VAN DIXMUDE Verschijnende alle Zondagen. Zondag, 6 Februari 1876. - 16 cent. per nummer. - Een en dertigste Jaar. iX. 6. DIXMUDE, den 5 FEBRUARI 1876. staatkundige tijsliesgcn tot kennis van landen en volkeren. Zondag heeft voor de eerste maal in Frankrijk eene kiezing in tweeden graad plaats gehad, 'tis te zeggen den keus van 225 senateurs bij middel van afgevaardigde-kiezers. De uitslag mag als zeer gunstig aangemerkt worden en men kan er over voldaan zijn. Zonderlingal de partijen zijn niet al te onge zind over de kiezingen. De republikeinen hebben de zegepraal behaald en hunne tegenstrevers betwis ten dat niet al te sterk. Men is het echter nog niet eens op het cijfer der meerderheid, waarover de republikeinen zullen kunnen beschikken. Volgens eenige berekeningen zou de senaat op 300 leden ten minsten 141 goedgekende republi keinen tellen volgens andere zoii zij op 167 stem men kunnen rekenen. In den grond hebben de re publikeinen redenen om zeer te vreden te zijn, voor al als men denkt wat de achteruitkruipende partijen van den Senaat wilden maken. De uitslag der kiezingen heeft eenige verrassin gen aangeboden. Het gouvernement heeft een zwa- ren neerlaag geleden, die verre was van voorzien. M. Buffet, ondervoorzitter van den ministerraad, beeft eene buize gehad in de Vosges, alsook M. Du Faure, minister van justicie, in de Charente-Infé- rieure. Integendeel de ministers deMeaux, Caillaux en Leon Say zijn gekozen geworden. De kiezingen in het departement der Seine hebben ook onvoorziene uitzingen gegeven. lede reen ge loofde dat deTadikalen van eersten af zouden zege vieren en echter waren het de gematigde republi keinen, MM. de Freycinet-, Herold en Tolain die gekozen werden. M. Victor Hugo werd slechts ge kozen bij de tweede stemming of ballotage, en M. L.Blanc, wiens kiezing niet betwist scheen, heeft bij de derde stemming in 't zand gebeten ten voordeelè van M. Peyrat. Dus in het departement der Seine, waarde radikalen meenden almachtig te zijn, heb ben de gematigde republikeinen eene gedeeltelijke zegepraal behaald. Nu is Frankrijk in volle bekommering over de algemeene kiezingen voor de nieuwe Kamer van volksvertegenwoordigers. Het woord is thans aan bet algemeen stemrecht. Deze kiezing is bepaald op zondag, 20 februari aanstaande. In Oostenrijk hebben de godsdienstige wetten niet veel geluk wel doorstaan zij de vuurproef in de twee buizen van den rijksraad, doch aan uitvoe ring wordt er niet gedacht. De kloosterwet reeds twee jaren geleden door bet huis der afgevaardig den aangenomen, is eindelijk dezer dagen door bet Heerenhuis goedgekeurd geworden, met eenige ver anderingen gunstig voor de klerikale belangen, en tegen alle verwaenting heeft de Kamer deze wijzi gingen goedgekeurd. Échter heeft het kabinet, dat zich liberaal noemt, uit vrees voor de klerikalen, den moed niet de wet aan den Keizer ter bekrach- ting vpor te leggen. De tijdingen uit Spanje worden alle dage belang rijker en de Carlisten worden van langs om meer in een beperkteren kring ingesloten. Het spaanscbe gouvernement heeft berichten ont vangen van generaal Primo de Rivera dat bij de po- sitien der Carlisten op de hoogte van Santa Barba ra, nabij Estella, beeft ingenomen. Hij heeft er 21 gekwetste Carlisten tien gevonden. Van eenen anderen kant schrijven de Carlisten uit Tolosa, dat zij de Alfonsisten, die Santa Barbara hebben aangevallen, afgeslagen hebben en dat de aanvallers vele mannen hebben verloren. Het schijnt echter dat de partijgangers van don Carlos niet zegepralend uit dezen veldtocht zullen geraken, die waarscbijnelijk de laatste zal zijn. In derdaad generaal Quesada is te Bilbao aangekomen na Biscaye doorgetrokken te hebben. Hij beeft er weinig weerstand ontmoet. De zegepralende tocht der troepen heeft verbazing en ontmoediging ge zaaid onder de landelijke bevolking, Veertien car- en 3 kanons met oorlogsmuni- Iiscbe bataljons liggen bijeen te Guernica zijn ontmoedigd en schijnen besluiteloos. Volgens eene depeche uit Madrid, zou generaal Primo de Rivera sterke stellingen bezetten op vier uren van Estella, waar don Carlos meest altijd zijn verblijf houdt. Men mag zich dan in 't kort aan een grooten veldslag verwachten. Reeds geloven de Alfonsisten zich zeker van de zegepraal. Zoo men een bericht uit Berlijn mag geloven, dat de Daily News vermeldt, zou bet gouvernement van Madrid reeds aan de groote mogendheden hebben laten we ten dat bet hoopt de opstand der Carlisten te dem pen in den tijd van 8 of 10 dagen, en dat bet na dien uitslag verkregen te hebben, meer troepen zal hebben om naar Cuba te zenden. Dat is wat al te zeer victorie zingen om geloofd te worden. S5ct feest van liefdadag-liead. Het muziekaal morgenfeest van zondag, 30 ja nuari, ingericht door eenige bij zouderenten voor- deele der behoeftigen onzer stad, beeft ieders verwachting overtroffen. De ruime regeeringszaal ten Stadhuize was veel te klein om het publiek te bevatten, en de schaal voor de giften heeft eene goede som opgebracht, omtrent de 400 frs. Het pro gramma van den muziekalen morgenstond werd op de heerlijkste wijze uitgevoerd en vond den besten bijvalde Muziekalc Kringonder bet bestuur van den heer Haemers-Van Ackere, verdiende weder de geestdriftige toejuichingen die zijne stukken beje genden. De beer Jub'en Randachx, onderbestuurder van den Muziekalen Kringheeft het publiek als 't ware begeesterd en medegesjpept dooi- zijne rno.es- terlijke uitvoering op de viool. De Gcvaerts Vrienden waren vast in bunnen zang; de tweezang uit Lucia de Lammermoor werd voortreffelijk gegeven door de schoone stemmen der beeren Bauw en Aug. Feys. Men kent niet een feest of plechtigheid, 't zij voor bet vaderland, de kunst, de stad of de liefdadigheid, aan welke onze dichteresmevr. Van Ackere- Doolaeghe, geen deel neemt; ook dit was zondag weder bet gevalde talentvolle vrouw bad voor dit liefdadig feest een dichtstuk vervaardigd, dat ter zaal voorgelezen werd door den beer. Pieter Weyne, en wij zijn gelukkig hetzelve bieronder te kunnen mededeelen. In een woord, bet liefdadigheidsfeest van ver leden zondag beeft ten vollen aan de verwachting beantwoord; bovendien eene goede som opgebracht voor de behoeftigen in dit guur jaargetijde. De in richters halen eere van bun werk en daar zij zulken scboonen bijval verworven hebben, zullen zij onge twijfeld in nadere omstandigheden nimmer nalaten met moed en vertrouwen een werk van broeder liefde en liefdadigheid te ondernemen neende harten zijn in Dixmude niet koud en hardvochtig in bet brengen van hulp waar nood is. liiefdadiglieido Dichtregelenvoorgelezen ter gelegenheid, van het muzie- kaal morgenfeestgegeven te Dihsmuidedoor eenige liefhebbersop de zaal van het Stadhuisten voor- deele der behoeftigenden 30 Januari 1876, Vrouwe Vast Ackebe, geb. Mabia Doolaeghe. Niet eiken mensch werd rijk geboren, Niet allen zijn door 't lot gestreeld, Bestemd om door de pracht te gloren, Met rang en schatten mild bedeeld. Maar allen schonk de Heer een hart Om edelmoedig 't goed te plegen, Te troosten waar ellende of smart De doornen strooit op 's menschen wegen. Eens sprak in 't oud Diksmuide luid De Geest der eedle Menscbenliefde, Die mild de bron van troost ontsluit Voor scbaamlen, waar ook 'tNoodlot griefde. Nog klinkt betBurgren, bij die sterft n Van honger, hij is onze broeder, Zij die van 't lot slechts rampen erft, Ze is onze zuster, de arme moeder. Oh, werpt een blik in de arme hut De sneeuwjacht vliegten guur is 't weder. Terwijl de storm bet buisje schudt Ligt 't talrijk kroost op 't stroobed neder 't Ontwaakt, 't beeft kou, de honger kwelt, 't Blijft hongrig zich aan moeder prangen ol Liefjes, *k heb noch brood noch geld, n Niets, dan de tranen op mijn wangen De vader, die 't met siddring hoort, De kloeke werkman, 't hoofd gebogen, Zit raadloosHem ontvalt bet woord Red ons door 't graf, o Alvermogen Geen werk 1 dat doodt hem ziel en zin, De moed valt neer, vermand door nooden, Die van zijn heilloos huisgezin, Het leven en de blijheid dooden. Ach I geen van bei durft beedlen gaan, Maar van hun bleek vermagerd wezen Blikt u de zielsvertwijfling aan, Is de allerdiepste nood te lezen Het eerlijk hart is 't beeld van God, 't Verdraagt zijn martling zonder spreken Eer sterft het onder 't grievendst lot, Dan, beedlend, de almoes af te smeeken. Helpt, rijkenin dien droeven nood, Gij, die in weelde en pracht moogt leven, Laat niet den werkman zonder brood, Maar wilt hem troost en bijstand geven. U zijn de schaamlen toevertrouwd Laat om uw woning, trotscb gebouwd, Uw evenmenscb niet hulploos dolen. Geeft, rijkeugeeft wie geven kan De hoogste deugd is menschenwaarde, Hier spreekt er menig hulphuis van, Het nuttigste geschenk der aarde. o Gaan wij daar nooit koud voorbij, Waar Catharina de eerste weezen, Als moeder, opnam. Mochten wij Dat voorbeeld immer waardig wezen Dat voorbeeld spoorde 't Meelij aan, En, dank aan giften mild geschonken, Mocht menig liefdesticht ontstaan, Die hier als pracbtkasteelen pronken. Zingt, hulpgebouwenzendt naar 't zwerk Uw danklied voor die eedle zielen, En roemt aan de eeuwen 't liefdewerk Waarvoor wij in bewondring knielen 1 (Bijzondere briefwisseling m bet WEElBLiD.) Brussel, 3 Februari 1876. Wat is de klerikale politiek toch valsch, ja waar lijk eene fopperswinkel. Als er kiezingen op banden zijn dan is 't al wat den hemel geven kan in beloften en onder tafel foefelen. De klerikalen zijn aan het roer gekomen onder het geroep dat zij de militaire lasten gingen verminderen. En wat hebben zij uit gericht? Juist het tegendeel vau hunne sclioone beloften Zij hebben het jaarlijksch kontingent van 1000 manschappen verhoogd en het oorlogs budget van negen miljoen vermeerderd, bovendien het remplacement afgeschaft voor den kleinen bur ger en den landman. Maar iedereen kent die valsche toeren bij ondervinding, het gebeele land is er vol van en iedereen spreekt er over met verontwaar diging. En nu weder wat nieuws! Iets van die tan- dentrekkerstoeren die beloven u een gezonden tand te trekken zonder pijn. Gij weet dat de kwestie der herinrichting van de Min abonneert zich ten allen tijde. Al de abonncnten genieten het recht jaar lijks een bericht van 10 drukregels, Minne neiring of beroep betreffende, drij maal koste- oos in ons blad te lijven. Alle affichen bij den druhher van dit blad gedrukt, worden eens gratis in hetzelve ge plaatst Men wordt verzocht able hoegenaamde arti kels uiterlijk tegen Donderdag-avond vracht vrij en onderteekend toe te zenden. i betalen 20 centvri drukregel. Er worden wekelijks exemplar, blad gratis gezonden in de voornc bergen onzer omstreken ten ei, annoncen, welke in ons blad gelig, meerdere ruchtbaarheid te geven. Men schrijft in bij den druki blad, alsook bij alle post-direhte"rs Brieven en geld vrachtvrij toe i T zij DOOR Ze zijn ran God u aanbevolen. (1) Catharina Decostere, de liefdadige vrouw, die hier de allereerste groote geldsommen gaf om een weezengesticht te bouwen. Zij stelde zich aan het hoofd om die kinderen zelve te leeren lezen en sehrijven, naaien of spinnen. En vervolgens stichtte zij elf beurzen tot onderhoud derweezen, zoo van stad als van den buiten. Heilig is de nagedachtenis dier liefdadige weldoenster! Ook vereeren wij den naam van haren broeder, Antoon Decostere, die mede veel van zijn vermogen gaf voor dat liefdadig hulpgesticht.

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1876 | | pagina 1