lilt 1,111111% VERPACHTING, DEFINITIEVE! OVERSLAG, Uit er hand te keepen of te pachten Hbëihgt. Berijjt aen de Motcnaers. TE KOOPEN: TE PACHTEN, Uit er hand te koopen Bericht. By H. BE VOS, BEKEND BAKING. BE BIGT. BERICHT. Magazyn van Bouwstoffen Beerst-Kcrin is. BE SCHELDE, Besoutter-Vancuyck, GROOTENDYK, N° 15, TE DIXMUDE, Reis- en Huis-bibliotheek Marktprys van Veurne. De Notaris lïeyiaert-Dc liiasscliere, residerende te Ghistel, zal op MAENDAG, 2" OC- TOBEH, 1854, om 5 ure na middag, in de herberg van Pieter Vanhee, te Zevecote, piocederen tot den INSTEL, van Verscheide HUIZEN, HOFSTEDEKENS en A heet. 55 aren 46 centiaren LAND en GRAS, te Zevecote, Ghistel en Leke; gebruikt door Karei Viaene, Hendrik Viaene en andere. Met gewin van in$telpenn\ngen. De Notarissen Hcyiaert-lle ISiisschere, te Ghistel, en Acritllisi^ te Leflinghe, zullen op DINGSDAG, 5n OCTOBER, 1834, om 5 ure na middag, in het Hotel de Commercete Ghistel, procederen tot den DEFINITIE VEN OVERSLAG, van 1° Eene HOFSTEDE, zynde voor dezen de heer- lykheid van Somerloos, en H. 47— 3850 C. LAND en GRAS, te Ghistel, gebruikt door Dekeysertot 1 oclober 1859, mits 3350 franks 's jaers, boven de lasten. Ingesteld 95,750 franks. 2° H. 426—90 C. LAND, te Ghistel, gebruikt door Fan EessenVan Roose en Doom. Ingesteld 10,700 franks. 3° En H. 1—53—60 C. LAND en GARS, te Ouden burg, gebruikt door Zwaenepoel. Ingesteld 3750 franks. OPENBARE ÜSitciHlügOctober9 1854, om 2 ure na middag, te Dixmude, in het Stadhuis, ten verzoeke der administratie van het koninglyk gesticht van Mecssenvoor 9 jaren, van 11. 186766 C., LANDS, onder Zaei-, Wei- en Hooilanden, gelegen in de gemeenten Oostkerke en Lampernesse. By affiche in 9 kavels verdeeld. Het kohier van voorwaerden is, telks inzage, berus tende ter studie van den Notaris ROBAEYSj te Dixmude verblyvende. TWEE WOONHUIZEN met een Gebouw van westen daeraen, en 39 aren 37 centiaren, onder grond van gebouwen enmedeguende erf, te Dixmude, palende van noorden aen stadsvaert en zuid aen den waterput de Halve Maen, door de schoone gelegenheid langs de twee voormelde waters en digte aen den steenweg van Dixmude op Veurne, wel geschikt voor fabriek, brou- werie, stokerie, huidevetterie en andere neeringen. Men vervoege zich voor alle inlichtingen by Mr HOLVOET- VANWOUMEN, Notaris te Beerst. De weduwe J. AERNAUT, in de Kwadestraet, Ie Dixmude, heeft de eer het publiek kenbaer dat zy allerhande stoffen verwt of in 't nieuw wascht, en wervickschen tabak verkoopt, alles van eerste klas en aen gematigde pryzen. Zy hoopt op eenieders gunsi Erteekening van molenhangsels.f&alanecs romaines), in kilogrammen, volgens het nieuw stelsel, goedge keurd door de bedienden van het gouvernement, by de gebroeders A. en B. BLOMME,Kiekenstraet,N. 12, te Dixmude. Bovengemelde, gelasten zich insgelvks met het maken van nieuwe. Gelieft het voort te zeggen. Keno alderschoonsle VICTORIA DROUWSKY. Zich te adresseren by Jacq. Wakcour, zadelmaker in de Weststraet, N. 102, te Dixmude. OMAENSTONDS IN GEBRUIK TE TREDEN, Een gerieflyk WOONHUIS, slaende te Dixmude, uitmakende den hoek der Noordstraet en Vischmarkt, dienstig voor alle slach van bedryven en neeringen, thans gebruikt by Louis Beernaertvoor dekonditien zich te bevragen by den drukker van dit blad. Een schoon en gerieflyk WOONHUIS, bewoond door de weduween kinderen Danynck, inde Weststraet te Dixmude. De weduwe OCKETen zonen, schippers en winkeliers te Dixmude,Klcinendyk, maken het publiek bekend dat er by hen te bekomen is alderbesten Hollandschen haringbygenaemd Specie haring, om gebraden en ongebraden te eten, aen een genaaigen prys. zal uilbetaeld worden, aen allen persoon die in de sa maend een goeden REMPLAQANT bezorgt voor g VERMEESCH te Dixmude en PETYT-VAN Cjh DEN HAUWE, Discalsenslraet te Brugge. De jongelingen die als ram platan ten willen die- CE> nen konnen zich ook aenstonds by hun aen- bieden. Zy ramplageren VOOR en NA de loting aen zeer voordeelige pryzen. herbergier, in 't Hof van Commercie te Beerst, zal er gedurende de kermis, hesp, koekeboterhammen en lekker bier te bekomen zyn aen eeneu genadigen prys. De heer BOÜRY-VANALDERWEIRELDT maekt het geëerd publiek bekend dat hyzyne AVONDSCHOOL die het verledene jaer veel byval ontmoet heeft en alleenelyk bygewoond was van persoonen van 20 lot 30 jaren oud, dit jaer met den 3october van 6 tot 8 ure zal openen uitsluitelyk voor degenen die hun zestiende jaer, bereikt hebben. Daer men hem reeds dikwerf byzondere les in de cyferkuBst heeft gevraegd, laet hy weten, dat hy weke- lyks in dit vak twee lessen zal geven, waervan elke drie uren zal duren. De heer LOUIS VERGOTE, Wilgenstraet, maekt het geëerd publiek bekend, dat hy eene AVOND SCHOOL, met den 2 October aenslaende, zal openen. De lessen zullen beginnen om 6 ure en eindigen om 8 ure. Men laet de belanghebbenden weten dat de aloude en alom bekende Pannenfabriek te Vorthem, gemeente Alveringhem in volle werkzaemheid is, en dat er aldaer aen genadige pryzen te bekomen zyn dakpannen, vor sten, horeboomen, ticbeis van alle slach, klompen enz. Zich te adresseren by den heer Gustave De Breyne- te Dixmude, of wel, by sieur Karei De Coussemaeker op de fabriek te Vorthem. van A. Dekeyser, Kiekenstraethoek der groote marktN. 36, te Dixmude, Heeft de eer bet publiek kenbaer te maken, dat zyn magazyn by voortduring voorzien is met eerste kwali teit doornyksch kalk, brabandsch goed, pannen, tiche len, enz., arduinsteen, zoo van Eccoussines, Maffles en Doornyk, en zich gelast het af te leveren op gevraegde grootten, he! te ajusteren en plaetsen door bevoegde werklieden, zyn magazyn zal ook voorzien blyven van noordsche dennen en inlandsche houtwaren, venster glas, glaspannen, enz. Die hem gelieven met hunne orders te vereeren, mogen verzekerd wezenter trouw en aen gematigde pryzen. By HENDRIK GOES, in den Lesten Stuiver, te Beerst, zal er, gedurende de kermis, lekkere hespen koekeboterhammen te bekomen zyn en bier van 't patersYatje getapt worden. MAETSCHAPPY VAN BRANDVERZEKERING. GEVESTIGD TE ANTWERPEN. De maetschappy verzekert tegen den Brand (het vuer des hemels daeronder begrepen), op allerhande gebouwen alsmede op allerhande koopwaren, gereed schappen van fabrieken, meubels, ingeoogslevruchten, beestialen, akkergetuig, enz., en zulks tegen zeer gei'inge premien. Het beloop der schade wordt, zoohaest dezelve ge regeld is, betaeld. De verbindtenissen der Maetschappy zyn gewaer- borgd door een kapitael van twee millioenen Neder- landsche Guldens. Agent le Dixmude, J. Balloy-Vandewoude. heeft de eer het publiek kenbaer te maken, dat hy eene FABRIEK van CHICOREE-KOFFY heeft opge- rigt en dat hy dezelve zal afleveren aen eenen gema tigden prys. Verschenen en te bekomen'by den drukker van dit blad «Ie 1ÖC en ife'aflevering «Ier INHOUD DER Ï0° AFLEVERING Willem de Patriot, melodrama in drie bedryven, door E. Vandriessche. Plantenkunde. Over de aerdrykskundige versprei ding der planten, met betrekking tot den landbouw. INHOUD DER H® AFLEVERING Letterkunde Tafereelen uit Zuid-Afrika, naer het duitsch van Kretzschmar; het Houtrapertjedoor Rosalie Loveling. Plantenkunde Over de aerdryks kundige verspreiding der planten, met betrekking tot den landbouw, (vervolgen einde). Naluerkunde De insekten, naer J. Van der Hoeven's handboek der dier kunde, vry bewerkt door Ed. C. Prys 5 centimen per aflevering. Iedere aflevering beslaet 16 bladzyden zeer groot in 8°, 32 kolommen, zy zalgewoonlyk een tooneelstuk, eene tweespraek, of een ander opstel, geschikt voor tooneelkundige uitgalming, bevatten. De personen van builen die dezelve met den post willen ontvangen, kunnen inschryven voor 6 afleverin gen, mits ons het bedrag van fr. 4-10 c. in postzegels vraebtvry toe te zenden. Marktprys van gezouten Visch, te Oostende 25 sept.. Doggerbanksche visch. I Feroësche visch. Landoi ium Fr. 34 1/2 a 46 0/0 Lamlorium Fr. 00 0/0 4 00 0/g Grootevisschen 33 1/2 a 40 0/0 Groote visschen 28 1/2 a 33 0/0 Kleine id. 30 O/O a 34 1/2 (Kleine id. 29 1/2 4 30 1/2 27 sept. 792 zakkei id. id. 204 130 41 40-00 39-50 39-00 38 50 38-00 37-50 37-00 36-50 34-00 i 145 liters tarwe waien ter markt. 8 zakken rogge van fr. 23-50 25-00 296 id sucrioen 17-00 19-50 52 id. haver 13-00 15-00 I id. boonen 20-00 20-50 HALF WIT BROOD. 1 1/2 kilo 60 centiemen. 1 40 id BRUIN BROOD. 1 1/2 kilo 48 centiemen. 1 s 32 In Guld, Koolzaed- Lynzaed- In frank: Koolzaed Lynzaed Kcmpzaed G. B. C. Koolzaed Lyuzaed Pryzen der Zaden, Oliën en Koeken. KORTR7K25 september. I OIiede48stoop.| Zaden per heet. IKoekendctoo k. 54 10 s54 15 fr. 26-50 a 27-00 fr.17-004 17-50 j S2 02 26-00 27-00 24-00 26-50 BENDERMONDE, 25 september. Zaden per heet. j 29-03 26-08 Koek do look 16-05 22-40 Oliën per heet. 89-45 82-85 84-17 BRUSSEL, 29 september. Zaden per heet. Oliën peraem. I Koek. per 1215 k. 8 a 8 05 66 10 108 1 62 10 150 Poperinghe, van 300 4 305 fr. de 50 kil. HOPPE. Ae|s,5 150 a 165 guld. de 50 kil. DIXMUDE, 25 sept. BOTERPRVS. SOORTEN. DIXMUDE, 25 sept. per heet. BERGEN, 25 sept. Hid^enp. per heet- KORTRYK 25 sept. de e*k van i5o l. 17 1 4 20 1/4 •tuivers't stuk van 7 hectogr. •ffr2-4542 70 de kilo. Tarwe wil. id. Nieuwe, id. Roode Rogge. Sucrioen. id. Nieuw. Haver. Boonen. Aerdappcls 22-00 29-ÜU 16-00 16-50 10-33 13-35 6-80 8-00 16-75 17 00 8- 9- 3032 tl. 27-70 15 18-83 450 14-06 105 9 79 61 16-62 450 5-50 42-00 44 00 42-00 -00 25-00 26-00 28 00 -00 9-00 14-00 LONDEN, 25 sept. de290 liters. 47-50 50-00 26-25 33-75 ROUSSELAERE, 26 sept. per heet. en halt 9251.42-00 45-00 40-00 43-00 138 24-00 26-00 39 12-00 13-00 115 27-00 29 00 125 8-00 0-00 VEURNE, 27 srpt. er 145 liters. 23 50 25 00 17 00 19-50 1315— 20-00 20-50 THIELT, 28 sept. per 1 1/2 heet. 41-00 42 50 24-00 25-75 18-00 19-50 12-50 13-50 10-00 12-75 09 50 11-00 16-50 00-00 GENT, 29 sept. den hectol. BRUSSEL, 29 sept. per 1/2 heet. 14-69 15-87 9-97 10-42 VPRE 30 sept. per hectoliter Z7 80 28-80 791 u 00-00 00-00 166 27-60 27 80 13-60 16-00 8 75 9-75 16-00 18-40 BRUGGE, 30 sept. per heet. 17-00 11-75 18-50 13-50 De uilgever VANCUYCK-GYOLE, hoek der Viscbnaarkt. 8 25 11-25 15-50 17-50 9-00 11-00

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1854 | | pagina 4