Se heer onderpastoor Yanderliaegen. Toen wy in Langewaede kwamen, vroeg ik aen den baes, voor my eu Dyzen twee plateel!jes hespe en twee pinten bier. Den Witten was geheel vervaerd my in zyn huis te zien, en vroeg dievelitig aen Dyzen: Maer wat komt dien ouden BeerZwygt, zei Dyzen, l is den Beer van do Logiedie weet alles... past op.... Wanneer wy gediend waren schuifelen wv by eikande ren aen dezelfde tal'e.l en :k hernam myn gesprek. Dus, zei ik, gy erkent, Dyzen, dal 't chevaliertje te jong is om in de Kamers te zitten, maer daer zyn nog veel andere redens om hem t'huis te latenhoort eens.... Ten eersten, 't chevaliertje behoort aen eene klas der samenleving welkers edeldom maer op het papier en het geld gestaefd is, en niet op bewezene diensten tot Vaderland of op uitmuntende kennissen en grootheid heid van karakteral wat zoo mannen bezitten is geldtrekt luin dit geld af. dan blyfl hun niets anders meer over dan den bedelzak. Ten tweeden, hy heeft toch maer weinig, zeer weinig, extra weinig geleerdheidWant wie hebben zyne leermeesters geweest anders of Kraye den ouden boschwacbler van zynen vader, als professor van lezen en schryven, anders of papa Durieu van Gent als dansmeester, en anders of een ouden Manègebaes als rymeesier? Dus, kan men toch hen» hoegenaemd geene de minste kennissen toekennen die men tegen woordig van eenen volmaeklen man mag vereischeo, en vervolgens nog veel min de uoodige kennissen foe- wyten die men by eenen volksvertegenwoordiger moet vinden. Ten derden, wal administratieve wetenschappen betreft, is het waer of niet dal hy op de Staelskalsyde van Yper, boomen wilde planten omdat zynen grond er aenpaelde, dat hy alreeds de putten gemaekthad, maer dat de slael zelf er zyne boomen ingezet heeft? Gelvk wy, zondag jongstleden gezegd hebben, is het waer of niet dat hy het Martje, eene publieke rivier, opgesloten heeft, en het er op varen verpacht heeft? Is het waer ol' niet dal, sedert hy burgemeester is, hy, voor eene hevige woordenwisseling met den veld wachter, eeneu armen Rousselaerschen kramer voor vier en twintig uien in een vuil en slinkende kot geplooid heeft, niettegenstaende dat dien mensch van zyne uoodige papieren voorzien was? Indien dit al niet waer is, ben ik groolelyks beJrogen; maer inte gendeel indien het juist is, heeft dan 't chevaliertje de minste administratieve kennissen? Ten vierden, is hel niet waer, dat. wanneer hy op jagt gael, hy gevolgd wilt zyn van zwarte slaven, en dal hy, ten dien einde, zyne athlerloopers in liet rood kleed, en hun aengezichl zwart muekl met het aenge- laedde zwart van zyn geweer?Is hel niet waer dat hy de barons van de middeleeuw tot zoo verre wil navolgen dal hy ook, gelyk de Leliacrts van dien rampzaligen tyd. eenen zot moet hebben en dat hy dikvvyls een van zyno-Joopees ie Merekem, Turk byge- uaemd, naer hel kasteel doet komen om daer terwyl mynheer *t chevaliertje op zynen canapé ligt te stnoo- ren, dien armen jongen te doen mnile» en grimalscn trekken of praétjes en kluchtjes vertellen, juist gelyk de zotten hel in de middeleeuw moesten doen. Hier onderbrak den Witten Beer, indien gy niet zwygt. zal ik 11 verdomt! buiten stampen'k Antwoordde Baes. myn vriend, weest bedaenlweest bedaerd! jongegv weet immers wel dat den klerikalen kandidael, "zoo gezeid liberal indèpendant, conservatcur unioniste, enfarineur, enz. enzdat hy maer dry titels heeft, ten eersten muziekspeler, ten tweeden jager en ten derden boogschotieren gy Witten die ons komt stooreu in ons gesprek, gael direkl naer uwe keuken, of gy zult moeten uitleggen al hetgeen gv van 't chevaliertje weet.... De sekretaris van de Beer. Hei vervolg per naesten. uwgjjmj»" Men scbryft ons uil Cortemarck Het Bóterkuipje heeft my, liberale kiezer, in zyn leste nummer, met eene hoop vossentrekken leugenachtig gernackt •m M. Ue Coninck te verschoonenj ik had u gemeld dat deze keer 100 fr. door zyn liefkind aengehoden heeft aen het Loinileit van.ringsteking alhier. (Zie nummer van 20 dezer). Indien men mv op zulk eene unbetamclykc wyze niet had behandeld, ik zou iny wel gewacht hebben van op nieuw te bevestigen dat hetgeen ik meldde, stiptelyk waer is j nog eens dan, M. De GÓninck heeft 100 fr. aengehoden voor de ring- steking van 18 en 19 juny. welke onz* peerdenloopmaet- seliappy geeft, mits de leden hein met hunne slem verecren. Tut meerdere hewys. voeg ik er by. dat de maetschappy van peerdenloop. daegs na M. De Coninck's vertrek, in eene huitengewoonc zitting is by eengeroepen geweest, in welke zitting M. Bonte, namens den ridder, met klare stem de 100 fr. aen de leden aanbood, welke, niet zonder reden varontweerdigd over hunne veronderstelde armoede en gcld- zuchtigheid. me.t eenparige stemmen, uitgenomen een, die wel gekend is, de imadelyke voorgestelde gilt verwierpen. Alhoewel ik geen geëerbiedigd man ben, houd ik staen dal hetgeen ik schryf waer is. De leden der bedoelde inaet- sehappy, waervan ik de eer heb deel te maken, zullen be tuigen dat ik niet lieg. Als men vuil is dan is het gemakkelyk een ander te willen bc»uilen. Uaer leugentael is duivelstaul. Ziedaer Kuipje.» Wy hebben den zeer hooggeleerden en achtbaren lieer Yanderhaegen, onderpastoor te Merckem, aen- staeude professor in de wapenschildkunde by de Universiteit van Lombarlzyde, eenige vragen voorge steld rakende de lilels en de graden van edeldom der heeren Karei en Guslaef De Coninck. Daer de wvsge- leerde man zich nietgeweerdigd heeft zyne diepgrondige wetenschappen en kennissen in dit vak aen ons, arm zalige dotnpelaer, mede te deelen, zyn wy verpligt om aenonze beloften ie voldoen, de vereischle uitleggingen diesaengaende onze lezers mede te deelen. Herhalen wy onze vragen 1° Is de heer Karei De Coninck ridder 2° Is hy heere van Merckem? Zooals M. Yanderhae gen het beweert. 3° Is de heer Guslaef De Coninck baron? Laten wy zien. De heer Patricius De Coninck, grootvader van Karei en Guslaef, is te Brugge geboren den 19 november 1770, van edele ouders, zonder titel. Hy trouwde te Brugge in 1797, FranciscoWan Oulryve, wiens vader, gewezen stalknecht, daerna door den koophandel ver- rykl, ten jare 1771 tot dett gewoonen edeldom verhe ven wierd. Uit het huwelyk van Patricius De Coninck werden twee dochters géboren, doch de echtgenooten waren niet gelukkig.Patricius vroeg aen den fransehen keizer eene bediening en werd na 1804 als prefekt van een departement verre in Frankryk gelegen, benoemd. Hy verliet zyne geboortestad, zyne vrouw en nam met zich mede hel eenig kind dal nog in leven was. Op 30 juny 1807, mevrouw De Coninck, geboren Van Oulryve, sedert drie jaren verlaten van haren man, baerdeeenen zoon.aeu welken denamen gegeven werden van Theodoor Joseph De Coninck; deze was de vader van de heeren Karei en Guslaef De Coninck. Men beslatigt dat noch geen een lid der familie op den geboorteakt, geteekend heeft. Na den val van het keizerrvk, kwam de heer Patri cius in Belgie weder, werd welhaest door koning Willem tot eene hooge bediening geroepen doch bleef altoos afges'heiden van zyne vrouw leven. Op de oflicieële lysl van den edeldom van Wesl- vhenderen, in 1823 uitgegeven, is de heer Patricius De Coninck aldaer bekend als ridder, voor zyn persoon alleen, (k litre personnel). De heer Patricius stierf in 1827 te Brugge, altydeu gedurig afgescheiden van zyne vrouw, die Ie Merckem op eene ellendige wyze leefde. Na dit overlyden, neemt de heer Theodoor De Coninck, vader van de heeren Karei en Guslaef, den titel van ridder aen, en op de lyst der edelen van het land is zynen eertitel bekend als alleenlyk met regt van overgangregt tot den eerstgeborene, (droit de primogeniture). Sedert het overlyden van den heer Theodoor is de uaem De Coninck niet tneer te lezen op de lyst der edelen, «lie jmM'lyk» uitg*>gos?ri worvttr Niettemin doet de heer Karei zich ridder en ie heer Guslaef zich baron noemen. Men verzekert ons, doch wy durven het niet stellig bevestigen, dat de heeren Karei en Guslaef zich sedert twee jaren lot den koning gewend hebben om den eertitel van baron te bekomen, als eene belooning voor de gedane diensten van hunnen grootvader; nogtans dal zy deze gunst niet kuum-n bekomen, dew.yl zy geene personele diensten, dpn lande bewezen, kunnen aenhalen. Wv zullen deze inlichtingen voortzetten, en byzonder- lyk op den edeldom der moeJerlyke zyde aenhouden, en met wettige akten bestaveni, ten einde den lieer pro fessor Vanderbaegen in staeL te stellen zyne eerste les in de flikkeflooijery, op eepe behoorlyke wyze, aen zyne aenhoorders ert leerlingen te geven. (Medegedeeld.) l^llervelde, 28 mei 1863. Mynheer, lk herneem myne korresupndentie, zooveel te meer dat de materie niet onlbriekt en dat mvne aenha- lingen byzonderlyk beliagei aen uwen koufrater van het Bóterkuipje. lk heb veel, ja zeer vee, hooien spreken van het bezoek door deti heer De Ciiinek by den heer pastoor van Eessen afgelegd. Deze cnvoudige man bezit byna zich zeiven niel meer, sei?rt dat men hem in zyne parochie en overal bejegul met den eertitel van sttkkelaer! Wat, zegde hy, pllen zvmy voor een duts, een oud versleten man dofl passeren? zullen zy my voor een sukkelaer doen aézien, wacht een moment, M'. tot dat ik myne nieuw paruk opgezet heb en gy zult zien line warm het iloed nog in myne aders gloeit. Weest bedaerd. orweerde, weest bedaerd, inaer wat zal ik zeggen? |e antwoord was gy moet zonder wankelen een liondrd franks aenbieden. Hakke met zyn makke apte voort lot hel wethuis; maer nauwelyks binnen e kom en, riep de pastoor uilZiel hier den edelen rader De Coninck, die be geert naer de Kamers te sen om baron Ie worden! Maer pastoor, hernam de idere, het is om de zaken der geeslelyken te verdedien.... Baes ik beloof u een honderd franks voor hefgild, indien gy voor my slemt. Wat de antwoord van fcn weerd was, weet ik niet. Een kluchtige Genleiiaf riep lot eeu onbekende moet die man president zi van de scheunste sociëteit van Gent? Ja, presidenlvan de Jockey-klub, anders gezegd peerdenryderswant hy is sterk ervaren in het peerdeoryden Weet gy niet. vroeg eene boerin van Mei'ckem, waerom de heer Bprovinciale bouwmeester, in ons nieuw schoollokael vele onderzoekingen gedaen heeft? Waerom, antwoordde een Woumenaer, B.... zwygt dat niet, om dat het een publiek schandael is, een nieuw gebouw op zulk eene slechte wyze te laten maken; om te doen bestatigen dat burgemeester en schepenen van Merckem hunne pligten verzuimd eu het geld van den Staet, van de provincie en van de gemeente hebben laten verkwisten. Hoe! is dit waer, berhaelde de boerin zoude het mogelyk zyn dat de man die geene school op eene behoorlyke wyze kan doen bouwen, de belangen van het land te Brnssel verdedige Donderdag avond, bevonden zich vyf heeren van Brugge in onze statie en men hoorde hun luidkeels spreken van de watering, van de kiezingen, van non nen, van kloosters, en onder andere zaken hoorde ik zeggeu welk een schande voor een senateur ook is hy wel gestraft geweest; zyne vrienden hebben hem den rug gekeerd en hy heelt niet durven op de aen hen» gewoone plaets ter tafel zitten. Dat is al het minste van de tafel, riep een van hun, maer onze drie honderd duizend franks die zy gestolen hebben! Welke drie honderd duizend franks, vroeg een derde? Weel gy dit niet, was de antwoord? de drie honderd duizend franks dat de roode nonnen, te Brugge, afgetroggeld hebben van de zuster van mynen schoonzoon. Genoeg voor dezen keer, heer uitgever. Om te sluiten, ziehier de kopy van eenen brief, in de beste kamer alhier gevouden, brief welken ik u lestmael aen- kondigde. Monsieur. Monsieur Vanderhugcn, vicaire d Merckem, meerit hier la phrase suivante. Dites, s'il vous plait, a Mon sieurmon ami, que Monsieur Ie chevalier De Coninck souliendra de ses deniers (sic/ la musique de Cortemarck. 11 faut que la chose soit divulgée. De muzekanten (sic) zullen content zyn te Cortemarck, nest ce pas? En vous communiquant cette bonne nouvelle, je vous prie (Cagir en consequence- Voire trés humble serviteur, (Signé) L. Lam pp., cure. (Een staliewerker). I "XlT'm Kies-iiiengelingeBi. De koker van de mannen van liet Kuipje is uitgedroogd, iv staen daer met hunnen mond vol tauden en vinden geene stoiïe meer om artikels le schryven. Zy loopen nu naer de Patrie van Brugge en knippen daer een lang artikel uit tegen M.DeBreyne. De kuipers zeggen niet eens waer zy het artikel gehaeld hebben, maer wat bevat dit gescbryf nog zoo al? Het vertelt op zyue wyze wat M. De Breyne in de Kamers gedaen beeft en trommelt gestadig hy heeft zyn pensioen getrok ken! Dat is sterk, ebt Voor achttien jaren onvermoeide werk- zaemhtid, zou onze vertegenwoordiger 83,000 frs getrokken hebben volgens dePatrie, hetgeen leugens zyn. want hy heeft er ten boogsten 60,000 frs gehad. Maer bet Kuipjedat zoo sterk is in 't yleren, weet ook wel, dat M. Dnmortier, dien Wael welken Rousselaere kiest, jaerlyks aen bet land 100,000 franks kost met zyn eeuwig en oneindig babbelen, welk de Kamers altyd doet lachen En is Rousselaere over zynen representant le vreden?Ja, r.y wenscben hem al lange naer de maen! maer de pastoors willen hem niet laten loopen. Het Kuipje zegt dat BI. De Breyne een bekrompen ver sland» heel t en M. De Coninck een man is woer verstand in zit. o Ja, ja, moest de kiesstrvd nog lang duren, wy durven weefden, dat bet Kuipje zou zeggen, dat er in M. De Coninck stolFeu zitten oin er van vyf ministers te maken En waerom niet?.. Het Kuipje zegt Wy vernemen zoo aenstonds dat er iu bet ministerie eene wet in studie is om al de patenten, grondbelastingen, contribution, persouneel, even als de regten op de bieren, den genever, enz., alle merkelyk te verhoogen, om de onkosten te klazen voortkomeude van bet maken der fortifikatien van Antwerpen en onze nieuw te maken zcemagt, die alle jare eenige miljoentjes moeten kosten van onderhoud. Kr zou ook gesprek zyn van een maeiregt en nog eenige patentjes in dicnzelfden genre. Lafhertigc lastereer! eerloos is by die deze regelen geschre ven beeft.... Blaer neen, zulke leugens en onwaerheden zyn te grof om geloofd te worden de boeren en burgers glimlachen spottend met het Kuipje en viagcn onzen kolleg». meent gy dat wy kiekens zyn? Toe, Kuipje, hebt moed, liegt maerop, uwe zaken staen slecht en dat weet gy. Boer Cies uit Leke, die in 't Kuipje scbryft, is sterk filosoof en zal ongetw vfeld een ;;i rnout mau worden. Jammer dat hy niet kan verdragen dat een ander vrve ge dachten heeft, en durft spreken anders dan de Kuipemannen; dat bet boer Cies aenstaet zyfte gedachleu aen boeijen te laleu liggen, daerin is hy volkomen vry, daertegen hebben wy niets, ter contrarie 't is hewys van zyn 'puetsaas joojS Vele artikels moeten wy lot donderdag verschuiven, uit oorzaek van overvloed van sloffe.

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1863 | | pagina 3