Ken teV^graliek berigt meldt, dat liet hollahdsch gouvernement de wettelyke bepalingen, waerby de in- voerregten op het koorn en andere levensmiddelen verminderd worden, tot den 51 december 1834, verlengd worden. God gave, dat ons gouvernement zoowel als dat van Holland zyne pligt begrepen had. -<»> T~~tt BelooniDgen voor daden van moedzelfsopoffering en menscMievendlieid. By koninglyk besluit van 10 september zyn de vol gende belooningen loegestaen aen persoonen van het arrondissement Veurne-Dixmude, die zich hebben doen onderscheiden door daden van moed, zelfsopof- fering en mensehlievendheid Eene zilveren medalie aen Karei Alleweireld, te Avecappelle. Den 21 December 1833 speelden eenige kinderen op het yshet breekt en een van hen valt in het water allenuilgenomen Alleweireld nemen de vlugtdezen, na groot gevaer, gelukt er in zvnen kameraed te redden. Eene zilveren medalie aen Pieter Verraoote, werk man te Coxyde. Den 24" december 1833, voerde een werkman daring over de vaerl van Veurne, die alsdan toegevrozen was. Het ys breekt en de werkman valt inde vaert, Vermoote heelt met gevaer zvns levens, den drenkeling gered. Eene vergulde medalie aenEmraanuel Geldof, laud- bouwer teMerckem, die in den nacht van 5 February 1854, opstond om een persoon te redden die in een vyver gevallen was. Eene zilveren medalie aen Karei Ocket, schipper te Dixmude, die met gevaer zyns levens een kind gered heeft dat in de vaert gevallen was. Een zilveren medalie aen Hendrik St«*agier, bvzon- deren, te Dixmude, die den 27 april 1854, een"kind uit de vaert gered heeft. Eene zilveren medalie aen Pieter Blondet, visseher te Adinkerke, die te Oostende een kind uit de vaert gered heeft. Eene vergulde medalie en 50 fr. belooning aen Cornelius Frangois, scheepsputroon, te Nieuport, eeue zilveren medalie en 20 fr. belooniugaen Fran- cies Piet, An toon Lammen, Basiiius Verpooter, Cor nelius Monleny, Pieter Yandenabeele, en Cornelius Francois, zoon, visschers te Nieuport. Den 26 februa- ry was een schip op 't punt te vergaen. Alhoewel de zee en het weder zeer onstuimig waren, zeilden Fran cois en zyne gezellendie bezig waren met visschen ten noorden van Doggersbank, ter hulp van de schip breukelingen, Zy uaderen na veel gevaren het schip dat reeds door het tempeest ontmast was, en na zeven uren gestadig alle pogingen gedaen te hebben gelukten zy er in de schipbreukelingen ten gelalle van 9 te red den, en brengeu dezelve aen boord van een engelsch vaertuig dat zy in zee oulraoeleden. Eene zilveren medalie aen Pieter Lingier, bvzon- dere wacht, te Adiukerke. Den 20 maert 1834"heeft hy groot gevaer geloopen met de brand te bl'usschen die in een stal te Adinkerke ontstaen was en die dreig de zich lot de wooning uit te sliekken. Eene vergulde medalie aen Francies David, Land bouwer te Eggewaertscappelle, die den 12 julv II. eene jonge dochter uil eeuen gracht van 3 a 4 meters diep te gered heeft. Eene belo'onmg van 13 fr. aen Phiiippus Cloct, visseher te Oostduinkerke. Den 23 mei 1854, heeft hy oenen visseher die in zyne netten vustgeraèkl, en onder het water gehouden was, aen eene gewisse dood onttrokken. Eene zilveren medalie aen Fr. Verplanckevisseher te Oostduinkerke. Den 28 juny II. heeft hy eenen vis seher, die van zyn peerd gevallen was en die zonder twyfel ging verdrinken, uit de zee gered. 4700 voet hoog. Hot deel Tan het eiland waer de SchHtvrdagh ligt, is het schoonste, het vruchlliaerstuhet gezondste en liet schilder achtigste. Men moet vooral melden het dal van Baïdar, dat daer, en op eenige mj len van Bullakluva gelegen is. De vallei is goed be bouwd. niet lalryke waterkens doorsneden. Daer zyn koornvetden, met heggen omringd sehqone hovingen, buitengewoone zindqlyke dorpen, weilanden dopr wilgen en populieren, boschkens van laurier-, gianaet- en dadelboomeo met een woord een schoon en vrucbtbacrland. De boomen, die men verder aenlreft, zyn de olyf-, de vvgen-, de mannaboomen; do schurscib, de maslenboomrn, de -peeren, de wilden appel-, de beziëuboom en eenige Alpplanfeu. Hel graen dat in Kiiincën geteeld wordt, muektc vroeger den voornacmslun han delstak uit; doch dezelve is door de oorlogen en invallen vernietigd geworden. Do hecle vlakte van Kaffa naer Ketch, die nu vaeg en onbebouwd is, was een» met ryke koornakkors overdekt, die eenen grooten oogst gaven. De graenbouw is nu vervallen; raaer men heeft er thans den wynbouw. net klimaet van Kriiueën is gezond en acngenacm; Ie» minste in het bergachtig gedeelte. In hot binnenland is dil uiinder het geval waer meu is blootgesteld aen de uitwasemingen der Doodc of 8liuk*ee. Daer hcerscben schriilfelyke koortsen, die. voorul de ■vreemdelingen aenlastcn, omdat zy aen 't klimaet niet geuoou zyn. In het algemeen is do lucht er helder en de dampkring matig warm. IScrigtcn ©ver den o©i'I©g. Volgens hel algemeen gevoelen moet er thans in Krimeën belangrvke zaken voorgevallen zyn. lydingen uit Konstantinopel tot den 19 melden dat de geallieerden zich den 18 op niet verren afstand van Sebastopol bevonden, marcherende legen het russisch leger. Dit leste was 23,000 man sterk, niaer wachtte 15,000 man hulptroepen, en had voor Sebastopol stand genomen. Men dacht te Konstantinopel dat er den 18 slag was geleverd, voorde aenkomstder russische versterkingen. Het weder was schoon, byna warm. By het ontschepen der expeditie-troepen heeft men geen hoegenaemd on geluk te betreuren gehad. De inwoners toonden zich zeer verwonderd over den inval der engelsche, fransehe en lurksche troepen. Zy schenen niet te weten dat men in oorlog was; zy hadden zelfs al hunnen oogst te velde gelaten. Zy hebben de geallieerden levensmiddelen aengeboden en middelen van vervoer gewezen. Een byzondere brief uil VVeenen meldt dat er den 19 tusschen de afdeeling van prins Napoleon en de Kussen een gevecht heeft plaets gehad en dal deze laetsten verslagen zyn. Den 21 zouden de geallieerden voor Sebastopol komen. Volgens eene depeche zou het leger van Krimeën maer 38,000 man tellen, behalve het garnizoen van Sebastopol dat tot 12,000 man beloopt. 8000 man rui- tery bevinden zich tusschen EupatoriaenSimpheropoI, en 30,000 man voetvolk met 48 stukken kanon hebben stand genomen op de hoogten langs den kant van Baschi-Saraï en Sebastopol. Deze streek is een echt oorlogstooneel. Boven Baschi-Sarai hebben de Kussen verscheidene forten gemaekt, welke de geallieerden stormderhnnd moeten, innemen. De geallieerden zulten, terwyl de russische vloot ingesloten blyft, een geregelden veldlogt in Krimeën ondernemen waervan Sebastopol het middenpunt wezen zal. Er blyven 6000 man aen de rivier Baba tot datd.e reserve toegekomen is. 15 schepen kruisen voor Sebastopol, maer men deukt, dal de beschieting maer den.20 zal acngevangen zyn. De 15,000 man reserve-troepen zyn den 18, onder hel bevel vangenerael Levaillani, te Varna ingescheept, om de expeditie-troepen in Krimeën te gaen ver sterken. Volgens een telegrafiek berigt van Times, uit Berlyn ontvangen, zou prins Menzikoü aen zyn gouvernement hebben laten weten dat de russische vloot Sebastopol verlaten heeft, om de reserve die van Varna komt den weg af te snyden. Het engelsch blad trekt nogtans zelf de echtheid dezer tyding in twyfel. Tydingen uit Kons^mtinopel melden, dat er in de Donau-prinsdommen 25,000 Turken naer Ibraïlow in optogl zyn en dal het russisch legerkorps van den ge- nerael Wrange!, in Georgie, door Daniel-Bey, luitenant van Schamyl, verslagen is. De Polakken zouden met twee stukken kanon uit het russisch léger gedeserteerd zyn. Een berigt uil Weenen meldt dat generael Luders, met zyn korps, 60,000 mannen sterk, wederden Donau overtrok keu en in Dobrudscha versehenen is. Volgens brieven uit Match in zou deze stad weder door de Kussen bezet zyn. Van de poulsche grenzen meldt men, dat de Russen al de beschikbare manschappen naer het looneel des oorlogs gezonden hebben. De geheele poolsehe grens- linie wordt thans alleen door invalieden bewaekt. Vreemdelingen, die zich naer Polen willen begeven, moeten goed zorgen, dal zy hunne geboorte-akt by zich hebben, anders worden zy voor inlanders ge houden en lot de krygsdienst bestemd. De nieuwe ligling wordt thans met onverbiddelyke strengheid voortgezet. Het engelsch oorlogschip Miranda, heeft den 23 au- gusly de stad Kola in de Witte-Zee gebombardeerd. 92 huizen, 2 kerken, de zout-, meel- en brandewyn- inagazyn zyn de prooi der vlammen geworden. In «Ie vlakte is de knurle en de hitte natuerlyk heviger, en zelfs kan men die moeijelyk verdrngen. De bevolking van Krimeën bestoet eigenlik uil zeven volk stammen de Turksclte, waeronder de volkco begrepen zyn, die ten onregtedoor de Russen Tartaren worden genoemd, en die men zoo heet om de verwarring te voorkomen; deéigenlyke Turken, do Anatolicrs en tie Nogaïs; de Mongolen uit Kalmukkeu be- staende; de Sanskriten, de Ueidens, de Semititen, waei toede Joden belmoren voorts de Staven, de oorspronkelyke russische volks stam; de Grieken, en eindelyk de Jrmenf&fa. Krimeën kwam in 1785 aen Rusland, onder Catharina II. Onder de volkere van Krimeën. om hierop wat breedvoeriger nuêr le komen, verdienen de Tartaren eene bvzonderebeschryving. De Tartaren zyn Slahomctanen docb hunne godsdienst is met bygeloovige gébruiken dikwyls zelfs met afgodery vermengd. Men verdeelt lien in edelen en lyf-igenen. Deze laetsten moeten voor hunne meesters slechts twee dagen van de week arbeiden deberg- bewooners worden meestendeels everi als de kroonboeren behan deld. Zy slaen het liefst in het donkerste der bosschen hunnehu:t;:n op; daer onthalen zy geerne den vreemdeling en bawyzen hem gastvryheid, zoo gul eri zon hertelyk als men te vergeefs hv dc Grieken, die hetzelfde land bewooncn, zou zoeken. In de woningen der rvken biedt men den vreemden bezoeker eene lange pyp aen, met een kersenhouteu steel en barosteeuen of ivoren mondstuk; De landstreek waer de geallieerden zich thans be vinden, bevat verscheidene ryke sleden en eeni; aenzienelyke vlekken, zeer digt by elkander gelegen en die aen de troepen zeer gewiglige steunpunto kunnen opleveren, zoo wel uit een strategisch o< i. punt beschijn'wd. als met het oog op bronnen vat proviandering enz.Simpheropol telt 12,801 inwooners; op 41 mylen van daer ligt Karasubazar, met 12,104 inw.op 50 mylen Batehis-sarai, met 12,591 inw.op 62 mylen Eupatoria, met 9,820 inw.; (volgens andere 6.000j; op 62 mylen Sebastopol, met 41,155 inw.; op 66 mylen Slara-Krim, met 1,176 iiiw.; op 86 mylen Yalta, met 371 inw.; op 182 mylen Kertche, met 8,228 inw.; op 100 mylen Theodosia. met 4,709 Jinw.; en op 80 mylen Balakluva, met 461 inwooners. De bevolking van al deze en nog een twintigtal andere plaelsen is van tartaersche afkomst, en draegt baers ondank met een koortsachtig ongeduld het russische juk. =aas Stremming va si passable. By besluit van den heer gouverneur der provincie Weslvlaenderen, in date 26 dezer maend, zal denover- togt op de hierna aengeduide bruggen, door herstel lingswerken, onderbroken worden, te weten t 1° Op de brug gezegd Panne-brug, uitgang Veurne, (weg van Veurne naer de Panne), van den 2 lot den 21 oetober medebegrepen. En 2° op de brug gezegd Kromme Brug, (weg van Veurne naer Elsendamme), van den 9 lot den 21 oeto ber medebegrepen. De haringvangst. De haring is een welbekende trekvisch, die zich voornamentlyk in de diepte der Noordzee by Hitland en de Arkadische eilanden ophoudt, voorts ook in de Oostzee, doch hy heelt als trekvisch geen vaste woon- plaets. In het voorjaer wordt de koude Noordzee door den haring verlatenom meer zuidwaerts warme streken op te zoeken. Deze visschen zwemmen in ver bazende groote benden van eenige mylen lang en breed te samen, en om een voorbeeld te geven van hun aenlal, hoeft men slechts te weten, dal zy op de toglen by duizende miljoenen gevangen worden, en soms eene met 130,000 haringen optrok. Vroeger was deze visschery de goudmyn der Neder landen, en nog altyd wordt er in Holland veel gewigt aen gehecht. Voor dat de hollandsche visschers le Enkhuizen, Vlaai-dingen, enz., ter haringvangst uil- zeilen, houden zy den zoogenaemden buizenbiddag in de kerk; de priester doel dan aen de zeelieden eene loepasselyke rede, en smeekt met hen openllyk den Almagtige, om zegen en bewaring der visschers op dien logt. De visschery geschiedt nog midden in den zomer, maer de netten, die vroeger jnist op St-Jansdag uitgeworpen werden, mogen nu vroeger nedergelatep worden. Men plaets dan gemeenlyk licht boven de netten, om den viscll, die geneigd is, dat hy ziel te volgen, daerin te lokken. De schepen hiertoe uitgerust, noemt men haringbuizen. Zy zyn niet zeer groot en meestal met 14 tot 16 mannen voorzien, die zoolang op de zee blyven als de haringvangst duert; maer door kleinere voertuigenwelke haringjagers hielen, zenden zy de vangst naer land, en ontvangen met deze jagers versch water, zout en andere nood wendigheden terug aen boord. Het voordeel vyn de haring visschers blykt genoeg- zaemwanneer men weet, dat iedere haringbuis, die uitzeilt, aen ten minste400menschen brood verschaft. Op het laetste der vorige eeuw bragt zy nog jaerlyks 70 miljoenen ned. gulcl. op, en in den bloei der visschery, onderhield Nederland wel 2,000 haring buizen, die met niet minder dan 50,000 manschappen uitgerust waren. Veel heeft tot verval hiervan byge- dragen: de mededinging der Engelschen, Noorwegers, Zweders, Denen, Franschen, enz., maer sommigen beweeren ook; dat het wel op andere lyden de reis aengaet. Het rooken van haringen geschiedt vooral in Har- voorfs onthaeld men hem op lioning, die overal in Krimeën by- zonder lekker is, op de vruchten, die het jaergetyde medebrengt, en op melk. De Tartaren eten met de vingers, maer verzuimen nooit voor en na den maellyd de vingers te wusschen. De muren hunner eetzalen zyn behangen..met,zuivere servetten, die zelfs met kanten versierd zjn. I)e yrouwen bewoonen een afzoudcrlyk vertrek en somtydseen geheel verblyf alleen. Deze wooningen zyn van zeer eenvoudig huisraed voorzien; een sofa Ier eere der beschermgoden, een tapyt of matten ten behoeve der meesteres van bet huis; eene tafel, van nauwclyks eene *oet hoog en eenige bouten borden, enz. De klee ding van.dit volk is eene dragl van die der Armeniërs en Turken ondereen. Algemeenlyk ontmoet men by Ragtchi-Seraï troepen Heidens, ongelukkige rondloopers, die.in de uileinden van Azië, zoowel als in die van Europa, hun onderbond vinden in het bedelen en de waerzeggery, welke de ligtgeloowigheid des volks hun hetaelt. De Grieken en Tartaren hadden verscheidene steden gebouwd bf vergroot, inaer de Russen hernamen hier het vernielingswerk der Hunnen en Mongolen. Zy wierpen de laetste overblyfselen van Cherson oiniervom daeruit de noodzakelvke bouwstoffen te halen tul den aeuleg van Sebastopol.

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1854 | | pagina 2