tAILLIE-HOUT, asse«ssBB«w»iB VENDl TIEN. HOFSTEDEN, TOEWYZING. VENDITIEN herfst. VOLKOMES TOEYfïïlKG, üit er hand te koopen. Stove- en Smidskolen en geykteBasculs. EO. HES JIT TER. WITTE ZAEITARWE, Uil er hand te koopen of te pachten, NIEUWJAERSGIFTEN lurpcrstand der stad Dixmude, UVan den '21 tot den 28 November 1857. IIUWELYK. 13. —Gal Josephus, jongman, dagwerker, oud 24 jaren, geboren le Beerslaldaer na regie gedomicilieerd en Huns verblyvende te Dixmude, met Vmcke Jnstina Sophia, jonge dochter, kantwerkster, oud 27 jaren, geboren en wonende le Dixmuae. OVKRLYDEN. fiS. - Dewulf Maria Ludovicakantwerkster, oud 2-1 jaren, geborenen wonende le Dixmude, dochter van Franciscus by Isabella Larocbe, be,de e leven echtgenoote zonder binders van Karolus Josephus Bruiicke. (Drooghofstrael). 3 GEBOORTEN, wanof een levenloos van bel vrouwgeslacht. VAN te vladsloo es bovekekke. Woensdag, 16 December t *57. •te Vhdsloo in de Wikkelaere-stukken en den Leegen Llh Tangs. den Brugschen heirweg, ,n prof, ton. in,'her De Peneranda-Ue Frascbmort te Bosset, Tü knopen TAILLIE, waeronderlaltepersen, bandroen ^''üe vergadering in d'herberg den Ouden Wikkelaere. J. Trydng, IS December 185Ï, tte Couckelaere, in den bosch den Moervyver, in pro nte van m'her De Peneranua-De Francuimont voor- Poemd, SO knopen TAIL,LIE, waeronder lallepersen, bj;tr;del\k OP d'Korplaetsvan den bosuhwachter IvoSDewaele le Bovekerke. 3» DinSMlHS. December M85», le Vladsloo in den Praetbosch. in den houw de Rake- 1 r-,„likken in profyte van m'her Van Caloen-De Cromer toioè Basseghem te Brugge, «knopen TAILLIE, waeronder latlepersen, bandroen en schoon baDeevergadering in d'herberg den Ouden Wikkelaere. 4« Woensdag, December f SM, ,e Vladsloo, in den bosch de Plantery langst de Lie- luertsdreve, in prof,te der 'heeren Te v-eïgadering6' o*p'"dtf'ptels van denzelven sieur S'r'tta dage zal men beginnen verknopen om t ure ""op'^gewone koodilien en tyd val, taeibaer by Van Dro.nme-Daso.lv ille le Eessen. Kantoor ïaTdea'üolaris SCHOTTEY, te Dixmude. Itloere. Woensdag, December IS»*, van 50 knopen BOOMEN, op de schaephofstede sieur Cordg, Moere. 3o „onderdag. 1» December *35*, in den Motenbosch, 50 koepen TA1LL L i xiek'HT 1818 zal er in den Molenbosch, eene ,.„insideraWe vè«t'ie van E1RE.N BOOMEN gehouden worden. t On Katerdag, 5 December ten twee ure na middag, ter afspanning de hasselry, op de groote markt, te Ypeien, van TWEE SCHOONE Lf- GOEDE Wieltjen), in pacht gehouden door Charles-Lou 1 erhuUe- Ingesteld 64,000 franks. F„ de tweede sroot bv titel' 47 hectaren, 60 aren, 27 centiaren, gelegen by de plaets van Merckem, in pacht gel,ouden door de weduwe Benoit Tryssesoone. H b Ingesteld Sï,000 franks. De titelen, plans en voorw.erden berusten ter studie van den Notaris Corny", t« Langemarck. bdM vuB'"' DÉsSffiBRAUWERENotaris te Nieuport. n 1 V»7/-\rkTWUI'I«l Donderdag, 3» Dceember hangelykheden, beuevens de hoeveelheid volgeni titel van H. 16-50-61 C. en by kadaster tl. l6-t5-9o U onder grond der gehouwen, hof, boomgaerd, gras en zaeilanden medegaende, alles gestae,, en gelegMi u de gemeente Zande, aen de herberg de korteTap jan beide kanten den steenweg en langs de inoerdjkbeek St'Deze h,dstede verdeeld bv uitgezondene plakbrieven en schetskaerten, in 15 koopen wordt gebruikt door Philip Bodilez, tot laetslen September 1862, mits 4000 fr. by jure, boven üe openbare belastingen. Instelprys der massa 42,970 franks. De eigendon,sbewyzen en verkoopvoorwaarden berusten ten kantoore van genoemden Nolans De Brauwere. Dixmude, den 13" November 4857. 4- Een groot en gerieflyk WOONHUIS met grond en verdere afhankelykheden, genaemd dooris, staende te Dixmude, in de Woumenstraet, thans gebruikt by S' Joanne, Nemegheer. Fn 2' een WOONHUIS, met erf en af hankelyk- van^ie'gememitö n^^rho'urouL^anTgebruikt door J°Men vervoege zich voor den prys en kondilien ter stndte van M"" Holvoet-Vaawoume", Notaris te Beerst. Derigt aen de verfeoopers en ge» hrulhers wan Guano. Er is nog te hekomen by Ctl. SCHALL1EÜ, in de Weststrael NM14 te Dixmude le kwal. PuruviaenscheGuano aen een zeer genadigen prys. Er is insgelyks by hem te bekomen Alderschoonste ware inlandsche Boekbinder, Begistermaker en Linieerder te Dixmude. in d'herberg den Hemel, Woumenstraet. aenveerd alles wat zynen stiel betreft. Besloten hebbende van den BOEKHANDEL en DRUKKERSTIEL, welken mynen overleden man se- d'ertlange jaren, alhier uitgeoefend heeft, voorlte zetten, neen, ik de vryheidUEd. van dit myn genomen besluit kennis le geve,, en my tevens aen UEd. goedgunstig heid 'lentehevelen,UEd. levens verzekerende, MM. dat de bevuden waermède UEd. my wel zoude geheven le vereeren, door bekwame werklieden, ge yk te voren, spoediglyk en met de grootste zorg, zullen uitgevoerd worden. In de hoop van my met UEd. aengename bevelen vereerd te zien, blyve met hoogachting. Uw Ed. oodtnoedige Dienares, Wed. STOCK-VERLEZ. alsook alle slach van BEOMME, MEEL, GREIS,OEIE, ENZ., te hekomen aen genadige pryzen, toy A.-D. Sonnewille-Acfeet, Woumenstraet, N° 6, le Dixmude. Een WOONHUIS, thans ten dienste van Hefberg „enaemd de Bel, staende binnen de stad Dixmude, ,n de Kiekenstraet, „aby de groote markt, t tonrond door Virginia Pille. - Om met half Maeit 1858 in T gebruik le komen. Voor den prys en kondilien, «cb aenito b, edenAy den eigenaer van hetzelve, A. DE KLAbLR, Kieke straet N° 36. Berigtaen de Ztcyne kweekers. I OUIS MAES, wonende in de herberg Sebastopol, Noordstraet te Dixmude, laet welen dat hy eenen Schoonen SPR1NGBEER van zuiver Oostindisch beziLdiëhy van heden af ten dienste der Zwynen- kweekers stelt. Te koop by den Uitgever van dit blad Fene rvk vergulde doos, bevattende 120 bladen nostpapier 2 pakken enveloppen, 1 doosstalen Pc""e"' diSt'onwels, 1 slok fyn lak, I porleplnme, 1 cahter kladpapier, 1 transparant en een alnianach. Een assortiment Agendas, Calpins en Porlemonna.e. Kantoor- en Plakalmanakken, voor 1858 versierd met prachtige belgische monumenlen en cancaturen. Het portret van Mgr. Sibour, aerlsbisscbop van Parys. Marktprys xan Veurne. 25. n, ,1e graeiiuiarkt beter voo..ien v.n terwe, d. verkoop Ir.eg, en mei eeoe verminder,oe vet, fr. I-M c. 17UG rakken v.n l« hier. larwe walen Ier markl. ïsLkcit uen fr 27-SG 184 174 84 19 id. id. id. id. id. id. id. 27-00 26-50 26-00 25-50 25-00 24-50 24-00 35 lakken rogge von fr, 18-01) ,9-00 924 id. sucrioen 16-50 19-uu 29 id, haver 13 00 34 id. boonen 20-00 2«.-25 broodprys. Bruin 1 1/2 kilo 34 centim. Pryzen der Zaden, Oliën en Koeken. KORTBYK 23 I 0,ieper48d.,i,.| Z.dei,p.rhen, ,Knekoi,<tu loo k Koolland. fr.J 94-33 95-23 28-OU, i 28 00 ,8- KOOtxaeu- iio-t kyitzaed- j In frank» Koolzaed Lynxaed kl-mpxaed Koolzaed Lynxaed In frank». Koolzaed. Lyn- Kemp- 92-51 1 27" 1 DENDERMONDB, 23 Oliën 1 Her J®cl* 118 75 120 75 25-50 29- 11)9-75 111-50 I 23- -5-50 112-50 -00 BRUSSEL 25 Zaden per heet. I Oiieu ,2,40 J RTSSEL, 25 Olien per hect. UOl'PE. Zaden per hcct. 24-00 a 27-00 25-00 27-50 f n-00 16-00 Poperinghe vao fr. 50- Aelat 31 -00 31- 4 33- Koek. 203- 207- 254- 265 iKorg.dc 1213k- 114 I 0 I Koek.de 100k I 14-50 15-50 25- 15-50 do 50 kil. BRUGGE ANTWERPEN- ÜENT, thielt. YEl'BNE. 23 per 145 I lies koussblaeke. 24 he.ct. en hall LONDEN. per hectoliter KORTBYK, per hect BER6EN, den hectol DIXMUDE 23 per hect per I 1/2 heel 19-80 18 8U dt*290 liter» 20-00 22-51) SOORTEN. dei5ol 28-00 30-00 00 24-00 27-50 Iddeap. PC' 428z .30-00 32-50 BOTKRI'RV 3I-0J 19-Utl I t)3ll8ti19-85 11-35 12 50 11-50 13-50 26-00 28 00 I'arwt id. nieuw d. Roode Rogfi Sucrio id. nieuw 12-00 12-75 28-00 29-00 150 18-00 19-00 17 CO 18-50 18-00 13-50 14 00 37-50 43-75 28-75 180/0 23 I 1,0-00 00-00 -00 12-42 13-27 «tuiver» taluk 11-00 11-50 14-00 Tan 7 hectngr 52 13 00 16-00 16-00 17 OC 17-00 21-00 IO-UU I in-OO 22 50 I20-00 20-00 22-25 eflr2 3343-03 160 10-10 18-08 55 25-00 26-00 8-25 9-50 14 50 15-25 30-00 31-50 46-25 48-75 23-00 29-00 dektlo 31-00 32-50 00 31-00 Boonen. u •-* 2°artcepri/*dervoriijeweck.\\ 18 00 2 -1 De uitgever VANCUYCK-GYOLE, hoek der Vischmarkt.

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1857 | | pagina 4