 prys de heer J. Ghyselen, te Dixmude, eene premie van 40 fr. Wy ontvangen, zegt de Moniteur, mededeeling van de ofTiciëele opbrengst van den handel der granen in Belgie, tydens de eerste helft van september; hieruit blykt dat tydens deze periode er is ingevoerd en in verbruik verklaerd, te welen Tarwe, 2,435,028 kil. Kogge, 747,053 Gerst en sukrioen, 339,490 Bloem, 38,888 Boekweit, 4,685 Terwyl er tydens betzelfde tydbestek niet is uitge voerd dan Tarwe, 454,582 kil. Kogge, 470,406 Gerst en sukiioeft, 48,859 Bloem, 35,858 Boekweit, 4,876 Dat is te zeggen dat Belgie meer dan tien mael zoo veel graen uit den vreemde heeft gekregen dan het heeft uitgevoerd. Hieruit ziel men hoezeer degenen dwalendie denken dat de prys der granen zoo hoog gerezen is. omdat men veel meer uil- dan invoert; het is het tegenovergestelde dat plaets heeft, en wy hopen dat al de organen van de pers het zich tot eenen pligl zullen rekenen deze waerheid ruchtbaer te maken. Tot hiertoe de Moniteur. Wy behooren niet tot hel getal dergenen die beweeren dat er meer uit- dan ingevoerd werd. Wat wy van eerstaf gezegd hebben, wat wy nog slaende houden is, dat er niet genoeg ingevoerd is geworden, en dat dit tekort aen invoer de schuld van hel gouvernement is, hetwelk de regten op den invoer heeft hersteld, juist op '1 oogenblik, dal wy het meest vryen invoer noodig hadden. Men leest in den Moniteur Seffens na de opening van den zittyd, zullen de Kamers zich met de kwestie der levensmiddelen bezig houden, daer het gouvernement voornemens is den vryen invoer der granen voor te stellen. Dit was eene voorzienezaek, en het was niet noodig, dat de Moniteur zulks aenkondigde. Ook, indien het gouvernement by den aenvang der zitting liet voorstel niet deed, dan zou het door de leden der Kamer zeiven gedaen worden. Het is overigens met de verklaring van den Moniteur niet, dat het ministerie de laking zal ontgaen, welke het voor zyne werkeloosheid verJient. Reeds lange moest het de levensmiddelen vry van regten hebben laten invoeren, dewyl de toestand der werkende klas thans veel erger is, dan het verleden jaer toen het eenen dergelyken maetregel nam. Overigens de nota van den Moniteur zegt wel, dat het ministerie den vryen invoer van het koorn zal voorstellen, maer spreekt geenszins van den vryen invoer van het vee. Zou het ministerie van gedacht zyn, dat er geene maetregelen moeten genomen worden, om het vleesc koopbaer te maken Broedermin)* Ome lezers *al het zeker acngenaem zyn, eenige inlichtingen te let en over Krimeën (la Criméé), waervan wy in ons blad reeds too dikwyls gesproken hebben. Zie naer de kaert van Rusland, en gy bemerkt dat Krimeën een vierpuntig land is, datom too te teggen aen zynen Noorderkant in de Zwarte-Zee schynt af te hangen. De oppervlakte van dit land is 13.900 vierkante wersten (russische mylen waervan er teven in eene duitsche royl gaen). Van bet oosten naer het westen, be loopt het 300 wersten van het zuiden naer het noorden180. Krimeën is aen Rusland vast door eene smalle land-engte Perekop genoemd een woord dat yracht wil zeggen. Dit is het eenige punt waermede Krimeën aen het vaste-land raekt; het overige is omringd door het water der Zwarte-Zee het is dus een schier- of byna-eiland. De geheele kust van Perekop wordtdoor de gedurige schuring der tee van Azof, afgebrokkeld en die stilstaende wateren dringen in het binnenland, en vormen daer verpestende moerassen, zoo als onder ander de Limni Sapra, of de Slinkzse. In het zuidelyk deel van Krimeën ligt hy de golf Ctenus. Sebas- topol, door de Russen gesticht, liet is een van de voornaemsle havens en geeft aen den ctar de opperheerschappy over de Zwarte- see. Bet is daerom dat men de groote en aenvallaoJe magt ook tegen die stad rigt. Verder merkt men op het oude Chersonesus; de karpPartheuium; de haven der SymbolenMiletische, Aziatische, en Genueescbe koloniën, het eiland Taman dat niet zonder belang is. liet binnenland van Krimeën is, (volgens een schrvver van onsen tyd, waeraen wy een deel Heter bvzonderheden ontlecnen) een uit gestrekte steppe of beide. Op die oppei vlakte ziet men vele hoogten, waeronder do vroegere geslachten begraven liggen, en die wy Tumili noemen, en door de Tartaren Kourgant geheetcn worden- Even als in do vroegste tvden zyn het nog altyd kameelen welke gebruikt worden om in die woesteny de koopgoederen,', zouten an dere dingen te vervoeren. Bier en daer vindt men eenige tenten opgeslagen waerin Bei denen en Tartaren hun verblyf houden. De vlakte is in den tomer met gras bedekt dan tyn er groote zwermen springhanen, die op de vlakten aten. Verder vindt men er vele marmotten en een soort van mol of muis (mus citolluseen wondcrlyk zoogdier, dat men niet weet of het tot de twee- of vier- pooters moet gebragt worden zoo weinig evenredigheid is er tnsschen de voor- en achterpooten. Ontelbare troepen trapganzen kraenvogels en oijevaren zwerven over die weide en uitgestrekt0 grasvlakten» rond. Even als in andere streken van Tartarie, over tuigt men zicli, dat de wateren vroeger die plaetsen bedekten. Men vindt er den grond met beenderen van dieren en schelpen bezaeid liggen, en wel van dieren die tegenwoordig niet meer te vinden zyn in de naluer. De kameel die men er gebruikt, ia dien met den dubbelen bult. Hy is, zegt de schryver Cesar Famineven zoo gehecht oen den mensch als de afrikaensche kameel; maer de mensch is er ondauk- baer genoeg om zyDen slaef te slagten, en zich met zyn vleescl» to voeden, als het trouwe beest geen dienst meer doen kon. Verder vindt men er wolven, vossen, dassen, reebokken en haten, maer zy houden zich het meest op in de bergen van het Zuiden. De geiten, welke men er vindt, leveren een vel op, waervan men het besta marokyn maekt. De eigenlyke rykdom van Krimeën zyn de schapen. Een eigenaer heeft er soms kudden van 20 a 30,000. Er tyn twee gooi ten van schopen gryte en zwarte. Bet schaep der vlakte is vetter dan hot bergschaep; maer tyno wol is niet zoo fyn en zv- achtig. De peerden zyn klein, levendig en krachtig. In het zuiden van 't land verheffen tich de bergen. Zy tyn hoog en besteen uit eene kalkachtige massa,, gemengd met rood en wit marmerjaspisschalie- en bliksteen. Dikwyls, zegt voormelde schryver. zyn het regtstaende kolommen, die even als orgelpypen tich verheffen. Men vindt er agaet, loper, yzer, kristael en steen kool; het strand is «verdekt met een z md samengesteld uit goud kleurige mica. In de omstreken van Balaklava vertamelen de Tartaren bergschuim, waervan men schoone pypenkoppeu maekt. Dc hoogste berg van Krimeëu is gebeeten den Schatyrdagh; hy is

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1854 | | pagina 1