Burgerstand der stad Dixmude, BERICHT ALGE DIE ENE TYDINGEN. By koninglyk besluit van den 10 october 1854. is de heer H. Van Oost, kandidaet-notaris te Thielt, notaris be noemd, ter verblyfplacts van Zedelghem, in vervanging van den heer Hatse, overleden. Het kollegie van burgemeester en schepenen der stad Venrne. Verwittigd het publiek, dat ter gelegenheid van den feest dag van Allerheiligen die dit jaer op eenen woensdag valt, den marktdag gesteld is op den donderdag2november aenstaende. Rousselaere wordt door een koninglyk besluit gemagtigd van het weldadigheidsbureel een stuk land te koopen, bestemd voor de begraefplaets, inits eene som te betalen van 3125 frs. De middenprys van de tarwe en de rogge op de voor- paemste markten van Belgie in de week van den 8 tot den 5 october 1854, is geweest Tarwe 28-72. Rogge 18-45. Vorige week 28-79. 18-40. Afslag 0-07. Opslag 0-05. Het hof van assisen van Westvlaenderen zal den 27 november aenstaende, onder her voorzitterschap van hel raedslid Verbaere, geopend worden. Men leest in het niet-ófïïciële gedeelte van den Moniteur: n Wy kunnen niet genoeg de aendarht van het publiek inroepen op het nauwkeurig schryven der adressen van de brieven die het verzendt, en op de onvoorzigtigheid van weerden in de brieven te steken, zonder de voorzorg te nemen van dezelve te chargeren. Gedurende de maend september alleen zvn 2,533 brieven naer het bureel van uitschot teruggezonden, dewyl de adressen onnauwkeurig of onleeshaer waren. Onder die brieven bevatten er 89 weerden voor eene som meer dan 2000 franks. Hieruit kan men opmaken, dat in bet algemeen de reklamatiën van verwaerloozing, welke den postdienst ten last gelegd worden, weinig gegrond zyn, en dat dezelve voor bet grootste gedeelte aen de verzenders moet toegeschreven worden. De korrektionelo regtbank van Brussel heeft dingsdag uitspraek gedaen in zake der helsche machien. MjH. Van der Eist en Fourdrin zvn vrygesproken. MM. Hip. Magen, Brunet de l'Argentière en Sanders zyn tot zes maenden gevang verwezen, voor het maken van verbo- dene wapens. De heer prokureur des konings is onmiddelyk in appel ge- gaen de vrvspraek der heeren Van der Eist en Fourdrin. De baron de Stassart heeft aen de koninglyke belgiesche Akademie zyne kostbare boekery en zyne rvke verzameling bandschriften bezet. Bovendien heeft de heer de Stassart eenen dryjaerlyk- schen prys gesticht voor de bcvoordering van historische opzoekingen, en de leerlingen, die dit jaer als primus uit de krygsschool zal komen, zal, als belooning voor die onder scheiding, bet handschrift hekomen dat aen Bayard toege schreven wordt, en een prys in geld die voor zyn equipement moet dienen. Een dagblad zegt, dat men de onder-ofïicieren van het leger verboden heeft vlaemsch te spreken tegen vlacinsche soldaten in het geven van onderwys in de wapenoefening, alle uitleggen moeten gedaen worden in het fransch. Indien dit waer is, moeten wy bekennen dat de vryheid der Vlamingen nog slechts bestaet in belastingen, te betalen, soldaet te zyn en tot speelbal te dienen voor de walen. Het konvooi dat woensdag ten 12 ure en half uit de statie van Brugge naer Kortryk is vertrokken, is tusschen Lendelede en Heule, door het breken van het as van eenen wagon, buiten het spoor gereden. Twee koopwaerwagons zyn omver gestootenmaer de reizigers hebben geen ongeval te betreuren gehad dan eene vertraging van eene uer en half. Donderdag der verledene week, omtrent 7 uren in den ovond, is M. Morisson, koopmanen herbergier in den Keizer- lyken Arend, te Brugge, met zynen corn mission naris komende van Moerkerkc naer Brugge gereden, aengerand geworden, een weinig voorby Lettenburg, door dry kwaed- doenders die uit een bosch gesprongen kwamen een van hun greep naer den toom van bet peerd, maer gelukkiglyk kreeg hy dezelve niet vast, en eenen slag der zweep in zyn aenge- xicht krygende deed hun van slecht voornemen afzien. Hier door heeft M. Morisson gelukkiglyk ontsuapt en is een weinig ontsteld t'huis gekomen. Een zuiger, die geplaetst was geweest in de vaert de Konterdam, in gemeenschap met de vaert van Oostende, is gebroken, en de vaert is met groot geweld overstroomd. Heden staen al de weiden van het Noorden onder water. M. Ch. Leirens, notaris te Wetteren, is zondag morgend na eene langdurige en smartelyke ziekte in den ouderdom van 55 jaren overleden. De heer FerJinnnd Nicolaï, kommandeur der Leopolds orde, voorzitter der maetschappy van Menscbenvrienden te Brussel, algemeen gekend voor zyne onuitputtelyke liefdadig heid, is, in den nacht van zaterdag tot zondag, te Brussel overleden, in den ouderdom van 84 jaren. Men heeft te Brussel by eene vrouw, die in de diepste ellende van aelmoesen leefde en over eenige dagen gestorven is, eenen zak van 400 fr. gevonden.. Zy was daerenboven nog eigenares van het huis dat zy bewoonde. Ziehier een schandig feit, zoo als er voor de eer der menscbheid zelden geschieden. Zekere D., kruidenier in de Jloogstraet te Brussel, was verleden maend aeugebouden en in de Karmelieten opgesloten voor diefstal. D. was in tweede buwelyk getrouwd en bezat ,twee kinderen van zyne eerste vrouw, welke zyne tegenwoordige echtgenoote eeuen hevigen haet toedraegt. In zyne afwezigheid begon de stiefmoeder de beide kinderen, twee meisjes vanl4en van7 jaer, schrikkelyk te mishandelen. Niet alleen onthield zy haer het noodige voedsel, en gaf zy haer, zooals de gehuren zeggen, zwpep- en stokslagen voor eten, maer nog dwong zy de ongelukkige meisjes hy hare maeltyden aenwezig te zyn, erT te zien dat hare stiefmoeder van de lekkerste brokken at. Dezer dagen ontnam zy haer zelfs de slechte stroozakken, waerop zy sliepen, en dwong haer des nachts op de harde planken te liggen. De geburen waren eindelyk te zeer getrofFen door de ellende der beide kinderen; die eerlang van gebrek en mishandeling zouden bezwyken, en men gaf er kennis van aen de policie. Het was niet moeijelyk de waerheid van de aenklagt te be- wyzen de kinderen, mager en bleek als schimmen droegen op heel het lyf kneuzingen en wonden, en hunae kleedcren waren onrein tot den hoogsten graed. Over eenige dagen is de ontaerde stiefmoeder uit hare wooning gehaeld, en ter beschik king van deu procureur des konings gesteld. De fransche stoomboot festa, den 26 september van New-Foundland vertrokken, hebbende aen boord 20 mannen der ekwipaedje en 127 passagiers, is op 45 mylen van de kaep Race. op den stoomboot Araticvan New-York geloopen. Er heersehte alsdan een dikke mist. Het eerste schip heeft 13 man verloren, de overgeblevene reizigers hebben zich in booten kunnen redden. De passagiers der Vesta zyn ongelukkige visschcrs die al hunne kleederen hebben verlooien. Het tweede schip had 400 persoonen aen boord, waeronler 185 reizigers van eerste, 75 van tweedeklas en 130bootsmannen, 45 S 'hip- preukelingen van dit vaertuig zyn te Fire-Bund aen land gekomen, na gedurende 48 uren in twee booten tegen de on stuimige golven geworsteld te hebben, wat de overige reizigers aengaet hun lot is nog onbekend. De amerikaensche konsul te St. Jan, heeft bevel aen de brik Anna-Elisa gegeven tydens dry dagen in de omstreken van de plaets der ramp te kruisen, ten einde de aen den dood ontsnapte schipbreukelingen op te zoeken. Het is nu te Bonrges dat er een putdelver levend begra ven is. Zekere Filet was bezig met den steenput in de herberg de Gouden Zon op de markt, te kuischen, toen er by den avond eensklaps eene inplofllr.g plaets had. Maer door een wenderlyk geluk, maekten een paer groote steenen en een plank eene soort van vout boven zyn hoofd en sloten hem in een slach van eng gevang, waerin hy zich niet verroeren kon. Eerst heeft men poogingen aengewend om hem langs den put zeiven te redden, doch de gestadige inplofllngen hebben het delven van een galery nood/.akelyk gemaekt. Pilet hevindt zich alreeds acht en veertig uren in zyn schrikkelyk gevang. Men denkt over 't algemeen in Frankryk, dat Mev. de St-Arnaud den titel van hertogin van Alma zal verkrvgen. De maerschalk de St-Arnaud lact eenen zoon achter die in de school van St-Cyr is en twee dochters. Dry ministers der Vcreenigdc-Stiten van Amerika be vinden zich op dezen oogenblik in liet Hotel des Bains te Oostende. Het zyn de heeren Soulé, die onlangs Spanje heeft verlaten, waer hy beschuldigd wordt het volk tot oproer aen- gehitst te hebben James Buchanan, resideerende by het hof van Louden, en Ma«son bv het hof van Parys. Zy zyn vergezeld van de legatie-sekretarissen Gerpeachy, Welscli en Rae. Schier al de dagbladen hebben als een achtste wonder der wereld gemeld, dat te Parys eene fabriek 3 miljoen 800 duizend fosfoorstekjes per dag maekt. Hoe fabelachtig deze hoeveelheid ook wezen moge, zoo kunnen wy nogtans melden, dat er omtrent het dubbel zooveel in de werkhuizen van M. Balthazar Mertens te Lessen gemaekt worden. Inder- daed, er volgt uit echte inlichtingen, dat er iu die overgroote fabriek dagelyks 30O a 350grossen, behelzende ieder ongeveer 25 duizend fosfoorkens geinaekt worden. Dit is eene hoeveel heid van 7 a 800,000 stekjes, in 50 a 60 duizend doosjes gesloten. Men leest in de Gazette des Tribunaux Eene moord heeft de hewooners van Sèvres, nabv Parys, in verslagenheid gedompeld. Ziehier de omstandigheden waerin dezelve gepleegd is. Sedert eenige jaren bewoonden de echtgenooten P. de ge meente Sèvres waerty het beroep van hollenblokmakers uitoefenden. De vrouw Antoinet P., was 53 jaren oud, en haer man, die veel jonger was, telde nanwelyks 25 jaren. Elkeen in de beurt wist dat zy in slechte verstandhouding leefden, en vooral had men sedert eenigen tyd opgemerkt, dat er aenhoudende twisten tusschcu de echtgenooten plaets hadden, welke gewoonlyk eindigden door mishandelingen, waervan de vrouw P. van wege haren man, het voorwerp was. Gisteren morgen, 14, bood P. zich by den polilie-kominis- saris de Pontalbo aen, en scheen aen eene groote droefheid ten prooi; hy zegde aen den magistraet, dat hy zyne vrouw in eene der kamers van zyne wooning had opgehangen gevonden. Onmiddelyk begaven de kommissaris, de meijcr der gemeente en een geneesheer zich naer de wooning det echtgenooten P., ten einde geregtelyk tot de lykschouwing over te gaen, welke schouwing aen twee doctors werd toevertrouwd. Deze stelden vast dat dA ongelukkige vrouw in de borst en den onderbuik vyftien diepe wonden had ontvangen, welke met een rond snydend werktuig waren toegebragt. Zy erkenden overigens, dat verscheidene dier wonden de dood hadden moeten veroor zaken, en zy waren van gevoelens, dat men het l\k op zulke wyze had geplaelst, dat men aen eenen zelfmoord door ver hanging kon doen gelooven. Berigt van die feilen werd onmiddelyk per estafet aen het parket van Versailles gezonden, en welhacst kwam de keitcr- lyke procureur en een insfructie-regter dier stad te Sèvres aen. Die magistraten zetten het onderzoek voort, hetwelk door den meijer en de politie-kommissaris begonnen was. In de wooning der echtgcno.iten P. vonden zy een rond snvdend werktuig, hetwelk volkomen in de wonden paste. Men erkende welhaest, dat de misdaed door middel van dit werktuig ge pleegd was. Eerst antwoordde P. zeer kalm op de kwestie der magistrateu; doch toen rueu hem beschuldigde de moord begaen te hebben, en men hem acnhield, werd hy ontsteld; de koelbloedigheid, welke by tot dan toe getoond had, verliet hem en hy eindigde door te bekennen, dat hv, ten gevolge van eeneu grooten twist zyne vrouw gesteken had, en dat in de hoop van zyne misdaed te verbergen, hy had willen doen gelooven, dat zy zich verhangen had. Men heeft den 27 september te Boras (Zweden) yoor de eerste mael sedert de stichting dier stad in 1619 eenen persoon onthoofd. De veroordeelde was zekere Loer, die depostkar aengerand, den postiljon en den conducteur gedood en zich van de brieven, bankbiljetten, enz., meester gemaekt had. Op den weg naer het schavot gaf Loer blyken van de grootste onverschilligheid. Ter strafplaets gekomen, wilde men hem den blinddoek aendoen. Dit doet men in Zweden omdat de verwezene, de toebereidselen niet zou zien. In den beginne!" wilde hy den blinddoek niet aen hebben, maer eindelyk stemde hy daerin toe. Toen Loer op het schavot was zette hy zich op de kniën en zocht met het hoofd links en regts naer den blok, waer by het moest op leggen om afgekapt te worden. Wat verder, zegde de beul. Kom, maekt dat al spoedig gedaen, riep Loer met eene luide stem. En door den beul geleid kroop hy[op de kniën naer denblok. Hy h g Ie er zyn hoofd op, terwyl een beulsknecht hem by het hair nam, omdat hy zich stil zou gehouden hebben. De beul hief zyn hyl op; zy viel en dc knecht had het hoofd in de hand dat van de romp gescheiden was. De stad Londen is verlicht met 360,000 gazbekken. De hoeveelheid uitgedeeld water is 44,483,258 bakers per dag. Eindelyk worden er alle jaren 3,000,000 tonnen houiliie- kolen verbrand. Louisville, in Kentucky, is dezer dagen hettooneel geweest vaa een vreeselyk natuerverschynsel. Eender amerikaensche dagbladen verhaelt diesaengaende het volgende Zondag, den 27 augustyonder de godsdienstoefening, berstte eene hoos boven Louisville los. Van meer dan honderd wooningen werden de daken afgerukt; eene geheeie ry nauwelyks voltooide woningen werd tegen den grond geworpen, en de schade, door den dwarrelende wind in eenige minuten te weeg gebragt, is ontzettend te noemen. Toch is dit slechts als eene byzaek aen te merken. Gelyk wy gezegd hebben, bad het natuerverschynsel plaets op het uer, dat de godsdienstoefening de iuwooners in de kerken had vereemgd. Ook in derde Presbyteriaensche kerk was de godvruch tige gemeente byeen gekomen. Eensklaps werd de deur dooi de kracht van den wind met geweld geopend, en drong de orkaen met toomelooze woede bet schip der kerk binnen. Op zyne grondvesten geschud viel het gebouw ineen, en be graefde de gemeente onder zyne puinhoopen. Geen hulp was hier, by het plotselinge van het ongeluk, mogelyk; 22 lyken weiden onder de pinnen begraven. fan den 14 tot den 21 October1854. OVERLYDENS. 15. Delahaye, Willem Philppus, koperslager, oud 65 jaren, van Dixmude, echtgenoot met kinderen van Isabella Eugenia D'ooms, Kiekenstraet. 15.Depoot, Joannes Canutes, bakker, oud 77 jaren, van Dixmude, ongehuwd zoon van Petrus en van Maria Becquart, Eessenstraet. 16. Doolaeghe, Franciscus, oud 84 jaren, vanYpere, ongehuwd zoon van Josephus en van Carolina vieve, Paphoek. 3 minderjarige. GEBOORTEN 1. Den ondergeteekenden EDOUARD VEREYCK, commissionnaris te Oostvleteren, gehugteElsendamme, verklaerd uitdrukkelyk te herroepen de artikels die hy heeft doen plaetsen in de nummers 149 van den 11 oc tober 1849 en 151 van den 25 october 1854 van het weekblad het Boterkuipje, gedrukt en uitgegeven te Dixmude door Vion, welke artikels hy erkend eerroc- vend te zyn eigens den heer HENRI DAVIS, koopman te Londen. Zegt en bekend by deze, vrywilliglyk en zonder eenigen dwang, dat alle de betrekkingen van koop handel die hy met gemeldeu heer Davis heeft gehad gekenmerkt zyn geweest met de beste goede trouw, en nooit gehoord te hebben dat dezen in zyne betrek kingen met andere, aen de goede trouw die de ziel is van den koophandel heeft te kort gebleven. Eindeling hy erkend en keurd goed het vonnis tegen liera uitgesproken in voordeele van den heer Davis door de regtbank te Veurne den achtsten februari 1800 een en vyftig, bekrachtigd by arrest van het hof van Appel tp Gent van zes en twintigsten april 1800 twee en vyftig Gegeven te Veurne den 11 februari 1854. Keur den inhoud van dit geschrift goed. (Geteekend) E. VEREYCK. Gezieu voor legalisatie van E. Vereyck, hiernevens in tegenwoordigheid van ons Burgemeester der stad Veurne gesteld den 41 februari 1854. (Geleekend) D. BRIL. Te bekomen by WYLLIE-TYTGAT. aen zeer voor- deelige pryzen AMERIKAENSCHE OVERSCHOEN, (iGalochenin Gulta-Percha. Hy belast zich met de herstelling derzelve.

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1854 | | pagina 3