VAN DIXMUDE Verschijnende alle Zondagen. Zondag, 29 Maart 1874. - ID cent, per noinmcr. - Negen en twintigste Jaar. N. 18. Vertrekuren op de ijzeren wegen Duinlterke, VeurneNienport, DixmudeLichtervelde, ThouroutOostende; Brugge, Kortrijk en IJperen met terugreis. (I April 1874.) DIXMUDE, den 28 MAART 1874. Staatkumiige tijdirafscii tot iiesmis vaaa lamtcia esa volkerca. - Twee vorstelijke verjaardagen zijn deze week gevierd geworden. Deze van den koning van Italië en van den keizer van Duitscliland. Deze plechtig heden bieden een beteekeüisvol karakter aan daar zij volksbetoogingen verschaft hebben aan twee mannen die eene gewichtige rol spelen in de politiek van Europa. Victor-Emmanuel's i'egeering zag de eenheid van Italië tot stand komen en de koning van Pruisen werd keizer van het machtige Duitscliland. Te Rome hebben schdone manifestatien plaats gehad, en de gelukwenschingen aan den. koning waren talrijk. Ziehier wat Victor-Emmanuel ge antwoord heeft aan de vertegenwoordigers der gemeenten én provinciën Ik ben gevoelig ge troffen door de betooging, uit eigen beweging, der bevolking. De eenheid van Italië is nu een waar borg van vrede voor Europa. Rome als hoofdstad, bekrachtigd de princiepen der beschaving evenals van de religie. Men is alies verschuldigd, na G-od, aan de deugd van het italiaansch volk. De vrijheid wekt, de glorierijke overleveringen van de gemeen ten op. lie uitoefening der plaatselijke vrijheden aan de nationale eenheid onderworpen, zijn eene bron van voorspoed. - De keizer van Duitscliland, bij het ontvangen zijner generaals, heeft gezegd dathij zijn leger op den huidigen voet behouden zou willen zien, niet om oorlog te voeren, maar om den europeeschen vrede te waarborgen. De eene reden van onrust volgt de andere gesta dig op in Frankrijk en het ministerie is er nooit zeker van den dag van morgen. Dinsdag diskuteerde de Nationale Vergadering over de verlenging der macht van de municipale raden een tegenontwerp der kommissie werd verworpen door 377 stemmen tegen 303, waarna het ontwerp van het gouverne ment aangenomen werd met 344 stemmen tegen 45. De linkerzijde had bij de tweede stemming zich onthouden met het doel dezelve ongeldig te maken, en het zou inderdaad alzoo geweest zijn, zonder de 45 stemmen die tegen het ministerieel ontwerp ge stemd hebben. Wat zegt men daarvan Een ministerie dat zegepraalt 'dank aan de stemmen die er tegen uit gebracht zijn. Overal elders zou dit het ontslag van liet gouvernement voor gevolg gehad hebben. Maar inFrankrijk mag men zoo nauw niet zien. M. Fourton, minister van openbare onderwijs, heeft op eene prijsdeeling te Parijs eene duidelijke verklaring afgelegd, die in den smaak met zal vallen van de legitimisten en de bonapartisten. De minister heeft gezegd Het gouvernement van den marschalk, wie ook zijne ministers mogen zijn, zal, wees er zeker van, gedurende zeven jaren de regelmatige ontwikkeling der openbare zaken beschermen. De dagbladen spreken veel van eenen staats aanslag die in Spanje op handen zou zijn, om den zoon van koningin Isabella op den troon te bren gen. Maar het schijnt dat Isabella weinig gezind is liaren zoon aan de mannen toe te vertrouwen dié hem uit het land gedreven hebben. Voorliet .oogenblik geene bijzondere tijdingen. De operatien van generaal Serrano tegen de Car- listen moesten heden beginnen. Zal hij gelukkiger zijn dan generaal Moriones? Men weet nog niet zeker wat Serrano zal doen, doch" men gelooft dat de Carlisten hunne stellingen niet zullen kunnen houden. Waren zij overwinnaar, dan zou weldra de weg naar Madrid voor hen openstaan, zoo al thans het spaansch gouvernement geene door slaande maatregelen neemt om er eens voor goed een einde aan te stellen. Volgens de laatste tijdingen, zou liet leger van marschalk Serrano een zegepraal behaald hebben op de Carlisten. De repuMikeinsche troepen bezet ten de positien veroverd-op den vijand. Generaal Primo de Revera heeft eene belangrijke stelling te Montario bezet, van waar hij de haven van Bilbao .beheerscht. Men aanziet de inneming van Abante als aanstaande. Verder bericht men dat de republikeinsclie troe- pen verloren hebben 435 soldaten en 17officieren aan gekwetsten15 soldaten en 2 officieren wer den gedood. De weèrstand der Carlisten was zeer krachtdadig. De strijd duurt voort, U Tijdingen uit Puebla (Mexikq) melden dat de volksmenigte de protestaritsche kerk heeft aange vallen en de priester heeft gesteenigd. He strijd lie^int Een senaleur van Gent is gestorven. Den i6 april naast moet dat arrondissement overgaan tot de kie zing van een nieuw lid voor den Senaat. Deoverledene senaleur. M. Vande Woestyne, behoort aan de kleri kale partij. Wij stellen met genoegen vast dat de liberale partij reeds in volle werkzaamheid te Geul is voor deze aan slaande kiezing. Men wil in Vlaanderens hoofdstad eene schitte rende weerwraak op 1870 nemen. Best, opperbest! liet schijnt dat de heer graaf de Kerckhove, burge meester van Gent, den kandidaat der liberalen zal zijn. De oogen van geheel Belgio zijn gericht op Gent, waar bij eenige weken,een verkenningsstrijd zal plaats grijpen, die eenen grooten invloed zal uitoefenen op de kiezingen van juni aldaar en ook voor de andere arrondissementen des lands. Als de liberalen te Gent zegevieren, gewis zullen de andere gewesten niet ten achteren willen blijven. Moed! vrienden, Gent zal de hulp krijgen van al de liberalen van hel land. Gent gaf over vier jaren hel ontslag aan het libe raal ministerie; en Genlzul nu den lOapril de doods klok luiden van hel klerikaal kabinet, wiens begra ving in juni moet plaats hebben! TcelieiBS vasï dew tijd! Over eenige maanden zongen de klerikale gazetten in koor dat de nieuwe miliciewet van 1873, eene wezenllijke verzachting der militaire lasten was. W'ij waren van een geheel ander gedacht, dat weet iedereen.Wij bewezen dat liet leugens en bedrog was bij de klerikale drukpers.- Daarbij bleven wij, niet een woord van overdrijving of onwaarheid kan ons te laste gelegd worden. De ondervinding, die slrenge leermeesteres, heeft de stad en den huilen, het volk, de burgers en de landslieden de waarheid geleerd. En wat gebeurt er thans? De klerikale gazetten klagen nu ook putten in de aarde over de strengheid der nieuwe miliciewet!!! Gisteren waren zij blinde mollen en vandaag zouden zij alles te laste willen leggen der liberalen, die altijd krachtdadig geprotesteerd hebben en de noodlottige gevolgen der wet deden kennen. Teekens van den tijd! Als het lijd was deden de klerikalen de oogen toe voorde volksbelangen, en nu bet te laat is klagen en steenei) zij om de burgers en hel kieskorps op nieuw te, bedriegen, Weg! mol de fonpers! Heüastlirageii. Onder het bestuur der liberalen betaalde Belgie aan belastingen jaarlijks rond de 180 miljoen. Thans is hel inkomen van den Slaat alle jare eene som van 220 miljoen. Dus eene vermeerdering van belastingen van veertig miljoen, die wij aan de klerikalen te danken hebben. SVie zou bij 'die oflieiëele cijfers, gegeven door den lieer Malou, nog kunnen geloven aan hel refrein dec heilige gazelten, dat de belastingen verminderd zijn. ledereen wordt het gewaar in zijne beurs! PcïssïoeBïlias sier ossaiea'wijzers. Wij dachten niet zoo spoedig gelijk te halen, waarde onderwijzers, toen de professorsgazel u leugens wildewijsmaken.DeheerDelcour, minister van binnen- lanrlsche zaken, heeft in de Kamer verklaard, dal hel wetsontwerp-Kervyn op de pensioenkas der onder wijzers, een misslag was dat deze maalregel aan de onderwijzers, een aftrek op hunne jaarwedde zou vragen van 12 tot 13 per honderd en misschien nog meer, om de bankroet der kas te beletten. En dal zou lieeten zorgen voor de belangen der volksonderwijzers! De klucht schijnt wat al te sterk; niet waar, en wij hadden over eene maand gelijk te zeggen dat de wet-Rervyn de gemeenteonderwijzers nog ongelukkiger zou gemaakt hebben. Al vliegt de leugen nog zoo snel, de waarheid achterhaalt haar wel Dixmude, den 23 maart 1874. Mijnheer de Uitgever van 'l Weekblad van Dixmude. De professorsgazel gaat voort met de jongelingen onzer stad te tergen en uil te dagen, Ier gelegenheid eener maskarade op halfvasten. Maar wiens schuld is het? dat vergeet men Ie veel. ledereen betreurt dat de persoonlijke eer en faam van gelijk wie te kort ge daan worde. Maar nog eens a wiens schuld is het? Vergeet nimmer dat liet tergen, uitdagen, broodbe- nijden eens een einde neemt en, eilaasl soins aanlei ding geeft tol eene bloedig hoonende weêrwraak. Onderzoek, burgers, huisvaders en gij moeders, wie van alles de eerste schuld is en wat zult gij vinden? De liberale maatschappijen worden gestadig gehoond en versmaad; hare leden worden vervolgd,uitgekreten, aangewezen met de vingeren om hun werk en beslaan te onttrekkenhunne looneelvertooningen en feeslpn worden bespol en miskendde schuldelooste kluchten worden begekt door arglistige wraakgierigenEn zou men dan kunnen verwonderd zijn, dat liet geduld der mensclien daarbij niet altijd onverschillig blijft? Er is nog meer, telkens dal het kermis of karnaval of een feest is, loopen de dwaaste leugenachtigste geruchten in de stad rond. Wie zijn die naamlooze lasteraars, vanwaar komen die ceronlneuiende gezegdens? Nie mand weel hel te zeggen maar dit is stellig zeker, de liberalen persoonlijk of hunDe maatschappijen zijn er de slachtoffers van. Zoo werd er een paar dagen voor halfvasten verspreid, dat de liberalen de geestelijke overheid langs de stralen in eene maskarade zouden slepen!En daags nadien vraagt de professorsgazet schimpend waarom het niet toegelaten is de bur gerlijke overheid te bespotten en te bezingen!» Ziedaar welke achting voor het openbaar gezag aangepredikt wordt! Ook niet meer eerbeid voor de familien en de personen wordt er aan den dag gelegd. Wij zien ge- heele huisgezinnen gehoond en versmaad en begekt in de professorsgazet en zelfs publiek uitgekreten in twee opvolgende marktdagen van Dixmude! Ware het nog dal zij die sleenen werpen op een andermans dak, vrij van blaam zijn. Integendeel! de waarheid is dat men maar vuil gemaakt wordt dooreenen vuilen pol. Is het dan te verwonderen dat de laaghartige daden der klerikalen,soms weêrwraak uitlokken? Dal tergen der familien, dat gekken met de braafste jongelingen, dal broodbenijden van ijverige ambachtslieden, dat -™-S9. WEEKBLAD M'in aljonnoei f zich ten'nljen tijde. A! de abftnfinnten gehieien het recht jaor- Jijk een bericht van Hi drukregels, hou m i- ling of beroep I.rti efFi'mb;. herbaalde nioleo kos'eloos in ons blad te lijven. Alle affichen bij den drukker van dit blad gediukt. worden eens gratis in hetzelve geplaatst. Mfrt wordt aanzocht alle hoegenaanulc artikels uiJcrljjk tegen den V.rijda -avond vrachtvrij en omlerteekend toe te zenden. De bekendmakingen betalen 2D ct-ntiipen den d- li kregel. Er worden wekelijks f'xemplariïN van dit blad gratis gezonden in de voornaamste ber bergen onzer omstreken, ten einde aan de nnnonccn, welke in ons kind geltjfd worden, meerdere ruchtbaarheid 'e geven Wen schrijft in hij den drukker van dit blad nisook bij alle post-direkteurs. Brieven en geld vruchtvi ij toe te zenden. lïninli.rktj naar Win ut: Veurne naar DIXMUDE Nieup.n'stiariH naai Nieupor stad Hielipnrtstail naar DIXMUDE DIXMUDE naar Uichlei ve de ricKtcrwldi'- R.n'1 r'j k 5-25, Kurteinark naar Oostende Koriemark naar IJperen 6-45. 7-43, 8-14. 9 -1, II 15. 12-11, 7 4D, 12-40, l-3>. 8-26, 9 21. 3-45, 4-40, 10-40, 12-00, 5 04, 5-45, I 3o, 1-46. 5-05 C-i 2 4-15 4-25 6 32 7 21 7-30 8-10 Lichle'rvnlde-Thmiroiil. 4-25, 9-('4. II-49, 1 33, 6-f'8, 7-54 Timiiimii naar rugge, 4-35, 9-12, 11-50, 1-43, 6 15, 8-02 Thonroiil naar Onslende 4-50, 9-15, 1-50, 8 5 Koe&elare naar IJperen, 9-25, 1-5'». 7-50 11 iifjrc naar Tliournu', 8-25, 12-50, 5-13, 6-42 Thnurnnt naar LioliterVelde, 8-52. 12 10, 1-17, 5--17, 7-11 KiiMrijk-i.iohler.eldn. 8-U5, 1 lj/0, 12-35. 5-15 6-55, 9-00 l.icliterv elde-DIXMUDE 6-30, 9-08, 1-35, 7-55 DlX'lUDE naar Veurne, 7-10, 9 46, 2-13. V-urne naar Duiiikerke, 7-40, 16-15, 2-39, DIXMUDE naar NieupniIstad. 9-55, 2-2.1- Nieupiirlslad naar Nieupurtstiand, 10-21, 2-46, Onslende naar Koriemark 7-55, l':-10, 12-25, IJperen naar Knrteinark, 7-13. 12-06, IJperj n naar Moesrlare, 7-50, 12-25, Alleenlijk den Maandag. 8-33 9-01 8-411 9-01 6 IE 6 20 6-45

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1874 | | pagina 1