mede, VAM m 1857. 29 November Zondag Twaeli'de Jaer N. 020. Verschijnende al\e Zondagen ien 4e kiezers rat het administratief arrondissement Dixmude. wordt .«.i.ocht .«"lênorljV tegen «rachtvrven onderteekend, toe te .enden. De bekendmakingen betelen 20 centime.. AUe'.fKn bj den drukker v.n dit blad gedrukt, worden een.Gn.TU.n l.etielte ge- platsla!. WEEKBLAD ...nn.mvtitt'r vnnniv TP RF Ee.nnden tl. In de mn.n.em.te he,berge,.der ^°P" en 2° «en de eigener» aen wien» eigendommen laeUtgeme g v INSCI1BYVING VOORAF TE BETALEN VOOR DIXMODR. I »0°R BUITEN Voor een jaer Fr. 6-00 Vooreenjaerfr. 7-00 Voor 6 maenden 3-00 VoorBmaenden 3 50 Voor 3 id. !-50|Vooi 3 id. 1-75 Alle» vrachlvry toegezonden. Men schryfl in.by dendrukkeran alsook by alle po»l-direkteur«. dit bied. been bel gewone getal in.cbr,.,r. ■ft"»"*'. -™...u .li» in ons blad eeinsereerd worden geleg n y l DIXMUDE, den 28" NOVEMBER, 1857. Alhoewel wy oyertaigd 7.yn dat onien kandidaet, den heer De Breyne-Peellaertgenoegzaem in het administratief arrondissement Dixmudebekend is, ineenen wy noglhanshet niel onlydig te zyn in deze omstandigheid, zyn nuttig en werkzaem leven op te halen, en de menigvuldige diensten aen te wyzen, die by sedert 54 jaren, zyne geboortestad en het arron dissement, bewezen heeft. Uit eene der byzonderste familien dezer stad ge boren, van jongs afmet eeue onafhankelyke fortuin be gunstigd,volgde hy hel voorbeeld niet dier ryk-gebooren jongelingen die, buiten hunne eigene vermaken en zelfbelangen, alles met onverschilligheid en werke loosheid aenzien, en zich weinig bekreunen aen den welstand hunner medeburgers en de belangen der plaets waeraen zy behooren integendeel, nauwelyks 22 jaren oud, trad by in het administratief leven, hetwelk hy tot hedenniet verlaten heeft. Hel was in 4823 dat hy, als lid der burgerlyke gods huizen dezer stad, gekozen wierd. Opvolgentlyk werd by lid van den regeeringsraed, schepen en burge meester, welk laetsle ambt hy sedert 4856, onophou- delyk bekleed. In 4837 werd hy gekozen als lid der provinciale staten van Weslvlaenderen en in 4845, voor eerst, lid van de Kamer der volksvertegenwoor digers. By de akte van vergunning van den yzeren weg tusschen Lichtervelde, Dixmude en Veurne, werd hy in den raed van het bestuer geroepen en korts daerna, door het vertrouwen zyner medebestuerders, tot het voorzitterschap verheven. Gedurende dit ruim tydvak zyn er zekerlyk in Dix mude en deszelfs arrondissement, geene verbeteringen gedaen geweest, zoo in toegangsmiddelen, straten, wegen, vaerten, bruggen, inrigtingen van openbare gestichten, yzeren wegen, enz., alsmede verleende hulpsommen, waeraen hy in zyne verschillige ambts- hoedanigheden, niet krachtig medegewerkt heelt. Na de vlugge schets die wy hier, over deze werk- volle loopbaen mededeelen, zal het ons ook veroor loofd zynzonder vrees van gegronde legenspraeker by te voegen, ter eere van den man die wy trotsch zyn onder ons te bezitten, dat nimmer het eigen belang by hem een werktuig was. Nuttig en voordeelig zyn aen zyne geboortestad en deszelfs arrondissement, was en blyft zype eenige dryfveer; noch zucht lol verryking, noch betrachting tol hooge eere-amblen, kan men hem ten laste leggen. ïn de Kamer der volksvertegenwoordigers, behoort de heer De Breyne aen debedaerde liberale staetkun- dige party, die den vooruitgang, zonder schokken, bedoeld. Aldaer wordt hy van zyne politieke vrienden alsook van zyne tegenstrevers, die door geene staal kundige dweepzucht overheerscht zyn, als een deftig en verdienstig lid aenzien. Zoo als de man zyne administratieve en politieke loopbaen begonnen heeft, volhard hy. Vrieudelyk, aensprekelyk en dienstwillig voor eeniederonver schillig aen welken stand hy toebehoortbedaerd en toegevende van karakter, aengenaem in zyne a mbts- betrekkingenmaer ook moedig en krachtdadig, zoo in voor- als tegenspoed, wanneer het zyn geweten en staelkundige denkwyze geldt. Dat de heer De Breyne het ons vergeve, indien wy zyne gewone kieschheid kwetsen. Het zyu geene laffe vleijeryen, noch ydele lofklanken, die wy hem toe- zwaeijenhet zyn waerheden die wy zeggenhet zyn daedzaken die wy aenhalen, die hem yereeren en die zyne ergste vyanden niet kunnen betwisten; daerby is het eene pligtdie ons de erkentenis als burgers en stadgenooteu oplegt, en dien wy met hart en ziel ver vuld hebben. Indien wy hiermede de zwarte gal vaneemgeuweep- zuchtige mannen ontsteken; het scheelt ons niet; wy spreken tot hun nietwy spreken tot de regtzinnige en weldenkende kiezers, die met ons de vryheid van hel vaderland beminnen en did op den i°gember eerstkomende door hunne slem aen DE BREYNE-PEELLAERÏ te geven, zullen bewyzen dat zy hem naer waerde weten te sclialten. zyoe - wezene diensten niet vergeten hebben en met ondank ^Detstër^en waarmede de mannen des aebter- uitgangs onzen kandidaet gewonelyk bejegenen, ver dienen geene wederlegging. Zy bedriegen zich gr telyks wanneer zy denkeu hem daermede te ,er'e^r hy is te hoog verheven in den openbaren volksgeest, hy is de vriend des volks, De modder die zy hem w.I en toewerpen spat op hun eigen gezicht, en maekt hun nog zwarter, dan zy eigentlyk zyn. Konfrater BoUrkmp, hel is na reeds lang dal wy ons niet u niet bezig gehouden hebben. Gy zytge woonelyk zoo beschaefd en bedaerd in uwe uildrnk kingen ten onzen opzichte, dat wy het gerad g g den hebben, de woordenwisselingen onder ons op te schorsen. Echter zullen wy aen deze op- schorsing, tydelyk inbreuk maken, ter gelegenhe d der aenstaende kiezingen. Wy verkeeren tbansinbmten gewoone omstandigheden, die ons wat.dehoofdei verwarmd, den geest doet ontwekken en het hart somwylen van vaderlandsliefde doet kloppen. Nn ter zaek. Wy verwachteden ons van a went wege aen eene antwoord op den hoofdartikel van ons laetslverschenen nummer, en inderdaed wy zyn in onze verwachling niet bedrogen geweest de antwoord beslaet in uw nummer van donderdag lest. Maer welk een anlwoord, konfraler.' wy vinden er geen enkel graenlje zout in ai wat wy er moeten uit besluiten is, dat gy hel pepervat voor het zou vat ge nomen hebt, om uwe lezers de oogen te vei blinden ongelukkiglyk, uwe peper is bedorven, zy grypt, noch bvl in de oogen niet; en, scherts tei zyde, gy moet wel verblind of verwaend zyn om zoo opent yk met het gezond versland uwer lezers, den spot te dryven, met hun zulke dwaesheden voor waerheden te willen opdisschen. Wv laten onze lezers er over oordeelenziehier letterlyk wat het Boterkuipje zegt Het Weekblad, om de kiezers die nog den gods dienst eerbiedigen, van den weg af te leiden, zeg Vruheid van onderwys, vryheid van godsdienst, onaj- hankelykheid tusschen het burgerlyk en geestelyk gezag; wy vragen niets meer. Hierop antwoorden wy uil- drukkelyk Indien gy door vryheid van godsdienst de vryheid ook van den katholyken godsdienst met des zelfs bisschoppen en priesters, zonder dewelke deze niet beslaet, en met deszelfs kloosters, die de katholyke godsdienst alleen kan inrigten en in stand houden, verslaet; wy zyn volstrekt van uw gevoelen, en wy vragen ook niets meer. Maer waerom dan zyt gy tegen ons? en doet gy de katholyken, die hunnen pastoor eerbiedigen, aenzien als vyanden van het land, enz. Gy vraegt ons, waerom wy tegen u zyn. Tegen wie? vragen wy u, op onze beurt. Wie verbeeldt gy. Is net de geestelyke party, die den godsdienst tot werktuig gebruikt, om zyne hoogmoedige en heerschzuchtige plannen te doen gelukken; het burgerlyk gezag wi onder zyn juk brengen, zynen hebzuchtigen aerd wi voldoen, en zich ten koste van burger en landman wil verryken?Is hetdeparty die, kloosters wil stichten in vervanging van fabrieken, dié de werkzame nyverheid, door de geest des vooruitgangs, ingerigt heelt, en welker voortbrengselen men by de verst afgelegene natiën ten koop biedt in verruiling van specien, grond stoffen of andere waren die ons alhier ontbreken, en aldus scheepvaert en koophandel doen bloeijen en den rykdom eens lands vestigen Is hel de party die zod halsstarrig de wet op de liefdadigheid verdedigde en zyne baetzuchtige verlangen niet verduiken kon, om eene wet te verkrygen die hem het middel geven zou, door drukkingen en afpersingen de kloosters te ver- ryken De verdeeling der grondeigendommen te verminderen en het welzyn van den landbouwer te verzwakken, om zynen invloed op liera nog grooter te maken, en eindelyk de nyverheid wil krenken om van de werkzame Belgen, bedelaers te maken? Indien het deze party is die gy verbeeldt, welnu wy bekennen het opentlvk wy zyn tegen u, en wy zullen met kracht en moed tegen u stryden. Wy willen onder uw juk niet buigen, veel min terug keeren; wy willen in de netel achtige omstandigheden waerin het land zich bevindt, ook al onze geestkrachten inspannen om, onze land- cenooten te verlichteu die zich blindelings, zonder be rekening, door n laten medeslepen, daerom hebben wy de pen opgevat. Wy willen hun doen zien, boeïnaby wv van den afgrond zyn, waerin uwe vermetelheid ons zoekt te storten wy willen u beletten voort te gaen in uwe roekelooze onderneming die ons in het gevaer stelt van Grondwet, koning en onafhanke ykheid van het vaderlaud te zien verdwynen. Wy willen blyven wat wv zyn. Neeri wy zyn tegen de katholieke godsdienstnoch tegen hire bisschoppen en priesters niel, voor zooveel zvzich in hunne zendingskring beperken. Integendeel, wy zeggen liet reglzinniglyk, dal zy ons de zuivere leer van Christus, zyn evangelie, aenpliglen, de broe- derlvke liefde cn eendracht, inboezemen, en wy zullen hen als ware kerkvoogden, die hnnne heilige zending volden, eerbiedigen en hoogachtenwy zyn tegen de klo?>sters niet, voor zooveel zy zich zelve ontdragen. Wv vragen de vryheid van godsdienst, door de grond wet gewaerborgd, in hare volste uitdrukkingwy eischen palen aen demisbruiken, raaergeene inbreuken op hunne regten. Wy vinden dat de geestelvken stand in Belgie voldoende en niet te beklagen is zy hebben vryheid i«.«A K.Tor.nL-rvmdpn pr» :tt konnitnncen'. van onderwys, vrye byeenkoraslen en afkondigingen; zy zyn bezoldigd door den Stael; de provinciën stellen ter "beschikking der bisschoppen, groole en schoone gebouwen, die men paleizen noemtde aertsbisschop van Meclielen trekt van den Slaet 21,000 franks, de vyf andere bisschoppen, elk 44,000 franks, de dekens en pastoors zyn ook rykelyk betaeld door den Staet, de tarieven der kerkfabrieken leveren hundaerenboven aenzienelyke winsten op; de wet bemagtigd de god vruchtige fondalien, waervan zy voordeelen genieten; geestelvke genootschappen mogen zy inrigten, vryelyk ea onbepaeld uilbreiden. Wv zyn geen oproerigewaerom zouden wy het zyn? wy hebben alles by eene omwenteling te verliezenniets te winnen. Om dat er beklage- lyke wanorders gebeurd zynwaertoe uwe uit dagingen niet weinig toegebragt hebben, omdat er minnen zyn die onze politieke denkwyze belyden en zich door overdrevenheid aen buitensporigheden over leveren, wilt gy gedurig onsdaerover verantwoordelyk maken. Eene schandelyke spolterny! Spreek dus op geen huichelenden toon van omwentelingen meer, die een liberael ministerie kan voortbrengen. Indien gy de rust bemindet, zoudt gy uwe dagelyksche opstokingen staken. Vruchteloos wilt gy mannen, zoo als Bogier, Frère, Tescli «en Devrière, voor oproer makers uitgeven; gy hebt te veel gelogen; men geloofd u niet meer. Uwe kuiperyen, om deze staetsmannen op nieuw van het bewind te werpen, zullen u niet ge lukken, de kiezing van den 40" zullen u doen zien, dat de volksgeest u legen is, dat men te we overtuigd wordt dat het de liberale party alleen is, die aen hel bewind zynde, het vaderland kan redden en de rust we dergeven. Den 40 december zal voor u een Waterloo zynroogle het uwe party lot les dienen Wat overigens uwe bemerking op den heer De Breyne betreft, konfrater Boterkuip, wv zullen ons niet ver nederen met u, daerop te antwoorden. Wy leveren uwe christelyke oordeelvelling aen de onpartydige lezer» over. Men kondigt alhier de kandidatuer aen van den heer Robert Desnick, burgemeester te Couckelaere, als voorgedragen door de klerikale party. Wy hebben moeite om geloof te hechten aen deze kandidatuer wv kunnen niet verslacn, hoe den heer Desnick zich door de drukking der geestelyklieid heeft laten over halen om in hel kampslryd te treden met ons verdienste-

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1857 | | pagina 1