VAM D1XMUDE, Zondag, 21 October, 1855. Tiende Jaer IV. 510, Verschijnende alle Zondagen Provinciale Raden van Westvlasnderen. IBfgi'avciils van Eug. '/ipRcrnam. By het graf Tan Eugeea Zetternam, 13 october 1855. WEEKBLAD Mun wordt aenzocht alle hoegenaentde artikels uiterlyk tegen den Vrydag avond, vrnchtvry on onderteekend, toe te jenden. De bekendmakingen betalen 20 centinien den drukregel. Alle atfichun by den drukker van dit blad gedrukt, worden eens gratis in hetzelve ge- plaetsl. INSCHRYVING VOORAF TE BETALEN VOOR D1XMUDE. I VOOR BUITEN. Voor een jaer Fr. 6-001 Voor een jaer Fr./ 00 Voor 6 niaenden 3-00 Voor 6inariidert 3-5' Voor 3 id. 1-501 Voor 3 id. 1-75 Alles vrachtvry toegezonden. Men schryft in liy den drukker vmiditfilad alsook by alle post-direkteurs. Er worden wekelvks kxrmplahkn van dit blad. boven het gewone getal inschry vers. afgedrukt. en gratis gezonden: 1° in de voornaemste herbergen der gemeente in welke de te veikoopeu of verpacli e [ouderen do aniumcen vermeld die in ons blud geïnsereerd worden gelegen zvii en 2° aen de eigenaers aeti wiens eigendommen laetslgemelde goederen, palen. D1XMUDE, den 20° OCTOBER, 1855. Overwegende dat de slalvoedering een der byzon- derste grondslelsels uilmaekt van deïandbouw-nyver- Iteid, om dieswille dal zv de knlüier der wortel en voederplanten noodzakelyk maekten dat gezegde kult tier voor zeker gevolg mei zich medebrengt de verbetering van de akkerlanden, by middel van eenen beteren zaeikring, diepe labeuren en goede betnes- tingen Overwegende dat in onderscheidene distrikten van de provincie de slalvoedering te wenscheu overlaet en vervolgens dat het bestuer gehouden is de middels van overtuiging en aenmoediging te gebruiken die zy kan werkstellig maken, ten einde de landbouwers aen te porren op hunne boerderyen de thans beslaende wyze van slalvoedering te verbeleren Gezien de adviezen van de kommissie van landbouw en van de oomicen en aengenomene landelyke niael- schappyen in de provincie; Besluit Anr. IEenen dryjaerlykschen knmpstryd van slalvoedering van het vee, zal ingerigt worden, in betwulk de landbouwers van de provincie zullen mogen deel nemen. Art. 2. Ecne sonime van 3000 franks, waervan de eene helft zal vooraf genomen worden op de gelden van de provincie en de andere op degene van den Staet, zal in premien en eerepenningen uitge loofd worden aen de landbouwersdieineestzullenuilgemuni hebben in gezegden tak van landbouw-nyverbeid, to welen 24 premien van 160 franks ieder en hetzelfde getal vergulde eermetalen. Art. 3. I)e pryskampen zullen plaels hebben by landelyk distrikt. leder van de twaelf distrikten der proviucie, zal eene afzonderlyke «mschryving uitmaken. Ieder van de twaelf distrikten zal regt hebben op 12 premien en 12 eerepenningen. Art. 4. Er zullen in ieder van de twaelf distrikten, twee soorten van mededingers zyn. De eerste zal bestaen Uit landbouwers die eene pachthoeve bebouwen van 2 tol 5 hec taren. De tweede soort Uit landbouwers die eene pachthoeve bebouwen van 5 hectaren en daer boven. Art. 5. Eene premie en een vergulden eerpenning zullen gejond worden aen den landbouwer van elke soort die, voor de noodwen digheden van zyne boerdery en ingezien de uitgestrektheid derzelve, volgons de beste wyze van slalvoedering, bet grootste getal beesten, die meer dan een jaer oud zyn gedurende den lyd door het regle ment vereischt op stal zullen gevoederd hebben. De comicen en de aengenomene landbouw-maetschappyen zullen uitgenoodigd worden hunne medewerking en hunnen invloed aen de uitwerking dezes te vcrleenoii. Art. 6. Eenen jury samengesteld uit drie leden, daeronder den voorzitter begrepen en eenen sekretaris, zal belast zyn, in ieder distrikt, den landbouwer aen te duiden, die in ieder soort van mede dingers de premie eu het eermetael zal verdiend hebben. Dezen jury zal henoemd worden door gedeputeerde Raden, op den voorstel der landelyke comicen of de uengenome maelscliap- pyen. Art. 7. Een register, in dubbel, zal in ieder secretariaet van ge meente berustende blyven, in hetwelk de gemeente-sekretarissen dc verklaringen der landbouwers die begeeren mede te dingen tullen inschryven. Art. 8. De landbouwers die deel zullen willen nemen in den pryskamp, zullen zich moeten laten inschryven op gezegd register en de uitgestrektheid hunner boerdery verklaren, opdat zy in de eene of de andere klas van mededingers zouden kunnen gerang schikt worden. Deze verklaringen en inschryvingen zuilen moeten plaets hebben binnen een tydverloop dat door gedeputeerde Raden zal bepaeld wordengezegd register zal bewaerheid worden door de heeren burgemeesters; een dubbel daervan zal door deze ambtenaren aen den heer gouverneur overgemaekt worden. Art. 9. Den eersten pryskamp zal aenvang nemen den eersten October 1855 orti te eindigen den 1 October 1856 en vervolgens van dry tot dry jaren, na ieder pryskamp, zal een afzondcrlyk besluit de uitreiking der belooningen bepalen. Art. 10. Gedui ende al den tyd dat den pryskamp zal duren, tullen ds mededingers den toegang en do naspooriog hunner stallen en hoeven door de h«eren van den jury gedongen. Aar. 11Onmiddelyk na ieder pryskamp zullen de jurys hunne beslissingen aen den lieer gouverneur overmaken, opdat men met plegtigbcid zou kunnen overgaeu tol de uitreiking der premien en eeremetalen. Art. 12 De uitvoering van voornoemde verordeningen wordt toevertrouwd aen de heeren ari ondissemeuts-konmissarissen dewelke verzocht worden den invloed dien zy bezitten by de laud- bouwers werkstellig te maken, (en einde dezelve aen te moedigen van deel te nemen in eenen pryskamp die zoo voordeelig is aen den vooruitgang van de landelyke nyverheid der provinlie. Gedeputeerde Raden zullen de noodige maetregelrn nemen ten einde de uitvoering dezes te verzekeren. Art 13. Gezegd besluit zal aen de goedkeuring van het gouver nement onderworpen worden. De jury die gelast is den landbouwer aen te duiden die in elke categorie van mededingers, de premie en en bet zilveren eeremelael in bet arrondissement Dixmttde, zal verdiend hebben, bestaet uit de heeren J -B. Degraeve, lid van de provinciale kommissie van landbouw, te Sluyvekenskerke,voorzitter. R. Wul- lems en B. Vervvilghen, leden. C.Üesouller, sekretaris. Zaterdag morgen hebben al de vrienden van tael en vaderland een droevigen pligt volbragt, met de begra- venis by te woonen van den te vroeg gestorven letter kundigen Etigeen Zellerfiuin. Een aenlal vlaeiusche gezelschappen hadden den oproep, door de vrienden van den overledene gedaen, beantwoord wy bemerken er onder anderen de afge- veerdigden van den Olijftakvan bet VlaemschGezelschap, de St.-Lucasgilde, de Liedertafelde Goudbloem, de de Dageraed, de Scheldegalm, de Kunstvrienden, de tooneelislen van bel Nationael Tooneelvan Antwerpen, de afgeveerdigden van het Vlaemsch Midden-Comiteit en den Wyngaerdenz. te Brussel, van de Tael is gansch het volk, het Vlaemsch Gezelschap, te Gent, enz. De meeste der gezelschappen hadden daerenboven hunnen standaerd in rouwkrep by zich. De lykdienst had plaels in de kerk van Sinle-Willebrords en de begravenis op bet kerkhof der gemeente. Aen het graf, waer men den schryver in te ruste legde, hebben verscheidene sprekers iiet woord ge voerd, onder anderen de heeren Michiel van der Voort, II. Conscience, Pr. Van Duyse, de Pottere, van Acker. Dtijardin en Van der llaeghe. Ziehier de redevoering die de heer II. Conscience aen hel graf van den ontslapene heeft uilgesproken Wie onzer zou aen de droevige mare kunnen gclnovcn, indien de dood zelve niet in ons midden stond, als eene onverltiddelyke getuige dat VIaen<!eren, onze moeder, alweder in eenen harer dapperste zonen werd getroffen Gisteren, ofschoon opliet ziekbed uitgestrekt, sprak hy nog zoo liefdevol van het vlaernsche volk, zoo hoopvol van toekomst, zoo moedig vanstryd en regtherstellingNu? Nu, ligt Eug. Zetternam daer, koud en zielloos in den wreeden krul, en onze hroeder- lyke tranen drenken de aerde, die, als de nacht der eeuwigheid over hem nederzakken gaet! Moge God hem hierboven voor al zyn Iyden en voor zyne vroege dood heloonen want vrienden, op aerde groeiden voor hein niet anders dan distels en doornenzyn leven was een rustelooze strvd, eene verteerende inspanning van krachten tegen de vyauden der moedertael, tegen de kwale die zyn lichaem onderinvnde, tegen de armoede, die onverjaegbaer by zyne bedsponde huisde en hein zonder verpoozing den bitleren galbeker voor de lippen hield. Nederige zoon van dit zeilde volk, voor wiens verdediging by is gevallen, stond hy als arbeider op eene ladder, toen een strael van het voer der kunst hein onbewust in den schedel zonk, toen iets in zyn binnenste hein toeriep: Wees kunste- naer, leef door den geest, verhef het wapen des woords, ten voordeele van uw lydend vaderland Zyne hersens ontgloeidenin zyne ziel ontkiemde de hoop op eene hetere toekomst. De jonge werkman, nadat hy aen den stoffelyken arbeid bad geslaen, zoo lang de zon aen den hemel scheen, keerde mymerend huiswaarts, liet zyn bed onaen- geroerd, en schipp in de nachtelyke stilte zyn eerste boek. Het werd toegejuicht, want het bevatte de aenkondiging van een schilderachtig cn sterk gespierd vernuft. Weinig lyds daerna werd hy tot den krygsdienst gedwongen de bloedwel spaert den zoon van den nederigen werkman niet; inaer het lastige, het verstrooide leven der kazernen doofde in den jongen soldaet de eens ontvlamde begeestering niet uit; zvne vurige werkdadigheid vond nog tyd en plants tot nieuwen arbeid, wanneer alle anderen hunne vermoeide leden ter ruste leggen. In de kazernen, te Denderntonde, by een klein en verborgen lichtje, schreef Eug. Zetternam een werk om mede te dingen in den pryskamp door de Tael is gansch hel volk uitgeschreven. Toen in het paleis der hoogcschoo! van Gent eene talryke menigte vergaderd was, om de prysuitreiking van de vlaemscbe moedcrinaetschappy hy te woonen, daclde de lauwerkroon op het hoofd van eeneu korporael dps legers en den nacm van Eug. Zetternam, die doorduizende monden uitgegalmd,klonk als een liefderyke geluk«ensch door de gewelven van den prachtigen tempel der wetenschap... Kindelyk, tot het hurgerlyk leven wedergekeerd, hernam hy met zyn ambacht van huisschilder, ook de taek van ver dediger des volks*en der moedertael. Slechts tien jaren heeft God hem vergund; en, nogtans, wanneer wy herdenken wat hy opdien korten tyd heeft gedaen en welken arbeid hy op het veld der letterkunde heeft geleverd, dan scbynt liet ons onmogclyk, dat de krachten van eenen mensch tot zulke taek toereikend waren. Eug. Zetternam vraegt aen zyn ambacht, aen het zweet des arheiils liet schaersclic onderhoud voor zyn huisgezin; des daegs werkt hy voor den nederigen loon en gaet gebogen onder zorgen en verdriet; inaer des avonds, des nachts roept zyn z.«ak lichaem te vergeefs om rust; de geest lieerscht en gebied... Hy schryft zyne Margnreta. zyn liernaert de Laet, zyn Luchterveldezyne Anne Bedelares, zyne Kimrische Diluvie; by verdedigt het vlaemsch volk in talryke bundels en vlug schriften; hy is medewerker veler dagbladen cn schryft in het Taelverbond, in de Broedermin, in de Gazette van Gent, in de Vlaernsche School; hy geeft zyne ambaebt- genooten een leerboek der Huisscbildering; hy wreekt de vlaernsche kunst in een stout gewrochthy deelt in de werk zaamheden van het Midden-Comiteithy onderhoodt brief wisselingen met honderde maetschsppyen en taelminnaers van gansch Vlaemsi-h-Bclgie; er is gevaer of moet er iels gewigligs lot stand gebragt worden, hy doorloopt de steden en dorpen van Vlaenderen en gaet de liefde tol het vaderlandsche zaek en de verontweerdiging over het onregt aenvuren, waer deze gevoelens dreigen te verkoelen. Zulke rustelooze, zulke vurige, zulke arbeidzame ziel hoefde in een stalen lichaem te wonen, anders moest zyonfeilbaer haer stof- felyk omkleedsel verbryzelen nf verteeren. Eilaes, de viiend wiens vroegtydig afsterven wy betreuren, was niet met lichamelyke sterkte, nog met de krachten der gezondheid begiftigd... Er kwam een dag, een noodlottig uer, dat de arme Zetternam onder het gewigl zyner opoffering, zyner vaderlandsliefde en zyuer huiselykc zorgen, hel moedig hoofd moest plooijen en, geknakt, op het ziekbed nederviel. De magtige springveer, zoolang tot Ylaenderen's verdediging overspannen, was gebrokenen, wat van de vurigheid zyns geestes nog overbleef, verteerde met bliksemsnellen spoed zyn uitgeput lichaem. Zyne vrienden hebben gedurende zyne korte doch pynlykeziekte by zyne bedsponde gewaekt en hem poogen te troosten over een lot, zoo yselyk, dat het geen troost meer toeliet. Hy, de goede, de edelmoedige Vlaming, hy sprak van het dietsche vaderlandvan 's volks gekrenkte regten, van heeteren siryd, van meerarbeid, indien God hein nog eens de gezondheid wederschonk. Wy be proefden hel, xyuen moed te sieuncn tot hel verduldig dragen van zyn Iyden en hy, de naderend dood vergetend, poogde ons den boezem met moed en geloof in Vlaenderen's bestemming te ver vullen Dan toch, vrienden, glinsterden weieens zyne oogen van stille tranen liep zyn vaderhart van weedom over. Hy, die met zulke oo- buigbare sterkmocdigheid zyn kruis op aerde had gedragen, kon misschien onberoerd den blik in hetgraf starendat voor hem gaepte; maer daernevens toonde zyn geest hem zyne dry kinderkens en zyne echtgenoote, omsloten in de armen van hel wreede spook dat men Ellende.,, noemt. Niet lang echter bleef de zieke Zetternam in die yselyke treurnis bedolveutelkens verlichtte eene strael der hoop zyueii kwynende blik, en uog plooiden zyne dorre linuen zich tot eenen zoeten grim-

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1855 | | pagina 1