Burgerstand der stad Dixmude, derwyk: in een oven gaen meestal een aental van 42,000 haringen, waeronder men dan ryshout ver brandt, dat weinig vlam, fmaer veel rook geeft. Nadat deze 24 uren gerookt zyn, worden zy in tonnen op strooi gepakt, naer elders verzonden. Het onontbeerlykste ter goede haringstvangst zyn goede nelteD. Een inwooner van Hoorn in Noord- Holland, vervaerdigde in 4426 liet eerste groote haringnet. (Zondagsblad). ALGEB2EEME TYBINGEN, Gisteren morgend was er alhier reel volk te been, om den vermaerden grooten eik, die verleden jare voor rekening van Duinkcrksche kooplieden is aengekocht, door onze stad te zien voorin trek ken. Deze monsterachtige boom fdie sinds onhengelyke tyden te Woumen groeide, is 14 voeten dik en 40 voeten lang. Vvf zware peerden trokken met moeite den wagen voort waerop dezen eik geladen was. M. Desoutter, van Dixmude, leerling in het kollegie te Kortryk, heeft den graed bekomen van universiteits-lcerlirig met voldoening. De middenprys van de tarwe en de rogge op de voor- naemste markten van Belgie in de week van den 18 tot den 24 september 1854, is geweest Tarwe 29-58. Rogge 18-89, Vorige week 27-75. 17-57. Opslag 1-63. Opslag 1-32. Kene burgerlyke maetschappy samengesteld uit ant- werpsche en oostendsche kapitalisten, en M. Cassiers, komt eene uitgestrektlieid van 919 hectaren van het bosch van Houthulst te koopen, zynde het gedeelte behoorende acn den Staet. Er blyft aen den Staet, in het arrondissement Yper, maer eene heide meer, van ongeveer honderd hectaren. Als men het gerucht wil gelooven, gaen de Jesniten in ons land eene vrye universiteit oprigtcn. Men weet dat er r^jeds leergangen van filosofie worden gegeven in het kollegie van la Pais te Namen. Er bestaetin Belgie tusschen Darbuy en Barvaux niet verre van Ourthe een lief dorpken dat Sprimont beet. De helft van de meDschen die in dat dorpken woonen zyn protestant en men vindt er een fraei evangelisch kapelleken. Een oud- onderpastoor van de parochie, die tot het protestanisme over ging, was de oorzaek van de verdeeling der inwooners. De twee godsdiensten leven in goede verstandhouding ractclkaer; enkel als er een hawelyk wordt gesloten neemt de vrouw geregeld den godsdienst van den man aen. Te Oostende wordt een verzoekschrift onderteeker.d, waerin men aen den gemeenteraed bet opregten vraegt van eene hulpkerk op het Hazegras. Men schryft eenen brief uit Thielt over eenen uitgebrei- den handel, die daer in eene zoogezegde geestelyke koopwacr gedreven wordt. Men herinnert zich nog dat over eenige jaren twee koei- wachtera van Salette (Frankryk) beweerden O. L. Vrouwe gezien en er mede gesproken te hebben. Men riep ten allen bant dat er een mirakel gebeurd was, enz. Er werd hierover zeer lang getwist en verscheidene geeste- lykcn, die om hunne deugdzaemheid en geleerdheid gekend waren, verzetteden zich tegen de ligtzinnigheid, waermede men dergelyke dingen voor waerheid aennam en onder het volk verspreidde. De meening van die geestelvken kon echter de overhand niet krygen. Het mirakel werd voor echt voort verleid. Maer dat was nog niet alin de nahyheid van de plaets waer men zegde dat O. L. Vrouwe verschenen was, stroomde er eene fontein, en de pelgrims kwamen van dat water drinken. Doch de persoonen die naer Salette niet konden komen moesten van hetlcostelyk water niet verstoken blyven. Men vulde er duizende en duizende flesscben mede, die men verzond. Ons land heeft ook eene lading van dat water gekregen, en het is die geestelyke koopwaer, die men te Thielt te koop biedt. Dit water kost, volgens de grootte der flesch, van 20 tot 75 centimen. Men heeft kapellen ter eere van O. L. Vrouwe van Salette opgcrigt en de toeloop van het volk, dat zich mirakuleus ■water gaet aenscbaffen, is onzeggelyk. Het hof van cassatie heeft dingsdag zyn arrest in de zaek van den notaris Schoeters en de baronnes Robyns verleend. Het hof heeft het arrest der assisen van Braband vernietigd, omdat zich onder de jureën een persoon bevonden heeft, die met wettelyke onbekwaamheid getroffen was. Do zaek is naer het hof van assisen van Antwerpen verzonden. Het hof heeft voor dezelfde beweegreden het arrest ver broken, waerby de genoemde Bruylants, wegens moord, ter dood verwezen is. Men zegt dat in 't kort eene fransche brochner zal nit- komen, getiteldDe jesuitenhet onderwys en de conventie van Antwerpendoor een der voornaemste leden van de Kamer. M. J. Charlier, die onder den naem van het houten Veen aen de revolutie een zoo werkzaem deel nam, heeft eene bcochuer. over de septemberdagen van 1830 uitgegeven. De Monitear geeft het volgende signalement van de genaemde Sidonie Wattecamps, uit de gemeente Roncourt, die sinds den 7 september nit hare wooning verdwenen is. 58 jaren oud, gestalte 1 meter, 38 centimeters, zwart hair, zwarte oogen, middelmatige nens en mond, langvormige aengezigt, en bleek van kleur. Die vrouw is zinneloos; als men haren naem vraegt, ant woordt zy dat zy de dochter is van den koning van Egypte. Het amerikaenschc stoomschip Garolina-Tuckerge laden met 500 landverhnizers, heeft in den nacht van den 18 tot 19 in het kanael den noord wecgschen dry raast Oceanuso verzeild, die oogenblikkelyk gezonken is. ?Op het gezonken schip waren 16 persoonen. Een matroos heeft zich by het overzeilen op den Garolina-Tucker geworpen vyf malroozcn hebben zich in eene sloep kunnen redden. Van de anderen heeft men nog niets gehoord. Zaterdag namiddag is de konvooi, komende van Oostende, in de nabyheid van Brugge op eenen konvooi van met zand geladene wagons gcloopen. Een werkman. Ch. Winkels genoemd, is met eene gebroken bil naer het hospitael gedragen, en vyf of zes auder persoonen hebben meer of min erge kneuzingen bekomen. De si-hade is acnzicnlvk. Zaterdag is het konvooi dat uit Brugge om 12 ure 30 m. vertrekt in den Bergopzoom uit de rails gcloopen, door eenen as van eenen wagon die brak. Het konvooi dat vaa Kortryk kwam om 1 are 30 is insgelyks te bendelede nit de rails geloopen. Dingsdag heeft byna een allergrootste ongeluk plaets gehad op den yzerenweg van Brugge op Kortryk. Het konvooi dat uit Kortryk kwam moest te Lendele stil honden om met dit van Brugge te kruissenmaer de machirli-t zette zynen weg voort en zag in de verte het konvooi dat Uit de statie van Ingelmunster vertrok hy gebruikte alle mogelykc middelen om het konvooi stil te houden, maer hy kon niet beletten dat hetzelve ligtelvk tegen het ander kwam stooten. Men heeft geene ongelukken te betreuren gehad. Ziende dat de twee konvooijen tegen eikanderen moesten botsen, zyn er raeer dan 400 persoonen er nit gesprongen. Ten einde te verhinderen dat er al te veel koorn door de stokeryen verbruikt wordt, heeft het fransch gouvernement een gelykvormig regt van 15 fr. opde vreemde sterke dranken gesteld. De reglen die op de alcools geheven werden, waren zeer verschillend. De brandewyn hetaelde 30 fr.; de alcool van kersen, stroop en ryst (kirch, rhum en rack) 200 fr,; de rhum en de lafia van de fransche koloniën 20 fr. Het is dus een groote afslag op de twee eerste soorten, alsook op den genever van aerdappelen, die by den invoer verboden was. In den nacht van 25 tot 26 dezer, heeft de genaemde J. Martens, van Lichtervelde, ten gevolge van eenen twist, eenige messteken van J. Kesteloos ontvangen, die zyne dagen in gevaer stellen. De zaek van het eerste Helsehe Machtenwaerin de beeren Sanders, wapenfabriekant te Luik Magen, geletterde, tegenwoordig in Eogeland verblyvende; Jourdrin, professor te Luik; Brunet l'Argentière en Vanderelst, te Brussel, be trokken zyn, zal den 13 october aenstaende voor de korrek- tionele regtbank van Brussel verschynen. De Gazette van Delhi meldt dat de Puttialla van Radschah in 't kort eene reize in Europa zal ondernemen. Deze indiaensche prins neemt 7,500,000 fr. mede om zyne reiskosten te betalen. De oudheidkundige verecniging van Palestina te Londen, gaet naer het 11. Land eene expeditie zenden, gelast met 't op zoeken of bezigtigen der volgende voorwerpen 1° liet ge- denkteeken door Josuë te Sichein; 2" de twaelf steenen door dcrizelfden te Gilgal gelegd; 5° het graf van Mukpelot, by Hebron, dat het gebalsemd lichaem van Jakob moet bevatten- 4° hel graf van Josef; 5* de graven der koningen van Jndcën en van Israël cn die der Machabeén. Buitendien is de expeditie nog gelast opzoekingen te doen nopens al lietgeeu eenig licht kan verspreiden over de heilige geschiedenis. De expeditie zal Londen op het leste dezer maend of op het leste dezer maend verlaten. Eene schrikkelyke ramp heeft in weinige uren de stad Daroca, in Aragon verwoest. Deze stad ligt in eene vallei en is van hoogc bergen omgeven. Deze ligging vroeg eenen middel om den afloop der waters te vergeinakkelvken, en in 1560 bouwde een ingenieur Pieter Redel geheeten, een ontzaggelyken tunnel van 2340 voeten lengte, 2.4 breed en 24 hoog. Den 11 september 11., steeg eene ontzaggelyke hoos uit het meer GaJIocanta omhoog, en bleef eenigen tyd op eene rnyl afstand van Daroca hangen, weldra eindigende door met zulk geweld los te barsten, dat gansrh het distrikt in een meer herschapen werd. De wateren stroomden naer den tunnel, op eene breedte die van de Ebre te Tortose overschryddecn eenen vloeibaren berg in beweging gelykende. De opening des tunnels was te klein om het orkaon door gang te verleenen, en de waters stroomden bezyden de opening als eene zeeweg. Een oogenblik tegengehouden door eenen steenweg gelegen op 200 meters van de stad, klom de over strooming by graden, en eindigde met zich gelyk eenen •waterval op de stad te storten. De muren stortten omver en in eenige straten stond het water tot aen de daken... De bewooners die op de naburige bergen waren gevlngt, stonden bewegingloos deze verschrikkelyke ramp en de ver nieling hunner huizen aen testaren: tee, meubels, peerden, alles vlotte ondereen door het water medegesleept. Vroawen en kinderen zyn by gebrek aen hulp verongelukt. Oneindig grooter zouden de ongelukken zyn geweest zonder de moedige zelfopoffering eener kompagnie van liet regement van Zamora, die vele menscheo gered en dieven aengehonden hebben, die in de verlatene huizen wilden stelen. Men leest in den Salut Public van Lycra, 24 sept. Een dier schrikkelyke tooneelen, die zich voor de eere der rnenschheid maer zeer zelden opdoen, heeft de bevolking van Tournon in verslagenheid gedompeld. De genoemde Jan Alboussiere, gezcid Flenry,oud 27 jaer, was te Tournon zakdrager. Die man met eene overgroote lichaamskracht begaefd on die zich vleide negen kwintalen te te kunnen dragen was op het punt te trouwen wan neer de vastgestelde verecniging plotselings door de onders van het meisje opgezegd werd. Deze mislukking wierp Albous siere in verbystcring en van dit oogenblik't is te zeggen, van in den avond van den 19, was hy geen mensch meer, hy was een uitzinnige, een wild dier. Het eerste slagtoffer was een kind van 6 jaren, zyn doop- kind het op zynen weg ontmoetende toen hy de verydeling zyner hoop vernomen had, vermoordde hy het in zyne woede. Vervolgens dwalende in de stad, gaf hy zich aen allerlei buitensporigheden over jegens persoonen die hy ontmoette. M. Recumier en zyne vrouw werden door hem scbrikkelyk mishandeld. Dan begaf hy zich by eenen heer Vrab, dien hy op de kamer deed zitten, alsook zyne vrouw, dreigende hein te dooden, indien zy hem geene vergiffenis vroegen. Dergelyke tooneelen hadden plaets in den Café du Rhone, waer hy de weduwe Miseny en hare zuster mishandelde. In den Café du Pavilion verpletterde hy bykans den genaemde Buffure, die veel moeite had om uit zyne handen te geraken. Verwittigd van hetgeen er gebeurde, maer nog de erns tigheid der daden, door dien woedende begaen, niet vermoe dende, begaf de kommissaris der policie, vergezeld van twee gendarmen, zich ter plaets en noodigde Alboussiere uit zich te bedaren ennaer huis te gaen. Eerst gehoorzaemdc hy en scheen den weg naer zyne wooning te nemen; maer, rond middernacht kwam de heer Mathien, bediende by den gaz, ter verblyfplaets van de gendarmerie toegeloopen, meldende dat Alboussiere den genaeinden Antoon Frevss, ond 26 jaren dien hy in de Dudestraet ontmoette, vermoord had, en dat hy hem zelfs achtervolgd had, oin hem hetzelfde lot te doen ondergaan. De wachtmeester Rahicr de gendarmen Velay, Lnlauze, ConstantChalbos en Dumouliri begaven zich spoedig ter wooning van Alboussiere die zich had opgesloten. Zy sloten liet huis in, waervan de denren verschaud waren en die hy weigerde te openen. De ellendeling begon tegen de openbare magt te tieren, roepende dat hy een man had gedood, maer dat hy zich daerby niet zou houden dat hy wel wist, dat het schavot hem verwachtte, maer dat hy vooraleer er op te klimmen de gendarmen zon vermoorden en alsook al wie zou poogen hem aen te houden. Terzelfder tyd de de ramen van zyne venster uitdoende en zich wapenende met steenen, wierp hy dezelve op de gendarmen en drie werden gekwetst. Intasschen poogden, de vader, de moeder en de zuster van Alboussiere, die met hem woonen. hem te weerhouden. Zyne woede tegen hen keerende, wapende hy zich met een stuk hout en sloeg er zyn vader met geweld mede. Ondertusschen gelukte het jonge meisje er in te ontsnappen, en meer dood dan levende, kwam zy op straet nilroepende Hy heeft myn vader gedood; tracht myne moeder te redden Op dien oogenblik kwam de keizerlykc prokureur toe en gaf hevel om zich levend of dood van Alboussiere meester te maken. o Het was 1 uer en half; Alboussiere ontwarende dat zyne zuster ontsnapt was, verliet de twee ouderlingendie hy onophoiidelyk sloeg, om naer de venster te snellen en zyne zuster met zyne woede te bedreigen, indien zy in hnis niet terugkwam. Maer op het oogenblik dat hy zich vertoonde werden op eens drie geweren losgeschoten. Eenige minuten nadien drong gewapende magt in huis en vond den moorde- naer liggen acn den voet van zyn bed, doodelvk in het volle hert getroffen. De regterlvke overheid heeft het overige van den nacht overgebragt om een onderzoek over de omstandigheden van die schrikkelyke slagtingte doen. i) Wat het uitzicht was van deslad gedurende vyf uren, ik zie ervan af het n te beschryven. De schrik lag op al de aenzichten, nauwelvks durfde men eenige vragen doen; men vlugtte. men sloot zich op; niemand durfde uitgaen, hetzy om hnlp te geven aen de slagtoffers, hetzy om de overheid te verwittigen en hystand te vragen. Ik zal nooit dit schrikkelyk tooneel van schrik en vernietiging vergeten. Nogtans moet ik regt doen aen het schoon gedrag der brigade van Tournon en aen de krachtdadigheid der magistraten, die alles acngewend hebben wat inogelyk was, zoo niet om de bloed vergieting te voor komen, ten minste om te beletten dat de dolzinnigheid van den moordenaer er niet meer deed vergieten. Te Lubine (Meurthe) heeft er eene soort van vrouwen opstand plaets gehad ter gelegenheid der varpachting van de gemeentelyke gronden. De meijcr en de gemeenteraedsleden hebben van de uitgelatene matroonen eene rammeling ge kregen. Volgens den Courier de l'Eure zyn de russische krygs- gevangenen zoodanig te vreden over hunnen toestand, dat zy hoegenaemd niet geneigd zyn naer Rusland terug te keeren. Men moet wel ligtzinnig zyn, om zoo op eens meer dan 1000 menschen alle vaderlandsliefde te ontzeggen. Zaterdag is een brand in het ministerie te Wiesbaden uitgeborsten. Byna heel het middengebouw is verslonden. Do registers zyn gered; maer sommige paperen zyn verbrand. Zeven werklieden zyn hierhy omgekomen of zwaer gekwetst. Byna allen zyn vaders des hnisgezins. De fransche en belgiesche fabrieken van handschoenen van geiten-en lammerenvellen gebruiken alle jaren 12,800.000 eijers tot het verveerdigen der vellen, hetgeen, aèn 6 centimen het ei, eene jaerlyksche som uitmaekt van 650,000 fr. Geen wonder of zyn de eijers zoo duer. Van den 24 tot den 31 September, 1854. OVERLYDENS. 23. Vandereyde Jan Baptiste, ziftemaker, oud 76 jaren, van Ypre, weduwaer van Mariana Hubert, in sint Jans hospitael, Woumenstraet. 28. Vieubled, Josephns Franciscus, metser, oud 57 jaren, van Dixmude, echtgenoot vau Maria Minne, in sint Jans hospitael, Woumenstraet. 1 minderjarige. geboorten 3, begrepen een tweeling.

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1854 | | pagina 3