HOFSTEDE, M ÉNAG IE GOEDEREN leubelen, lobiSaire Yoorv/erpen LAURENT PROOT te Wouiaen. 8fi aren 86 cent. allerbeste laailand, 82 aren 61 centiaren Velgras, Meubels en leaagiegoederen Amerikaausche Mineraal Guano. Be liefhebbers van Bloeien en Planten Openbare Verkooping ss Eizitriia, EEN WOONHUIS VERKO OP MG MEUBILAIRE HENRI MEYNNE DOOR STERFGEVAL. Schoon e Wenditie van EN VEEL HERBERGGERIEF, OpBinsdag ©Mei om 1 .1/2 ure namiddag, te Dixmude, ter: herberg den Gouden Arend, alwaar de weduwe Coquel onlangs overleden is, Door 't ambt van den Notaris S3 ever! ynek, te Dixmude. Ikantoor van den Notaris te Dixmude, ten Stad huize. verslag: ©ieasdag Met om 3 ure juist na middag. ïeb Hees-si s i° Eene scboone HOFSTEDE en H. 74820 C. Erf, oost' niet verre der kerk, langs den Brugschen Heirweg, in 4 koopenbij kadaster sectie B, Nrs209, 210, 212, 213, 220 tot. en'met 228, 233 en §35. Ingesteld jrs 59,675-**. Isa Vladsloo 2° H. 5—27—10 G. goed ZAAILAND, langs den steenweg van Beerst naar Thourout en den Brug schen Heirweg; bij kadaster sectie C, Nrs 227,.228; sectie B, Nrs. 676, 695, 696, 755, 756, 758, 764 en 765; in 7 koopen. Ingesteld frs 51,125-**. ileerst, in "3 Mooie} 3° H. 4—60—10 C. allerbeste VET WEIDE en ZAAILAND, in 2 loten; bij kadaster sectie B, Nrs778, 779, 780, 788a en 789a. Ingesteld frs 27,550-**. Allen gebruikt doo^ Joseph Garpentjer, tot Okto ber 1873. Werkooping in eene zitting, te Clerckeu, bij houis Delpiere, Woensdag: 14 Mei S $23, ten 5 ure juist na middag, van en verdere Gebouwen met H. 00570 C. Erf, te Clercken, langs de straatwijk Zwartegat. Bewoond en gebruikt doorkarei Depoorter-Lowie. Door't ambt van den Notaris jJLaurent I® root te Woumen. Verkooping 1° Van gelegen te Veurne-Oosterpoort, langs de kalsijde van Veurne naar Pervijze; 2° Van lst0 KLAS EN VOL DARING, gelegen te Veurne 's Heerwillemskapelle, langs dezelve kalsijde van Veurne naar Pervijze, op "vier minuten afstand'van dito zaailand. Gebruikt door Louis Desmedt landbouwer te 's Heerwillemskapelle tot 1 Oktober 1873. Door het ambt van Me' IBeernaes-t, Notaris te Alveringhem, met tusschenkomstvan Mer!®e Cae, Notaris te Veurne, ter herberg den Papegaai, bewoond door Hendrik Kessels, te Veurne-Ooster poort, op ®osa«SeraIag 8 Mei 3, 3 ure na middag, in ééne zitting. eener zeer goede TE ALYEB.OJGH132 nabij :t kasteei van wijlen .Mr Clep. Op Maaitodag f Mei f ©tS, ten 3 ure na middag, in de Nieuwe Herberg, be woond door Viktor Dedeystere, te Alveringhem. Zal M" lÉSèérnaert, Notaris te Alveringhem, in ééne zitting openbaar verkoopcn Eene behuisde en beplante HOFSTEDEmet schuren, koei- en peerdestallen, wagenkot, zwijn- stallenen verdere sffhanglijkheden, groot onder gras, zaailqnd, hof en boomgaard, bij meting 10 hektaren, 68 aren, 58 centiaren, en bij kadaster 10 hektaren,' 50 aren, 50 centiaren, sectie D, Nrs 634, 635, 642, 643, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 677, 678, 683 en 718, te Alveringhem, langs den steen weg van Veurne op YpreJ en langs de straten van Alveringhem naar Isenberghe en Vinchem. Gebruikt door den verkooper Francis Schipman, de gebouwen tot 1 Mei 1874 en gras- en zaailand tot 1 Oktober 1873. Bij affichen verdeeld in 13 koopen. Schoooe Venditie van en en andere roerende voorwerpen, ©I» lltsssslcrdêsp; 8 Mei '38?'3, om 1 ure na middag, op de-Groote Markt, vóór de herberg het Gouden Mandeken en bestaande in Koper-, tin-, ijzer-, glas-, gleis- en aardewerk, winkeltonnen en bakken, rekken, kas, secretaire, ijzeren koflijmolen en trommel en meer andere goederen; voorts oude kassijnen, deuren, slag vensters, kass'edeuren, bekleédingenvoor schouwen, schouwstukken, ijzeren vensterraam, twee schoone massieve bouten kolonnen, enz. Door het ambt en betaalbaar ten'kantoore van den Deurwaarder ©opipens, te Dixmude. De Notaris IBefmydt te Nieuport, zal op Yfl'ijilas ©Mei om 9 ure 's morgens, ten sterfhuize van d'heer Notaris Jooris aldaar, opeóbaar jverkoopenalle slach van foenevens ©iï© iScsseiaew wijea en eene hoeveelheid wetboeken. liïf ïen vraagt Plafonneurs tegen hoogen dagloon. Zici) te bevragen bij CHARLES ROBERT BOES, plafonneur te Eerneghem (statie). Uit er hand te koop Een gerieflijk WOONHUIS, staande in de Beersl- slraat te Dixmude, thans bewoond door Louis Coquel, zwijnenslacbter. Om met 15 Mei in gebruik te treden. Zich aan te bieden bij Sackenpré-Van Middelem, te Dixmude. J. J. TRITHART en Ce, Antwerpen. Bijzonderen Agent A, de GHELDERE-VAN GHILLEWE, Dixmude. Deze guano, bereidt overeenkomstig de eischen der landbouwkundige wetenschap, is eene volledige mest stof, geëigend voor elke grondsoort en dienstig tot eiken landbouw, zooals tarwe, rogge, geerst, haver, boekweit, koolzaad, hennep, weilanden, beetwortelen, aardappelen, tabak, hop, vlas, rapen, peulvruchten enz. Ten einde aan de lieeren. landbouwers alle moge lijke waarborgen te geven, zullen de zakken een be- zonder geponeerd merk dragen. Bij een aankoop van minstens 5000 kilo's, zal men hef recht hebben dezelve kosteloos te doen ontleden teGembloux (station agricole.) PRIJS 53 frs de 100 kilos, genomen mei 5000 kil. en meer. 54 c beneden de 5000 kil. (minstens 500 kilos.) Alles vrij van vracht en verpakking geleverd in elke statie des lands. Men gebruikt van 4 a 500 kilos per hectare, volgens den aard van den grond. Nadere inlichtingen te bekomen bij den bijzonderen AgentA.de GHELDERE-VANGHILLEWE, Dixmude. St Jakobsslraat, Nr 10, te Nieuport. StloossasageB'aj. Mékasaieké Scliavérij Lijstwerken voor enkele en dubbele deuren. Maakt lijstwerken volgens gegeven teeköning voor alle vraag omtrent de 200 meters bereikende. Zeer geringe prijzen. Zuivere en onvervalschle GUANO Tan de Ferou, te bekomen bij L. D'HAENE en te Nieuport. worden verwittigd, dat er van nu af en volgens de saizoenen PLANTEN en BLOEMEN in potten zullen te bekomen zijn, aan genadige prijzen, bij Alexander Van Bavinckhove, in het Paviljoen, Grauwbroeder- straat te Dixmude. Hij verhoopt het vertrouwen van het geëerd publiek. Te bekomen van heden af bij J. PHILLIPS, koopman te Nieuport Allereerste kwaliteit van (hJmano van IPei'iB. Gewaarborgd voor zuiver en onvervalscht. Vervaardiging Goedkoöpe en spoedige Depot van bediening. van mode vrouw- allerfijnste kleederenen rijen toegang zonder en goedkoope ander verplichting. cigaren. naaiwerk. Constance VanBiesbrouck,vrouw Cornelis, Noord straat 44, te Dixinude, heeft de eer het publiek kenbaar te maken, dal ze in Brussel een schoönen aankoop komt te doen van fijne Parijsche gemaakte bloemen, linten en zijden sloffen, lot het maken van model-hoeden en mutsen; mode kragen, mouwen, handlobben en hemdbanden (faux-cols), zijdeslrikken, zijde halsdoeken, uilerlei handschoenen enz. Een onlangs nieuwe Tilburij met patentasse, goed in orde, Ie koopen bij F. DUÜOCQUET, wagenmaker, Weststraat te Dixmude. Mippolijte IjaridoEB op de stokerij te Eessen, heelt de eer de landbouwers bekénd temaken dal hij komt te ontvangen, eene groote hoeveelheid Allereerste kwaliteit van Guano vasi Pea'lB die hij zuiver en onvervalscht zal afle veren. rUtOIIÖC1*PCS ene seule piece, pointe en platine, supports iso- lants en porcelaine, conducteur galvanisé, deux brevets d'invenlion. A. BLOMME, serrurier-mécanicien, a Dixniude. Louis De Seek en zoon, Herbergier in la Belle Alliance, Beerstslraal n° 28, Ie Dixmude, Koopman in Kolen, Cocks en Doornijksch Kalk, laat weten dat men bij hem kan bekoraenalle slach van inlandsche Kolen, beste kwaliteit, aan den laagslen prijs mogelijk, per wagon van 5,000 of 10,000 kilos. Zijn magazijn blijft altijd van die soorten voorzien. IV. B. Hij verkoopt zuiver inlandsche kolen, maar geene Engelsche voor inlandschè. Bij denzelven zijn ten allen tijde te bekomen, alle slach van Hespen der beste kwaliteit aan eenen gena- digen prijs. Mette lauisvi'OïBwefli! PIETER LEYBE, Ooslvesten te Dixmude, stelt zich ten dienste der huismoeders lot het afhalen der kaffen beddens. Onzuiverheden van hel Bloed. Slechte Spijsvertering, Galziekten en Ziekelijke Hoofdpijn. Verzwakking. Het Keerpunt des Levens en raterznclitige Zwellingen. De Meren. Derzclver ongeregelde Werking en Genezing. ,?I A Ei kTP KI JZDN 8 oo De Uitgever VAN CUYCK-GYOLE, Noordslraat. *9» Laat niemand langer onder den indruk rijn, dat zijne ongesteldheid ongeneeslijk is, tot dat hij deze zuiverende Pillen onpartijdig beproefd heeft. Eenige weinige dosis zullen de ergste kenteekeneo verdrijven, en daarna alle ongeregelds werkingen geheel beteugelen, de trage lever opwekken, de verstopte nieren verlichten, onzuiver bloed reinigen en ieder orgaan getonde veerkracht geven. Deze wondervolle Pillen worden gewaardeerd, zoowel aan de nederigste haardsteden als in de huizen van gemak en weelde. Zij bewerken eene geheele zuivering van het gansche gestel, zonder de natuurlijke werking van een énkel orgaan te schaden, en roeien de zaden van kwalen, die tienduizenden tot eenen vroegen dood brengen, geheel uit. Geen orgaan in het menschelijk lichaam is zoo vatbaar voor ongerelde werking als de lever, en geen meer geschikt, indien vernalatigd, om tot eene ernstige kwaal te leiden. Gedenk dat wanneer misselijkheid, winJrigheid ofNzuur in de maag ons waarschuwen dat de spijsveWing slecht is, dat Ilolloway's Pillen ieder orgaan regeleij. ieder orgaan ver sterken, alle oorzaken van slechte spijsertering, gai en zie kelijke hoo.'dpijn spoedig verdrijven en tfne geheele jjcriezing hewtrken In gevallen van verzwakking, loomheiden ze nu vynclt li<^ Gei<I veroorzaakt door buitensporigheid van weker» aard «o-khetzj geestelijk hetzij lichamelijk, is de uitueking dezer Pillen in de hoogste mate opwekkend, vernieuwen en herstellend. Zij drijven de ziekelijke oorzaken uit hetfestcl, hersteller, de spijsvertering, regelen alle afscheiding, vjisterken het zenuw gestel, wekken degemoedsslernniing op, t»geven het lichaam deszeifs oorspronkelijke gezondheid en krabt weder. i] en. Alle de vochten gezondIttid en hel Het keerpunt des levens is het gevaarlikstc tijdstip in het levt-n der vrouw, het kost duizenden het le trekken te zamen en voeren als een getij lijden zelf weg, indien niet in tijdsei» kruiitwd tegengegaan. He zekerste middel tegen alle deze geviren is Hollowav s Pillen. Wet dezen gewapend slaat men in vuurproef door, en komt do lijder weder in het bezit rcöjr ongekrenkte go- zondheid. Met is slechts weinig bekend pat bij bet zooge naamde keerpunt des levens ook dé) man. wanneer hij tusschen de veertig vijf 'ertig jr dat zijne gezondheid eene belangrijke verandering ondergaat en oud is. ontdekt ren kritiek tijdstip seksen verdwijnen zonder dat bij er de oorzaak van weet in zijn leven. Alle deate gevaren voor beid spoedig door toevlucht te nemen tol'deze gillen. Indien deze Pillen volgens de gerukte voorschnl- ten gebruikt worden, cn de Zalf als men naar bed gfiat. ten minste gedurende oen hall uur op 'Je uiers.'reek wordt ingewreven, rooals zout in het vleesch. ul dezelve'tol in dè nieren doordriugen en alle pngeregeldé'Werking herstellen Indien men aan desteen of bet graveel lijiit, wordt liet hij- zender aanbevolen dat dè Zalf in zulke gevallen des avonds f-n.dcs morgens w«rot aangewend', daar indien zulks niet over leg worlt gedaan de wondervolste genezing zal -plaats grijpèn Hollo way's Pillen z'jn hel Leste geniesmiddel in de wereld bekend voor de volgende kwalen I Vrouwelijke onre- Aanbeten gclmatigheden Rhumaliek Jicht Moeilijke Waterlo- lloofdpijn zing Slechte Spijs verte- Klierziekten, otKo- ring ning.szeer j Leverziekten Keelpijn i Lendenpijn Steen en Graveel. De Pillen «mi Zalf wnrdeh verkocht in Professor UoMounv s Etablissement, 555, Oxford-street. Londen en hij ièden-ri voornamen Apfttlieker en Drogist duor «te beschaafd»* Wereld in Doozen en Pollen, tegen Is. 1 l/2d.^ 2s. 9d., 4s. 6'... lls.,V2s., en 55s. ieder. Die \au2s. 9d. bevatten drie.?.nji 1 die yan 4s. (3d. r.esmaaJ, die uin lis. rc^ïiorrihaéfl,"'h*e 'vfin 22s. drie èn derfigrhnaIeiSdie van 35s.jtvvee en vjj'tigmaal de hoeveelheid dor doos of pot van Is. 1 ]j2d. De kbinste doos pillen bevat vier dozijn j en de .kleinjdü pot zalf één ons. Volledige gedrukte gebruiksaanwijzingen zijn hij ieder.» doos en pot gevoegd, en zijn vet krijg haar in iedere taal. veils n bet Turksch, Arabisch, Arineniaansch, Perzisch oi 01»i neesch. Kwortsen Aamhorstighnid Galziekten Puistjes op de liuid Pijn in de inge wanden Verzwakking Walerzuch-j Secundaire Ver schijnselen Aangezicht» ijn Venerische 'A-ekten Wormen vanalier- lei soorten Zwakheid uit welke oorzaak ook DIXMUDE. Tarwe poi hektoiiter Roggo u Snkrioeii Haver lloonon a Aardappels de J00 kilos Boter 't siuk weg. 7 heet. Komt per kilo Eieren per '25. BERGEN. Tarwe middeop'. per liect. Kogge a Sukrioeo Haver Booiien ld. witte Erwten gele ld, blauwe Aardappelen. &ORTRIJK. Wille Tarwe per hekt. Rogge o Daver K.ooDaad-olic per 103 kil. Lijnzaad-olie 105 a ROOSSELARE. Oude Tarwe per 100 Uil. Nieuwe id Australische id. Roode d. Rogge Haver a Bonnen Aardappelen Koolzaad-olie per IDII kit. Lijnzaad-olie ~I05 VEURNE. Tarwe, per 145 lit. Rogge Sukrioen Haver Bonnen bruin brood 1 1/2 k. half wit 21 april 16 55 24 14 8 28 13 79 7 no 1 81 2 58 I 54 10 34 17 24 8 OO 2 09 2 99 I 63 28 lapril 16 55 24 14 13 10 8 28 15 17 7 06 2 60 2 85 i 54 16 03 l i 34 17 24 8 oo 2 18 3 li I 63. 21 april 23 46 15 25 10 80 17 41 17 87 16 66 19 33 6 86 21 april 23 67 25 (10 14 00 0 00 9 0 84 50 85 79 75 80 00 22 april 28 00 37 OU 28 april 23 70 0(| 00 15 47 II 36 17 27 00 00 28 00 19 00 21 00 21 (10 7 00 86 50 83 00 00 60 31 00 20 5(1 22 50 23 50 00 00 00 oo 23. april 24 00 20 00 19 00 12 00 23 00 35 00 23 00 23' 25 15 (10 -25 00 5(1 cent. 62 17 33 6 40 28 april 23 32 24 67 14 00 9 00 10 67 84 50 85 00 79 50 8o 00 29 april 32 00 36 00 30 00 32 00 19 50 20 00 21 0(1 23 00 21 50 23 50 7 00. 8 (JO 86 50 0(1 83 00 «0 OU 30 april 26 00 35 25 20 (III 22 00 21 25 23 25 12 00 15 0(1 22 00 26 00 5! cent. 63 HOPPEPRIJS. Poperinghe, fr. 00 On tot 00 (10 de 50 kil. Aalst 00 00 00 00

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1873 | | pagina 5