VAXDIXMUDE, ZiOiidag, 25 Augusti 1867. Twee en twintigste Jaar. N. 34. V er schijnende allo bondagen. Algemeen Overzicht. Het negende ÜJederlandsch Letterkundig Kongres WEEKBLAD Ahomicments-prijs per jaar Voor <le stad,G fr. Builen de stad 7 fr., op toorhand te voldoen. Brieven en geld vrachtvrij toe te zenden. Men wordt aanzocht alle hoegenaanide artikels uiterlijk tegen den Vrijdag avond vraclitvvij en onderteekend toe te zenden. Alle uflichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden een6 gratis in hetzelve ge plaatst. Be bekendmakingen betalen 20 centimen den drukregel. Er worden wekelijks fxemfliten van dit blad GRATfs gezonden in de voornaamste herbergen onier omstreken, leu einde aan de annoncen, welke in ons blad geiijfd warden, meerdere ruchtbaarheid te geven. Men schrijft in bij den drukker van dit blad alsook bij alle post-direklcurs DIXMUDÉ, den 24 AUGUSTI 1867. De samenkomst der twee keizers van Oostenrijk en Frankrijk, te Salzburg, eene slad van 230.000 zielen, in de Beiersche Kreilz, zet alle politiek»1 schrijvers op den loer. Doch het zal moeilijk wezen hel geheim te doordringen met hetwelk de onderhandelingen der twee vorsten omringd blijven. Men zou te vergeefs den indruk willen ontkennen die hunne besluiten op den toestand van Europa zullen hebben. Men hecht geen geloof aan een verbond tusschen Oostenrijk en Frankrijk. Vonden de twee keizers zulks goed, zij zouden hel duitsch volk tegen hen hebben. Men verwachtte zich op wat nieuws, te Parijs, voor den 15 augusti; de keizer heeft zich bepaald met over de beurtwegen te spreken. Het koninkrijk Hanover en belkeurvorstendomHessen zullen welhaast eene pruisische prins voor krijgsbe- stuurder ontvangen. Men heeft ernstige tijdingen uit Spanje ontvangen. Twee provinciën zijn aldaar in vollen opstand. Drie gewapende benden hebben zich vertoond in de omstre ken van Barcelona; zij zijn door afdeelingen van het leger achtervolgd. Te Barcelona worden de liberalen voortdurend verbannen; het getal beloopt lot 300, waaronder verscheidene Franschen, üie bevel ontvan gen hebben Katalonie te verlaten binnen de 24 uren, op straffe van naar Fernando-Po gevoerd Ie worden. De fabrieken worden gesloten en de handel staat stil. Niettegenstaande de laalsie lijdingen uil Madrid zeggen dat de opsiand onderdrukt is, blijft de postge- meensehap op vele plaatsen onderbroken en i s hel grootste gedeelte van Spanje in staal van beleg gesteld. fn opstand op net eiland Kreta schijnt te stillen. Volgens een telegram uit Konstanlinopel zouden de bij zonderste opperhoofden dfis opslands hel land verlaten hebben en de Kretenzers de hulp der vrijwilligers weigeren. Eindelijk de vertegenwoordigers van Frank rijk en Engeland, die eene menschelijke plicht vervuld hebben jegens de kretenzers familien die zij beschermd hebben, hebben bij het grieksch gouvernement den wensch uitgedrukt, dal deze voortaan geen slap meer zoude doen waaruit een nieuw conflict met Turkije kon ontstaan. Het is nu aan het turksch gouvernement van door behendige toegevingen den wederopstand te beletten. Men meldt uit Mexiko, iff juli, dat Juarez na 4 jaren afwezigheid in de stad Mexiko met groole plechtigheid is teruggekeerd. Het getal troepen die op den doortocht des presidents de haag vormde, beliep tot boven de 13,000 man. Maandag, om 9 i/a ure, heeft in de ronde zaal der Hoogeschool te Gent, de plechtige openingszitting van het negende nedcrlaudsch Kongres plaats gehad. De heer De Maere-Limnander, schepene der stad en lid der Kamer van Volksvertegenwoordigers, opende de zitting, omringd door de heeren leden der regelings-kommissie, met eene redevoering die ouder alle opzichten merk waardig mag genoemd worden en ook naar verdienste werd toegejuicht. Er werd vervolgens overgegaan lol de samenstelling van bet bureel der algemeene vergadering en lot die der bureelen der drie afdeelingen, waarin het Kongres is gesplitst, namelijk 1" die der Nederlandsche taal- en letterkunde, 2° die der Nederlandsche geschiedenis en oudheidkundeen 5° die van het Nederlandscli tooneel, zang en boekhandel. De heer De Maere die zich onder scheidt door eene waarlijk keurige uitspraak onzer taal, werd met toejuiching tot voorzitter van het Kongres benoemd. Tot voorzitter der le afdeelitig werd benoemd de heer hooglecraar Heremans, wien lot ondervoorzit ters de heeren Mees, uit Rotterdam, Van Beers, en lot sekretarissen de heeren De Geyter en De Jager, de ge kende taalkundige, werden toegevoegd. Daarna vereenigden zich de afdeelingen ieder in hare bijzondere zaal, en algemeen wordt erkend dat de ver handelingen en de diskussie door deze uitgelokt hoogst belangrijk mogen genoemd worden. In de 2C afdeeling had namelijk eene schitterende woordenwisseling plaats over algemeen stemrecht en ouderwijs, tusschen de heeren Jottrand van Brussel, Vuylsleke, Rolin-Jacque- myns, uit Gent en verscheidene andere leden. In de 1* afdeeling werd even zoo eene belangrijke gedachlen- ssisseling gehouden over de taalvormen, tusschen de heeren Ternest, De Cort, Van Lennep, Beets, De Vries en Heremans. De oc afdeeling, OifHei t voorzitterschap van doktor Snellnert, is even zeer belangrijk geweest. De verhandelingen in de afdeelingen eindigden om 12 11*2 ure, en om 3 ure vergaderde het Kongres in alge meene zitting. Meer dan 400 leden en een 50tal dames woonden deze bij Doktor De J[ager, de lieer Mees, uit Rotterdam, de heeren Sleeckx, uit Lier, De Beucker, uit Antwerpen, maar vooral de geniale dichter Beets, uit Utrecht voerden beurtelings het woord en werden geest driftig toegejuicht. Om 4 1/2 ure ging de algemeene vergadering uiteen. Een aantal leden werden om 5 ure in de groole zaal van het Hótel de la Poste door den heer De Maere op een banket vereenigd, en de verschillige losten en redevoeringen aldaar gehouden getuigden dat de geest der broederlijkheid zoo wel Noord- als Zuid-Nederland bezielt. Om 9 ure werd liet nieuwe het prachtige lokaal van het Van Cromhrugghës genootschap ingehuldigd door een concerto en eene voordracht van den genialen schrijver Multatuli (Douwes Dekker) van Noord- Nederland, die geestdriftig toegejuicht werd. 2e ALGEMEENE ZITTING. Wordt om 2 1/2 ure geopend. De sekretaris geeft lezing van een verzoek der o' af deeling, om het voorstel van den heer van Lee over het afschaffen van het zegelrecht in- Holland in de algemeene vergadering ter onderteekening aan te bieden, en ver volgensdat het vertoogschrift zelf aan den heer minister van financiën van Holland zal worden toegestuurd. Gedurende de lezing van het derde stuk verschijnen in de zaal de lieer Vandenpeereboom, minister van binnenlandsche zaken van Belgie tn de heer burge meestervan Gent. De lieer voorzint., wenselit tien neer minister welkom en bedankt hem, onder luidruchtige toejuichingen.in naam van het Kongres voor het belang dat hij zijne werkzaamheden stelt, en de welwillendheid die hij steeds heeft laten blijken in het behartigen der Vlaamsche belangen. Do heer De Maere verleent liet woord aan den heer Kok van Roerinonde, die eene geleerde verhandeling voordraagt over Dante en Vondel. Niemand daarover hel woord vragende wordt de heer Douwes Dekker ver zocht zijne voordracht te houden over eene gepaste maal van vrijheid inhet gebruik van ongewone woordvormen en zinwendingen. Deze heer treedt op onder luide toe juichingen en draagt zijn onderwerp in eenen keurigen vorm voor. Hij doet de mogelijkheid uitschijnen om de opwellingen der ziel met de taal in verband te stellen door haar meer vrijheid toe te kennen, hetzij in het scheppen van nieuwe woorden of in liet onlleenen van gepaste uitdrukkingen aan vreemde talen. De taal is de uitdrukking der ziel en mag voor hare uiting geene be lemmering kennen. Bij het eindigen wordt de spreker alweer met blijken van genoegen van wege da vergado- ring begroet. Vervolgens draagt de heer Nolet de Brauwere van Steeland een gedicht voor, getiteld Sociale umoris- tiek, dat ook do goedkeuring wegdraagt en ruimt de plaats in voor den heer Leuaerls, die den wensch uit drukt, dat er van wege het kongres eene manifestatie uitga tein voordeele van het vlaamsch onderwijs. Spreker zegt, dat het eene z iak is van recht en eene voorwaarde van goeden uitslag, dat in Vlaamsch Belgie geheel het onderwijsin het vlaamsch worde gegeven. Dekongressen, zegt die heer, mogen wel zulke doelmatige uitwerksels hebben. Het is wel dat men er geleerde en letterkundige voordrachten boude, maar beter mag het heeten als zij praktische bewijzen zullen geven vande nuttigheid liuns beslaans. Ten tweede stelt de heer Lenaerls voor, dat ieder'der kongresleden in 't bijzonder werke om een gunstigen invloed te verkrijgen op het volk, dal zooveel als de ge leerden een gedeelte uitmaakt van dien dietschen stam, welks behouden en versterken de nederlandsche kon- gressen lot doel zich voorstellen. Daarom ware het wenschelijkdatmen zich in openbare volksvoordrachten met de menigte in aanraking stelde en deze over haar verleden en hare toekomst onderhield, en daartoe zal, de spreker meent het te mogen hopen, ieder zijner toe hoorders zoowel uit Noord- als uil Zuid-Nederland, in zijnen kring pogingen aanwenden. Op het einde dezer zitting worden aan de heeren kon gresleden het vertoogschrift, door de 3e afdeeling op voorstel van den heer van Lee aan den Noord-Neder- landschen minister van financien lol het verkrijgen van de afschaffing van het zegelrecht op de dagbladen toe Ie zenden, ter onderteekening aangeboden. 5° ALGEMEENE ZITTING. De zitting wordt ten 2 1/2 ure geopend. De voorzitter verzoekt den sekretaris, den heer Ten Brink lezing te geven der aan de vergadering door de verschillige afdeelingen ingezonden voorstellen. Na deze lezing beslist de vergadering op het voorstel van den voorzitter, de beraadslaging over de gedane voor stellen te verdagen tot na den afloop der nog op het programma voorkomende voordrachten. Het woord wordt verleend aan den heer Van Schelven over Philips van Marnix als dichter. Niemand het woord vragende, om aanmerkingen over de gehoudene voordracht te maken, wordt de beurt verleend aan den heer Vreede. De geleerde professor der Utrechtsche hoogeschool draagt eene verhandeling voor over den onuitroeibaren gemeenschappelijken volksaard in Holland en Belgie trots elke staatkundige scheiding.» Herhaaldelijk wordt hij in zijne rede onder broken door daverende toejuichingen, als blijk van het hooge belang dat de vergadering in zijn gewrocht stelt. De heer de Geyter (Antwerpenhoudt vervolgens lezing van een dichtstuk over hetzelfde onderwerp door den vorigen spreker behandeld. Na hem neemt de heer Lenaerts het woord en protesteert tegen de heweeringen van den dichter als zoude het nederlandsch volk tot lafheid vervallen zijn. Spreker drukt zich in krachtige bewoordingen uit eii zegt dat, zoo het ongeluk mocht willen dat wij onze onaf hankelijkheid te verdedigen hadden,liet nederlandsch volk zoi; opstaan als een man, en liever dan aan zijne plicht te kort le kotnen, als wel eer var» Speyck, di lont aan het kruid zou steken en zichzelven in de lucht doen springen, liever dan zich aan lafheid plichlig te maken. Na eenige woorden van bedanking, door deji-lwer Mioulct aan den vorigen spreker voor zijne krachligo taal toegestuurd, beklimt de heer Douwes Dekker onder daverende toejuichingen de estrade en doet in de hem eigene taal uitschijnen dat de heer Leenaerts den heer De Geyter verkeerdelijk beoordeelt, indien hij hem verdenkt hel nederlandsch volk als ontaard le beschou wen; dat de heerDeGeyler, als dichter, heeft toegegeven aan eene opwelling van moedeloosheid, maar dat de dichter toch nooit lot wanhoop kan vervallen, ten slolte, dat de gedachten der heeren Leenaerts en De Geyter, alhoewel verschillend uitgedrukt, toch op hetzelfde neêrkomen Vervolgens neemt de heer Ecrevisse het woord om te doen uitschijnen al het goed dal de vorige nederlandsche Kongressen hebben voortgebracht ten voordeele van Noord en Zuid. H'j uit den wensch dat het tegenwoor dige" niet min vruchtdragend zijn zal dan de voorgaande en koestert de hoop dat de leden hiertoe het hunne ijverig zullen bijdragen. De heer Van Beers treedt op onder luide en langcjtirjge toejuichingen, en draagt in een keurigan vorm een fragment voor gelrokken uit een door hem geschreven dichtstuk, getiteld Begga. Dikwerf door de toejuiching der vergadering in zijne voordracht onderbroken, wordt de dichter bij hel eindi gen nogmaals met de warmste blijken van goedkeuring toegejuicht. Hel woord wordt nu toegestaan aan de talentvolle Mevr. Storm, welke in eene krachtige improvisatie doet uitschijnen welke gvoote leemte er nog bestaat in de opvoeding der vrouwen in onze landen, en wijst door verschillige voorbeelden voornamelijk uil Amerika, wat er te doen is om de vrouw uit den ondergeschikten toe stand op le beuren waarin zij nu verkeert. Ten slotte verzoekt de spreekster aan den voorzitter de volgende vraag op het programma van liet aanslaande Kongres te brengen Of er ook aanleiding bestaat om de vrouw op een hooger standpunt te plaatsen dan zij thans in de samenleving vervult. Door hare toejuichingen b lutgt de veigadering hoogst ingenomen te zijn met de voorgestelde vraag dor spreekster, en op voorstel des hoeren Voorzitter wordt beslist dat dezelve aan de toekom md v reeniging zal voorgelegd worden. Na de lezing van een keurig nadicht d-s heeren Ver- snaeyen gaat do vergadering ov, Ur d beraadslaging op de ingekomen voorstellen. verd ub ring op voorstel van den heer voorzitter, beslist dat «r eene cen'ralekom- missie zal benoemd worden die over de verschillige vooo- slellen zal versla g uitbrengen op het aanstaande Kongres. Alvorens het Kongres gesloten wordt verklaard be dankt de heer De Vries den lieer De Maere over de zoo onpartijdige als kundige wijze waarop door hen» d'J

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1867 | | pagina 1