Oude Materialen, Openbare Aanbesteding. VENDÏTIE BERICHT. Opeaaing der wereldtentoonstelling Je Weenetï. E3e toovertieksesi. Rechterlijke kronljk. VcMchiilige fifiiivsijjdjageii. Burgerstand van Dixmude. STAD DIXMUDE. Hot kollegie van Burgemeester en Schepenen der stad Dixmude^, maakt bekend dat op Maaiulag deaa Mei 18 aï5f om .'11 ure voor middag, in de Regeerings'zaal ten Stadhuize aldaar, zal overge gaan worden, onder nadere goedkeuring, tot de openbare AANBESTEDING, bij soumissie, derbe- noodigde werken voor 1° De herkasseijing vjn een gedeelte der Groote Markt, 2" Het kasseijen van de rerbreede straat loopende van de Groote Markt naar de Kerk. 3" Het kasseijen van het voorplein der Stad's Halle. 4" Het kasseijen van de nieuwe Koemarkt. En 5" bet kasseijen van een gedeelte der Nieuwe Wandeling, De tegrooting dezer werkea beloopt tot frs 12,814-66 En de borgtocht is bepaald op frs 700-03 Het kohier van voorwaarden en de begrooting liggen ter inzage van eenieder in de bureelen van het Sekretanaat, Dixmude, den 19 April 1873. Yon wege bet kollegie De Burgemeester-Voorzitter, De Sekretaris, J. DAUTRICOURT-WOETS. WOETS. N. B. Gnmiddelijknade Aanbestedingzalerover- gegaah worden tot de VERPACHTING der LAN DINGEN aan het Bertegat. van TE DIXMUDE, Ql» Maaaiulsa^ 5 Mei SS2S, om 2 ure na middag, yan alle de MATERIALEN, voortskomende van de afgebroken buizen in de Woumenstraat, nabij Stadshalle en bestaande in eene groote hoeveelheid steen, deuren, vensters- kassijnen balkenkulders, spanningen, pannen, tichels, ijzer, lood, enz. Door 't ambt van den Deurwaarder Cogipens te Dixmude, Louis Debouck-Mlomme dan eenige dagei geleden; maar van afslag is geene spraak. Uit de algemeene verklaringen van de prefekt van de Pas-de-Calais lilijkt, dal de opbrengst daar, sedert den opslag, veel is toegenomen. De terugwerkende beweging in de ijzernijverheid doet zich gevoelic opmerken. Er zijn weinig of geene bestellingen. De koopers zijn zoodanig voorzichtig dat er om groote leveringen te doen een afslag van 20 lot 30 frs pei'ton zon moeten worden toegestaan. Hel schijnt dal de duurte der steenkolen en de hooge daglooneu dien afslag onmogelijk maken. Er is bevonden dat men reeds zaken gedaan heeft aan frs 510 en zelfs aan frs 500; maar dien afslag is niet voldoende om de zaken te verlevendigen en men spreekt nu van Je prijzen lot frs 290, ja zelfs 2SÜ te verlagen. De plechtige opening der wereldtentoonstelling heeft donderdag, 1 dezer, te Weenen plaats gehad. De beschermer der tentoonstelling, aartshertog Karel-Louis, heefi eene aanspraak tot den keizer ge richt, waarin hij 2egde dat de tentoonstelling de aan dacht van geheel de wereld op Oostenrijk trekt en aan het vaderland de erkentenis verzekert van iedereen, voor het groot deel dat het neemt aan het welzijn der mensehheid, doorliet onderwijs in den arbeid. - De redenaar eindigde met aan Z. M. eene kataloge en eene memorie, over de historische ontwikkeling der tentoonstelling aan te bieden en verklaarde de wereldtèntoonsiellisg van 1873 geopend. De keizer antwoordde daarop Hel is met eene levendige voldoening dat ik de voltrekking zieeener onderneming waarvan ik de belangrijkheiden de beduidenis wnardeer. Het vertrouwen in de vaderlandsliefde en de werkdadigheidmijner volken, in de genegenheid en de ondersteuning der verschilüge bevriende natiën, hepft dit groot«ch werk vergezeld. Mijne keizerlijke welwillendheid en mijne volle erkentenis zijn dal werk geschonken. Ik verklaar de s wereldtentoonstelling van 1873geopend. Prins Adolf Auersperg heeft vervolgens eene rede voering uitgesproken om den Keizer te bedanken, en de heer burgemeester van Weenen, dr Felden, heeft insgelijks den lof-van den Keizer gemaakt, voor al wat hij voor de hoofdstad gedaan heeft. Na die plechtigheid hebben de genoodigden de ver schillige zalen der tentoonstellingdoorloopen, die zeer prachtig zijn. '■Dat -hel mitMeiieeuwsche bijgeloof aan fooverij in Holland ook nogtiiet geheel is uitgeroeid, bewijst bet navolgende. In het dorp Lexmond woont zekere familie Burg graf?, die beweerde te zijn betooverd; deswege werd de wonderdoktor uit Gorinchem geraadpleegd, die de familie BurggrafTde tooverheksaanwees. In den mor- gend van 13 maart lest werd Joanna Van den Heuvel, huisvrouw van Hubert Van Weenen, als de aange duide tooverheks door de familie Burggraf!" onver hoeds aangegrepen en in huis gesleept. Nadat de deur was gesloten en men de ramen van binnen met kleederen had behangen, om het inkijken te beletten, werd de gpwaande tooverheks deerlijk mishandeld, en men dreigde haar met moord, door haar op een flink brandend vuur te zullen werpen, tenzij de tooverheksover de familie Burggraf? de woorden uitsprak <r God zegene ii allen! Ter voor koming van grovere mishandelingen, en wellicht van levend verbrand te zullen worden, heeft de in dood- angst verkeerende vrouw de zegenrijke woorden uit gesproken, waarna zij met hangende haren, verscheurde jak, bebloed aangezicht en gewonde handen uit de woning is ontkomen. Deze zaak, waarin 9 getuigen werden gehoord, is door de arrondissementsrechtbank te Gorinchem, be handeld, die bij vonnis van 22 april, de drij beklaagden 1' Cornelia Van Bruggen,huisvrouw van Jan Burggraf?; 2° Annigje Bos huisvrouw Hendrik Van Dijk en 3° Aaltje Burggraf?, heeft veroordeeld ieder tot eene gevangnisstraf voor den lijd van 12 maanden, in een zame opsluiting te ondergaan; ieder tot 8 frs boete, subsidiair ieder I dag eenzame gevangzetting, en in de kosten. De korrektionnele rechtbank van Veurne heeft den 24 dezer veroordeeld Faict Florimond, oud 19 jaren, bijzondere te Pervijse, tot -1 fr. hoet, voor slagen op Joanna Berquin van Pervijse. Beun Pieter, oud 34 jaren, werkman te Bevaren, lot 3 frs boel, %oor diefte ten nadeele van Ameloot van Beveren. Focquenberghe Filomena, oud 28 jaren, werkster te Oosl- cappelle (Frankrijk), tot e<?n maand gevang en 26 frs boet, voor diefte van 17 frs ten nadeele van Engel Bossuwe te Proven. Ziehier de zaken- welke voor het assisenhof zullen ge bracht worden in de eerste serie van den tweeden trimester van 1873 Woensdag 7 en donderdag 8 mei Leopold De Craene, diefte met geweld op den openbaren weg. Vrijdag 9 Pieler Dujardin, pooging tot vergiftiging. Zaterdag 10 Ivo Yanderschraegl.e, diefte en verkrachting. Maandag 12 cn dinsdag 13 Albert Billiacrt en konsorts, drukpers-misdrijf te Nieuport. Woensdag'14 en donderdag IS Emiel Lcricq, moord. Vrijdag -16 Bernard Slove, vluchtig, bedriegelijko bank breuk. - K. L. Smagghe, glazenmaker geboren en laatst woon achtig teMerkem, verscheen zaterdag voor het assisenhof van Oostvlaanderen onder de beschuldiging zich pliehtig gemaakt te hebben, in den loop van 1872, en in 't begin vaVl873 te Merkem, Zuidschote en in andere plaatsen, aan verscheidene dielten met braak en beklimming. Deze zaak werd reeds den 4 februari jest door bet assisenhof van Westvlaanderen be slist, doch'daar er onregelmatigheden zijn daargesteld in de wijze van antwoorden op de verschillende vragen welke aan den jurij zijn voorgesteld, werd het vonnis verbroken en de zaak voor het assisenhof van Oostvlaanderen verzonden. Smagghe is een oud veroordeelde. Hij werd reeds twee maal toi levenslangen dwangarbeid veroordeeld. Genade be komen bobbende en in vrijheid gesteld zijnde, begon hij tel kens op nieuw te stelen. De beschuldigde heeft verscheidene dieften gepleegd van kleedingstukken, geld, juweelen, enz. Hij beeft reeds 34 jaar van zijn leven in de gevangenis gesleten en hij is slechts 54 jaar oud. De beschuldigde ondervraagd, zegt eerst dat hij onplichlig is; dan zegt hij dat het de godsdienst is welke hem de dieften heeft doen bedrijven. De heer Voorzitter verklaart dit ant woord niet te begrijpen. Het is inderdaad een onbegrijpelijk antwoord. Uit de verklaringen der getuigen blijkt dat de be schuldigde doorgaans ging stelen in de huizen waar hij ruiten in de vensters had gestoken hij stak de ruiten derwijze in dat hij ze melde hand kon uitduwen. Smagghe stool veel vrouwklcederen en hij had zelfs de gewoonte er te dragen als men hem aangehouden heeft, droeg hij een kleed onder zijnen kielvoor het gerechtshof te Brugge is hij verschenen met een paar vrouvvenbotlinen, die hij gestolen had Eeu getuige komt verklaren, dat hij op zekeren dag doods bedreigingen tegen eene vrouw heofl uitgesproken. De be schuldigde zegt dat het de eerste maal is, dat hij daarvan hoort spreken. Het openbaar ministerie doet hom opmerken dat er nog andere getuigen zijn die zulks zullen komen verklaren hij antwoordt hierop dal de getuigen al kunnen zeggen wat zij willen. Volgens de verklaringen van den burgemeester zijner gemeente zoekt de beschuldigde de inwoners vrees aan te jagen door te zeggen dat hij vervolgd werd, nu eens door God, dan weêr door den duivel. Hij sprak van den roomsch katho lieken godsdienst af te zweren om protestant te worden. Vele inwoners waren bevreesd van Smagghe, zoodanig dat de gotuige bijna verzekerd is" dat er personen zijn die hom hebben zien stelen, maar hem niet hebben durven aanklagen. Hij was dan ook buitengewoon stout in (het plegen zijner misdaden. In zeker huis waar hij gestolen had, trok hij de •gordijn- van het bed waarin de dochter des huizes te slapen lag; elders keerde hij de oorkussens boven het hoofd der personen die te bedde lagen. De. beschuldigde had eene zuster te Rijsel bij wie hij de kleederen bracht die hij gestolen had. Het is daar dat geheele koffers kleedingstukken aangeslagen zijn. Door den jurij pliehtig verklaard, werd Smagghe door het Hof veroordeeld tot 15 jaren dwangarbeid. Sedert eergislcr, i mei, zijn eenige veranderingen ge bracht aan de vertrekuren van den ijzeren weg. Zie' dezelve aan het hoofd onzes blads. Eene Staatshulpsom van frs 5,455-54 c. is op het budget dor eeredieusten aan het gemeentebestuur van Dixmude ver leend, voor de verbreeding der Van Pouckestraat, waarbij de St Nikolaaskerk ontbloot wordt. Maandag naast, 5 mei,-om 8 u. 05 m. 's morgens, zal alhier, uit de statie, een bijzondêren trein naar de H. Bloed processie van Brugge vertrekken, die aldaar ten 9 u. 20 m. zal aankomen. Terugkeer uit Brugge ten 5 u. 45 m. namiddag. In al de statiën zullen kaarten voor gaan en koereu uitge geven worden, Bij de stierenkeuring welke dinsdag in onze stad heeft plaats gehad, zijn de prijzen toegewezen geworden als volgt 1" prijs, M. Markev, St Jakobskapelle2° id., M. Stroom, Sluivekenskerke 3e id., M. Vandon Berghe, Eessen. Woensdag in den morgen is oon erg ongeluk gebeurd aan het gebouw dat men aan 't maken is in de Kwadestraat, voor het nonnenklooster van St Nikolaas onzer stad. Een metser en zijn diener zijn door de stelling gevallen van eene aanzien lijke hoogte; de metser Jozef De Bruyne, een omtrent 70jarig man, heeft schrikkelijke wonden in den val bekomen, die zijn leven in- gevaar brengenwat de diener betreft, do ge maande Eduwaere, deze heeft in lijds een sprong kunnen maken en is zonder letsel op den grond gekomen. Men wijt dit ongeval toe aan de zorgeloosheid niet welke de stelling gemaakt was; wij kunnen de werklieden niet genoeg aan wakkeren zorg te dragen in het maken van stellingen, daar hunne eigene onbedachtzaamheid en onoplellenheid hen dagelijks in levensgevaar stelt. Binnen kort zal er voor den heer Gouverneur dezer pro vincie overgegaan worden tot de aanbesteding der herbou wing van de Uniebrug, liggende op den Userop den doortocht der weg van Nieup.ort op St Pielerscapelle. Woensdag na middag is in de statie te Nieuport eene buis aan het lokomolief gesprongen dat heeft eene vertra ging van meer dan eene uur van den trein te weeg gebracht. Dergelijke ongevallen gebeuren dikwijls op onze spoorbanen. Voortaan 'zullen wij ze allen aanteekenen, wal wij dikwijls nagelaten hebben, Bevraag is misschien zorgt de Algemeene exploitatie maatschappij niet genoeg meer voor haar mate rieel, nu er zooveel spraak is dat de Staat al de ijzeren wegen zal overnemen Woensdag na middag, om 4 ure, heeft de loodsboot van Nieuport in de Noordzee eene noorweegsche brik, door de ekwipagie verlaten gevonden; men heeft dit schip op sleeptouw genomen en in de haven van Nieuport binnen gebracht. Dit schip bad zware avarij bekomen aan zijno pomp en zijn grooten mast verloren. De avarij schijnt van eene over zeiling'voort te komen. Het scheeps-journaal, de zeewerk- luigen, de kleeren der matroozen, alles was nog aan boord, wal bewijst dat de ekwipagie in overijling het schip verlaten heeft. Uit de papieren blijkt, dat het schip Peter heet, kapitein Ergunen, met ballast van Honfleur komende. Den 27 april, om 6 ure 's morgens, is de brick Aghions l Spyridion, behoorende aan den lieer Constantin Zapande van Tongara (Rusland) kap. Nikolaas Tornavili komende van Bone (Australië) en geladen met geerste in bestemming voor Ant werpen, op de kust grondgebied, Lombartzijde,'geworpen. De brick en de lading zijn totaal verloren. De bemanning, beslaande uit-10 matrozen is gered. Alles was verzekerd. Woensdag is de romp van het vaartuig verkocht geweest aan 450 frs. Verledene week is er te Tourout, op de Papeplekke, een droevig ongeluk voorgevallen langs den ijzeren weg. Het kind van Hendrik De Ketelaere, een wichtje van 16 maanden oud, dat zich aan de zorg zijner ouders onttrokken had, be vond zich zeer nabij het spoor toen de trein, vertrekkende om 9 u. 19 m. 's morgens uit die stad, er voorbij snelde, met het ongelukkig gevolg dat het ecneii stoot op '1 hoofd bekwam van den bank eens waggons, die de dood voor gevolg had. Het lijk van Ferdinand Van Craevnest, oud 21 jaren, zonder beroep te Moere, die sedert den 13 april uit zijne woning was verdwenen, is woensdag lest, om 4ure na middag, uit de Moerdijkvaart, hij de brug van deri ijzeren weg, opgetrokken. Men denkt dat de ongelukkige, hij het naar huis koeren, door de duisternis misleid, des avonds nevens de brug in de vaart zal geloopen zijn. De genaamde Hendrik De Koeyere, oud 36 jaren, echl- genool van Franciska De Roucko, schipper, wonende te Eekloo, is dinsdag, om 7. ure 's avonds, trekkende, in do Oostendscho vaart, aan hel jehuchle Nieuwege, zijn schip le Jeune Joseph, door een feilen windhoos in dè vaart gevallen en verdronken. Dinsdag is de echtgenote van den beer Herrèboudt, advokaat en gemeenteraadslid le Brugge, van een drijling, drie meisjes, bevallen. Moeder en kinders zijn welvarend. Bij ministreicel besluit van 26 april is de uitgaaf van omslagen met postzegels, uitgesteld. Hel besluit zegt dal de ondernemer voor het leveren der omslagen zijne verbintenissen op tijd niet is nagekomen. Wij zullen hier enkel bijvoegendal het ons zonderling zou voorkomen dat het klerikaal ministerie vooraleer een be sluit uil te voeren het niet eerst introk. De prijs der -veile rundbeesten en verkens, op de voor naamste markten van ons land was de verledene week zeer verschillend; doch over 't algemeen was er afslag. De mark ten worden ook beter bevoorraad. De overvloed van het voeder heeft veel vee opgehouden cn nu beginnen de land bouwers het meer af te zetten. Ook ten platte lande is er eene gevoelige afslag op den prijs der runders de verledene week werden in het distrikt Eekloo veel kalfkoeien verkocht; men betaalde puike soort 500 lrs door elkaar, dal is een afslag van omtrent 100 frs per kop, bij den prijs over eenigen lijd besteed. Woensdag is do kapel der school van St Amand te Geilt gansch vernield door een sclirikkelijken brand, die om 9 ure 's morgens uitborst. Om half elf ure is de toren ingevallen. De schade wordt op 30,000 frs geschat. Alles is verzekerd door de Algemeene Verzekeringsmaatschappij. De eerste steen van de afgebrande kapel werd gelegd in 1480, volgens een oud handschrift. In eenen brief, door eenen Antwerpenaar aan een zijner vrienden, te Antwerpen, uit Chicago gezonden, nemen wij een niet onaardig en ook voor velen onbekend nieuws op De huizen, kerken, eaz,, kan men hier verplaatsen Wanneer een huis moet verplaatst worden, zet men hel op ,ecn soort van wagen en voert liet weg. Toen ik pas le Chicago was, gaat hij voort, bewoonde ik een huis, welk tegen eene kerk stond. Op zekeren morgeml ging ik naar den arbeid toen ik 's middags wederkeerde en aan de straat gekomen was waar'ik woonde, stond ik niet weinig verwonderd eerst dacht ik verloren geloopen te zijn, toen ik zag dat de kerk in kwestie, verdwenen was. Voorts zegt de brief, dat men nog de puinhoopen kan zien van de duizende huizen en kerken, welke er vódr eenigen tijd, verbrand zijn; dat men op dit oogenblik 72 kerken aan 't herbouwen is, alsook dat er tegenwoordig zoo wat rond de twee honderd Belgen, zich in die afgebrande stad bevinden. Woensdag is eene afgrijslijke brand te Venders uitge borsten in eenen groep gebouwen, bevattende de nijverheids school en de gemeenteschool, de kerk der jesuiien en eene. duilsclie school, gehouden door broeders. Alios is vernield," uitgenomen eenige verzamelingen van natuurkunde en een gedeelte der schoolbibliotheek. Van het kollegie blijven slechts de vier muren over. De St Lambertus- kerk en de dnitsche school liggen insgelijks in puin. Drij personen zijn gevaarlijk verbrand geworden; twee andore zijn gekwetst. Een ijsclijk ongeluk is op den ijzeren weg, tusschen'Tour- konje en Moeskroen gebeurd/Een werkman, Pieler Desmetre, oud 50 jaren, was langs de baan bezig mét de ijzeren draden der schijven te kuischen, toen hij door een aansnellenden trein gevat-en op de baan geslingerd werd. De machinist sloot den frein en deed den trein stilhouden de wachters snelden ter plaats, en vonden slechts een ver minkt lijk. Hét linkerbeen was van liet lichaam gescheiden, het rechterbeen lag op de rails verpletterd en het hoofd zwaar gekneusd. Den 25 april ten 8 ure's morgens werd door de machi nist en stoker, voerende de goederentrein van Aken naar Maastricht, nabij hét dorp Simpelveld, een voorwerp op de rails ontdekt. Daar zij het reeds oprgpruimen afstand konden zien, liet men den trein tijdig stil staan, en liet bleek 'l lijk van oenen man te zijn, waarvan het aangezicht door een aantal sneden onkenbaar was. Hel is wel niet anders denkbaar was, dan dat dit lijk op de rails is gelegd, om zoo doende eene misdaad (e bedekken. Eene zonderlinge wraak heeft dezer dagen te Kaans- bröeek (Holland) plaats gehad Mev. X. had eene kat, die door den bediende Z. werd ge dood, Mev. -X., daarover zeer spijtig zijnde, dacht aan een' middel om zich te wreken. Zij bezorgde zich een honderdtal levende muizen, stak ze in eene doos en verzond ze aan hel adres der vrouw van den bediende Z. Deze laatste nieuwsgierig zijnde wat de doos inhield, haastte zich dezelve te openen. Maar hoe stond zij te gapen, toen al de muizen er kwamen uitgesprongen en zich in heihuis verspreidden. Mev. Z. vond op den bodem der doos een briefje van den volgenden inhoud Uw man mijne kat gedood hebbende, heb ik de eer u mijne muizen le zenden. Te Duinkerke hebben werklieden, die aan hel maken van eenen nieuwen bassin arbèiden, de romp van eeri vaar tuig opgedolven. Hij is ongeveer 3Q meters lang. Het scbijn dat dit de overblijfsels zijn van een oud: spaansch oorlogschip dat van de 17" eeuw, dagteekent. Voor de kiezing, die zondag te Parijs beeft plaats gehad, zijn 1 miljoen 800,000 affichen cn kiesberichten uitgegeven. M. de Remusat heefi voor zijn deel 250,000 frs betaald. De kosten voor M. Barodct gemaakt zijn door eene inschrijving gedekt. Nog nooit is te Parijs zoovee! gestemd' als zondag. Van de 456,000 ingeschreven kiezers hebben 345,000 hunne stem uitgebracht. De kiezing te Parijs is liet voorwerp geweest van talrijke weddingen. Op de beurs, in de klubs, 'in de koffilmizen, overal werd gewed. De zonderlingste wedding is -diegene welke plaats gehad heeft in eene maatschappij. Twee leden, de eene voor Barodel genegen en de andere voor de Rémusat, hebhep zooveel lpnis verwed alse r stommen verschil zullen zijn lusschen de twee kandidaten. Ais de eene 30,000 stem-- men meer heeft dan do andere, dan is er voor een der wedders S0,000 louis, het is te zeggen 600,000 frs verloren. De vcrkoöping van het linnengoed der hofhouding van Napoleon 111 heeft de verledene week to Parijs plaats gehad. Het linnengoed van den keizer bestond uil 35,000 lakens. In t kasteel van Fontainehleau alleen waren 2000 lakens, 1025 dozijn sérvolten, 900 tafellakens. Er waren tafellakens in voor diners van 200 couverts uit een stuk. De kosten van wasschen voor het keizerlijk huis hedioegen jaarlijks 120 duizend fr. De bierbrouwers lo Frankfort hebben aldaar op de muren eene kennisgeving laten aanplakken, waarin zij ver klaren het voorwendsel niet le willen zijn van. oproer en doodslag in de straten en daarom liet hier tegen de oude prijzen zullen blijven verkoopen. OVER LU D RN. 27 April. JozefSackenpré, rentenier, oud 67 jaren, 9 maan den en 2 dagen, geboren te Nieuwkapclle en wonende te Dixmude, zoon van wijlen Eugeen lgnaas en. van wijlen Maria feresia Lacante, eerst weduwaar van Paulina Emi- liana lie Scliodt, thans echtgenoot van Iiatacina Joanna De Schodt. (Noordstraat.) FELIX CLOET-TANGHE, fabriekant in mostaard, Stoveslraat N" 14, Dixmude, maakt bekend dal hij van lieden af denzelfden Azijn verkoopt, gelijk het Huis.Neirynek verkocht heeft. Hij verhoopt de gunst van eenieder le winnen. Koopman in Wijnen en Sterke Dranken, Statiestraat te Dixmude, laat het geëerd publiek welen, dal er bij hem le be., komen is alle slacli van Aardewerk, goeden Smoor-i tabak, Quinquet- en Petrolie. Trouwe en spoedige bediening.

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1873 | | pagina 4