Elfde Jaer N. 523. plaeut!'W°rden tictielvegc- WeVSCllcfo ft/fo Xo GilMen achrylï inyby den drukker v„udit blad DIXMUDE, den 49" JANUARY, 4856. Verslag «ver de bestuerzaken der stad Dixmudevan dun 1 Oc tober 1834 tot dun 30 September 1853. Sedert een groot getal jaren werd de rekening van het beggynhof afzonderlvk van de algemeénerekening der godshuizen opgemaekt. Het bestuer had geloofd dezen maatregel te moeten nemen in eenen tyd dal de uilgaven voor het beggynhof allyd de ontvangsten te boven gingen, ten gevolge der aenzienlyke en" gewig- tige verbeteringen en herbouwingen welke het ge loofde te moeten doen aen de talryke gebouwen die, om zoo te zeggen, het eenig eigendom van dit gesticht uitmaken. Deze staet van zaken veranderd zyndè, en de rekening van het beggynhof regelmatig een over schot van ontvangst kunnende aeiibiedën, hebt gy geloofd ter gelegenheid der beraedsIJging van het laetste budget, de aendacht der godshuizen op deze daedzaken inlemoeten roepen fendit besliieruil tenoo- digen om Ie onderzoeken of het niet beter ware vaii de te genwoordige wys te verlaten, om de algeriieene regels van het rekening liouden te voigen en in hel toeko mende maer ééne rekening van al de liefdadigheids gestichten le vormen. Deze werking moet noodzakelyk het rekeningschap vereenvoudigen en het werk des ontvangers verge- makkelyken. Ook twyfelen wy niet of het bestuer zal zich verhaesten dezen raed te" volgen. De spaermaetschappy ingerigt ten voordeele der werkende klas met het doel van spaerzam'e denk beelden en voorzorgende gevoelens in te boezemen, niët door eenen wekelyksehen inleg, den aenkoop van levensmiddelen en brandstoffen voor den winter te vergemakkelyken.gael in hare menschlievende zending voort. Het getal der eereleden voor 4854 staet op 136 •en dit der werkende leden op 478. De rekening van de spaerkas door u vastgesteld, biedt den volgenden uitslag aen Ontvangsten fr. 4089-23 c. Uitgaven 4083-20 Batig slot fr. 6-03 c. De winter van 4854-1855, zich onder de verschrik- kelykste voorteekensaenbiedendc, ter oorzaek van de lange en voortdurende koude en van de bovenmatige duerteder levensmiddelen, achtte het gfenieeniebés'lüer zich vcrpligt van buitengewone maatregelen te nemen om liet lyden der werkende klas te verliglen en de on gelukken te voorkomen. Eene byzondere kommissie, door den raed, in zitting van dén 7 december 4854 benoemd, wierd samengesteld als volgt MM. De Breyne-Peellaerl, burgemeester, P. Dëruys- scher, schepen, Feys-Kesleloot en C. Wyllie, raden, L. Ghesquière, pastoor-deken, V. Holvoet en E. Deruys- scher, leden der burgerlyke godshuizen, Daulricourt- Woets en Vancuyck-Gyöle, leden van het bureel van weldaed, E. Baeckeroot, koopman, en A. Yanderheyde, huidevetter. Deze kommissie werdaenstonds ingesteld en besloot 4° van goedkoope soep en aerdappelen aen vermin derden prys aen de werkende klas le verkoopen, 2™ van buitengewone uitdeelingen van soep, brood en brandstoffen aen de behoeftigen te doen. Van den 26 december 1854 lot den 16 mei 1855, heeft de kommissie zestien brood-, acht en twintig soep- en twee brandstofuitdeelingeu gedaen. Bovendien, zyn er door hare zorgen ongeveer vyflig duizend kilos aerdappelen aen verminderden prys verkocht geweest, 't is te zeggen, met een verlies op den prys van den dag, van 25 a 30 p. Voor zulke menigvuldige en milde liefde werken zyn er aenzienelyke uitgaven uoodig geweest; om ze te dekken heeft de kommissie den toevlugt genomen tot eene lyst van vrywillige inschryvingj en, wy zyn fier het te mogen zeggen, zy is in hare verwachting niet bedrogen geweest. De lyst was nauwelyks geopend of zy wierd met iever ontvangen door de begoede persoonen dezer stad, en in weinige dagen beliep hei bedrag der inschryvingen lot 4,148 fr. Do stad, de burgerlyke godshuizen en het bureel van weldaed voegden er onderstanden by, boloopende tot 4200 frs. en hel was door deze geldmiddels dat de kommissie kon voorzien in de buitengewone noodwendigheden die de hooge prys der levensmiddelen veroorzaekle. De rekening van deze kommissie beloopt in ontvangsten gelyk in uitgaven lol de som van fr. 9,071-81 c. en is den8 september laetst, aen uwonderzoek onderworpen geweest. Uwe goedkeuring aen die rekening gevende, hebt gy bedankingen gestemd aen den iever en de werkzaemheid waermede de kommissie de pligten van hare moeijelyke en gewetensvolle zending vervuld hebt. TITEL V. Ecródienst. In ons laetste verslag hebben wy u doen kennen dat de rekening voor de herstelling van de hoogzael een te kort van IV. 3085-46 c. aenbiedende, wy de medewerking van den Staet en de provincie gevraegd hadden, ten einde dezen te kort aen te vullen, maer dal die twee hooge besturen weigerden aen onze voor stellen te volkomen. Wy voegden er by dat wy een tweede rapport over dezelfdezaek opgezonden hadden, om den oorsprong en de ware oorzaken van den staet van zaken te doen kennen en wy hadden de hoop uit gedrukt dat het. gouvernement, beter ingeiigt, zou ge ëindigd hebben met onze vraeg in te willigen. Onze hoop is niet le leur ..-.gesteld geweest de provincie heeft eene supplementaire hulpsom van fr. 1101-95 c. toegestaen en het departement van juslicie is met dit van het inwendig overeengekomen oin insgelvks eene som va;n IV. 4101-95 c. te geven, ten einde de kerk fabriek te helpen in liet betalen van den overschot der onkosten van 'de herstelling dés lioogzaels. Van uwen kant hebt. gy op de geldmiddelen der gemeente, de som van fr. 440-78 c. gestemd; hieruit volgt dat de kerkfabriek om dezen le kort aen te vullen, niaereene som. gelyk die door de stad toegestaen. behoeft te geven. 'T is alzoo dat die finanliële nioeijelykheid in welke de gemeente en de kerkfabriek zich bevonden, volgens onze wensohen geëindigd is. Verscheidene besluiten van den raed der kerkfabriek zyn aen uwe beraedslaging onderworpen geweest en allen zyn goedgekeurd geworden. Wy zullen hier aen- lialen 4° de fundatie van eene eeuwigdurende jaer- lyksclié mis voor jufv. Van Roo, 2° het doen vaneenen jaerlyksclien dienst van twééde klas én eene solemnele mis, gesticht door jufv. Vandewoude weduwe van A. Dégrave, 3° de aètinéming van de erfgifte van den heer Demolder, beloopendetot fr. 2404-69c., bestemd tot het doen van missen. TITEL IV. Openbaer onderwys. De vergrootingswerken der gemeente school zyn voltooid en wy hebben het genoegen u te kunnen melden dat de lokalen gansch met hunne bestemming overeenkomen. Ten gevolge van de nieuwe bouwing kunnen de twee groole en wel verluchte zalen tot 180 leerlingen bevatten. De woonplaets van den meester alhoewel in hetzelfde gebouw, is geheel van de school afgezonderd. De groole en uitgestrekte speelplaets is met eenen schoonen inner omringd. Het eerste verdiep met eenen afgezonderden ingang, is bestemd voor de teek'ensehool en kan aen meer dan honderd leerlingen plaets geven. Te vervolgen. Brugge, 47 January, 1856. M' Proficiat! uw proces is thans gewonnen. Het ko- ninglyk besluit, welke ik voorspelde in mynen laetsten brief, heeft zich niet lang doen afwachten, en van nu af de arrondissementen Veurne en Dixmude, die door hunne' hyverlieid en hunne menigvuldige voortbreng sels, onder de bezonderste van het ryk moeten be schouwd worden, zullen, door de daerslelling van den laug.gewenschlen yzeren weg, aen den uitgebreiden -twwmBii II Ji' l m m ju ijl luimI. ilta^SwÉgBiajèéh.üni.iilH1. a keten, die zich van langs 0111 meer door liet land ver spreid, vooralloos gehecht worden. Ik heb te veel belang gesteld in den goeden uitslag van de poogingen door u en andere persoonen uwer stad om niet een bvAonder deel le nemen in de alge- uieene vreugd die de oplossing van deze kwestie in nw arrondissement, moet baren. Zy dan le vreden, en ik verhoop in min als een jaer, het is le zeggen ter gele genheid der kermis van 1857 u en al myne andere vrienden door middel van uwen yzeren weg uwe stad te komen bezoeken. Zondag laetslleden heeft alhier, ten Stadhuize, een banket plaets gehad, aengeböden door het besluerder godshuizen, aen deszelfs sekretaris, de heer P. ZJelaey, die, met liet eindigen van het jaer, zyn eervol ontslag bekomen heelt. /Je vergadering was voorgezeten door den heer Burgemeester, en eenige woorden doorhem gesproken, in het aenbieden van eenen toast aen den heer Deluey hebben niet veel geestdrift ontliaeld ge weest. Wy juichen zulke vriendefeesten toe, byzonderlyk toen zy gegeven wosden (er eere van eenen man zoo den gewezen sekretaris der Godshuizen. Inderdaed, M. Delaey heeft met yver en kennis vele ambten ge durende eene lange reeks van jaren in zyne geboorte stad, bediend, en heelt zich altoos waerdig van het vertrouwen onzer allen gemaekt. Dat hy nog lange jaren hel zoet genot van een deugdzaem en voorbeel dig leven snuieke; dat hy nog lange jaren onze volko- ïiiene achting geniete. ©emeenteraed «Ier stad Dixmude. der openbare zitting van den 45 January 4856. Tegenwoordig de heeren De Breyne-Peellaert, burgemeester, P. De Rnysscher en P. Vanderheyde, schepenen, Feys-Kesteloot, P. Delaey, Ch. Wyllie, L. Puret en Denaux-Delahaye, raden. De zitting wordt om tien ure geopend enhetproces- verbael der laetste vergadering goedgekeurd. Ingevolge den wensch geuit door hel staetsbesluer, de voorzitter zegt, dat de eerste zaek aen het orde van den dag is eene uitreiking van drie eeremedalien voor daden van zelfsopofFering en edel gemoed, aen drie inwoners dezer stad, te weten eene vergulden niedalie aen Francis Van Stecbelmau, en eene zilveren aen Francis Van IVoyen en Joseph Gliys, beide schip- pers.Daer VanStechelman, alleen aenwezig is, spreekt de heer burgemeester hem eene korte en wel gepaste redevoering toe, hem aenwakkerende om door zyn goed gedrag altoos waerdig te blvven van het eervol borstsieraad dat hem, by kouinglyk besluit van 45sep- tember jongstleden is toegewezen. Hy eindigt met le verklaren dat de gemeenleraed getroffen door de schoorie daed welke hy verrigt heeft, hem een geschenk van tien franks aenbiedt. De raed aenhoordt het verslag door liet schepen- kol legie opgemaekt in nakoming van eenen omzend brief des ministers van het inwendig, rakende de wer kingen van de kommissie belast met de verkooping van eetwaren en brandstoffen aen verminderden prys in voordeele van den werkman en den behoefligen. Dit verslag wordt goedgekeurd en zal tot het Staels- bestuer gezonden worden, met verzoek deze mensch lievende werkingen te willen goedkeuren en onder steunen. Daerop volgt het voorstel van den heer gouverneur, als een gevolg aen eene uiinisleriëele circulaire, ten einde te onderzoeken of liet niet geraedzaem ware, in den tegenwoordigen staet van zaken, het slag op het brood, alwaer het beslaet, af te schaffen. De beweeg redens welke de minister aenhaett om dezen voorstel te doen, vinden hunnen oorsprong in de alom bekende en overal gebruikte mengelingen van boonen, erwten, dirtririiirniTiiiTiiiiiili 'ii i 111 iiii iiiiï«ïil»iiiiii bi n n i n iTTTmiiiiiiiii i ■imiin nu iiiiin Min i» muil ptr-atr WEEKBLAD ernk"ls^"et'yf! tegend''a° Vrydn^av "i'i'd" W5 T A MT IF^ |f W MM If T'lï>t INSCHBYVJV'G VOORAF TE BETALER .niohtvry on oiulecleekend, toe Ie lenden. vl\/ /-4 \ak| IsÉ Lil W? fl*ï N INj 1%"^ V v"°" vooh botten. D. bekendmakingen betalen 20 cntimen W /III M A% V {4 i i |f>j A Voor eun jaer Fr. 6-00 Vooreenjae, fr.7-AO dun Hl-,,t,Jt»2a--X- -fcjüL -X. Ausi. JL -tal- Vsa^/ mLM Jfe», Q 6 maenden 3-01) Voor6muencloi)3~VO Alle affichen by den drukker van dil blad VoI>Jj 3 t'!' ;-50'Vuor3 id- i"75 f alsook by alle post-rhrekteurs. Er worden wekelyka kxrhvplahkih van dit bind, boven het gewone getal inschryvers afgedrukt, en gratis gtuonden 1° in de voornaemste herbergen der gemeente' in welke de te verkoopen of Ter- paclite goederen in de annonce» vermeld die in ons blad gcïnsereerd worden, gcl^genjtyiirx en 2° de eigen aeré aèti wiens eigendommen laetstgennlde goederen palen. VERVOLG, ZIE ONS VOllIG NUMMER. 1 VERSLAG

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1856 | | pagina 1