Hlesberigteii. Maetschappy m Landbouw en Hovenierkunde, te Dixmnde, te zoeken, bad men zich lot het invoeren van magtelooze comiteiten bepaeld. Het Iiberaei ministerie van 1847 kwam het kwaed grondig aenvallenin plaels van eene veroordeelde nyverheidstak langzaem in het leven te houden, voerde men talryke nieuwe nyverheidstakken in, die op eenige jaren het gansche aenschyu onzer provintien kwamen veranderen en haer wederom op den rang brengen waer wy eenige jaren te voren zoo trotsch op, waren. Wie heelt vergeten dat al de maelregelen die in hel belang van den landbouw genomen geweest zyn, door M. Rogier zyn besloten geworden? De ontwikkeling der cornices of landbouwersvergaderingen; de open bare, algemeene en byzondere tentoonstellingen van landbouwprodukten en gereedschappen, diezulk eenen rassen trant aen de verspreiding van nieuwe akker vruchten en verbeterde gereedschappen hebben mede gedeeld; het instellen van landbouwscholen; dit van eene landbouwbibliotheek; de ontwikkeling gegeven aen het invoeren van nieuwe /.aedsoorten en verbeterd vee, maetregel die ten vollen onzen veestapel heeft komen veranderenhet invoeren der drainage of droogmaking, en zooveel andere nuttige maelregelen die zoo gauw uit het geheugen der bevolkingen niet zullen gaen Wie heeft de eereteekens voor zedelykheid en kunde op de borst onzer nederige en yverige werkers doen pronken en aldus, tot in de leegste werkklassen, den yver naer weldoen en oppassen versterkt en doen ont- staen, daer waer alsdan geene de minste leekenen van Stael's tusschenkomst bestonden. Wie heeft dit gedaen? M. Rogier, voor wien het sloffèlyk en zedelyk welzyn der bevolkingen, en wel voornamelyk der werkende volksklassen, altyd tot leidsdraed gediend heeft En nevens dien man zyn er andere aen het ministerie gekomen, die onder een ander opzicht ook de grootste belangens van het land tot gids genomen hebben in hun gedrag. M. Frère, die de algemeene pensioenkas voorde werkende klas gesticht heeft; die een wetsont werp om het grondkrediet op eenen nieuwen voel in te voeren, had voorgedragen; wetsontwerp dal zou ten gevolge gehad hebben, van ter beschikking van den grondbezitter het beloop van een gedeelte van zyn goed in gelde te stellen,en aldus toe te laten merkelyke verbeteringen indegrondgesleldheid te brengen. M. De Vrière, de geëerbiedigde gouverneur der provinlie Westvlaenderen, die altyd met een wakend oog de belangens der provintie bezorgd heeft; aen wiens tusschenkomst men het invoeren van talryke nyverheids- werkhuizen, landbouwmaetschappyen en conferentien te danken heeft. Ziedaer landbouwers wat voor u en voor uwen welstand de mannen gedaen hebben die door 's koning's betrouwen heden aen het bewind ge komen zyn. Inde provincie Westvlaenderen zou, volgens den Journal de Bruges, een Iiberaei midden-komiteit tot stand gekomen zyn, om door gansch de provincie te werken. De meest invloedhebbende leden der liberale party hebben met dit voornemen ingestemd en als voorzitter van het komiteit den heer Devaux benoemd. Op sommige punten des lands zullen de kosten der kiezingen zeer aenzienelyk zyn. Men spreekt by voor beeld var. een groot aental rytuigen die door de kle- rikalen in het kanton Leuven besproken zyn vooreen bedrag van 300 franks per stuk. Een eiïkel rytuig- verhuerder te Thienen heeft reeds een kontrakt aen- gegaen voor 2100 franks. Te Veurne zouden de klerikalen, in vervanging van den heer Calmeyn, den heer de Smet, grondeigenaer te Alveringhem, voorstellen. Te Oostende zal M. Van Iseghem, uittredend ver tegenwoordiger en kandidaat der liberale denkwyze bestreden worden door M. De Boninge, gemeente- raedslid, verkleefd aen.M. Malou. Te Yperen zal er geene worsteling zyn; de heeren Malou en Vandenpeereboom, zullen aldaer herkozen worden. Uit Eecloo verneemt men dat de kandidatuer van den heer Desmaisières, klerikale vertegenwoordiger van dit distrikt, zal bestreden worden. M. K. Dhonl, advokael te Brugge, stelt zich aldaer op rang. Het Iiberaei genootschap van Aelst stelt voor de heeren Cumont-Declercq, oud-vertegenwoordiger en de Cock, burgemeester van Geeraerdsbergen. Het ge nootschap zal de kandidaleur van M. de Naeyer niet bestryden. De klerikalen stellen voor kandidaten de drie uit tredende leden. M. Eyerman, advokaet te Dendermonde, stelt zich aldaer op rang als liberalekandidaet, tegen M. Cromp- Jiout, uittredende vertegenwoordiger. Be liberale lyst der kandidaten te Leuven, beslaet uit de heeren Petersjburgemeesterte Diest, Delporte, burgemeester te Thienen, de Lueseraans, burgemeester te Leuven en Felix d'Udeken, grondeigenaer te Aerschoot. MM. Landeloos en de Wouters, twee deserteurs van het Uberalismus, worden door de katholyken voorge- Te Mechelen stellen ide katholyken voor, de heeren Notelteirs, notaris te Lier en Vandenbranden-de Reelh, de derde kandidaet is tot nu toe onbekend, tegenover de heeren de Perceval, uittredend vertegenwoordiger, Berghmann. burgemeester en provinciale raedslid te Lier en Reyutjes-Neyl, grondeigenaer. Doorde algemeene vergadering der liberale associatie te Bergen, zyn als kandidaten voorgesteld de heeren Hendrik de Brouckere, Emile Laubry en Hipp. Lange, aftredende leden, en Hubert Dolez, oud-volksvertegen woordiger. De liberale kandidaten te Soignies zyn MM. Ansiau, uittredend vertegenwoordiger en Jouret, advokaet te Lessen. Te Thuin zyn de kandidaten der liberale party MM. Paul, uittredend vertegenwoordiger, en Vander- pepen. M. Licot de Nismes, uittredend vertegenwoor diger der regter zyde, stelt zich niet meer op rang. Te Namen is de klerikale lyst samengesteld uit de heeren Moncheur, Wasseige.aftredendevertegenwoor- digers, en den baron Alex de Waelmont deBruraagne, provincie-raedslid. De liberale kiesvergadering van Charleroy heeft tot hare kandidaten gekozen, de heeren Lebeau, burge meester van Charleroy, Endore Pirmez, advokaet, Chatelineau, en Sabattier, bestuerder der werkhuizen van Manceau sur-Sambre. Te Dinant heeft de liberale associatie, tot hare kan didaten uitgeroepen, de heeren Wala, avoué, en Le- boulence, majoor der burgerwacht. Te Hasselt stelt de liberale party als kandidaet voor den heer Teuwensgrondeigenaer en provinciale raedslid, tegenover den heer de Pitteurs-Hiegaerts. Alveringhem, 26 november 1857. Mynheer den uitgever van het Weekblad, Om de kandidatuer van onzen gouverneur, den heer baron Adolph Devrière tegen te kanten, baes Klippeman en de zwarte kazakken, na hemel en aerde ontroerd te hebheu, zyn eindelyk gelukt n'en kandidaet te vinden voor de aenstaende kiezing van den 10 december. Het is een zeker Smidtje van Alveringhem, geboren in 't jaer 1831, op St. Juliusdag, die, na de knikkers uit zyne gilet-en frakkebeurzen weggeworpen te hebben, zich aen de kiezers van het arrondissement Veurne aenbiedt, om hnn in de Kamer te mogen vertegenwoordigen. De duivels weten waer zv hem uitgehaeld hebben. Ik moet u ook nog zeggen dat baes Klippeman of zoogezegd Winocns Josephus Placidus zelf een oogenhlik het gedacht heelt gehad om zich op nieuw, op rang te stellen. Degroole buize die hy in de leste provinciale kiezing gekregen heeft, deed hem terug deinzen. Hy heeft liever dat een ander met hein den uil gemaekt zy. Die zwarte mannen willen nog eens de kiezers by den neus leiden, en hun als domme kinderen behandelen. Dit zal zoo niet meer pakken. Want lederen kiezer is verzekerd dat M. Devrière den persoon is die weerdiglyk het arrondis sement Veurne kan vertegenwoordigen en aen hetzelfde veel goed doen, en men is alhier fier van eenen minister te hebben die de kandidatuer van volksvertegenwoordiger van het arrondissement Vearne wilt aenveerden. Zoo de klerikalen zich beter bedacht hadden, zouden zy wel gevoelen dat de krieken nog niet ryp genoeg zyn voor hun jong kandidaetje. Een kiezer. Maendag aenstaende, ten 2 ure 's na middags, zal de maetschappy, in hetlokael de Peerdenpostery alhier, eene algemeene zitting houden. De voorwerpen aen de dagorde zyn 1° Mededeeling der briefwisseling. 2° Opstel en vaststelling van het budget van ont vangsten en uitgaven voor het jaer 1858. 3q Onderzoeking der voorwerpen voor de prys- kampen die, in dit landbouwdislrikt, in het jaer 1858, dienen geopend te worden. 4° Uitreiking der pryzen aen de landbouwers die in de tentoonstelling van 22 augusty lest, de pryzen be- haeld en aen de voorwaerden der programma voldaen hebben. VERSCHILLIGE TYBINGEN. Uitslag van de heraenbesteding der vernieawingswerken van de groote brug, gelegen op de vaert aen den ingang van Nieuport, alsook der aeabesteding van de onderhoudings- werken op den weg van Poelcappelle naer Bessen. Voor de eerste dier werken, waervan het bestek 18,000 fr. beliep, hebben aengeboden Anseeuw van Oostcurnp, 22,000 fr.; Van Dyck van Oos tende, 22,100 fr,; Duvivier van Oostende, 22,500 fr.; Ketels van Breedene, 24,000 fr. Voor de tweede auibesteding, welker bestek beliep op 8,044 fr., werden de volgende aeuhiedingen gedaen Van den Broele van Yper, 8,040 fr.; Meulepas van Dix- inude, 8,125 fr.; Gerste van Yper, 8,400 fr. Maendag beeft betparket van Veurne zich naer Merckem bpgeven, ten einde het lyk te schouwen van den genoemden Bilcke, kleine landbouwer aldaer, dien men zondag in zvu bed dood gevonden bad, zynde de keel afgesneden met een scheermes dat by hem lag. De vrouw van den vermoordde is aengehouden en naer gevang van Veurne geleid. Maendag heeft alhier de verpachting plaets gehad van het hotel het Stadhuisbinnen deie stad. Hetzelve is toege wezen voor de som van 800 frs., per jaer, boven de lasten, aen onzen stadgenoot Louis DecLrq-Struhhe. M. Bonneure, pastoor te Vormezeele, gaet in dezelfde hoedanigheid over naer Nieucappelle, iu vervanging vau M. Pillaert, ontslaggever. M. Castel, professor in bet klein seminarie van Rousselaere, is pastoor te Voormezeele benoemd. M. Raegbeboom, coadjutor te Nieucappelle, is benoemd tot onderpastoor te Ramscappelle, by Nieuport, in vervangiug van M. Scliolaert, ontslaggever. Zondag is te Brussel, in zyn hotel, schielyk aen eene beroerte overleden, den lieer A. Sinave, volksvertegenwoor diger van Brugge en een der oudste scheepsreeders. Het land zal met vreugd vernemen, dat er geen twyfcl met bestaet, nopens de zwangerheid van mev. de hertogin van Braband. De kindskorf van dekoiiinglvke spruit is reeds besteld. In de geliooren van 19, 20en 21 van het bof van assisen di'ter provincie, zyn verschenen de genoemden Josephus d 'Houdt, oud 67 jaren, geboren te Heucke en wonende te Wortegbein, en Frederikus De Praeter, oud 24 jaren, werkman, geboren te Waereghem en wonende te Meenen, beschuldigd van diefte met bezwarende omstandigheden. D'Hundt en De Praeter, door den jury pligtig verklaerd, zyn de eerste tot 15 jaren en de tweede tot 8 jaren dwangarbeid veroordeeld geweest. Sophia Willekome en Colela D handt, in deze zaek gemengeld, zyn vrygesproken geweest. In het gehoor van rnaendag, van hptzelfde hof, verscheen de genaemile Lodewyk Lepiat, oud 43 jaren, geboren en wo nende te N'euville (Frankryk), bctigt van diefte met bezwa rende omstandigheden. Door den jury pligtig verklaerd, beeft bet hof hein tot 10 jaren dwangarbeid en de tentoonstelling veroordeeld. De vierde zittyd van 1857, |vau bovengenoemd hof, zal op 14 december aenstaende, geopend worden. Als voorbode dat de op handen zynde winter streng zal zyn, vermeldt men dat de paling reeds vroeg de diepte heeft gezocht. Donderdag der verledene week, om 5 ure 's morgens, is te Turnhout, op de hofstede toebehoorende aen den heer P. Verheven te Turnhout en bewoond door A. Bavelaere, een hevigen brand uitgeborsten. De gebouwen met al den oogst zyn de prooi der vlammen geworden, evenals 2 peerden, 11 koeijen, 17 kalveren, 1 stier en 1 os. Alles wasgronten- deels verzekert door de maetschappy a Primes van Brussel. Men berekent de schade op 28,001) fr. voor den ei»enaer en op 500 fr. voor den huerder. De eigenaer was, toen de ramp voorviel, op hawelyksreis. Te Ursel heeft eene moordpooging plaets gehad; zekere Lod. De Graeve, oud 24 jaren, dienstbode aldaer, is als ver- moedelykeo dader, door de gendameric van Aeltre aenge houden. Ziet hier eenige byzonderhedenover die yselyke zaek Zaterdag avond kwam De Graeve binnen by Norberline van Pa'-mel, zeggende dat hy zynen dienst opgezegd had en vra- g nde oin op hare hofstede te mogen slapen, waer hy vroegsr nog gediend had. Dit werd hem tuegestaen, en de dienstmeid Herteleer bereidde hein een bed in de kamer der dienstboden. In dezelfde kamer sliepen de koeiwachter en een ander knecht. Rond elf uer hetlreef de moordenaer zyne misdaed hy bediende zich van een hamer en een mes, die hv medege nomen had uit zyn ouden dienst. Vrouw Norbèrtine van Paemel is aen hare wonden overleden er zyn nog vier andere slagtoffers, waervan een in het grootste gevaer verkeerd. In een oud huis van de Karinelietstraet te Parys, he- hoorende aen de hoofdstad is zaterdag een grooten schat ge vonden. Een schouwvager die men geroepen had oin naer eenen schoorsteen te komen zien, was daervoor genoodzaekt in eene oude duistere kleerkas te treden, die men sedert lang niet meer gebruikte. In die kas vond de werkman verscheidene zware lichamen. Hy nam ze op en bemerkte dat het negen zakken geld waren. Deze zakken hevatteuen, de eenen 7000 livres, de anderen 8000, in kroonen van zes livres, met de beeldtenis van Lodewyk XVI en het jaer 1791. Zy waren goed toegebonden. Twee der zakken droegen het adres van Mgr. den bisschop van Glondève en vier dat van M. Ducros, pastoor der sint Jacohskcrk. Deze schat behoort voor de helft aen den eigenaer van het huis, dat is aen de stad Parys, en voor de andere helft aen den schouwvager die hem gevonden heeft. Op 3 november heeft de paketboot IVyorning Phila delphia verlaten, aen boord hebbende een aenzienlyk getal europeaensche landverhuizers die uit Amerika naer Europa terugkeerden, omdat zy in de nieuwe wereld geene voldoende middelen van bestaen vonden. De fransche ingenieurs der yzeren wegen-kompagnie zyn overal bezig met het afbakenen der wegen voor het leggen van spoorbanen. Zy zyn nu werkzaem op den weg van Moskou naer Nijni-Novgorod en worJen overal goed onthaeld.

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1857 | | pagina 3