EEN HOFSTEDEKEN, Bouwgronden M E UB ELS, Kantoor van den Notaris CAPELLE, 2" INSTEL es TOEWIJZING, VERROOPING HOUTWAREN Vcrscliillige licnivstijdingeii. l/USÜïBsta-aliois Esu-opceniie. journal de grand formal a huit pages, paruissant tons les Samcdis. Burgerstand van Dixmude. laaodag 6 April 1874, (2e Paasckdag om S ure na middag, te Proven-plaats, ter herberg de Groene Poort, bewoond door sieur Ferdinand Ryckeboer-Bustraen, Openbare Vcrkooplssg van BIXXEX PROVES, langs den keiweg.van Watou naar Proven, met, onder grond van gebouwen, hovenierhof en zaai land, 2o aren §7 centiaren erve. Aanslag voor de huizingen met 1 Mei 1874, en voor het land den 1 August! 1874. Thans gebruikt door den verkooper Basile Van- damme. Voor alle verdere inlichtingen gelieve men zich te begeven ten kantoore van den Notaris Capelle, te Watou. 1° Eindelij ke Toewi j?ji?<>' van Op Maamlisg S-lï Maan-t 3 §£-3. om 4 ure na middag, in de herberg St Eloi, be woond bij de kinders Rommelaere, Woumenstraat te Dixmude, zal den Nötaris S3s .^iroelc, te Beerst verblijvende, openbaar verkoopen Renen schoonen HOVENIERHOF (Bouwgrond), gelegen te Dixmude, Hospitaalstraat (Westvesten)' groot Inj meting 9 aren 47 centiaren 70 milliaren' verdeeld in vier koopen. Om door den kooper danof in 't gebruik te komen met den dag der geldtelling. Separatelijk ingesteld als Den 1" koop, 1200 frs. 2*koop, 1180 3" koop, iOoO 4" koop, IISO En bij zamenvoeging gebracht op 4373 Op Maassrïag Cl Apn-iS om 3 ure na middag, ter herberg bewoond bij sieur Philip Debouck, te Beerst langs den steenweg op Keijem, door het ambt van den Notaris IBe $>es?Ss., verblijvende te Beerst, van een Tweewoonsilg Huis, staande te Keijem, noord de kerk, langs den steenweg van Keijem naar Leke, met 90 centiaren erf en grond, gekend bij kadaster sectie A; nummers 738e en738r. Gebruikt bij de weduvye Joannes Panneel tot '1 optober 1874. En 3° Koopdag van Menayieyoederen, Tlerhcrysycrief, Onder nemers fin lm, TB B1XBZUD2, Of* an«I»gr SO i?fnar< S SïJ. om 1 ure na middag, ter herberg het Schiptje, langs den Kleinen Huidevettersdijk, breeder vermeld bij uithangende bekendmakingen. Door 't ambt van den Notaris Oe Sec-li, te Beerst resideerende. SBisasiIscg- et iMaart fiëï4, A. Om 3 ure na middag, te Houthulst, ten sterf- huize van de weduwe Joos Arlin, van alle de MEU- BELE VOORWEPiPEN en eene KOEI, met komptanf geld. B. Om 4 ure na middag, ter herberg vau Louis Van Insberghe, te Houthulst, van een WOONHUIS en H. 0-04-42 C. Land te Houthulst, gebruikt geweest door Arlin en wijlen Anna-Theresia Mourysse. Door 't ambt van den Notaris Steverlyaek. te Dixmude. SCHOONE VENDUTIE van TE BOVÈKERKE, op ftfaaEïaiag April om 2 ure na middag, ter herberg de Voerman, bewoond bij Ambroos Depoorter, langs den steen weg van Beerst naar Wijnendale. Door bet ambt en betaalbaar bij den Deurwaarder Copgsesss te Dixmude. Paratoonerres d "pe, seu,e nièce- p°inlrt V en tot 10 frs boetioor slagen en wonden op Amelia Vande- velde. i Vandevelde Amlia. buisvrouw Mycke, werkster te Nieu- port, tot 8 frs boet,voor gewelddadigheden en tot 8 frs boet, Voor slagen en wotden op Klemencia Ryckewaert. Blauwvoet Beneijkt, dienstbode te Watou, bij verstek, tol 6 maanden gevangjvoor bedriegelijko ontvreemdingen ecner som van 17*frs en terscheidenekleedingstukken, ten nadeele van Bencdikt Schoiffieer cn bodewijk Decanter. Marcliand Bruno dienstbode te Noordschotc, tot 1 maand gevang en 26 frs biet, voor diefte van een zakuurwerk, langs den openbaren weg ten nadeele van Pieler Verschaeve, van Merkem. Gillebert Kareirmelsersgast te Vladsloo, tot 26 frs boet, voor slagen op Lcojard Zwaenepoel en Remigius Depauw. Vandenbussche leopold dienstbode te Avekapelle, lot 100 frs boet, voor jicht met stroppen. Samyn Karei, scttenmakersgast te Veurne, lot 9 maanden gevang, voor dicftei met valsche sleutels, en tot 34 dagen gevang, voor 17 enlele dieften, ten nadeele van Karei Allo, schoenmaker te Vetrne. Swaels Karei, werkman te Vladsloo, tot 100 frs boet, voor jacht met stroppen Per telegraaf. Op den wedstrijd van vet vee, heden zaterdag, te Brugge gehouden hebben de hoeren gebroeders Van Hil'le, stokers te Eessen, den eersten prijs behaald met hunnen.witten os wegende 910 kilos. 2° prijs, weduwe Vereecke, beenhouwster te Dixmude. 3° prijs, Dewiltc te Nieuwkapelle. De os van M. Dowltle, is aangekocht door M. Vandecasteele slachter te Dixmude, om alhier geslacht te worden. Op den wedstrijd van vet vee, die donderdag te Gent heeft plaatsgehad, is de t^vcede premie, 380 frs en een zilveren eerpenning, toegewezen geworden aan de weduwe Vereecke, beenhouwster te Dixmude, voor ecnen os van eerste klas, wegende 809 kil. Met 1 april aanstaande, zullen de vertrekuren op den ijzeren weg van Licblcrvcldc naar Duinkerke-, eenige lichte wijzigingen ondergaan; zie dezelve aan het hoofd van ons blad! De lieer''Charles Loppens-Gommers, geboortig van Nicu- porl. is lot briefposlmeester te Dixmude benoemd, in ver vangingvan den hoer Waldack, die overgaat naar Walcourt (provincie Namen.) Het kpntingent der lichting van 1874, voor de provincie Westvlannderen, is 1,821 man. Hel kontingenl te leveren mannen aan het leger door het niiliciekanton Dixmude is bepaald op 34. In de lijst der jurés, die geroepen zullen worden om te oordeelen over de zaken, welke voor hel assisenhof zullen gehricht worden in de eerste serie van den tweeden trimester van 1«71, waarvan de opening der zitting vastgesteld is op dinsdag 14 April, onder het voorzitterschap van den raads heer de R'yckman, bemerken wij MM. Aug. Behaeghel, burgemeester te Veurne en J. Iluybrechl, schepcne te Lan- gemark. De lieer J.-G.-AJ Laridon, (van Tourout) kapitein kwar- tier mccsCer van 3'' klis, van liet 6° liniercgemenl, is bevor derd lot de 2e klas. f De heeren leden van het Verbond der leugenaars van Dixmude worden verzocht de -algcmecne vergadering bij te wonen, ter gelegenheid der inhuldiging van hunnen voor zitter en sekretaris, woensdag naast, om 8 ure 's avonds ter herberg bewoond door Pieter Van lloucke, Woumeuslraat. In deze vergadering zal liet doel van hel Verbond vastgesteld worden de beer Voorzitter zal in eene rede met bewijzen houden staan, dat de maatschappij voor zending moet aan nemen de kommeeren te bestrijden en liet kwaadspreken bij mannen en vrouwen uit te roeien, door het aanplakken der namen van de personen, die zich aan bet kommeeren over geven, in de tien lokalen van liet Verbond der leugenaars de Voorzitter hoopt te zegepralen, daar maatschappijen met dit doel in andere stecen'opgericht, er bloeien en lier mogen zijn over het geslichte nut. Integendeel de heer Sekretaris maakt zich sterk te bewijzen dat eene stad, eene gemeente zonder kwaadsprekers of kommeeren niet kan bestaan; dat in eene plaats waar geene kommeeren zouden gevonden worden, het zedelijk gevoel er verlooren is, dat het gezel lig kouten er onmogelijk is, daar er bovendien niemand te zorgen zou hebben voor zijne'goede faam en dat de vrees voor wat zal men Van mij zeggen, de krachtdadigste stcunstok voor de eer ;dcr familicn, de zedigheid der jonge lingen cn mannen, de zuiverheid der jonge meisjes en de trouw der vrouwen is. - Daar deze algemeene vergadering stellig van openbaar nut is, zal het publiek toegelaten wor den kennis te nemen van de geschrevene nolas en bewijzen van welke de twee redenaars gebruik zullen maken, dit van 41 tot 12 ure 's morgens en van 6 tol 8 ure na middag; nog zal iedereen aan deze belangrijke redetwist mogen deel nemen, zelfs stemmen over de vraag Zal liet Verbond der leugenaars de zending aannemen de kommeeren uit te roeien door alle mogelijke middelen ofwel de kwaadsprekerij nog meer aanmoedigen, zelfs belooneu met de geldmiddelen van het Verbond? (Medegedeeld.) Men schrijft ons uit Bovekerke Zondag 12 april naast, om 3 ure na middag, zal ons thans ingericht fanfarenmuziek luisterlijk ingehuldigd worden. De zoo vermaarde muziekanten van Handzame zullen met hunne speeltuigen deze instellatie komen bijwonenpraalbogen zullen aan den ingang des dorps geplaatst cn 's avonds een luisterlijk vuurwerk afgeschoten worden. - M. H. Vande Woeslyne, senateur voor het arrondisse ment Gent, is den 20 dezer overleden, in den ouderdom van 63 jaar en 3 maanden. Letternieuws. Is verschenen, in den algemcenen boekhandel van Ad. Hoslcn, te Gent, de eerste aflevering van het Nederlandsch Museum, tijdschrilt voor letteren, weten schappen en kunst, onder hel bestuur van J.-F.-J. Heremans. (Verschijnt alle twee maanden, in allev. van minstens 128 bl. Prijs, 10 fr.) De 1allev. bevat I. J.-O. De Vigne. Over de invoering eencr louter zedelijke straf in hel strafrecht. II. Ed. Versvhaffelt. De veranderlijkheid der soorten. De leer van Darwin. llf. J.-F.-J. Heremans. De Maatschappij der Vlaamsche Bibliopliilen. IV. Virginia Loveling. De ■verdwaalden, eene novelle. V. P.F. Mr Anton Bergmann. VI. Tony. VII. Sleeckx. Kunstkroniek. VIII. F. E. Politiek overzicht. IK. Boekbeoordeelingcn. Verschillende dagbladen spreken van eene nieuwe ont dekking, die de weverijen aangaat. Iemand zou het middel gevonden hebben om lakens te maken van het dons der vogels, zoowel van die uit het hoenderhof als van andere ge vogelte. 700 tot 780 gram of wichtjes dons geven een vie* kante meter laken, dat veel dichter en warmer is dan het laken van wol. Het laat zich zeer goed vouwen en van alle kleuren voorzien en is ondoordringbaar voor den regen. Men roemt de proeven die er reeds van bestaan. Maandag is de stoommolcn van bodewijk Duquesnoy, grondeigenaar te Meenen, door de vlammen vernield mèt al hetgeen bij bevatte. Het verlies wordt op 40,000 frs geschal. Alles was verzekerd, Maandag, rond den noen, speelden twee meisjes op bet kerkhof te Moeskroen. Zij zagen eene vrouw tegen de haag, langs den buitenzijde van liet kerkhof, een pak nederleggen. In een blauw linnen omwikkeld vond men bet lijkje van een kind van bet vrouwelijk geslacht, dat ongeveer vijftien dagen oud was. Het kind was aan bet hoofd gekwetst cn men beeft bestatigd dat bet door verworging omhals was gebracht. De plichlige is onbekend. In den nacht van 18 tot 49 dezer is in de gemeente Espicrres eene groole misdaad gepleegd. Vier kwaaddoeners zijn gedurende den nacht inde woning van den molenaar Nolf gedrongen, hebben hem en zijne vrouw bijna doodge slagen en zijn alsdan weggevlucht mol eene beurs die 70 "frs bevatte. De arme ypouw bevindt zich in een bedcnkelijken toestand en men wanhoopt haar te redden. Haar neus is geheel afge sneden. Wat de man aangaat, hij is niet minder zwaar gekwetst, zijn hoofd is onkennelijk en schrikkelijk om zien. Men heeft de slachtoffers dezer misdaad in hunne kamer gevonden. Een dienstknecht, die ook verscheidene wonden hekomen heeft, is buiten 't huis geraaklom hulp in te roepen; bet is alsdan dal de dieven gevlucht zijn. Deze dienstknecht heeft in de worsteling oenen kvyaad- doener gebetendit zal misschien helpen om ben te ont dekken. Men zegt, dat de statie-overste van Avelgem, door het openbaar gerucht vernomen heeft, dat een pe'rsoqn van slecht gedrag, met wonden aan de hand gezien is geweest. De gendarmerie van Avelgem zou onmiddelijk verwilligd zijn en heeft zich op weg begeven om zich over deze zaak te verzekeren. Men kent nog den uitslag barer opzoekingen niet. Men meldt dat M. I.echicn, handschoenmaker in do Kiezcrinnestraat Ie Brussel, het groote lot van 100,000-frs der leening van Brussel heeft gewonnen. Hij had het maai den vorigen dag gekocht. M. de baron Karei de Gocswin, die te Luik is overleden, heef 130,000 frs aan het bureel van weldadigheid dier stad fiezci. «- Eene depeche uit Rome, mcldldatMgrs Dechamps, aarts bisschop van Mechelen en de Merode, kanteling van den paus, tot kardinaals worden verheven. Zondag heeft te Charleroi eene bijeenkomst plaats ge had van verscheidene eigenaars en bestuurders van kool mijnen, teneinde over de middelen te beramen, die lot de al- schaffingvan vrouwenarbeid in de koolmijnen zouden kunnen leiden. Het debat was zeer levendig en duurde geruimen tijd; verscheidene voorstellen werden gedaan, maar eene beslis- sing werd niét genomen. Weldra zal er echter eene tweede bijeenkomst belegd worden, waaraan, naar men zegt, de ver tegenwoordigers van al de koobJistrikten, zullen deelnemen. Donderdag had er eene groote opschudding plaats op den sneltrein, die om 6 ure 's avonds uit St Nikolaas naar Antwerpen vertrekt; nauwelijks had de trein Beveren ge passeerd of de reizigers hoorden als een noqdgespljreeuw arrête! arrête een accident.... Zij waren allemaal in de grootste benauwdheid, eerst niet wetende wat er gaande was. Men zegde hun stelt u gerust liet kan bier geen kwaad een conipartjipcnt van 2° klas staat in brand. De verwarring was groot, ieder sprong naar het venster en riep boud op f houd op! en wuifde-mel den zakdoek maar de Irein was in volle snelheid. Eindelijk halfwege Zwijndrecht en Antwerpen houdt de trein stil. Het volk stormde den trein uit en met groole moeite kon de treinwachter hel volk geruststellen en weder in liet kon vooi krijgen. Twee heeren hadden hunnen hoed verloren en den brand was al opgehouden, het was bijna niets. Door het wrijven van hel ijzer was er brand gekomen en de vlam be reikte de boenen van ecnen reiziger. Terstond verschrikt sprongen zij te gelijk liet comparti ment uit en riepen om hnlp, denkende dat er een groot onheil zoude plaats gehad hebben. De schade is zeer klein de tapijt is maar geschroeid en de plancher een weinig verbrand. Vrijdag avond der verledene week, is de statie van Spa bet tooneel geweest van een schrikwekkend ongeval. Rond 8 ure, verliet een koopwarenlrein deze statie in de richting van Luxemburg, toen in de nabijheid van Hockai gekomeu, waar de helling het steilste is, eene ketting brak, cn negen wagons van den trein weêr in de richting van Spa, de hel ling afrolden. Re freinen waren machteloos om hen in hunne snelle vaart te weerhoudeneen der freinwachters sprong van zijn rijtuig, zonder ernstige kneuzingen te bekomen; de andere biecf op zijnen post. De wagons, waarvan verscheidene met kolrn en andere met kalk geladen waren, reden zoo snel, dat er eene zwarte en witte stofwolk opsteeg. Zij daalde als een storm de helling af, en werklieden die aan do linie werkzaam waren, ver klaarden dat zij niets konden onderscheiden in dien gedruis makende wervelwind, die hun voorbij voer. Hetgene te voorzien was gebeurde; de wagons onlriggelden. Dit had plaats hij liet inrijden der statie van Spa. Acht wagons bonsden van de rails en stelden de haan in een erbarmelijken staat. De negende wagon reed tot Marleau, vvaar hij op zijne beurt onlriggelde. De frein wagen, waarop zich de ongelukkige wachter be vond, reed met ongehoorde snelheid, in de richting van.Reid, de' helling af en bleef stil in de nabijheid der statie van dien naain, en dit juist toen hij een koopwarenlrein voor zich had, waar hij legen bonsde. Laatstgenoemde trein, door de signalen verwittigd, was insgelijks blijven stilstaan. De treinwachter heeft geene enkele kneuzing bekomen doch men kan licht oordeejen over den schrik waarin hij heeft verkeerd. Den 19 dezer moest een inwoner van Luik voor de korrektionneelc rechtbank dezer stad verschijnen, om in eene vechtpartij slagen en wonden aan zijnen tegenstrever te hebben toegebracht.' Hij was uiterst bevreesd, om voor den rechter te komen, en ton einde zijnen schrik te overwinnen, dronk hij ongeveer drie vierde van een liter genêver cn cognqc. Die drank had een noodlottig uitwerksel,' want vijf minuten na denzeive gedrcmkon te hebben, viel de ongeluk kige op den grond en ivas dood. Men schrijft uit Jemappes, dat een ongeluk vrijdag, rond 4 ure 's avonds, is voorgevallen in den'pul i»° 28 der maatschappij Belle et Bonne. Twee jonge meisjes van Glilin, kwamen met een vat olie over hel gewefscl van een put. Hel gewelfsel stortte in cn de twee oögeiukkigen vieleen in den put omtrent 8 meiers diep. Toen men er in gelukte hun te redden, waren zij beiden versmacht. Te Roubaix is eene aanhouding gedaan, betrekkelijk de belangrijke diefte van la weel en waarvan een horlogie- maker van Meenen dezer dagen het slachtoffer was. Men heeft alle redens om Ie geloven dat de dieven niet hunnen buit naar Frankrijk getrokken zijn. Do poijcie heeft zekere Maria Deihecq aangehouden, beschuldigd van medeplichtig heid en verheling in dezezaak. Op het oógenblik toen zij ver rast werd, bood zij eene hoeveelheid juweelen te koop, waarvan zij den oorsprong niet kon opgeven. 28,000 flesschen wijn verlegcnwoordigendeal de soorten welke in Portegaal groeien, zullen als monsters op de jaar- lijksche tentoonstelling te Londen prijken. Uit Deventer wordt gemeld, dat hel testament van wijlen mevrouw weduwe Ikstein-Corlheyligers, waarhij deze haar geheel vermogen aan cje nedcrlandsche vrijmetselarij heeft vermaakt, aanleiding zal geven lol eene procedure, om dat de vrijmetselarij niet als reclilpersoon is erkend. Ter drukkerij van den New-York Herald is thans een sloompers ingevoerd, waarmede in een uurtijds 20,000 af druksels van dat blad kant en klaar 'en gevouwen, worden afgeleverd. Slechts drij menschen zijn noodig om die pers te doen werken. Naar liet blad berekent bezuinigt liet daardoor 23Q,000 frs per jaar. S0MMA1RE DU N° 20. Gravures Mgr. Ledocliowski. Le Repos en Egypte. Intérieur d'une Usipe h Gaz. Le Döme de Milan. Texle Nos gravures.Clironiquc de parlout. Les Débus d'une jeune Milionnaire dans le monde. Lettres d'Ilalie. Anciens Métiers ou Sermenls Brabanqons. L'arl de la Finance. Née pour soufFrir, (Roman.) - Rébus 8. Frs 10-50 par an. On s'abonne chcz Van Cugck-Gipde. GKBOOKTEN. 16 Maart. Alfons Lodetvijk Vanhille, zoon van Polijdoor en van Justina'Carelle. (wjjgeudfjk.) 16 id. Emiel Jozef Rommelaere, zoon van Florimond Jozef en van Elisa Maria Govaert. (Kleinendijk.)' 11U W i U J K SA A V k O IN DIG1N G E rt 22 Maart. Eduard Leopold Tvbergem, jongman,' meester knecht, oud 27 jaren, geboren en wonende te Dixmude, met Eugenia Pollenlier, jonge dochter, bijzondere, ond 20 jaren', geboren en wanende to Eesseti. 22 id. - llijpoliet Pieler Beun, jongman, schilder, oud 27 ja ren, met Romania Silvia Dicusaert, jonge dochter, dienst meid, oud 31 jaren, heide geboren en wonende te Dixmude. OVERLIJDEN. 22 Maart. Engelbert Albert Deianove, koopman in wijnen, oud 83 jaren, 7 maanden en 8 dagen, geboren te Beérst en wonende te Dixmude, zoon van wijlen Jan Francis en van wijlen Maria Teresia Üecock weduwaar viui Tcresia Klaudina Zelia Boulanger. (Hospitaal.) Te bekomen bij BEVER-WILLEMYNSNoord- sfraat, Dixmude, eersle kwaliteit PERUVIAANSCUE GUAiSO en beste ROOZEZAAD. VERMINDERING VAN PRIJS. Dezen die kolen bijzekere hoeveelheid kunnen koopenge nieten altijd min of meer voordeelen. De werkende klas dit niet kunnendemoetdaar zij hare kolen in 't klein haalt, in even redigheid veelmeer betalen dan de welhebbenden Diensvolgens heeft de onrfergeteekendc besloten den Zaterdag van elke weck, den toer van stad te doen met zijn camion geladen met kolen Niet minder dan eene maat of kalven hectoliter zal afgeleverd worden. De prijs is tegenwoordig fr. 1-3') c. den halven hectoliter. Zoo er afslag komt zullen zijne prijzen volgen. Gij allendie dit leest, zeg het aan den werkman, opdat hij van die voordeelen genieten zou. Geringe prijzen. Vrachtvrij t'huis. de GnELüERE-VAN GH1LLEWE. yeleyen te DIXMUDE. i)\ eene enkele Zittiny Diliyenciedienst lusschen IJperen en Diocmude met teruyreis. HENRI COPPYN, huurhouder, doet den dugelijk- schen diligenciediensl lusschen IJperen en Dixmude; hij vertrekt uit de afspanning St Andries te IJperen, om 5 ure's morgensden Maandag, en de anderedagen om 5 1/2 ure. Vertrek uil Dixmude, hotel de Rheto- rica, om 3 ure na middag. Hij beveelt zich voort durend in de gunst van het publiek voor het doen van allerhande kommissiënhel medebrengen van koopwaren enz.; zijne gekende stiptheid en spoedige bediening doen hem bij iedereen den voorkeur ver-r hopen. en platine, supports iso- lants en porcelaine, conducteurgalvanisé, deux brevets d'invenlion. A. BLOMME, serrurier-mecanicirn, a Dixmude. t

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1874 | | pagina 3