te ixsridS'■1,ïnk ,a" v'"™e JEesie ivt&arsci?83!m'êïsg-. lïe rampzalige nieuwe nailiciewet. I$e ?»35a*gsr»02'3©g iaa SpasajeJ Militaiirissmss. Oorlog ia Spanje. Laatste tijdingen-. 15ecïiterlijke kronijk. boosaardig aanwijzen van winkel en bedrijf, dat uit strooien van laster en leugen, dal opmaken en uittar ten, dal keert eens tegen de daders en spotters met anderen; die voelen dan ook wat het is eer en waar digheid, familie en faam, bestaan en toekomst te ver dedigen Ie hebben, want wie is er zonder dwalingen en misstappen? Ik heb vele putten voor een ander zien maken en er de delvers zelve zien intuimelen;als ik de professorsgazel hoor janken, komt mij onvrijwillig de preuk te binnen altijd komt loontje om zijn boontje! -—Voor de derde maal aan wie de schuld?» Denkt men door iemand te hoonen en te lasteren, zijn eigene laakbare daden Ie dekken en te doen vergelen? Peist men dat de heldenfeiten der katholieke manne kens niet geweten- zijn wijd en zijd, verspreid als ze zijn door hnnne eigene vrienden?... Ik doe mijne pen hier rusten, want gave ik den vrijen teugel a.111 den spijt en de verontwaardiging, die in mijn iharl ont staan is bij de lezing der professorsgazet, dan zouden velefamilienle weehen hebben, dan zouden velen knar setanden over hnnne eer en faam en loekoinsl! Maar uil eerbied voor het familieleven, uit achting voor de rust der huisgezinnen, laat ik die Ons-Heer-bedriegers liefst loopen.Neen ik doe niet als de professorsgazet ik rand de menschen niet aan om mijn spotlust den teugel (e vieren, ik benijd niemands welstand uit par tijhaat, ik verkoop het bestaan en de faam niet van moedige werklieden voor vijf kluiten. Kortom no" dit alleen zeg ik Eene partij, eene kliek die een Jefke deu getroeteld en gekoesterd heeft, zonder nog de latere wormstekige appelen mede te tellen die zoo talrijk als ontelbaar zijn; die partij, die kliek heeft hel recht niet van iemand, gelijk wie het zij. aan te randen, zonder te moeten vreezen dat het donderend geroep zal opgaan uit alle monden Aan de vruchten kent men den boom Hebt gij nu genoeg, professorsgazet, voor uw eer loos uitdagen en spelen met de trefFeliikheid, hel be slaan en de faam der fa milieu? Een weldenkend burger. banden, geneesmiddelen, geld, zal met de grootste erkentenis aanvaard worden. Het Comileit is onder de bescherming van het Spa an sell Gezantschap, te Brussel, geplaatst, en in de provinciën zijn bijgevoegde Comiteiten ingericht die met hel Midden-Comiteit gemeenschap hebben De personen die aan dit goede werk willen deel nemen kunnen zich rechtstreeks wenden tol M. EMU,F Van' DEN BUSSCHE, voorzitter van het bijgevoegde Go- mileil voor Brugge en de provincie Weslvlaanderen Ste Annaplaats, 10, Brugge. Vt ij vinden de volgende belangrijke waarschuwing m de professorsgazetHet Weekblad staal wekelijks vol waarheden die de Gazet niet kan weerleggen en waarover zij stille zwijgtmaar van eene zaak mag er niet gesproken worden of 'l zal er hoven op zijn ea die zaak is, wel te verslaan De klerikale kasse. vooral als die wel voorzien is. Mariane! Mariane! laai dal potje toch gedekt O! tijdeno! zeden! De lijst der kiesbaren voor hel Senaat, wonende in Weslvlaanderen, door de bestendige Deputatie des provincieraads, den 26 februari lest, voorloripig ge sloten, is deze week aan de gemeentebesturen loe»e- zonden geweest. B Voor de eerste maal geeft deze lijst, nevens de namen van het grootste gedeelte der kiesbaren, bet geheele beloop der belastingen door hun betaald, daar zij op vorige jaren geen onderscheid maakte' tusselien den aard der belastingen, en geene andere aanduiding gaf, voor degene die den vollen cijns of meer betaalden, dan deze frs 2118-40 en daarboven. \olgens het arhkel 50 (ter Grondwet moet men,om te kunnen senateur gekozen worden, Belg zijn 'den ouderdom van 40 jaren bereikt hebben en in Beleie 1000 guldens (frs 2II6-40) direkte belastingen betalen De direkte belastingen zijn de grond-, persouneele en palentlasten. Er volgt uit de sameosciikking der artikelen 3 en - Viu? het kies wetboek* dat de opcentimen aan de provinciën en gemeenten betaald, niet meer mogen medegerekend worden omflen cijns te volmaken De belastingen aan den Staat betaald, zijn dus alleen geldig, en terwijl hel artikel 2 der wet van 3 juli 1871 hel beloop der grondbelasting ten profijle van den' ötaal op 0 van het kadastraal inkomen vastgesteld heelt moet men, om den vollen cijns der kiesbaren (frs 2116-40) in grondbelasting alleen Te betalen on roerende goederen bezitten, in België gelegen, die te zamen een kadastraal inkomen van frs'o0 254-20 on brengen. De Etoile Beige kondigde zondag aan dat het gou vernement, eene overeenkomst gemakt h id met bene agencie van rempfacanlen tol hel leveren van eeni^e bon derde plaatsvervangers. Dat was bijna een ongelooflijk nieuws; weihoe' het gouvernement zou zielkooper worden! Maar dat nieuws werd 's anderdaags bevestigd door den Echo du Parlement en andere dagbladen. Met begon klaar te worden. Wal meer is, thans is een omzendbrief verschenen aan de agenten in r.eniplacanlen gezonden, door het huis Sophie broeders. St Christoffelsiraal te Brussel. Volgens de Stad Gent zegt dit huis Dal het de levering van i'emplacanten met premie heeft onder- nomen. Het biedt de agenten uil de provincie eene premie aan van 150 frs, voor eiken man die zij kunnen leveren; 'daarbij zal het de schulden betalen, die de man bij den agent zou gemaakt hebben, indien die schuld de 30 of 60 frs niet overtreft. De circulaire voegt er bij ct Als gij mannen hebt, gij kunt ze ons zenden mot hunne papieren en wij zullen ze onmid- delijk inlijven. Niet waar, wij zien van langs om beier wal voor eene miliciewet de klerikalen ons gegeven hebben, en het is stellig dat zij er in de toekomende kiezingen voor zullen boeten. b '1 Zal verdiend zijn! Degenen welke zich nog den schrikkelijke!, fransch- p iiisisclien oorlog herinneren, moeten hun hart voelen bloeden by hel ijzingwekkend verhaal dat de dagbla den ons doen van de moorddadige gevechten die eene dei schoonste streken van Europa verwoesten. Overbodig ware het hier de oorzaken aan Ie stippen van dezen broederoorlog die door de geschiedenis streilgelyk zal beoordeeld worden maar het is drin gend dat degenen die de ellende van onzen tijd esetfen een.ge verzachtingen aan de slachtoffers van leze be.reurenswaardige en noodlottige worstelingen toebrengen men moet hun eene helpende hand toe reiken deze ongelukkigen, welke op de slagvelden gewond worden en die bij gebrek aan bijstand om- «UIUCI1 Nooit bleven onze landgenoten doof voor de slem (IiVpiI Hit' i T W1J. SelukkiS le m°gen aankon digen dat er te Brussel een Gomiteit is lol stand ES™ rf, na!,m van In'ernationanI Spanje V°°r de ^kwetste soldaten in i ,?ltltCom'lci'' ,wi-i hoev'en zulks niet te zeggen, han delt alleen uit belanglooze broederlijke liefdadigheid Urf' *Sfen °"derscheid tusschen de strijdende partijen. Alle onderstand, lijnwaad, pluksel, wond- Ziehier, gerangschikt ingevolge de aanzienelijkheid der betalingen en met het cijfer der grondbelasting nevens hunne namen, dezen die volgens de bovenge melde lijst, in grondbelasting alleenmeer dan den vereischten cijns aan den Slaat betalen. Van Elslande-VanElslaqjieCesar, Wervik, 3721-54- De Breyne-Peellaertüixmude, 5715-22- BovaviU Dujarduy Brugge 564! -Oi; Deineuienaerè Gustaaf, Pittliem, o3l -40; anlieule-Verliulsl,Brugge, 3125-50- de Crombrugghe Emiel, Vladsloo, 2933-16- Brevdel- Debroek, Brugge, 2892-17; Duparc Pieter Vlainer tmge, 2798-88; de Vrière Adolf, Brugge378712- Van Galeen de Gourcy, Lopliem, 2708-44- Woels August, Dixmude, *473-11; Le Bailly de Tille-hea - StÏbo M2448f6;'tefoyok Felix, Waregbem, 2372-80; Maze.nan de Coiilliöve, Proven, 2526-70- de Goiirtebourne Paul, Anseghem, 2303-90- OeSchie' tere de Lopheni-Pecsteen Karei, Brugge' 2->6Q 5n. Le Bailly de Tillegbem-Goetbais, Brugge, 2183 fo- Ar-ents de Beerleghein Guido Brugmj 2166-76- Kervyn de Leltenhove, StMicliinls, 215T-S3Pecsieen- ;J.,ere Gustaaf, RuricJervoorde. 2127-50 Wij laten nu de label volgen der genen die zich op bovengemelde lijst bevinden, als betalende meer dun |,mon"<-|« Peers de Nieulanl, Oosftamp, 2372-41 VanCaloen de Bassegbem, Varssenare, 2413-47; De Busschere - Br"«»e- 2345-70; Moles Lebailly-De Serre.! -o42--0, Peers Ernest, Oostkamp, 2334-48; De Riiysscher-VapdenhossclieDixwudo, 2550-51 De Schielere de L'jphem-Pleflinck Tliielt 2311-75 - Vandewa le-DeGhelcke, Brugge, 2208-87; Vanznyler.' de Moerkerke Brugge2164-11; De Ruysseher. Lafranco Alvermghein. 2158-31; Van Galoen-Van- Iiamine, Brugge, 2158-46. De volgende nam.-n bevinden zich op de lijst door r "Inmaakt, melde enkele melding: frs 2! 16-40 en daarboven Bethune Felix. Kortrijk; Boedt Pieter, IJperen- Bomer Pieter, Adinkerke; Capron Jules, IJperen Danneel-GloneuxKorlrijkde Croeser deMooreghem Coolkerke; Degrave J.-B., Sluivekenskerke; Delva- Tl i h r'r!,ljk rJe 8lU"rs Gus|aaf, IJperen de TmL)Ju t de Boesinghe, Boesuighe; Goelhals-Danneel, Koitrijk; ilinderycK August. IJperen; Mulle Leon, IJperen; Vandenpeereboom Alf., IJperen Vercruysse- Goetlials, Kortrijk. J De lijst der kiesbaren voor het Senaat, den vollen cijns iclalende, beval dus 48 namen voor de provincie Weslvlaanderen, Gelijkerwijs er, volgens artikel 56 der Grondwet, in ledeie provincie eenen kiesbaren op 6000 zielen moet /yn heelt de bestendige Deputatie eene bijgevoegde li>t opgemaakt der meest betalende na de hierboven gemelde. Deze lijst bevat 63namen. De Bien Public meldt, onder alle voorbehoud van hile.e beMssing der klerikale associatie, dat de Genl- sche klerikalen geen kandidaat zullen stellen tegen over M. de Kerchove. Zij zullen enkel den strijd n,,aa";1 j"ni- De Bien PuNicen het rondsenblad spelen bij deze gelegenheid den spot vogel, maar men voelt gemakkelijk dat ze nietGe schapen zijn voor de komieke rollen en dut achter ^- kwinkslagen een groote angst voor eené neder laag verborgen is. i .P® jfon.Ueur kondigt de wel af, volgens welk de leden der bestendige deputalien 500 frs opslag krijgen wat hunne jaarwedde op 4000 frs brengt. J° mwln li!» 6 ministers zorgen voor hunne vrienden maar id plaa s van eerst de kleine bedienden van het gouvernement op te slagen, die niet genoeg winnen om le leven en er al zoo lang naar wachten, vermeer dert men de jaarwedden van de leden der bestendige deputatie, die, zooals de slimmerikken welke de pro- v.ncie Weslvlaanderen bezit, geen andere verdiensten hebben, dan door de boeren gekozen te zijn geworden. Wij zullen korl en bondig antwoorden aan de pro- tessorsgazet, die met de militaire kwestie leelijk in nesten zit eu niet weel waar hel hoofd draaien om hare leugens voor waarheden te verkoopen. Te zake luistert nu 1° Als liet jaarlijkse!) koiitiugent soldaten, onder htdlTn d-tr ljberal.e,b ,e ?waar was, waarom dan nee't bet klerikaal ministerie en zijne verslaafde meer derheid datzelfde konlingent nog van 1000 manschap pen vermeerderd? Dat is een 2° Waarom heeft de klerikale partij de kanlonloling Hif i 9Tfl( a Z1J C,e reservemannen in hel leger Hjtde. Ja wel, men dacht er wel aan hel leger le vei- -0Daetnis?iwee!me' afscha^ der kantonloting 3° Wie zegde, voor de kiezingen, dal de forten vi„ im hJ' 4° Wie wil er eene militaire brug over de Schelde maken te Antwerpen? Dit js lie, p|un v.,n M M,,|0u i"* 'e K;""er V00|-gedragen en ondersteund door de meetingrepresen.tanten van Antwerpen die thans aanbidden wal zij gisteren vervloekten f -1 Dat is Yierdl 3' Wie heeft de kloeke inrichting gevraagd der burgerwacht? De militaire kommissiën benoemd' het klerikaal ministerie. En wie durft er thans "een vvooidineer van le spreken? De ministers zwiWn dat ze zweeten omdat het kiezing is, wachtende ot daags nadien om dan een schoon ontwerp le doen stemmen. Dat heeft men gezien en du zal men nog zien in 1870 schreeuwde de geheele klé- f'n ^ri^'sluste" 2,1 Beo verminderen! enm IS/o werd de fameuze nieuwe miliciewet qestemd die door geheel hel land vervloekt wordt!Dat is lijf' 6° Wie vraagt 200 frs voor de loling als men een re ui pla cant wil hebben? De klerikale miliciewet Dat is zes Wie beeft de zietvèi-koopers-willen afschaffen k eiikale partij. Maar wie vraagt 350 remplacaiiten oorio 'Z n ;'Se"lfi"? Het k!e,'ikaal <tepa<'teme„t van ooi tog, Dal is zeven. 8U Wie heelt honderde jongelingen tot den persoon lijken dienst verplichtdie anders gemakkelijk en (en kleinen pnjze een plaatsvervanger hadiien kunnen koopen? De inifioiewet van 1875 9' Genoeg Maar wie zal zwijgen over deze acht vragen en over de vijftien andere van verledene week'2 De professorsgazel die ziét en gevoelt, dal liegen en be- driegen met meer helpen kan De staatskas begint al meer en meer de uitwerksels te eo- voelen van den tarief welke M. Wasseige ons heefi nr,Z ?J° gen. Ai waKtelderikaJen doen is toch zoo goed voor hel land" dat iedereen wenschi dat zij zoo spoedig inoge ijk l, "ne matten mogen oprollen. "'"Kouja uuunc Ziellier eenige cijfers, welke dit gezegde bewijst •1873 Slafl llülbbe"'i" de te"ruari van frs 4 ffl7 637 rn aC'lL ,n 1874 ,na;,r fle som ,f s 71 '-o.u-60. Dit is eene vermindering in ontvangst zelfs na aftrok van frs 53,030-53 op de ontvangsten van -1873 Gaat dan voort met zulke bestuurders Goede tijdingen uit Spanje, zij bevestigen de zege- der' Carli3t'en. '",S 'e de nede>-1^8' (j;"';OS' 'iie ko,,i"g van goddelijk recht, had w I zonderlinge manieren om de liefde zijner loekom- SChielen hr l60 16 W""'en' Dooden' Ben kop schieten, branden, rooven, plunderen, dal was ziin werk dat hij nu bekroond heeft door de prachtige stad Bilbao totaal te verwoesten met haar te bombar deeren bij middel van brandbommen' Men heeft mei recht de wilde en woeste daden der kommuiie van Parijs geschandvlekt... En, afgrijselijk! moeten zeggen dat dergelijke moor- detijen en branden in Spanje, door de klerikale partij aangemoedigd, gezegend, ondersteund worden U Gud va„ vrede en liefde, hoeveel misdaden door °n, i A6n fbenijdijdeR naa"> verschoond door laaghartige heerschzuchtigec. slaSopLoffAnTefeTzVe vrouw"' l°' V°°r Ryekevvaert Kletnencia, huisvrouw van Edmond Verstraete werkster ,e Nieuport, tol 10 frs boet, voorgen^ddadiSen

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1874 | | pagina 2