bondag, 4 Mei 1873. - 10 cent. per nummer. Acht en twintigste Jaar. A. 18- I7ersckijnende alle Zondagen, Vertrekuren op de ijzeren wegen Duinkerke, Veurne, Nieuport, Dixmudc, Lichtervelde, Thourout, Oostende; Brugge, Kortrijk en IJperen met terugreis. (1 Mei 1873.) DIXMUDE. fien 3 MEI 1873. SiaatBissmlige lljaïingcn tot kennis van Banden en volkeren. De kiezing van verleden zondag te Parijs heeft.aan de verwachting niet beantwoord. De heer de Remusut is niet gekozen geworden; hij had 137,467 stemmen; integendeel bekwam de heer Barodet de ontzagge lijke meerderheid van 180,146 siemmen. Kolonel Stoffel had er enkel 27,088. In eenige departementen hadden den 27 april ook kiezingen plaats, in welke de radikalen of republikeinen mede de zegepraal be haalden; enkel een legitimist werd gekozen de heer Debodan in den Morbihan. De republikeinen of radi kalen zijn MM. Barodet, gekozen in Parijs; Turigny, in bet departement Nièvre; Lokroy, in Marseille; Gagneur, in den Jura; Picard, in de Marne; Latrade in deCorrèze; Dupont, inde Gironde. Totaal 7 repu blikeinen en 1 legitimist. De uitslag der kiezing te Parijs heelt eene groote ontroering in geheel Frankrijk te weeg gebracht. Zij is stellig eene zware nederlaag voor de matige repu blikeinen en zelfs voor het gouvernement, daar de minister de Remusat 43,000 stemmen min bekomt dan den radikaaT Barodet. Terwijl de radikalen bunnen triomf luid verkondigen, loonen de klerikalen of koningsgezinde» ziefi verheugd over de neerlaag die M, Thiers getroffen heeft. Men kan niet ontkennen dat de kiezing van Parijs veel beduidend is. Docli na den eersten indruk schijnt men lol bezinning te kompn. De ontroering die deze kiezing op geheel Frankrijk gemaakt heeft, is komen bewijzen dat Parijs nog veel zedelijken invloed be houden heeft. Men gevoelt veel spijt dat M.deRemusat niet gekozen is, maar van den anderen kant wil men M. Barodet als geen vijand van het gouvernement aan geven, hij zou enkei eene proteslalie ziju tegen het gedrag der Nationale Vergadering. M. de Remusat zal zijn ontslag als minister niet geven. Thans meldt men nil Parijs dat M. Thiers vaster danooit beslotenisde politiek te volgen die hij in zijne boodschap van 13 november aankondigde. Het bestuur volhardt te geloven dat de republiek het eenigste gou vernement is dat in Frankrijk mogelijk is. De belernis van den Paus duurt voort. Men hoopt dat hij de mis zal kunnen lezen op St Pietersfeestdag, wanneer de fransche pilgrims zullen toekomen die verwacht worden. De toestand in Spanje betert nog in geener deele, zij verergert eerder van dag tot dag. De federale repu blikeinen zijn te Madrid bijna geheel meester van den toestand. Gestadig vertrekken voorname familien uit hel land en nemen de wijk naarPoiTugaalen Frankrijk. Reeds had men gemeld dat de Garlischc benden in Spanje uiteen gedreven waren en de prins Alfons van Bourbon naar Frankrijk geweken was. Dit wordt thans gelochenstralt. Zelfs bericht een depeche uit Bayoune van Carlischen oorsprong dat de qpstande- lingenden 24 nabij Vera eene overwinning hebben be haald op da republikeinen. De bende van pastoor Santa-Crux heeft heldhaftig gevochten, 80 dooden en gekwetste republikeinen zijn op hel slagveld gelaten. De Carlisten melden dat zij kortelings eene groole massa wapenen ontvangen hebben. Eene levendige diskus$ie is,in de tweede Kamer van Holland ontstaan t over den oorlog van Alchin. De minister der kolomen heeft verklaard verantwoordelijk te zijn voor de oorlogsverklaring, omdat zij noodig was na de'talrijke ondervondene beledigingen. De vijanden van het kabinet willen dat liet uitleg gingen over zijn gedrag geve die van aard zijn dat niet een der beschuldigingen recht blijve welke uitgebracht geweest zijn zoo niet, de opposilie eischt het ontslag van bet ministerie. ML Heemskerk heeft aan het gou vernement gevraagd of het instaat isl0,000man en eene voldoende vloot naar Indiii te zenden, Deze diskussie is woensdag geëindigd; de ministers hebben geantwoord aan de verwijtingen van lichtzin* nigheid van welke zij het voorwerp geweest zijn; en de oppositie zelve heeft het voorzichtig geoordeeld geen uitspraak te doen voor de maatregelen te kennen die het gouvernement rekent te nemen om de eerste mis lukking in Atchjn te verhelpen. De dagbladen van KbnslanÜho.pél geven bijzonder heden over eenen nieuwen twist welken ontslaan is tusschen de lalijnscheen grieksehe priesters te Bethleëm bij Jerusalem. Dit maal is bet Schandaal niet ontstaan over eene kwestie van tapijten, maar van lantaarns, en lielis de kerk boven de gehoor egrot die er het tooncel van geweest is. i Een doorgang is aan de labjnsche priesters voorbe houden Om in de grot te jilén. Deze wilden de Grjeken beletten er lampen te plaatsen. Het gouver nement had beslist dat de doorgang gelijk het overige der Kerk aan de Grieken behoorde die er teekenen van hunnen godsdienst mochten plaatsen. Dinsdag traden de lalijnsche priesters in de kerk, verbrijzelden de lampen en vea ichtten andere sohude. Daaropgingen de Grieken-'in de grol, verscheurden de nieuwe tapijten en vernielden geheel en al de sie raden die er de lalijnsche priesters geplaatst hadden. Alsdan ontslond een gevecht in welke vijf grieksehe en vijf lutijnsche priesters gekwetst werden. De Vereenigde Staten van Amerika hebben eenen uilroeiïngsoorlog aangegaan tegen de Indianen. De gouvernemenlstroepen hebben laatst eene neêrlaag ge leden in den strijd tegeu de Modoks-Iudianen, die dreigen vele wreedheden te plegen en geheele volks plantingen te verwoesten. Men is ongerust over de verhouding die dezen oorlog zal nemen en over de gevaren welken hij na zich slepen zal. gqfrgfog:— AalscIifiïcM eis bedrog. Valschheid en bedrog! die twee woorden ken schetsen het politiek gedrag der klerikale partij. Toen zij aan het roer des lands kwam, beloofde zij in Belgio alles le hervormen eh te verbeteren. Het land ging gebukt onder de schreeuwendste en tyranniekste partij wetten. De liberalen hadden volk en burgerij verpletterd onder het mililairismus; het land geruïneerd door de versterkingen van Antwerpen; schulden ge maakt met den aankoop van nutlelooze pruisische kanons die nieinvertoe goed waren* als de geheele wereld wist dat de fransche de beste waren boven dien hadden de gevloekte liberalen de juarlijksche milicielichliiig van 2000 man vermeerderd^ O! dat was teveel, dat schreeuwde om wraak bij. den hemel. Het vaderland ging ten onderen. Aldus bedrogen zij de burgerij, en kwamen inlus- schen aan bet zoolang betracht schotelken, die lieve klerikalen. Zij gingen Belgie redden, het leger'af schaffen, de belastingen verminderen, de zonen bij limine ouders laten; misschien gingen er zelfs geene gendarmen meer moeten zijn om vqoi' de veiligheid en de eigendommen le zorgen, immers hel belgisch vader land zou een gezegend oord worden' waar piemand meer een cent aan den Staat le betalen zou hebben. Eiwel! wat is er van al die beloften geworden? Men moet het niet vragen, iedereen kentgenóegzaam den toestand. Waartoe zou het dienen te herhalen, dat de belas tingen, in plaats van te verminderen, nog merkelijk verhoogd zijn. Zij die moeten betalen weten dat immers genoeg zaam bij ondervinding; en de ondervinding isde beste leermeesteres. Eerste bedrog en valschheid. Waar is de tijd dat de tjeefkens in hunne gazellen moord en brand schreeuwden over dé polilieke wellen. De priesters, de kerken, de religie, de liefdadige instellingen, de kloosters werden vervolgd en last aangedaan. Het was een lijd erger dan onder Janlje Iieas en Jozef II, van vermaledijde gedachtenis. Men wist voorzeker dat er niels van was, dat de kerken toen gelijk nu dagelijks in pracht aangroeiden, dat de pastorijen verre waren van eene schapraai le hebben waarin de muizen de hongerdood stierven.... Maar wal will-ge, men had zooveel van religie vervolging gesprokenzoolang de liberalen voor dieven uitgedonderd.... Nu, de klerikalen geraakten meester. Zij gingen zeker alles gaan veranderen, de politieke wetten af schaffen, de religie.... Gjj zijt er wel mede. Reeds drij jaren zien wij le Brussel klerikale minis ters en.... zij doen uintsü! Nogmaals bedrog en valschheid en leugen! Nu de militaire kwestie. Ja! dat maakte men u wijs. Maar de waarheid dat is me wat anders. O! gij weet reeds, burgers, volk en landslieden, dat bet oorlogsbudget van twee paar miljoenen zal ver- hoogen, dal. honderd nieuwe kanons worden aange kocht, dat de soldaten nog vier maanden langer in kamp en kazerns zullen mogen wonen, dat.... en een heelen reesem nieuwe militairedingen en inrichtingen. Vivat! het mililairismus! Men had u een land zonder soldalen beloofd en Belgie gelijkt van langsom meer een groot kazern. Dal men er op nadenke. Bij eenige weken zal de nieuwe minister van oorlog een wagenvoer wetten van militairen aard naar de Kamer zenden. Generaal Thiebauld heeft het beloofd.... en deze zal stellig woord houden. Wij sluiten ons artikel gelijk wij het begonnen hebben Valschheid en bedrog, ziedaar de klerikale politiek. Wie kan zulks lochenen bij de aangehaalde feilen? SI reckltdun^cn. Dixmude, 30 apriM873. Mijnheer de lledakteur. Ik zeg u hartelijk dank over den ijver en de aan- houdenheid met welke gij onze gewichtigste streekbe- langen verdedigt. Gij wilt voldoening, gij wilt dat de belangrijke kwestie van den User opgelost worde, dat men eens voor goed en krachtdadig de hand aan het werk sla? Eiwel! houdt stand, schrijft voort, prosles- teert gestadig, houdt niet op te eischen en gij zult de zegepraal bekomen. Gij hebtovcr tien dagen eene goede lijding gemeld... Was er dan niels van, dal de professorsgazet er geen woord van rept? Asa! zal de onverschilligheid der kle rikale (pannen dan nooit een einde nemen? Hunne werkloosheid verbaast mij ten hoogste. Inderdaad welk politiek belang hebben de liberale besturen er bij dal de noodige werken aan den User uitgevoerd worden? Het ware boter op hel bropd der liberalen indien er niets gpdaan werd. Echter wat zien wij Alleen de liberalen werken en bewegen zich; zij alleen vragen en eischen dal onze streek van over stroomingen vrij zou gesteld worden!!!... Elders ziet men niets dan onverschilligheid. De noocj is voorbij en wij worden vergeten, yprwaarlctpsd» ■ra WEEKBLAD Men abonneert zich ten allen tijde. Al dc abat.uciiten genieten het recht janr- ?ijks een bericht un 10 drukregels, hun nei- iing of l)eroep betre.ffendé, herhaalde malen kosteloos in ons blad te lijven. %l!e afficheri bij den drukker van tjit''hlad gedrukt, worden eens gratis jn liefciëHe geplaatst. Mon wordt aanzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen den Vrijdag-avond vrachtvrij en onrierluckeiid 9 toe te zenden. De bekendmakingen betalen 20 centinaen den drukregel. Er worden wekelijks f.xf.mplarfn vnn dit lilad gratis gezonden in de voornaamste her bergen onzer omstreken, ten einde aan de annnncen, welke in ons blad geiijfd worden, meerdere ruchtbaarheid te geven Men schrijft in bij den drukker vnn dit blad alsook hij alle post-direktenrs. Brieven nu geld vrachtvrij toe te zenden. Duinkerkj» noar V»'t] 1'IU) Veurne iniar Dixmude IS'ieupoHshnrid nnnr de slnd Nieupnrl.lnd naar Dixmudu, Dixmude naar Lichter.elde, 6-55. 1,1-15 's 'm-i 3-45. 5-10 's av. 7 45',' 12-08 4-35, 6-iKt 11-50 4-15 7-40,•12-60 4-25 8-15. 12-40' 4-59. G-32 LiclUrrvelde-Tliunrout, 4-25, 9-04. i 1-49, 1 33, 6-08 p. 7-5.4. Tó'urmfi naar «rügge, 9-12. 11-56, 1-43, 6 15 8-U2. Thourout naar Oostende, Brugge naar Thourout, 8-25, 12-oD Thourout naar Lichtervelde. 8-52, 12 05. Lichtervelde-Rurtrijk, 5-25, 9-111, KoeseUre naur IJperen, 9-25 IJperen; naar Itoesc.lnrc. 7-5D 4-50, 0-15 'a m.; 1-50,8-05 'aar. 5-13.6-42 1-17. 5-37, 7-11 1-30.5-45,7 21 1-50,7-50 12-25, 6-45 Kurtrijk-Lichtervelde, 8-05, 11-00, 12-35 5-15("),6-55,9-00 Lichtervelde naar Dixmudc, Dixmude nuar Veurua, Veurne naar Duinkerke, Dixmude naar Nieuportslad, Nieuporslad naur stiond, Alleenlijk den Maandag 6-30. 9-10 's in. 7-11. 9 48 7-43, 10-15 9-55 10-21 1 -35, 7-54 av. 2-14.8-32 2-41,8-58 a 2-20, 8-37 2-46, 0 I De belastingen waren te zwaar. til daarin heeft het volk slelligf-voldooiiing gehad. Ongetwijfeld zijn de militaire lasten verminderd, de loting is afgeschaft, het kontingent van 12,000 man is gebracht op de helft, het oorlogsbudget is vermin derd....

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1873 | | pagina 1