De hervormingschool van Rnysselede. Lykplegtigheid van maerschalk de Saint-Arnand. Een woord oyer het laster wegens het afsterven yan zekeren stadsgenoot. Het schynt, zegt de Indêpendance, dat de koning van 24 tot den 26 dezer maend van zyne reis in Zwitserland en het meer Cosme zal terug komen. Het zoude dus mogelyk zyn dat de Kamers tegen den 28 of 30 october werden byeengeroepenmaer men doet opmerken dat het den 31 kiezing is voor de gedeeltelyke vernieuwing van de gemeenteraden in heel het koningryk, operatiën aen welke de leden der Kamer gewoonlyk niet vreemd blyven; dan komen de feesten van Allerheiligen, Allerzielen en St-Hubrecht. Hieruit volgt dat de opening der sessie waerschynelyk zal verdaegd worden tot het begin van de tweede week van november, een achttal dagen voor den tyd vastgesteld door de grondwet en die dit jaer op 14 no vember valt, liidirclile belastingen. In 1833 hadden die belastingen, gedurende de 9 eerste maenden des jaers opgebragt de som me van fr.66,836.783-93. In 1834 hebben zy raaer66,327.33-2-37 gegeven.Zoodatereen verschil bestaetvanfr.309,231-38, ten nadeele van dit jaer. Men weet dat hetgouvernement over een zestal jaren de hervormingsschool te Rnysselede stichtte met het doel van de kinderen en jongelingen van minder dan 18 jaren die zich aen bedelary of misdryven overlever den, aen het landbóuw-regiem te onderwerpen, ten einde hen den slechten invloed der gevangenissen te onttrekken en hen eene opvoeding te geven die hen zou toelaten eene eerlyke plaets in de raaetschappy te bekleeden. Sindsdien hebben verscheidene godshuis besturen gevraegd dat hel bewonderensweerdiggesticht ook weeskinderen zou mogen ontvangen zoo eene uitbreiding ware inderdaed zeer nuttig. Den 31 december 1833 waren er 319 jongelingen in de school, waeronder 209 behoorende tot onze pro vince. Ofschoon de werken te velde de ontvluglingen vergemakkelyken, had er in geheel het jaer geene en kele desertie plaets. Veel kinderen die by het inkomen in de school, vervallen van geesten lichaem zyn, ziet men tot kloeke Merklieden opgroeijen. De kosten van opvoeding en onderwys bedroegen fr. 103,023-17 of 54 centimen per hoofd. De landeryen van 't domein zyn thans gansch be bouwd en de oogsten op dien slechten grond bekomen zyn merkweerdig. In 1853 wierden er tot bemesting, behalve guano en ander inest, niet minder dan 13.242 hektolieters beir, voorlskomende van de gevangenis van Gent, aengewend. Een bewys van de goede uilkomsten der school is te vinden in de volgende cyfers ten jare 1832 zyn 171 jongelingen uit de school getreden. Over 166 heeft men inlichtingen ingewonnen die het volgende neêr- komen 141 waren onberispelyk gebleven, 13 hadden een gedrag dat te wenschen overliet, slechts 8 hadden een slecht gedrag, 2 waren overleden en 2 in de school terugekeerd. In 1853 verlieten 155 jongelingen de school, en 144 bleven onberispelyk 8 gedroegen zich niet al te best en 3 gedroegen zich slecht. Hel besluer bewaekt de eerslestappen der uitgetre den jongelingen. Op de 155 die in 1853 uitgetreden zyn, wierden er 74 op verzoek der plaetselyke overheid naer hunne gemeenten teruggezonden en 81 door het toedoen der besluerders geplaetst. Het gedrag van al die jongelin gen is onberispelyk, uitgezonderd van den kajuitjon gen T..., die zich een oogenblyk vergeten heeft, maer sinds dien gebeterd is. Ziet hier den stael van 155 uitgelredenen van 1853 62 zyn op koopvaërdyschepen en 5 op militaire sche pen in dienst getreden, 10 hebben yrywilig krysdienst genomen, 2 dienen als milicien, 6 zyn dienstboden, 10 zyn fabriek- of mynwerkers8 zyn wevers, 5 kleerma kers, 2 slotmakers, 2 bessem makers, 1 wagenmaker, 1 hovenier-bloemist, 1 bakker, 2 koewachters, 1 hout zager, 1 timmerman, 1 magazynwachter, 37 zyn by hunne familie teruggekeerd. Eene school van kajuitjongens voor den zeedienst is sinds 1852 in 't geslicht opgeriglvan daer dat in 1853 63 kweekelingen in de marine zouden kunnen treden, die kajuiljongensschool heeft men te danken aen de pogingen van M Thielens, van Antwerpen, en aen de edelmoedigheid van M. Iluysmans, reeder in dezelfde stad, die de volledige optakelingen vaneenen schooner-brick heeft geschonken. De marine is hoogst te vreden over den dienst der oud-kweekelingen van Rnysselede, en den heer reeder Joncheere heeft, dooreenen publiekelyk afgekondigden brief, regt laten wedervaren aen het eervol gedrag van eenen der gebroeders. R...., die te midden van een tempeest in den Biskaeischen Golf, door zynen moed een schip redde. Deze feiten zyn sprekend genoeg dan dat wv ons niet van eenen wydloopigercn lof de schoone instelling van Ruysselede zouden mogen onthouden. (Broed.) over desi oorlog. De inschepingen der troepen duren te Marseille en 1c Toulon voort. Al de beschikbare stoomschepen van den Levant hebben bevel ontvangen troepen te gaen halen. De tydingen welke men uit Ronsianlinopel ontvangt zyn van den 9. Zy melden dat men uit Krimeën geen ander nieuws ontvangt dan dat men werkdadige toe bereidselen maekt, om Sebastopol aen te vallen en dat de geallieerden ten zelfden tyde raaetregelen nemen ten einde de aenrandingen der aenkomende russische versterkingen te kunnen wederstaen. Het uiterste punt van den regter vleugel der geal lieerden rust op de hoogten ten oosten van Sebastopol. De regtervleugel is te Kamara en de voorhoede staet aen de zwarte rivier. Het center bezet de wegen die van Kadikoi naer Sebastopol leiden en van Bakschi- Saraï naer Balaklava. De linker vleugel is te Karani en zyne voorhoede te Khuta. Het geallieerd leger telt nu 100,000 man, 140 bele- gerings- en 120 veldstukken. De Russen hebben 34,000 man te Sebastopol, en 30,000 te Bikschi-Sarai, daerenboven hebben zy 800 stukken kanon te Sebastopol en 100 stukken in het leger van prins Menzikoff. De witte rots, waerop Sebastopol gebouwd is, heeft eene hoogte van 240 voeten boven de zee en is zieht- baer van inliet kamp, want de terrein klimt traegzaem van het kamp van Chersonese naer het westen op. Langs Perekop is er eene russische hulpbende van 13,000 man aen Sebastopol ter hulp gekomen. In eenen krygsraed hebben de geallieerden beslist dat zy haer in de stad zouden laten trekken. Er stonden 254 stukken kanon tegen de plaets gerigt. De standpunten, welke prins Menzikolf uitgekozen heeft, zyn zeer voordeelig. Hy maekt met zyn leger een soort van dryhoek, waertusscben hy geallieerden insluit. Deze dryhoek maekt hy steeds enger naer mate hy versterkingen ontvangt. De geallieerden schynen zich daermede echter niet veel te bekommeren en hebben nog altoos goede hoop in den uitslag der onderneming. Tot hiertoe zyn zy nog in grooter getal dan de Russen. Maer zal zulks blyven duren? Dit is de kwestie. Van eenen anderen kant begint men ook eenige vrees op te vatten voor de mondbehoeften dewyl het weldra voor {de transportschepen zeer moeijelyk zal zyn de Zwarte-Zee te bevaren. De korrespondentien uit Trebizonde, gedagteekend 1 october, geven berigten over den oorlog in Azia. Byazid is door de Russen bezet. Deze korrespondentien bevestigen dat de fransche kommandantBelluot.terugkeerendevan Kars, tussehen Erzeroum en Trebizonde door roovers vermoord is. Men wil dat de oorlog weldra op de boorden van de Prulh hardnekkig zal hernomen worden. Reeds heeft er tussehen Tultclia en Ibrailu eene erge schermutse ling plaets gehad. Men heeft gevraegd wat de Oosten- rykers zoude?; doen byaldien de Russen over de Pruth trokken? De Journal can Frankfort antwoordt dat zy de troepen van den czar zouden bevechten. De Journal van Sl-Petersburg deelt een dekreet van den czar mede, waerby, ten aenzien der buiten- gewoone omstandigheden de gouvernementen van Charkow, Paltawa en Kiew, gelegen langs de Oosten- ryksche grenzenin staet van oorlog verklaerd worden. Den 24,25 en 26 zyn er in de fransche hospitalen te Kon- stanlinopel gekomen 1,350 fransche gekwetste; 220 russische id. en 350 zieken; totael 1,920; en in de en- gelsehe hospitalen2,060 engelsche gekwetsten, 120 russische id., totael 2,080. Men doet in Ierland eene ligting van 30,000 man. De stoffelyke overbfyfsels van maerschalk de Saint-Arnand, welke raaendagmorgend te Parys aengekomen zyn, zyn in eene van de zalen der statie van den yzeren weg gcplaetst, welke in lyk-kapel herschapen was. De katafalk, aen welken vier hoeken kandelabers waren geplaetst, was door een piket soldaten omringd. Ten 10 ure kwam de lykstoet in beweging. Een gedeelte der troepen is per bataillons en eskadrons gedefileerd eene battery artillerie loste eene salvo van 13 kanonschoten. De lykwagen, die met de grootste pracht versierd was, werd door het siagpeerd van-den maerschalk gevolgd. Vooruit trad de staf van den maerschalk-opperbevelhebbereene menigte generacis en opper-officieren, wapenbroeders van den overledene. Vervolgens bemerkte men er het rytuig des keizers en die van den gezant der Verhevene Porte. Eenige gedeelten van den Boulevard waren bezet met linie troepen, welke de rei vormden, en die den stoet volgden, □aermate hy voorttrok. O ntrent den middag is men aen bet hotel der Invalieden aengekomen, en bleef de lykwagen voor de eere-grielje stil houden, alwaer de stoffelyke overblyfsels van den maersachlk, door den pastoor en de geestelykhcid der Invalieden, werden ontvangen. De troepen defileerden en een salvo van 13 kanonschoten, werd nogmaels gelost. Zestien gedecoreerde onder-officieren van versehillige regenvnten droegen de lykkist naer de prach tige katafalk, welke in hel midden der kerk was opgerigt. Het portael der kerk en het inwendige derzelve waren ge heel met zwart behangen. Overal bemerkte men wapenschilden met het naemcyfer van den maerschalk, en de namen der veld slagen waerin hv zich heeft onderscheiden, zoo als Medeab, Boghar, Alma, enz. Wapenbundels en drykleurige vlaggen, volledigdcn die lykversiering. Een groot velum met zilveren kruis hing achter het hoog altaer. De rei werd gevormd door een detachement Invalieden, met lansen gewapend. Het lyk werd geplaetst op eene groote katafalk, waerhoven een hermelynen hemel hing. Die katafalk stond te midden van vier rei jen waskeersen en bundels van drykleur vlaggen Vier alleglorieke standbeelden stonden aen de vier hoeken. Vier onder-officieren der Invalieden, met de lans in de hand, hielden de wacht by bet lyk. Aen den linken kant van het koor, bevonden zich de gouver neur ven het hotel en zyn staf. alsook de officieren der huizen van den keizer en van prins Jeróme. Verder de opper-hoofden der divisiën en de staf-officieren van het landleger en der zeeraagl. Aen dén regten kant zaten de leden van het diplomatische korps, met den apostelischen nuncius aen het hoofd. De ministers hadden plaets genomen voor de senatenrs, waervan zv door de leden van het diplomatische korps, ge scheiden waren. De familie van den overledene bevond zich voor het hoog altaer. De engelsche gezant, maerschalk Magnan, admirael Mackau en generael Lawoestine hadden aen de hoeken der katafalk plaets genomen. Eene engelsche deputatie, met een opper-offieier aen het hoofd, welke dezen nacht te Parys is aervekoineu, zat voor de familie van den maerschalk; aen de linkerzyde dier deputatie bemerkte men Vely-I'acha, gezant van Turkyë, en het gansche persooneel van het gezantschap. De tribunen waren dojr eene aenzienelyke menigte dames, in grooten rouw, bezet. Eene talryke geestelykheid, met Mgr. den aertsbisscbop van Parys aen het hoofd, had tegenover den gouverneur van het hotel en zynen staf plaets geno nen; de dienst werd door Mgr. den aertsbissc.hop van Parys gedaen. Na de aflezing werd het lyk door zestien onder-officieren tot aen den kelder der gouverneurs van£het hotel gedragen, waerin het als zyne laetste rustplaets, zal bygezet worden. Volgens het alom verspreid gerucht zou deze op zyn sterf bed, kerk en godsdienst verstooten hebben, de priesters welke zich tot hem aengeboden hadden, met smaedwoorden beledigd. Dit is eene grove onwaerheid waermede zyn asch niet verdiend bezwaerd te blyven; inlichtingen eener ooggetuige doen den laster vallen. Den dag zyns overlydens zondagjongstleden werd, op acnzoek zvner echtgenoote, by den stervenden ge roepen een geloofbare persoon zyner kennis; deze, ziende zyne druklydende gesteldheid, vroeg hein weldra of hy niet voor nemens was de kerkelyke regten te ontvangen, voor zooveel 't nog mogelyk, liet hy verstaen dat hy het geradig vondt, daer 't welzyn voor vrouw en kinderen dat vorderde en, inzon derheid, gevoegelyk was. Dadelyk is deze persoon zelve een geestelyke gaen berigten. Tevens hy den stervende terug ge keerd, was deze tegenwoordig op 's priesters aenkomen en moet op zyn geweten van eerlyk man getuigen dat de gewel dige knelling die den lydende uitstond, hem in volstrekte mag- teloosh-id stelde om zyne biecht te spreken. Desgelyks was deze aenwezig op 't bezoek des dekens en verklaerd dat toeu den lydende bykans geheel sprackloos was geworden. Zyn aenschyn ontmaekte, doodkleurig was hy schier onkennelyk, wanneer de aenwezige er eerstrnael hy kwam, hoe zou hy in zulke drukke gesteldheid de morale kracht gehad hebben om de kerk te verstooten en de priesters te honen? Zulke uit- strooijing heeft geen ander doel dan om zyne nagedachtenis te schandvlekken, zyne vrouw en kinderen te verdrukken. De dispositien welke hy aen den ooggetuige te kennen gaf om zyne biecht te spreken waren opregt en waer gemeend, alleen zyne magteloosheid heeft liet belet, waerom bestond er dan meer reden oin hem de H. Olie te weigeren dan om dezelve tenzelven dage te geven aen een andere stervende stadsgenoot welke even zyne bieclite niet gesproken had Dit laet zien zoo als het spreekwoord zegt est modus in rebusdat men han delt met versehillige met maet en gewigt, dat volgens 's heer dekens gevoelen van kristelyke en onpartydige verdraegzaem- heid deze hiertoe niet onweerdig beoordeeld werdedoch 't geval verschaft te zeggen met Juvenal dat veniam corvis, vexat censura colombus. Dies leste was bemiddeld, den genen zeer gering, en weldra wist men er een ander plooi aen te verzinnen of beter gezegd 't kiekje den kop af te hyten om den lykdicnst niet te verliezen. Menigvuldige dergelyke ge vallen zou men desnoods kunnen aenhalen, welken al klaer- duidend bekrachtigen dat men onder geen menschens wezens nergens meerdere geldgierigheid ontmoet dan onder de kerk dienaren. X. IN KILOGRAMMEN. Tarwe Rogge Boekweit Gerst en sucrion. Boonen, boontjes en vitsen Haver Meel. Aerdappels. f Rys UITVOER. 93,994 237,905 8,137 82,207 6,750 25,957 206,022 IN ENTREPOT Wv vinden in den Moniteur van den 15 october den uitslag van de beweging des belgischen handels met de vreemde landen, gedurende het tydvak van den 1 tot den 10 october, wataengaet de voornaemste levens middels. INVOER. 2,071,900 448,008 4,557 905,344 55,369 59,960 19,917 434,176 964,314 570,283

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1854 | | pagina 2