TOEWYZING 1 Burgerstand van Dixmude, SCHOONE VENDITIE INSTEL Ch. Van Viane en zoon. OVERSLAG L. Van-'hillewe te Dixmude. flYiVE LEDIGE EREN, MMlK-TI'liïZEN. Juiste pryzen en grootten der goederen ^4en den uitgever van het Weekblad, In het Bolerkuipje van zondag laetst slaet er eenen brief, gedagteekend uit Couckelaere, maer denkelyK te Dixmude geschreven van eenen persoon, die den geest der ingezetenen dezer gemeente niet kent want daerin wordt gezeid dat de ridder De Coninck al de kiezers van Couckelaere op zynen kant heelt. Uil is een logen, dit gescbryf aenzien wy als eene vuige las tering tegen ons regtstreeks gerigldaerom neboen wv, onafhankelyke kiezers, eenigen tyd de gedachte gehad tegen dezen laster in het Bolerkuipje zelve te protesteren en onz<- protestatiedooreenen deurwaerder te doen aenbieden. Onze stem aen iemand anders dan aeoM. DeBreynegeven, ware eene snoodeondankbaer- heid, die smette willen wy niet aengewezen wordendoor een Bolerkuipje, dat besmeurd alwie het aenraekt. Doch wy zyn een weinig lot bedaren gekomen en bevredigen ons met door middel van hel Weekblad ie zeggen dat de meerderheid der Couckelaernaren voor den acht baren heer De Breyne-Peellaert op den 9 jnny naest stemmen zal, en dit zonder eenig belang of bedwang; want wy zyn door onze fortuin zoo onafhankelyk dat wy in hetBoter kuipje eene lysl van onze eigennamen zouden durven laten drukken. Wat de onaengenaemheden betreft, die de str...- boeren van Couckelaere te Dixmnde zouden gehad hebben, dit is alwéér een vuige logen in den acht baren burgemeester van Dixmude hebben zy, zoowel als onze kramers, altoos bescherming gevonden. Zulk gescbryf moet de zaek van den denkbeeldigen ridder De Coninck zeer nadeelig zyn; want, gevolg daeruit trekkende, moet men alles wat hel Bolerkuipje schrvfl voor logen aenzien, en wat eerlyk man zal aen eene party van logenaers willen toebehooren? Een onafhankelijke kiezer, uit naem van allen. Uit Couckelaere. 26 mei. ("an den 23 tot den 30 Mei (865. HÜWELYKEN. 27. - Petra. Freacisciis Jli«e, jengm»». metser. oud 28 jaren, 7 .„aeoden en 2 dejen, met Florentine Sopt"» Roimneleere. jonge dochter. fcunt.erlHter, oud 24 jaren, 10 meende,, en 18 dogenheide geboren en «onende te Dixmude. 27. Vanijemessynck Francis na. jongmen, werkman, oud 26 jaren, 2 maenden en 5 dfgen geboren te Dixmude en •tonende te Beerst. met Bemors Verhoogt., jonge dochter, kantwerkster, oud 24 jaren, ion Woumen. OVERLYDFN. 27. Vanstaen Petrus Jacobus, oud 2 jaren. 2 maenden en 15 dagen, van Lnu-emarck, zooci *an Cipriaen Franciscus en,van Juüa Francisca Leterre. 2 GEBOORTEN, begrepen een levenloos kind van bet mansgeslachl. By Sterfgeval. TE CORTEMARCQ. Op Dingsdag en Woensdag, 2n en 3" Jnny 1863, telkens om 8 ure 's morgeus, ten sterfhuize van wylen den heer Notaris Keteleen vrouw, te Corlemarcq, vau Menagiegoederen, Huiskalheilen, Zilverwerk, Ju wee- leo, een Tilbury en de Bibliolheek, immers al t gene door hen nagelaten. Door 'l ambt van Dierycfex, Notaris te Thourouten zyn1 ambtgenooot, M,lr' Dctrleiin e, Notaris te Cortemarcq. De koopen lol en met de 10 franks komptaul te voldoen. STUDIE VAN DEN Xolarlü SteverI j neb te Dixmude. op Vryilaï, lï Jimj 188S. on, 3 ure middag, ten Gemeentehuize te Merckem, van een HOFSTEDEKEN Ie Merckem, wyk den Corver, en H. 1 7406 C. medegaende LAND. Gebruikt door Ph. en Seraph. Peene, tot 1° October 1866, mits 140 frs's jaers. in de Weststraet, te Dixmude, brengen het geëerd publiek ter kennis dat zy alle slach' van VOITUREN makeu. Zy bevelen zich in de gunst van eenieder. Uesterlj Ue fcronyfe. lie korrektionele regtbank van Veurne heeft in de zittingen van 22 en 23 mei, onder andere veroordeeld Cattreuw Theodoor, oud 22 jaren, .chipper t. Dirmnde. tot 1 fr. boet of 3 dagen go.ang en de kosten, voor Blagen op L. Verstr&etc, te Dixmude. Verstraete Amar.d, oud 26 jaren, koopman in gevogelte, teZarren, Desprghel Leopold, werkman te Clercken. elk tot 15 dagen gevangen solidairlvk lot de kosten, de eerste voor slagenen wonden op David Debruyne; de tweede voor slagen op de huisvrouw Debruyne, te Zorreru Debruyne Karei, ond 25 jaren, Verslype Engelhertns, oud 40 jaren, hezemmnkers te Zarren. elk tot fr. 1-50 c- boet of 7 dagen gevang en solidnirlyk tot de kosten, voor snyden en ronvery van eene hoeveelheid berkenbout, ten nadeele van M. Casicrs, te Clercken. VBKSCHILLIGE TYDIHJGEM. By koninglyk besluit van <l-n 26 dezer, isMHuyghehaert, kandidaet-nntnris te Handzaeinc, benoemd tot notairs ter resi dentie dezer gemeente, in vervanging van zynen vader, ont- slaggcver. Maendag acl.l dagen heelt sieur Bernard Hmdryckx klakkemaker, alhier, het leven gered van het kind van Karei Griminoiiprez. dat op het punt »ns van in de stedevaert. lan-s den Kleinen Dvk. t« verdrinken. Hendryckx verdient lor'om den moed «eiken hy te dezer gelegenheid getoond heeft- in tegenwoordigheid van eene massa toeschouwers die bet schepsel zogen ondergaen en ter zyner redding niets beproefden, sprong Bernard geheel gekleed van de koeijing in 't water.Het schoon gedrag van onzen stadgenoot ral ongetwy- febl beloond worden. -- De gemeente Bessen zal nog het luilekkerland -'er dieven worden; wilt gy n goede kleeren verschaffen spoed u naer Eevsen én tracht daer uwe lange vingeren aen broeken, paltots, rokken, jakken, enz., te sleken gy zult niet gestraft «orden w,.:,t alles wordt er nu ten laste gelegd van den tooveraer Vanoverscliclde.. Zaterdag nacht beeft men in dit -lorp ten huize van Pietrr Madou voor eene waerde van 100 Irs mans klederen gestolen; «ie «as de dief Eerst wende men de n.'.-n naer Vnnoversclielde. maer l.y loochende, bet feit en „•He dien nacht Ie buis gebleven te zy..Wat er ook van 7v>le policie zoekt naer den dader. q Casiers, uittredende lid van bet Senaet. zal zich h, de nee,te kicring te St. Niliolaes. „iet meer o|> "„".tellen. Re,ie subsidie ven 500 Ir. is verleend a.„. dn mael- lehappy van rhelorika Arm in delorze. en van zinnen jong. ,a„ Veurne. t.„, einde beer te helpen in het oprijten van een tooneelknndig festival. Vrydag is de goede tvding te Nieuport aengekomen dat den gevraegden jz-rcii weg'van Geeraerdsbergen langs Aude- DjwneiitlHS S .Junj 1803. om 2 ure namiddag, ter herberg sieurtioin Ter. banck, Zarreu-linde. GEMEENTE ZARREN. Een extra schoone behuisde en betimmerde HOF STEDE en 6 hectaren 99 aren 59 centiaren LANDS, in Zarren. gebruikt by de licitanten kinders steur David Vandenbroucke-Rewilde. By alliehe in 8 koopen. Ingesteld in masse 20,000 franks. Titels en konditien ter studie van den Notaris SclioHcy, te Dixmude. OiiiMlaf Jnny 1S03, 2 ure na middag, in hel Gemeentehuis te Ramscappelle, van Gemeente Ramscappelle. De HOFSTEDE genaemd hel klein Blauw Huis met alle de gebouwen en II. 27-70-71 C-, onder hofplek, hoving, boomgaerd, weiden, maeigras en zaeilanden, wyk V, N" 371, 380, 388 tot en met 588, 390 tot en met 404 508, 509, 514, 524 tot en met 528, S3? tol en met 540. Gebruikt door de kinderen Damdtot Baelmis 18ba en verdeeld in 12 koopen. De eigendorosbewyzen en verkoopvoorwaerden be rusten len kantoorevan M':,r Desire De Drau- vxere, Notaris te Veurne. Groolen handel in alle slach van gegoten ongeslagen yzer en stael, zink, glazen pannen, vensterglas, engel- sche en inlandsche kolen, brabandsehe pannen en tichelen, arduin, molen- e« rossekot-steenen, nieuw maeksel van pointen extra voordeelig in prys, (cocks voor het droogen van graen 1 Ir. 2»c. per hectoliter), aeykle basculs aen de volgende pryzen 200 300 400 500 kilos. Prys23 28 35 40 franks. f Behalvens bovengezegden handel, houdt hy nog de artikelen van gegalvaniseerde yzeren seulen en ael- scholels, onberoeslbaer en niet kostelvker dan houten seulen gegalvaniseerd bandyzer reeds allervoor- deeligst gekend in hel gebruik voor tonne banden; verders bezit liv een album met meer dan drie hon derd verschilligé modellen van yzeren beddebakken, ressoorsbakkenwiegen, zetels, canapeën, stoelen, hofhuis-banken, manden, cabas, panders en meer andere artikelen in hel huishouden gebruikt, alle gemaekt in yzer na den lesten smaek; in dezen album kunnen de gadinghebbenden hunnen keus doen en den prys vooraf Gekend gemaekt worden. Alle "de modellen zyn aendachtwekkend zoo voor hunne volmaeklheid als voordeeligen prys. Te koop by den uitgever van dit blad Dichtbundel door ADOLF BEERNAERT. Prys fr. 50 c. In franks en centimen. lltXMUDE. WitleTarwe, perhectolilei Kogge Siicritieii in de fabriek van Draineer- en Riool-Buizen, verloodeen onverloode Dak en Vorstpannen, Ovenlegcls, Brabandsehe- Steen- en andere Sleenen, te 7 hourout. 2 32 3. 36 4 38 5. 43 6 e 46 7. 51 8» 61 fr. 17-01! i 18-50 20-6 1 23 60 25-60 27 X' 30-1 Ringen fr 35- rrfc op ttoiissLMHere naér Nieuport, in tie avonrfzitting van itlerHng dofir de Kamer der volksvertegenwoordigers aenge- Rt De meerdere Buiten kosl ieder. Onverloode Pannen van 37 Linksche Verloodo Linksche Niettegenstaendc er in de fi Buizen cn 3500 4000 Paum 22-50 't duist. 25-00 26 50 3100 33-00 35-00 38 0U 45-00 30 centimen 5. 10, 15, 20, 25 ip 25 centimet. 45 fr. 't duist. IV fl Om --e t spelet 11 „re na middag heeft het geluid der triumfklok en tan den heijaerd deze hly.le ty-ling. die omtrent ure 's morgens per telegraef «as aengekomen, aen de inwoners aengeknndigd. Des avonds heeft het phill.armon.ek- .ri'itootschap «enige lieve muziekstukken op de markt m de tegenwoordigheid 'van eene groote menigte uitgevoerd. Niettegenstaende het guere weder, heeft het muziek na deze serenade nog «enige straten al spelende doorgetrokken en alzoo IllPt weinig 'toegebragl oin de algeroeene vreugde over deze v ,nr onze 'tad en h.ve belangrvke en zeer voord.-clige tyding luidruchtig te vieren. {Stad Nieuport.) ■iek van 25.000 k 30.000 verveerdigd worden, gebeurt agen niet kan vohlaen worden van meeniug zyn goederen te zy niet blootgesteld zyn ydel •raf voorafgaendelyk kennis te gezeid van een postzegel voor het zeer dikwyUdater aen de v daerom is liet dat degenen <i nemen, verzocht worden («nl1 te moeten wederkcereii) van geven, by vrachtvrye brieve vi de antwoord. Voor «at de voordeelen vak goedheid, grootten en pryzen der goederen fcetroft, wordt let or.noodig geoordeeld, nog te handelen. Voor do vragen zich aen te bieden by den meester- knecht DÉSIRÉ DEMOL, te Thourout. Bttonen \erdappels de 106 kitos. Boter 't stuk weg. 7 heet Komt per kilo Eijcrcu per 25 BERGEN. j Tarwe, middenp. per heet. Rogge Sucrioen Haver Bonnen ld. witlo. Erwten gele ld. blauwe. Lynzaed Aerdappelen de ll)Ü kil. rortryr. Witte Turwe per 150 lit Nieuw id. Roode id. Rogge Bonnen Koolzaed-olie per J05 kil Lvnzaed-olii- per hectol. ROÜSSELAERE. Zaei'Tarwe per l lj2 lieci. Witte id. Nieuw id. Roode id. Rogge Haver Boekwict Bonnen Aerdappelen per 100 kil. Koolzaed-olie per 103kil. Lvnzaed-olie per M)5 id- VEURNE Tarwe per 145 liters. Idem Rogt Sucrioen ld. Nieuw 13 mei 25 mei 18 28 21 38 19 31 21 72 oo no oo on 0<> 00 on oo 13 10 13 97 12 41 14 14 8 97 9 66 8 62 9 31 14 00 15 00 14 (KI 15 00 5 Of) 6 00 5 00 6 00 I 00 1 54 1 09 1 63 1 43 2 2U 1 55 2 33 1 27 1 41 1 27 1 41 18 mei 25 met 20 82 20 82 00 00 oo oo 13 39 13 39 8 41 8 41 15 78 15 78 13 88 13 88 00 00 00 00 16 41 16 41 oo oo oo on 4 22 4 22 18 mei 25 mei 31 5(i 32 «O 32 OO 33 50 oo oo oo oo oo oo oo oo 30 011 oo oo 31 00 oo oo 20 00 2(J 50 2'J 00 22 00 27 «o oo on 28 00 00 00 112 47 ooo oo 113 83 114 28 112 47 112 92 114 28 ooo oo 19 mei 26 mei oo oo o<> O O no oo oo oo 31 00 33 00 32 00 34 00 oo oo oo on no oo On 29 (-O 30 00 30 00 32 00 20 (10 21 00 21 00 22 00 12 00 14 00 12 00 14 00 OO O OO oo OO OO OO oo 25 00 2" 00 25 00 26 <10 4 00 5 00 4 75 6 00 112 47 UI 55 114 28 115 18 112 47 114 28 113 37 114 28 20 mei 27 mei 28 00 31 50 28 00 31 50 20 0<> 20 50 18 00 21 00 18 00 2(1 50 18 00 20 60 no on on oo on oo o o 12 50 13 50 12 00 13 00 19 50 21 50 21 00 23 00 hoppe-prys: Poperinghe van fr. 120 00 a «00 00 de 50 kilog. Aeist van fr. 100 00 a 105 00 id. De Uitgever VAN CUYCR-GYOLE.

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1863 | | pagina 4