VAM DIXMUDE, 7h iV /'/ihï Zondag, 16 December 1860. Vyftiende Jaer. W. Verschijnende alle bondagen. Yzeren weg. Vertrekuren. DIXMUDE, den 45" DECEMBER 4860. Algemeen Overligt. Een nieuw belangryk maetregel komt door het frausch gouvernement genomen te worden. De waer- schuwingen die tot nu toe aen de bladen gegeven wer den, zyn ingetrokken. M. de Persigny zegt dat dit vergeten van hel verledene een nieuw onderpand zal zyn van die edelmoedige slaetkunde, welke strekt tot verzoening en vereeniging van allen in den landen. De minister verklaert dat zyn geweten des te geruster zal zyn met de drukpers eene groolere vryheid van diskussie te geven legen diegenen die den Slaet zou den aenvallen. Het beleg van Gaëta krygt meer bedryvigheid. Sedert den 8 december is het vuer in hevigheid ver dubbeld. De bommen vielen in zoo groote menigte op de stad dat de koning de inwooners in de casematen heeft doen gaen. Verscheidene openbare gestichten zyn aireede vernield. Het hospitael zelve is getroffen. De balleryen der stad beantwoordden met een hevig vuer. De jonge koningin begaf zich in de bat- teryen om de soldaten door het voorbeeld van hare stoutheid aen te moedigen. Volgens berigten uit China is Pekin in de handen der geallieerden gevallen. De keizer is met zyn leger naer Tartarie gevlugl. Lord Elgin en baron Gros be vinden zich in de hoofdstad. De gouvernementen van Frankryk en Engeland schynen door deze schitterende verovering niet weinig in verlegendheid. Daer zyn zy nu meester van een ryk van -400 miljoen inwooners, dat geheel en al uileen valt. Zeker zouden zy liever eene gebrekkige vrede dan zulk eenen zegeprael gehad hebben, want nu zyn zy verpligt talryke versterkingen naer het hemelsch ryk te zenden, byaldien zy niet willen dat al de vruchten van hunne overwinning verloren gaen. De Times, van de verovering van Pekin spekende, geeft de hoop te kennen, dat lord Elgin niet den mis slag moge begaen van met de municipaliteit in die stad, als zynde thans de eenige autoriteit die er geble ven is, te onderhandelen. Die autoriteit toch kan niet als bevoegd worden beschouwd. Engelands gevolmag- tigde moet, naer luid van het blad, middel weten te vinden om het hof en de regering van hel hemelsch ryk uit Tartarie te doen terugkeeren. Voorts geeft dit blad te kennen, dat het allernood- zakelykst is, versterking van troepen en ammunitie naer China te zenden. Het engelsch leger, slechts 42,000 mannen sterk, te midden eenerstad, welke twee miljoen zielen telt, kan daeraen groote behoefte hebben in eene streek, waer men 's zomers een klimaet als te Napels en's winters als te Stockholm heeft. Groot-Brittanje wendt jaerlyks dertig miljoen pond st. (750,000,000 frs.) aen voor zyn leger in China. De natie heeft dus regt te vorderen, dat ten zynen aenzien geene ongerustheid behoeft te bestaen, en dat de militaire autoriteiten weten waer zy levens middelen en kleederen voor den soldaet kunnen koopen, of waer zy die op andere wyze zich kunnen verschaffen. Wat het gevolg zal zyn der verovering van Pekin door tien duizend man, die er weuschen te blyven, is eene moeijelyk te beantwoorden vraeg. Overigens is de depeche waerschynelyk onvolledig en zal men de brieven moeten afwachten, om te kunnen oordeelen. De geallieerde zullen waerschynelyk den keizer van China op zyne vlugt van het eene punt naer het andere kunnen volgen, in een ryk, dat een derde van de bevolking der aerde telt; om hom tot het teekenen van een traktaet te dwingen. Het vooruitzigl is niet opwekkend, want eene verhooging van belastingen wordt nu reeds als een gevolg van de inname van Pekin genoemd, om dat de vrede verder dan immer verwyderd schynl. Volgens twee fransche bladen zou de keizer van China wel zyne hoofdstad doch niet zyne staten ver laten hebben en legert hy thans te Moukden op vyf dagreizen afstand van Peking. Hieruit zou men op maken dat alle hoop om met hem te onderhandelen niet verboren is. Uit Syrië meldt men, dat Jusef-Karam, de nieuwe caïmacan der Christenen van den Libanus,den 2dezer maend aengesteld is. Men voegt er by, dal de benoe ming van dit jong opperhoofd door al de Christenen wel onthaeld is geworden. Kamer der Volksvertegenwoordigers. Dingsdag heeft de Kamer een aenvang genomen met de diskussie over 't budjet van middelenen wegen. Er zyn ter dier gelegenheid belangryke opmerkingen gemaekt over de afschaffing der bareelrechten en der pasporten, de wyziging der suikerwet, verhooging van de lasten op de myuen, en de douaenhervorming. De heer Frère, minister van financiën, zegt dat hy de kwestie der bareelen stiptelvk onderzoekt, dat hy binnen kort een zeer volledig werk zal acnbiedeti, be vattende eene uitzetting der feiten, met de wetgeving der verschillende gewesten en den stolfelyken toestand van ons land; dat de pasporten afgeleverd worden om dat de andere gouvernementen er eischendat de wet geving in den loop van dezen zillyd geen wetsontwerp op de suikers zal aenbiedendal de verhooging der lasten op de mynen hem onvereenigbaer schynt met de myn-exploitutie; dal de kwestie van de douaen hervorming niet kan opgelost zyn voor dat de onder handelingen met Frankryk ten einde zyn, alsdan zal er natuerlyk vermindering van regten zyn. Na met eenparigheid het budget van middelen en wegen gestemd te hebben, heeft de Kamer zich woensdag onledig gehouden met de algemeene dis kussie over het budget van openbare werken. Zooals gewoonelyk biedt deze diskussie altoos een ernstig belang aen, omdat zy aen de gedeputeerden de gelegenheid verschaft, de wenschen hunner magt- geers uit te drukken, over de uit te voeren verbe- teringsvverken in hunne arrondissementen. Ook heb ben verscheidene vertegenwoordigers deze kwestie behandeld. Onder deze bevindt zich de heer A. Vandenpee- reboom. De redenaer doet eenige bemerkingen ra kende het ontwerp van het verbindingskanael van de Lei met de Yperlei, dat de henegauwsche koolmyn- bassins aen Weslvlaenderen en de Noordzee moet verbinden. Hy vraegt dat men de studiën ten spoe digste voortzette. De minister verklaert dat hy nadeKersdag-vakantie een wetsontwerp zal aenbieden over belangryke wer ken, uit te voeren in verscheidene provinciën. De Kamer heeft donderdag de beraedslaging over den budjet van openbare werken voortgezet. Alweder hebben de meeste gedeputeerden zich beyverd om de belangen hunner arrondissementen to bevoordeeligen. Nu, in deze zaek gelyk in alles zyn er veel geroepenen, doch weinig uitverkorenen. De beraedslaging op den budget van openbare werken, is in de Kamer-zitting van vrydag voortgezel. De heer Vanderslichelen, minister, sprekende over de yzeren wegen, zegt dat eenige kleine yzeren banen zich zouden moeten vereenigen rnet zekere groolere om de algemeene kosten te verminderen. Onder deze wyst by aen die van Lichtervelde op Veurne, als kun nende met veel wederzydsch voordeel geschieden. Gemeenteraed der stad Dixmude. der openbare zitting-van 42 december 4860. Tegenwoordig de heeren De Breyne-Peellaert, burge meester, Denaux-Delahaye, Feys-Kesteloot, R. Wul- lems, Ch. Wyllie, L. Paret, O. Caslelein en Ch. De- soutter, raden. De zitting wordt om 40 ure geopend en het proces- verbael der vorige zitting goedgekeurd. 4" Op een verzoekschrift van sieur L. Vangillewe, strekkende om eenen nieuwen pacht van het huis door hem bewoond, in het vriendelyke te mogen bekomen, wordt het schepenkollegie bemagtigd zich met den verzoeker diesaengaende te verstaen. 2" Eengrootgelalinwoonersvragen,by verzoekschrift, dat het plaelselyk bestuer eene onderaerdsche riool daerslelle op de Koemarkt, en geven de menigvuldige voordeelen op, die uit dit nuttig en volgens hen zeer noodzakelyk werk,>,ouden voortspruiten. Na eenige bemerkingen, wordt dit stuk verzonden ter onderzoeking der kommissie van openbare werken. 5° De heer voorzitter geeft, in naem van het schepen kollegie, de voorwaerden te kennen, op welke jufvr. de weduwe Vanderheyde wenscht eene vriendelyke overeenkomst aen te gaen, rakende eenige perceelen land in den openbaren weg, by de statie, te lyven. Deze zaek geeft aenleiding aen menigvuldige op merkingen. Allen zyn van gevoelen dal dezelve een einde moet nemen, en dat, indien men zich in der minne niet kan verstaen, voor het einde der maend, het kollegie aenzocht wordt de wet op de gedwon- gene onteigening in het werk te stellen. 4° De beraedslaging op het ontwerp van een regle ment voor het op te rigten korps van vrvwillige pom piers, wordt geopend. De lieer Wullems zegt dat hel korps pompiers ten minsten uit taclienlig man zoude moeten bestaen; hy vraegt hoeveel er door de stad zullen gekleed worden. De heer Feys. verslaggever, antwoordt dal het voor stel is, het getal op zestig man te bepalen, te welen een kapitein, een luitenant, een onder-luitenant, een sergant-majoor, 4 serganten, 8 kaporals, 48 wapen dragers, 24 spuitwerkers en 2 trommelslagers. De wapendragers ten laste der stad, alsook de kleeding der spuitwerkers en trommelslagers de overigen zullen zich de kleeding ten hunnen koste verschaffen. Elk lid neemt beurtelings hel woord en maekt min of meer aenmerkingen op dezemededeeling. Eindelyk de voorzitter zegt dat men een grondbeginsel behoeft te beslissen, ten einde te weten op welken voet het korps zal ingerigt worden zal het zyn geheel en gansch communael of wel als deel makende van de burgerwacht? Om deze vraeg met meer gemak te kunnen beslissen, hy verzoekt de kommissie een ver slag diesaengaende te willen voordragen. Dit voorstel wordt aengenomen. De heer L. Paret vraegt of het toegelaten is op de erven binnen den kring der stad, peerden te doodigen, derzelver ingewanden, bloed en vuilnissen te delven, liet vleesch te koken, het smeer Ie smilten, en alzoo stinkende en verpestende uitwasemingen te veroorza ken ten nadeele der openbare gezondheid; en wal er in zulkdanig geval te doen is? De heer voorzitter antwoordt dat het behouden der openbare gezondheid een der byzonderste pliglen van liet gemeenlebesluer is; dat elke burger die zich te beklagen heeft over daedzaken die in het algemeen belangberispelyk en strafbaer zyn, dezelve opslaenden voet, moet doen bestatigen door den kommissaris van politie, ten einde den pligtige te doen straffen volgens de bestaende verordeningen. De zitting wordt om twaelfure gesloten. 4' 7 WEEKBLAD A bonnomenls-prys per jaer Voor de stad, 6 fr. Buiten de stad 7 fr., op voorhand te voldoen. Brievcuen geld vrachtvry toe te zenden. Meit wordt aenzocht alle hoegenaemde artikels niterlyk tegen den Vrydag avond, vrachtvry en onderteekend toe te zenden. Alle affichen by den drukker van dit blad gedrnkt, worden eens gratis in hetzelve ge plaatst. Be bekendmakingen betalen 20 centimeu den drukregel. Er worden wekelvks exemplaren van dit blad gratis gezonden in de vooioaemste herbergen der gemeente in welke de te verkoopen of verpachte goederen in de an- noncen vermeld die in ons blad geïnsereerd worden gelegen zyn. Men schryftin by den drukker van dit blad alsook by alle post-direkteurs Vertrek uit Dixmude nacr Lichtei veldeten 7 u. 50 m. 's morg., I u. 55 m. en 6 u.OÜ m. na middag. Aenkomst to Lichtervelde ten 8.40, 2.45, 6.50. Thourout 8.50, 3.10, 7.15. Aenkomst te Brugge 9.35, 3.45. 7.55. Oostende I l15, 3.15, 9 00 Gent I 1.15, 7.35. n Antwerpen 3.15. Brussel 1.05. 9.25. Rousselaere 9.45, 4.00, 7.10. Ingelmunster 10.05, 4.25, 7.40, Thielt 4.45, 7.00. Aenkomst Ie Dcviize 5.25. Kortiyk I» 30. 5.30, 8.15. Meenen 1(1.5(1, fi.40. Wervick 11.05. 7.00. Comen 11.15, 7.10. Yper 11 35, 7.45 Poperinglie 12.( 5, 8 20. Mouscroen II ,00. 6.30, 8.50. Aenkomst te Uoornyk 11.40, 7.25, 9.35. Itysael 11.55, 7.43, 10.05. Parys 4.50, 7.40. Vertrek uit Dixmude naer Veurne ten 10 u. 35m. 's morgens, ten 4 u. 30 m. en ten8u. 10 ra. na middag. VERSLAG

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1860 | | pagina 1