VAi\ DIXMU bondag, 28 Juli 1867. Twee en twintigste Jaar. N. 30. Verschijnende alle bondagen Het feest der Nu, morgen niet. -V WEEKBLAD Aboniiemcnts-prijs per jaar Voor do stad, 6 fr. Builen do stad 7 fr., op voorhand te voldoen. Rrioven en gold vrachtvrij toe le zenden. Wen wordt aanzocht alle hoegenaainde artikels uiterlijk tegen den Vrijdag avond vrachtvrij en onderteekeiid toe te zenden. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden eens gratis »ii hetzelve ge- pluatst. De bekendmakingen betalen 20 centimen den drukregel. Er worden wekelijks KXKMPLhKN van dit blad gratis gezonden in de voornaamste herbergen onier omstreken, ten einde aan de annoncen, welke in ons blad gelijfd woiden, meerdere ruchtbaarheid ,e geven. Men schrijft in bij den drukker van dit blad alsook bij alle post-direkteurs DIXMUDE, den 27 JULI 1867. Woensdag was het een schoon feest in onze slad, het was de bloem onzer kermis, die, men moet het zeggen, tol dan toe aan leven en vuur gebrek had. De maatschappij van rhetprika Nu, morgen niet Vierde een feest dat lang in het geheugen hat er leden zal blijven. Het kostelijk nieuw vaandel van bet tooneel- genoolschap werd dan ingehuldigd met eene plechtigheid die de oude rederijkersfeesten herinnert. Hel weder was wankelbaar, eene halve uur voor hel feest goot het water. Maar God is met de liberale feesten, ziet-ge. Als het tijd was om te beginnen kwam de zon lachend van achter de wolken en het werd schoon weder. Bravo! dat ging ons. Rond 4 ure na middag vormde zich een schoonen en talrijken sto'ct in do Woumenstraat aan de Tafelronde saamgesleld uil het Sijmfoniegenootschap, den kring der Ware Van Duyse's Vrienden en de feestvierende maatschappij. Vele huizen waren met vlaggen versierd. Onder het spelen van een lief muziek stelde zich de stoel op weg, tot voor het huis van den lieer De Breyne- Peellaert, hoofdman der Nu, morgen nikt. Daar namen de rederijkers bezit van hunnen nieuwen standaard, onder het algemeen en herhaald hurrageroep. Het muziek speelde het nationaal lied. Beschenking. Iedereen sprak lof over hel schoon nieuw vaandel, dat een juweel van kunstsmaak mag geheeten worden en schittert door zijne eigenaardige teekening. Qe stoel stelde zich weder in beweging en trok naar het gildhof terug langs de Grooten Dijk, Appelmarkt, Kiekenstraal, Wilgendijk, Weslslraat, Groote Markt eu .^Woumenstraat iukusschcn voerden de fanfaren .der Sijmfonie eenige stukken uit. Eene menigte nieuwsgieri gen volgde den stoel op. De plechtige inhuldiging van hel vaandel greep plaats in de rh'dorikazaal. De talrijke leden der drie maatschappijen en hunne dames vervulden de zaal. Het bestuur nam plaats op liet tooneel, omringd van.de 20 jubelarissen van het genootschap. De hoofdman hield het vaandel vast. De zitting werd geopend door de lezing van het ver slag rakende de beslissing dooi de maatschappij genomen over den aankoop des vaandels. Dan riep de voorzitter de twee vaandrigs en vertrouwde hen den standaard toe,hun de plichten herinnerende die zij als bewaarders van het vaandel der maatschappij le vervullen hadden. De vaandrig M. Wyllio Voordecker, zwoer met krachtige stem den standaard te verdedigen legen zijne vijanden om de eer der maatschappij le bewaren. Een donderende bravo begroette zijne woorden. Daarna werd het woord gegeven aan den heer kapitein Wyllie, die namens onze dichteres Mevr. Van Acker- Doolaeglie een schoon dichtstuk voordroeg, dal her haalde malen door geestdriftige toejuichingen onder broken werd, en welk wij gelukkig zijn in onze kolom men te kunnen opnemen. De heer Feys-Kesteloot, tooneel bestuurder, nam dan het woord en las eene wel opgevatte redevoering, die bondig hel historiek was van de aloude maatschappij en hare hoofdleden. Deze redevoering vond goeden bijval en wij ruimen haar gaarne eene plaats in ons blad. De plechtigheid eindigde met eenige woorden van den hoofdman, die de leden dankte over den iever die zij betoond hadden om door hunne eenparige tegenwoor digheid het feest luister bij le zetten; ook drukt hij de erkentenis uit deriVu, morgen niet aan deSijmfonie en de Ware Van Duyse's Vrienden over hunne medewerking. Dan had de prijsbollirig voor de vrouwen pluals. N.ug nooit zijn de prijzen door zooveel mededingsters betwist geworden; er namen 71 dames aan de holling deel. Het dansfeest schitterde door eene buitengewoone levendigheid en broederlijkheid. De lieve jeugd heeft zich aangenaam vermaakt en zich, als 't ware, willen schadeloos stellen over eene kermis die haar zoo weinig genoegen aangeboden heeft. Eerst laat in den nacht scheidden de feestvierende konfraters en konfrateressen uiteen, hoogst voldaan over het scboone feest dat zoo wel gelukt was en een nieuw bewijs geeft dat Nu, morgen niet vast slaat als eene rots die wind en stormen kan trolseeren. Dichtstuk van Mevr. Van Ackere-Doolaeyhe. Hoor! in de verte galmen klinken, Begroetend Morg' Niets Maatschappij. Blazoenen, schilden, wapens blinken; De geestdrift snelt heir rangen bij. Een standaard fier omhoog geheveu, Uit rijk fluweel en goud geweven, Zwiert grootsch in beuc-onmeelbre rij.. Hij wekt bewondring, feest en blijheid; De bravo's daavren door de wolk, Als vierde 't volk triomf en vrijheid, Gewonnen door den helden dolk. Hem vliegt gejuich en welkom tegen, Blij wapprend zien wij hem bewegen, Als zond hij lonk en lach naar't volk. En stil en statig voorlgedragen, Bereikt hij 't feest dal op hem wacht. Praal, vaandel! pronk d«r oude dagen, Waarin de geest der oudren lacht Dat nog blijft van hun e«rbied spreken, Voor't vlaamsch tooneel, hier nooit bezweken, Maar bloeiend bij elk nieuw geslacht. Schud af het stof der oude tijden, Draag Morg' Niets zinbeeld statig, fier Dat, na vier honderd jaar, 't verblijden Nog opwekt. Schiet weór luister hier, Gij zijt herboren, rijk en prachtig, Schoon als een starrenkroon die krachtig Ontglanst uit 't elektrieke vier. Zaagt gij 'l aloude kleed verdwijnen, Ook jonger tijdgeest voert u aan, Die wil vooruit, waar 'I licht moog' schijnen, En met den gang der eeuwe gaan. U voegt het naar dien weg te leiden, Geleerdheids invloed i|it te breiden, Waarheen uw sta geplant zal staan. De liefde heeft u bie/ofinwonden; Wij minnen u als 4'Arabier, Die aan zijn edel paard' verbonden Geen voorwerp kent zijn hart zoo dier. Voor u ons aller trouwbetooning, Wij eeren u naast Land en Koning, Beheersch ons Gild met trotschen zwier En zouden wij geen liefde voeden Voor 't Gilde vaandelde oude vrind, Die treurt, als onze harten bloeden, En toelacht als wij wel gezind, Vooruitgaan, onder klokgezangen, Muziek en tronilen in de rangen, En op de borst hel orde lint? Die zwierde en zwaaide, om lof te melden. Als broedren keerden uit den strijd, Met lauwren die 'l talent vergelden; Die wijst op de eer van d'ouden lijd Toen, bij den bloei der Rhetorijken, Nu, Morg'Niets Gild aan't hoofd mocht pr ijken, Om schouwburgkunst en roem benijdt? Ontsteek dien ouden geest, dat leven. Zoo heilrijk door de broedermin, o, Trotsche vaan. Wéér hoog geheven, Herroep tooneelkunst, studiezin. Voer 'l nieuw geslacht, als 't oud daar henen, Waar eendracht, kunst en vlijt vereenen Stel gij 'l herbloeiend tijdperk in! Wij blijven vast aan u gesloten, Gij zijt de drijfveér van den moed; Wij zweeren trouwe gildgeuoten, Te volgen waar gij 'tkunstdoel groet. Wij zweeren wetenschap te schragen, U, fiere standaard, hoog te dragen, Tot steun en roem van Morg' Niets stopt Redevoering van M. Feys-Kesteloot. Mijn heer en, Mevrouwen. Het feest dat ons heden broederlijk vereenigd, is een dier feesten die in de geschiedenis mier maatschappij dagleekenen; hetzij mij geoorloofd, als oudste werkend lid, te dier gelegenheid liet woord te nemen om eeiiige daartoe betrekkelijke uitleggingen te geven. De maatschappij was in hel bezit van twee vanen, de eene ten horen koste in 1808 gemaakt, de andere door den lieer hoofdman De Breyne-Peellaert in 1839 ten gpschenke gegeven. Herhaalde maleii werd den wensch geuit om eenen nieuwen standaard naar de iiedendaagsche smaak, te verkrijgen. Dank aan goed beleid eo de voorspoedige toestand der maatschappij js anv il et haar gelukt bij middel barer spaargelden, aan het verlangen barer leden leNoldoen. Deze standaard wordt nu hier plechliglijk ingehul-r digd in liet bijwezen der letterkundige maatschappij de Ware Van Duyse's Vrienden en bet Sijmfoniegenoot- schapdie beide aan onze vriendelijke uilnoodiging heb ben gelieven le beantwoorden, eo alzoo niet weinig gehol pen hebben aan hetverluisteren van het feest. Hij wordt evenals de twee vanen aan de goede zorg toevertrouwd van onze twee vaanderigs, de heepen Wyllte-V oordecker en Eduard Vansassenbrouck, die zich heden wederzijdse» verbinden in elke omsiandigheid, waar er gebruik van zal gemaakt worden, mei de grootste zorgvuldigheid er over te waken. De schoone en kunstige uitvoering van den standaard door den heer Eugeen Melolle te Brussel vervaardigd, moet mij dunkensde algemeens aandacht en goedkeuring verwerven. Het wijsgeerig zinnebeeld van Nu, morgen niet zoo indrukwekkend uilgewrocht en bel jaartal 1449 moeien bijzonderlijk den aanschouwer treffen en hem overtuigen dat onze maatschappij als een der oudste rederijkkamers van hel land mag gerekend worden. En inderdaad er zijn bewijsstukken ter bevestiging. Ik zal ter loops eenige tnededeelingen geven, vruchten mijner opzoekingen. De inrichting der maatschappij is door de nacht des lijds verduisterd en onbek<nd Het oudste stellig bewijs van haar beslaan vinden wij in stadsrekening van het jaar 1449, alwaar men onder de lasten en betalingen It»e$t Item op den «elven dach ghepresenleert den ghesel- scepe van Nu, morgen niet, die insgelyks ulvrochteu spelen 't eere van de heylige Sacramenten ii kannen wyns enz. De stadsrekeningen der twee volgende eeuwen mftidjni^van versclffide dergelijke besch in kingen Pit vi rleende liulpsonimen voor openDare tooneelvefi'dp- ningen. Ongelukkiglijk hebben wij geene eigene schriften van dien lijd. Hel oudste rekening- en resolutieboek waarvan de maatschappij onlangsdoor toedoen van onzen jubelaris Rubaut weder in hel bezit gekomen is, begint met het jaar 1683. Uit deze en volgende resolutieboeken blijkt het door de jaarlijksche rekeningen dat hel gild Nu morgen niet sedert gemelde tijdstip 1683 lol heden gedurig in eenen gunstigenenbloeiende» stand verkeerd heeft en in menige looneelkundige prijskamp bekroond is geweest Onder andere in 1773 te Kortnjk, met den eersten prijs en eene vergelding van 12 ponden grooten vlaamsch courant. Men moet veronderstellen dat de goede keus der hoofdmannen onder de deftigste en voornaamste personen der stad gedaan, veel aan de welvaart vq,o liet gild heeft bijgebracht. Ziehier de nauwkeurige naamlijst der hoofdmannen In het jaar 1682 stierf als hoofdman van den titel Nu morgen niet de beer Louis Lieven; zulks slaaf te le&efl op eenen nagedachtenis-steeu, in den buitenmuur der groote kerk alhier, gemetseld. Hij werd als hoofdtrap opgevolgd door den lieer Vincent Doncbe, licentiaat in beide rechten, die jn 1685 de slad verlaten hebbende, vervangen werd door den heer Jan Debats, alstoen burgemeester dezer stad. Na zijne dood werd op 6 no vember 1695 lol hoofdman gekozen de heer Michiel Lieven, in zijnen tijd tresorier van stad, deze heer stierf in het 53" jaar van zijn hoofdmanschap. In 1749 krpeg hij tot opvolger den lieer Filip Van Provyn, doktor in de medecijnen, die in 1757 verheven werd tol burge meester dezer stad, hij stierf in 1766, en werd nog ten zeiven jare vervangen door den 'heer Philippus Van Hille, ruwaard en later burgemeester dezer stad. Op 22 november 1796 werd hij op zijn verzoek en om zijne hooge jaren van hel hoofdmanschap ontslagen. Zijn zoon, de heer Pieter Clemens Van Hilie, over? leden vrederechter alhier, werd in zijne plaats gekozen. Op 6 januari 1805 werd den Ijeer Pieter Liem, doktor in de medecijnen en vrederechter alhier, tot hoofdman uitgeroepen. Deze in 1811 de stad verlaten hebbende, weid in zijne plaafe genoemd den beer Antoon Wyjlie, ten zijnen tijde ook burgemeester der stad, overleden in 1857. Werd na hem gekozen de heer De Breyne- Peellaeri, oud lid der burgerlijke godshuizen, van den provincialen raad, volksvertegenwoordiger en burge meester dezer stad, onlangs door Z. M. den Koning van Ridder tol Officier der Ler/poldsorde verheven, die slnts bijna dertig jaren, are een verdienstelijke goede huis vader de achting eu liefde zijner medeleden in de volste maal geniet. Men ziel dus fint sedèrll682tol hrden de maatschappij niet meer dan 9 hoofdmannen gelïad heeft Ik mag er als zeldzaamheid bijvoegen dat er in dien lusschentijd in 1 si"-—V I

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1867 | | pagina 1