V W DIXMUDE, DE BREYNE-PEELLAERT, Zondag, 31 Wei 1863. Achttiende Jaer. N. 908. WEEKBLAD AI'ooueiTiRiiU-pi'YS pur jaer Vuor tie stad. 6 fr. Buiten de stad 7 fr., op Vnorhand te voldoen. h'rieveneti geld Yfachttry toe te zenden. Sleu wordt aeiiioeht alle hoe^enaeuide artikels uilerlyk tegen den Vrydng avond, v rnehtvry en ondcrleekend ton te zenden. \lle atfichen by den drukker van dit blad gedrukt, worden een» ghat» mi hetzelve ge plaatst. Verschijnende alle Zondagen. De bekendmakingen betalen 20 centimen den drukregel. Er worden wekelvks exemplaren van dit blad gratis getnnden in de vooi raemsie 'herbergen der gemeente in welke de te verknopen of verpachte goederen in de an- ...nonceii vermeld die in ons blad gcinsereerd wordeugelegen zyn Men scbryftin by dendrnkkei aisook by alle post-direkteuri Yïeren weg van Liclitervclde op "Weurne. komst met den trein n° 3 te It ugge ten 2-45. Kortryk 2-35, Gent 4-50. liiussel 6.45 langs Kortryk. 6-55 langs Brugge, Oostende 3-35. Antwerpen 9-45. Moeskrnen 3-DO, Itoo.nvk 3 35, Rvssel 4-00, Parys ll-OO, Aken 3 05, K.-ulen 4-40. t den trein n-» 5 te Brugge ten 8 20. Kortryk 8-20, Vertrekuren der treinen. f Movember 1868. Vertrek uil Üixmudr naer Lichtervelde, trein n° I ten 7 u. 55 in. i morgenstrein no 3 ten 12 u. 30 m.; trein n° 5 ten 6 u. 15 m. Aenkomsi met den trein n° I te Brugge ten 9-3ti. Kortryk 10-30, Gent 11-Ij, Brussel I-05, Oostende 11-15, Antwerpen 2-40, Jkc-skroett 10-55. Duoinyk 11-35. Bvssel 12-15, Parvs e-00. Aken 7-20, Keulen 9-15. Aenkomst Oostende 9-15, Moeskroen 8-50, Doornyk 9-30, Ryssel 9-50, Parys 7-40. Vertrek uit Dixmude naer Veurne ten 10 u. 05 m. 's morgens, ten 3 u. 10 m. en ten 8 u. 35 m. 's avonds. Aenkomst >e Veurne ten 10-3(1, 3-35 en 9-00, 'in korrespondentie naer Duinkerke ten 10-40 en 4-30. DIXMUDE, den 50 MEI 1865. rooi' de Kamer der Volksvertegenwoordigers op 9 Jnny 1863. Kaudldnet der liberale party AFTREDEND LID. Cieinecnteraed der stad Dlvinnde. VERSLAG der openbare zitliny van den 25 mei 1863. Tegenwoordig de heeren De Breyne-Peellaert, voor zitter, De Ruysscher, schepen, Denaux-Delahaye.Feys» Kesteloot. Ch. Th. Wyllie, O. Castelein, Van Ackere- Doolaeghe C. Desoutterraden, en E. Woets, .sekretaris. De zitting wordt om 3 ure geopend en het proces- verbael der Taelste vergadering goedgekeurd. 1" De eerste zaek aen hel dagorde raekt de jaer- wedde der gemeen teonderwyzera. De vergadering wordt aenzocht, krachlens eenen omzendbrief van den heer gouverneur der provincie, te onderzoeken of de jaerwedden der gemeenleonderwyzers in verband staen niet de diensten welke zv aen de kinders der werkende klassen bewyzen, en met den staet welken zy behooien in <le samenleving te bekleeden. De raed, overwegende dat de diensten welke een goed ouderwvzer aen de jongheid bewyst, met haer de pligten van den mensch te leeren kennen, met hare verslandelyke vermogens te ontwikkelen en de mid- delen van hel onontbeerlyk onderwys ie verschalfen en de loopbaen vau bet menschelyk leven te vergemakke- lyken; overwegende dat zulk een onderwyzer niet ntin de achting verdient dan de geestelyke die ons den weg tuf het ander en beter leven aentoonl overtuigd dat de gemeenleonderwyzers dezer stad alle hunne pliglen ten volle genoegen kwyten, beslist met eenparige stemmen dal de jaerwedde van den hoofdonderwyzer der gemeenteschool zal vermeerderd worden met 250 frs en alzoo gebragl worden op 1500 frs 's jaers, en de jaerwedde van den hulponderwvzer van 800 op 900 zal verhoogd worden. Deze vermeerdering van jaerwedden wordt allec- nelyk loegestaen, op voorwaerde dal de Slaet en de provincie, elk een derdedeel er in zullen bydragen. 2° De heer sekretaris geeft lezing van den volgenden brief, in de fransche tael, door de overste van hel nonnenklooster Sint Nikolaes, te Dixmude, aen den heer burgemeester geschreven Mynheer de burgemeester. Mynheer de kanonyk Clement ons gemeld hebbende, dat gy hem kennis gegeven hebt, dat het gouvernement ons 300 franks toegestaen heeft voor het bemeubelen onzer betcaerschool, durf ik de eerbiedige vrijheid nemen ue te verzoeken, indien gy ons deze hulpsom niet kunt laten toekomengy zoudt ons oneindig verpligten. Aenveerdt, mynheer de burgemeester, de nieuwe verze kering onzer groote achting en deze van onze reglzinnige erkentenis voor de belangstelling welke gy ons toediaegt. Uwe nederige en toegenegene dienares, Zuster Victoria. Dixmude, 43 mei 1863. De heer burgemeester bevestigt den inhoud van dezen brief en zegt dat het hem gelukt is eene liulp- sfc>m voor de stads bewaerschool van den Staet Ie be komen, welke httlpsom, ten beloope van drie honderd franks, reeds sedert drie weken in de gemeentekas gestort is. Maer men ontmoet eene moeijelykheid om de uitbetaling aen hel nonnenklooster te doen, dewyl volgens alle regels van rekenpligt, geene betalingen geschieden mogen zonder voorafgaendelyk in den budjel gebragt Ie zyn, en bvgevolg, de overmaking aen de bewaerschool zou moeten uitgesteld worden tot in den loop van het toekomende jaer. Nogtans, vervolgt de heer burgemeester, blyft er ons eert buitengewoon middel over om de uilbetaling der hulpsom op staenden voet te verrigten, en ik ver zoek den raed denzelven in het werk te stellen; ik doe dus den volgenden voorstel De raed bemagligt hel schepenkollegieeene bulp- som van drie honderd franks, by voorraed, uit te betalen aen het klooster der nonnen van Sint ÏNiko- laes, in voordeele der bewaerschool, mits dezelve som iu dei) budjel van 1864 te regelmatigen. De raed neeml dezen voorstel met algemeene stem men aen. De zitting wordt om 3 3/4 geslolen. Over het manifest Tan mynheer De Coninek in betrek met het hissehoppelyk mandement, enz. IV- Lastert, lastert!... liegt, liegt!... Alle midde len zyn gangbaer!... gecue vfaffffèti iiieerï... hei gevaer is nakend... u allen regtveerdigen is onze taek En zoo overloopt het Boterkuipje eene geheele gamma van heilige grondspreuken. Het is eene schitterende les van hooge zedekunde, het zyn wonderbare verdedigingsmiddelen! Hoort, kiezers, op welke ongeloofbare wyze de eerweerdt: heer bisschop van Brugge, in zyn mande ment zich uitdrukt nopens de knndidateur van myn heer De Coninek De persoon (de kandidael) schryft hy staet hier maer op den tweeden rang en is niets anders dan enkel werktuig 16. Twyfelt gy nu nog verslaefde ayfipyunyjvuo libe- beralen, kunt gy imperatievere voorwaerden ver- eischen, noemt gy dal overheersching of is het spotterny. schynt het nu niet zonneklaer dat mynheer De Coninek onder het bevel van monseigneur Malou staet?Durft gy dat.logenstraffen? Dat de geestelyke party eeée kandidaleur aenbiedt: aen de klerikale» voor kleHkiel, aen de liberalen voor liberael, aen de demokralen voor demokrael, aen het volk voor volksminnend, ajlyd met die zachte voor zienigheid van eiken kiezen aen te lokken en te ver leiden, daer waren wy seiert lang van overtuigd, maer dat de bisschop zyn inlrument (de kandidael) zulk aria doel blazen dat kei hel volgeerne, geloofden wy Dit mandementje is een oi verdenken dat het niet alleeilvk geschikt is om onder onder de geschiedkun- bewaerd te worden. behaegt, wy verklaren loch zoo standvastigjjiet. esterstukje en alles doet de apostelyke, maer ook ot dige overleveringen zorgvul ij Gebenedvd magbetweza! Aen de eerweerde Joanns-Baptista de verantwoor- diging zyner daden, maer ;en ons hel vry onderzoek zyner schriften. In alle geval is er beslien tusschen monseigneur van Brugge en'de echte liberalen van Dixtnude dat mynheer De Coninek een «tra, een archi-kletikael is en zal wezen. Raken wy thans eenige snhalingen aen in de num mers van het Boterkuipje vn 21 en 24 mei. Onder zoeken wy vooraT met wele ligligheid dit blad durft bevestigen dal de kont ribt,ien tegenwoordig verdub beld en byna onbetaelbaewyn. Tegenwoordig, wel maer by vergelykenis van welk ander tvdstip? Diweet gy wel te verzwvgen, priesterparty. Doch behandelen wy zelf dit kapilel In 1846, onder het klerikael ministerie van M. Malou, verhief zich het beloop der grondbelastingen, voor geheel het Ryk, tot de globalesom van 18,359.000fr. en hetgene van het personneel (deuren, vensiers,enz.), ook voor geheel het Byk, lot de som van 8,900,000 fr. In 1857, onder het klerikael ministerie van mynheer Mercier. beliep de grondbelasting tot 18,886,i 00 fr.; het personneel tot 9,700,000 fr. En ten tegenwoordige jare, onder hel liberael mi- rainislerie van rnynheer Frère-Orban beloopt de grondbelasting tot dezelve weerde van 18,886,000 fr.; het personneel lot 10,648,000 fr, Zoodanig, kiezers, dat het veischil van een groot half millioen, welke men in de grondbelasting besta- tigt tusschen de jaren 1846 en 1857, juist tot de klerikale administratie behoort; en dat, integendeel, sedert dat mynheer Frère-Orban aen het bewind is teruggekeerd, in den tusschenlyd van zes jaren, 1857 tol 1863, de grondbelasting geen enkele verandering ondergaen heeft en geen enkele centiem verhoogd is. Het verschil van 800,000 fr. dal men bemerkt in de personnele belasting, wanneer men 1846 by 1857 ver- gelykt, is tot niemands hinder gevraegd; hel is slechts toe te eigenen aen de nieuwe en verbeterde woningen en andere gebouwen, aen de aengroeijende pracht der meubelen, enz.; het is een gevolg van eeu voorspoe- digen Staet, en met genoegen mogen wy wederom bestaligen dal de beweging welke de liberalen het land ingedrukt hebben, in den loop van zes jaren, 1857 tol 1863, aenleiding gegeven heeft lot eene groolere vermeerdering 952,000 fr.dan degene (860,000 fr.) die bestaet voor een dubbel loop van jaren, 1846 tol 1857. Is dat klaer, is dat verdubbeling van grondbelasting, klerikale» Grypen wy hier ook vast de globale som van 155 rnillioenen, die onze tegenstrevers alleenstaen- delyk naer het hoofd der kiezers smyten. In 1846. onder het klerikael ministerie Malou, ver hief zich het budjel van middels lot 113 rnillioenen, dewyl onder het tegenwoordig liberael ministerie Frère-Orban dezelfde middels tot 156 rnillioenen aen- groeijen; dus eene vermeerdering van 43 rnillioenen. een groot vierde, zonder, uit hoofde van grondbe lasting, aen de conlribuabelen een centiem meer te vragen. De vermenigvuldiging der yzeren wegen achter zich slepend hel vergemakkelyken van handelsbetrek kingen, levert alleen tusschen 1846 en 1863 eene ver meerdering op van naby 18 rnillioenen; de overige 25 rnillioenen worden verkregen door de opbrengst van alle liberale wetten 1° door de reglstreeksche erfenis-reglen; 2' door de verdubbeling der accyns- regten op liet bierbrouwen; 3° door de verhooging van accyns-regten op het stoken van sterke dranken 4° door de verhooging der region op den suiker 5° door het sluiten van handelstraktaten met de vreemde mogendheden, enz., en boven dit alles, dooi de aengroeijende weerde der onroerende goederen, die ten groeten deele spruit uit de goede rigting der staelszaken. Wat denkt u daervan. Kuipje Terwyl wy op het terrein van ekonomieke kwestien zyutasten wy ook de herziening der kadastrale perequatie aen, herziening die in het Boterkuipje van 24 mei, onder de rubriek van Boer, wacht uwe ganzen op eene zoo wonderweerdige manier behan deld is. Stellen wy vooral vast dat deze herziening sedert menige jaren door verscheid© representantenaen beide gezindheden behoorende, by herhaling ter tafel gebragl en gevraegd geweest heeft; stellen wy nog He addilionticle ccntirr irnmen '"-gri-peii. duidde

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1863 | | pagina 1