M OFS T-E D E HOFSTEDE EEN HUIS, NotarisLAURENT PROOT teWoamen. Kantoor van den Notaris BEPUYDT, Zaailanden, Meerschen Kantoor van den Sotaris KETELEBS Uit er hand te koopen en over te nemen Te pachten om"a"tT'Li™:BCb"'ik "Te huren of uit ter hand te koopen Het beste Extrakt van Liebig imij'ius. Z&1TTCC?. U3ng(Iitg3& blaart 5cm!el cn ESiustSag fl April ISJ4' Toeslag:, telkens om 4 ure juist na middag, te Clercken- Smisse, bij Jan Beauprez, Van eene schoone en Sï. 6—SO—96 C. Erf, te Clercken, zuidoost der. kerk, nabij'den steenwejj (Cleicken-Smisse), verdeeld in 7 koopenbekend bij kadaster sectie E, nummers 73, 81, 82, 111, 112, deel 113, 113, l luuis, 110, 117, 118, 119, 120ms en 782. Bewoond door Emanuel-Joseph Dumeez enandere tot 1 August! 1874. i/i °/o Instelpcnning le winnen op eiken koop. Opcnljare Verkooping: te DIXMUDE, in liet hotel de Peerdenposterij, van GELSGEN TE THOÜROÜT. Door 'tambt van den Notaris ILaurcnt Proof, te Yvoumen. INSTEL Woensdag 1 April IS?*!, cn TOESLAG Maasulng 13 April fl8?<l, ten 2 12 ure juist na middag, van H. 2—20—70 C. ZAAILAND en MEERSCH, langs de straat van Cor- temarek naar Wynendaelcbekend bij kadaster sectie H, nummers 11, 12*°, 13;", 14j" en 13. Gebruikt door Joannes Vierstraete, te Cortemark, tot na het scheeren der oogstvruchten in 1874. i/a inslelpenning te winnen. TE PACHTEN om aanstonds in gebruik te treden Een WOONHUIS, staande in de Kiekenstraat te Dixmude, nabij de Groote .Markt, niet achteruitgang palende aan de kerk, geschikt voor alle neiringen. Zich aan te bieden bij A. PLANCKR, te Eessen. TE EERNEGKSM. OPENBARE VERKOOPING van EN' EEN TWEEWOONST IIUIS, TE WERCKEN EH VLADSL00. Waarvan den ¥nsfrt zal plaats hebben op WOENSDAG 1 APRIL 1874 endentlclinificvcn «verslas 13 derzelfde maand, telkens om 2 ure na middag, tcLckc,in d'hcrberg «de Kruiskalsijde,» bewoond door August Ramaut. Gemeente IVereken. Koop 1. Een tweewoonst HUIS en II. 0-14-08 C. Erf. Id. 2. II. 0-71-40 C. ZAAILAND. Gemeente Yladsloo. 3. II. 0-17-00 C. MEERSCH. 4. H. 0-67-60 G. ZAAILAND. H: 0-66-00 C. id. °",(en H. 0-06-70 C. MEERSCH. 6. H. 1-00-60 G. ZAAILAND. Met gewin van [nslrlpcnnlngen. De titelen, plans cn voorwaarden berusten telks inzage ten kantoore van den Notaris llegitiytH voornoemd. TE PERVYSE. Óp Maandag den 6 April 1894, om 4 ure nanoen, ia d'lierberg de Vrede, te Pervyse, OPENBARE VERKOOPING van EENE HERBERG benevens 2 perccclen BOUWGROND, te zamen groot volgens meting II. 0—06—44 C., staande en gelegen te Pervyse, nabij de dorpplaats, langs den.steenweg naar Nieuport. Rewoond dooi den verkooper Films Vanglieluwe. Aanslag met de geld tel ling. Onmiddelijk na den overslag koopdag van Mcna- Id. Id. Id. Id. giegoederen en Herberggerief, op tijd van betaling. Op Woensdag I.* April 1844, om 3 ure nanoen, in den Gouden Leeuw, te Pervyse, bij Ch. Decat, OPENBARE VERKOOPING van eene schoone en goede jjestaan en gelegen te lleninghe. aldaar bekend bij kadaster sectie E, N™ 16, 16/2, 16,3, 17, 19, 20, 21, 143a, 24, 28 en 77, groot te zamen H. 9—44—49 C., in gebruike bij de mede- verkoopers weduwe Gheeraerten kinders, tot 1 Oc tober 1875, mits 1250 frs bij jare, boven delasten, behalve een perceelHU1SGROND enHOVENIERHOF groot H. 0—08—02 C., gebruikt bij sieur Cauwelier tot 1 October 1878, mits 40 frs bij jare, boven de lasten. Bij affiche beschreven in 8 kóopen, waaraf de 4 eersten zullen verkocht worden ten overstaan van bevoegden lieer Vrederechter. Licitatie- Ver Looping van te Alveriity/iem, achter de dorpplaats. Op Maandag fiSApril f844, juist ten 3 ure namiddag, spanning bewoond door den den Berglie, ter dorpplaats vah Alveringhem. n de te verkoopen af- verkooper Benoit Van S'otaris ter residentie echtbank van Veurne overstaan van Mr den urne, in ééne zitting, Zal Mst,,r Recrnaci'f, van Alveringhem, door de daartoe gekommitleerd, ten Vrederechter van 't kanton Vu OI openbaar verkoopen een HUIS, ten dienste van logement, estaminet en afspanning, met groote schuur, stal voor 8 peerden,remizen, koolmngaziju en 23 aren 84 centiaren medegnande erve, staande te Alveringhem achter de dorpplaats, bekend bij ka dastersectie I), N"227e en 227f. Gebruikt door den verkooper Benoit Van den Berghe, tot 1 Mei 1874, tijdstip op hetwelk dekooper ervan in 't gebruik en 't bezitkal mogen treden. Kohier van lasten, eigendomsbewijzen en vonnis, berusten ten inzage van alfe gadinghebbenden ten kantoore van voornoemden Notaris. AAMBEI/AAGEVI» KüvUlt UT. De kooper van bovenstaandegoedéren zal in pachte mogen overnemen, de hoeveelheid van 3 hektaren 39 aren 13 centiaren ZAAILAND, gelegen aan de Oeren-brug, op een kwart afstand van de te ver koopen goederen, en tegenwoordig gebruikt door Benoit Van den Berghe, hekend op 't kadaster sectie B, Nrs 110a, 111a, 112a, 113a en 114a. Dit voor 9 jaren, met aanslag den 1 Oktober 1874, of eerder, indien de kooper zich verstaat met den verkooper, dit alles op konditien ten dage der verkooping voor te lezen. Te pachten De HERBERG de Groene Wandeling, slaande in de Westsfraal, nabij de lIooge'Brug. le Dixmude. Laatst bewoond door I irginie Ilennuetl. Zich aan le bieden hij PIL DB CÖCK, le Caaskerke. TE PACHTEN Een schoon en gerieflijk Woonhuis, thans onbe woond, slaande in do Konijnestraal le Dixmude. Voor de kondiliéri vervo'ege men zich bij den eige naar M. DE BUYSSG11 EB-VAN DEN BOSSCHE alhier. Bij-uitbreiding van handel cn verandering van woonst. Een goed gekalanl, schoon en wel gelegen KOOP- UANDELIIUIS, in hel midden Jpi- stad Dixmude, dienstig lol hel uiloefcnen van allerlei bedrijven, iiamenllijk voor liakkei ij, suikerbakkers- en kruide nierswinkel benevens verscheide aanpalende HUIZEN mei afhankelijkheden, hot zij hiermede, hetzij afzon derlijk le koopen. Zich le bevragen bij den drukker dezer. Te pachten of te koopen Eenen scboouen EIGENDOM beslaande in de huizen liewoond door mijnheer Paul Wouters, Ptelcr Declerck, Coleta Cliieux en de hopije gebruikl door Jozef Hosten, alle gelegen te Dixmude, in hel geheel groot II. O—08—60 C. Om onmiddelijk in gebruik le komen. Voor verdere konditien zich le bevragen hij den Grcllier BALMOND DEGROOTE, le Dixmude. Ti* hnttn beneden de 100 fis, eene zeer goede I PIANO, lloeberechts en zoon, in tna- lionielioul, zeer wel bewaard. Zich Ie bevragen in hel bureel van ons blad. Eene schoone en gerieflijke HERBERG, genaamd 't Groot St Jorishof, staande en gelegen in de Wou- menstraal le Dixmude. Zich aan te bieden bij PARET-DE MOLDER, brouwer le Dixmude. met gemak' van betaling. Een schoon Woonhuis, hebbende salonsspreek plaats, keukens en dependentiën kelders en achl slaapkamers, slaande-in de Statiestraat le Dixmude. De sleutels heruslen bij d'heer Louis üeboiick, nevens liet voorzeide huis. Voor de konditien bijJ. J. SOUDAN, bouwkundige in de Doornstraat, 11, Gent. WOONST VERANDERING. LOUIS DEBOUCK, koopman in sterke dranken, gewoond hebbende in de Wounicnstraat Nr 59, heeft de eer hel publiek bekend Ie maken dat hij zich nu gevestigd heeft in de Westslraat Nr 69. Bij hem kan men zich gerieven van fijn-Olie, Wijn-Azijn, Galeis en Glaswerk. Guano van Peru Ilipgiolijtc ILai-it3oit op de stokerij te Eessen, heelt de eer de landbouwers bekend temaken dat hij komt te ontvangen, eene groote hoeveelheid GUANO Guanape, zuiver en droog en van de beste hoedanigheid. Bij hem is ook Ie bekomen IiilandscheRaapkoeken, Rijselsche lijnkoeken en Lijnmeelal van eerste kwaliteit V er ander incj van woonst. Very rooting van bedrijf. Benige winkeliers verkoopen onder mijnen naam, Chocoladen die zelfs het adres niet dragen van de fabriek die ze geleverd hebben. Zoo die Chocoladen goed waren, de maker ervan zou zich haasten hunne verdiensten op zijnen naam le doen kennen; doch daar iedereen maar gaarn de verantwoordelijkheid zijner eigene voortbreng sels draagt, verzoek ik de verbruikers niet le vergelen dat de CBEOCOSjAB9E:V.S9ESzACI«E gewikkeld zijn in een omhulsel waarop afgebeeld is een gekleurde Cacaoboom en dat het omkltedsl altijd het volgende, handleeken draagt langs alle zijden Ilepots van vertrouwen le Dixmude bij Mr Baert-Van Ackere, negocinnt, Groote Markt. M' QuatannKNS-Claus, negotiant, WeslstraaL VLSESCH-EXTKAST LA I'LATA. Voor alle verzekering eische men altoos hel mark van den rustenden Os. 'l is hel beste en hel {joptlkoopsle. PROEFT VERGEI IJKT t'e 'loec»anigl|P'd en *»en P' ijs. Hel is uitsluitend van Ossenvleesch gemaakt. Depots van vertrouwen te Dixmude bij M' Baert-Van Ackere, neg', Groote Markt. Mr Quatannens-Claus, neg'. Weststraat. In gevallen van Jiclit, Rliumalieli en Zenuwpijnen Waterzuchtige Zwellingen, Verlammingen cn Slijvc Gewiichleii. De Uitgever VAN CUYCK-GYOLE, Noordstraut'. s VAN DEN A f AN A CKERE-VEIIEEC K E maakt liel geëerd publiek kenbaardat hij zijne fabriek, terming tan kteederen in alle dessins, tan frakken, broeken, linten enz alsook zijn magazijn tan castoren en strooien hoeden heeft eerplaatst naar den Klei- nendijk, in 't Schiptje. Wassching en hervorming tonhoeden. Zijden hoeden voor de eerste Communie. Alle k euren om linten te termen zijn bij hem te bekomen. VERANDERING VAN WOONST. VERGROOTING VAN BEDRIJF. C. GELAUDE-DEVRIÈRE, schilder-ondernemer, maakt het ge- eerd publiek bekend, dal hij, ie beginnen met half Maart, zijn magazijn zal verplaatsen in de Kiekenstraat, in hot huis vroeger beuoond door den heer P. It'yltie-Tgtgat, almaar hij zal ver koopen alle soorten tan drooge en gemaakte verrne, ternissen, borstels, goud in bladen, bronzen, spungien en zeemvellen, bij- zonder vernts voor meubelsf marmeren .schout/ cm en coiturcn te kuischcny latende hoegenaamd geencn plak zooals het gemeen meubelwms. HïJ verhoopt door zijne goede icaren en de korektc uitvoering vawzijn werk, de gunst ran eenieder te tcinnen. Kruidenierswin kei SticRti-r der engel*cli<? npoll«ek«tv»j Een prijs-courant is in clkcn pnk- JJc marken en te ekens zijn bij do wet neergelegd. IS IIET VAN VOO Ff O Alle lijders aan hoest, verkoudheidirOiiVbilïs, aambor stigheid en ongeregelde werking van lie hart wordt ernstig aanbevolen Hollowuy'a doordringende Za f gord over de keel, horst ol rug, al naar zulks vcreisclit wordt, tweemaal daalll in te wrijven, tuinlieden kunnen met icr.iTiüwm op de wess dadige uitwerking dezer behandeling rtkenfu; rlcre Zalf i- lict veiligste geneesmiddel voor alle ui(-<cn inwendige keel- leehiekter,. faell dcie Zalf nimmer inlichting te g'ven. Ilnre e. rste aan wending vermindert de ontsteking, ronivrl als rlc hitte én de pijn. Ileze verzachtende Zalf. door liet hlo'd dat naar en van de zieke deelcn i loeit te zuiveren, bevordert tie geronde ram king. In,ernstige cn veroudi-rde-gcvnlicii moeten de ner- allijd ok gebruikt u irden, daar d- rzelvyr zuiveren Ier t'illeri stillende kwaliteiten de geheelc massa, zoowel vasle als (loeiende deelen, in eenen geraniteu toestand brengen. Vele van de ergste gevallen van de boki og-noemde kwalen zullen in een.-n betrekkelijk kerten tijd zwichten, indien de Zalf gedurig op -ie zieke deelen wnrdt inj;ewreicn. zelfs wan neer Andere mi I n gefaald liehben Wanneer de riekte ree'ts van langen duur geweest is, nniet. de rail bijgestaan worden door rloPuwai-s ruiereiolepillen die op de maag en den Irier werken, tie spijsvertering heiriligtinle t in in die ongeregelde w-rking te vervuil-ndie ito pijn, rustelnosbcid en koorts dergelijke/iel,ten vergezellen, ron li ;t voortbrengen, en lie liet herstel reer vertragen, en, dik u ijls zilts deligsla gevallen ernstig doen worden. I)i ZulJ cn Pillen moeien gezamentlijk gebrnill worden in de rolpende gevallen Zeere neencn .ZarmzetroU-rn en Aanlteten Scherft 'L\\erende Borsten I stijve Gewrichten llluiiuatiek) Zeere Hoofden Bra ii Ju on Jen Fisleis jZwerenJe l>ptls Gezwellen Wintervoeleu I Jicht lloofdschuiTt Ktlei huilen Spi m tende handenKliergezwellen Keel pijn NN'onden Likdoorns Lendenpijn I lluidzieLleu l)c pillen rn ral» wor !en vnrko 'ht iiAjlrG/cssof Ui'IlownvN Etalilissemciit, 5 Uxfor«I-5trecl, LP»«'« c u l»ij ietlcmn voornamen po'liekrr «*ti Urn ;i-t .••oorld'» gehcrfc hcseiioafde Woreld, in Hou/.I» .11 l'ollcii, le;;cn Is. I |/2«l. 2?. 9«l., 4s. 61Ilis.. 22«.. ,-n 35s. ieder. Uie tan 2s. !)r|. hei alten driemaal, die tan 4s. 6-1. rosmaal, die san I Is. zestienmaal die van 22s. dri.- t-n tl- rtigina.tl en 'lit- tan 3 is Inn-en vijltig maal de hucv.flhfid iter doos ol pot van I-, 1 l/2d. De kleinste duos pillen bevat vier dozijn; en tic kleinste pot zalf réii ons. DIXMUDE. 16 mo'irl 23 manrt Tüi wc p. i lu?ktolil«T 26 'dl 33 1 24 14 28 97 H - Stikriocn 17 24 IK 62 17 24 18 62 Ha vei I» 41 13 71) 12 41 13 79 Ko«»nirn 18 62 22 f 7 18,62 22 67 Anrflappt-ls de 100 kilos li 1 7 lil 6 vu 7 On lloter 'l stuk weg. 7 heet. 2 54 2 72 2 45 2 63 Komi per kilo 3 62 3 68 3 50 3 76 EicM-n per -,f>. 1 81 6 jiai I 54 I 63 EERGEN. 16 mnlirf 23 maart Phiwe middeiiu. per lu-ct. 29 92 28 57 R'Y.RC - Sukiiuen (7 45 17 66 lid*» r 12 85 13 55 Booiioii 22 44 i 22 61 ld. wifie 21 6u 24 54 Erwlen j,.r'e - - 1 - on ld. blauwe 22 44 1 22 22 Auidappeleu. 5 (lil 5 66 KOUTRIJK. - IG maait 23 manrt Wille Tarwe per hckl. 3'i 17 32 67 31 34 32 67 Rogge 19.33 lift mi 19 32 20 66 llavrr e nlv 1-0 Ill) (III IUI Koi»l/..-iiid-olie per 1 kil. 7il Hu 7ij 25 •70 25 60 00 Lijnzaad-olie 105 1 tl 69; 25 69 25 (10 60 ROIJSSELAIÏE. 17 rnaait 24 maart Oude Tarwe p.-r IOO kil. 38 56 4" 60 38 50 40 50 Roode d. t 36 cn 37 uil 36 0(1 37 (ID Oude Rogge 25 5'! 2(1 60 25 50 26 (di Haver o 27 (10 28 00 27 (II) 28 I 0 Bonnen 27 Oil 28 00 27 U.v 28 (10 Aai dappolcn 6 tui 7 on 6 50 7 60 Koolzaad-olie per H'O kil. 71 50 Gd 71 25 (III Lijnzand-olie 105 a 72 Oil (III 72 60 00 (0 VEURNE. 18 niaarl 25 maart Tarwe, per 145 lit. 35 I") 42 CO Oil (III 1 0 (1(1 Rogge a 32 i 0 i n 6() 00 116 (10 (10 Sukrioen a 25 U0 27 60 on on no llavt-r 18 00 2d CO 18 60 2(1 10 Rooiii'ii 27 60 3J i 28 - 32 60 bruin brood 1 1/2 k. 57 real. 57 cent. half wit 69 - 69 RRONIJK DER HOPPE. Poperinge, fr. 60 0 vol 02 - de 5 .kil. Aalst 55 «n 61) IK)

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1874 | | pagina 4