burgerwacht in ons land op bet tapijt in de Kamer moest terugkomen. Ei weldat is gebeurd en het heeft twee dagen diskussie gekost eer het minis terie zijne inzichten wilde kenbaar maken. De krijgscommissien, die gelast geweest zijn de belan gen der verdediging van het land te onderzoeken, voor het geval van oorlog, waren het allen eens dat ons leger hulp moest zoeken en vinden in de burger wacht de commissie van 1SG7 vroeg 150,000 man aan de burgerwacht, wat stellig iedereen overdre ven moet vinden; deze van 1870 wilde30,OOOman van de burgerwacht om de vestingen te bewaren, ten ein de het regelmatig leger geheel in het veld te kunnen brengen. Nu, in 1873 en later verklaarde de minis- v ter van oorlog 30,000 burgerwachten noodig te heb ben voor de volledige legerinrichting van het land. Over dit punt wilde de Kamer juist het inzicht van het klerikaal ministerie kennen. De mi nisters waren verre van op hun gemak. M. Delcour, die öe burgerwacht onder zijn beheer heeft, ver klaarde van niets te weten en geen plan te hebben. Zulke uitvluchtsels konden natuurlijk niet aanvaard worden als goede munt, want de ministers zijn ver antwoordelijk voor het land, en zijn verplicht de noodige maatregelen te nemen. Er moest klaarheid in den toestand komen, kost wat kosten moge, geene doekjes tegen het bloeden, want dat vermin dert te veel de achting voor een gouvernement, dat ten allen tijde waardig moet blijven van zijne zen ding. De heer Malou gaf dinsdag heel slim uitleggingen over de herinrichting der burgerwachthij brak veel woorden clen hals om niets te zeggen en de kwestie op de lange baan te schuiven... uit kiesbe- lang. De liberalen wareu daarmede niet te vreden en "wilden juist en klaar ingelicht worden de mi nister werd bij 't vuur gezet, 's Anderdaags brak de bom eindelijk, toen de minister van oorlog ook ondervraagd ging worden, want de man hield zich... op reserve Dan verklaarde de heer Malou dat hij veel ging doen voor de herinrichting der burger wacht en beloofde binnen zes weken een nieuw wetsontwerp Hoe aardig Dinsdag verklaarde de minister dat de burgerwacht zou hervormd wor den zonder dat de lasten des lands er door verzwaard gingen worden Dit was eene volstrekte onmogelijk heid. Ook 's anderdaags kwamen M. Malou en de minister van oorlog in de Kamer verklaren, dat het inderdaad noodig was hulp aan de lurgerwacM te vra gen voor het legfcr 30,000 man zouden te pas komen om de vestingen te denaren. En die 30,000 man kan de burgerwacht niet leveren zonder geheel hervormd te worden, daar zij tegenwoordig maar in het geheel dat cijfer bedraagt en het eene zeer schreeuwende zaak zou zijn de gehuwde mannen en deze van boven de 40 jaren tot den werkzamen dienst te verplichten. Dnar de ministers nu verkla ren dat de burgerwacht een serieus kontingent moet leveren als bijvoegsel aan het leger, kan het niet missen, dat de burgerwacht overal ernstig ingericht zal worden in twee afdeelingen of bans. En over die kwestie heeft M. Malou, onze eerste minister, een wetsontwerp beloofd binnen de maand of zes weken. Heden, donderdag, werd de minister van het inwendig ondervraagd waarom de Staat de achter stellen der verleende hulpsommen voor de beurt wegen niet betaalt? Weet gij wat minister Delcour daarop geantwoord heeft Dat het gou vernement dit niet doen kan zonder eene leendtg aan te gaan Geloof nog dat de- staatsfinanciën in bloeienden toestand verkeeren. Als de liberalen aan het roer terugkeeren, zullen zij wat vinden in de staatskas. In plaats van geld, zwarte schulden. Oen in 1870 lieten de liberalen een spaarpot van 80 miljoen in de schatkist achter. Sedert dien heb ben de klerikalen alles doen verdwijnen wij zijn verre van de vermenigvuldiging der brooden en visschen! De ellende is op den overvloed gevolgd. Ziedaar klerikale mirakels. En zeggen dat dit geen j nieuws is dat het altijd zoo geweest is en blijven I zalBovendien al de groote nijverheden en ondernemingen van het land zijn in den pijnelijksten toestand van vervalHeden heeft de Kamer de diskussie aangevangen over de wet op de suikers, nog eene nijverheid die aan eene ruïneerende krisis lijdt. Echter weigert het gouvernement de rechten op de suikers af te schaffen, alhoewel dit maar een verlies van 1,500,000 frs voor de schatkist zou zijn, wat toch de moeite niet waard is 1 Ik vermeld met genoegen dat de werkstakingen in het Henegouwsclie opgehouden hebben. Dit goed nieuws zal de klerikale drukpers ongenoegen geven, want het is koorn op haren molen de volksellende te kunnen exploiteeren. Dat geeft stoffe om de libe ralen uit te maken en te lasteren als gevaarlijke mannen voor de samenleving, Zie, hoeveel artikels hebben de heilige gazetten niet afgekondigd, waar in zij met een duivelscli welbehagen voorspelden dat ons land in een zee van bloed zou vergaan. En die scboone droom is thans verdwenen als rook Van geene revolutie, burgeroorlog, bloed en volks ellende meer kunnen schrijven en geene revolution- naireliedjes meer mogen fabriekeeren. Waarlijk! dat is eene afgrijzelijke ramp voor de apostels der logentaal die in de klerikale gazetten wroeten. Sienvre 's«*F t <!e §itaaroos*€lj£§. Altijd wat nieuwszelden wat goeds. Het was niet ten voordeele van Belgie alleen dat men de uitvinding van liet verkristelijken der kapitalen gedaan bad. Neen bet werk van den roomschen graaf, den lieven zoon van den Paus, moest over de gebeele kristenkeid schitteren. De grooten zouden de zuivere gouden manna ge plukt en er zich mede gevoed hebben tot meerdere eere en glorie Gods wat de kleinen/aangaat, dezen zouden in verwisseling bondenketens gehad hebben. Nu moeten de zaken van Langrand-Dumonceau voor het belgisck gerecht gebracht worden. Dat zal uitnemend veel loeren. Maar zie in de klerikale wereld neemt men dit te baat om op nieuw op de geldkiste te trommelen Men wil wederom het gouden kalf heiligen. O tijden o zeden 1 Nu de wereld wil bedrogen worden en men zal altijd de zotten bij hoopen vin den. Ziehier het nieuws dat wij in het blad, getiteld Rome aantreffen, dat nevens het Vatikaan gedrukt en geschreven wordt en in een hijzonderen hoogen graad van heiligheid staat. Luistert maar Werktwerkt Misschien zal men zeggen dat eene groote financiëele inrichting nog ontbreekt, dat de bestaande gestichten niet in staat zijn te strijden tegen de vijandelijke banken Wij spreken zulks niet tegen. Maar waarom die groote inrich ting niet tot stand gebracht Waarom zoeken de katholieken niet te zamen naar de middelen om die groote macht van het kapitaal te gebruiken in plaats van hetzelve te verspreiden in staatsfondsen en in de banken der Israëliten en protestanten Verstaan zij niet dat die samengevoegde macht hun dikwijls zou toelaten de driften der sekte te brei delen, aan de gouvernementen, de Kamers, de ge meenteraden' een min tegen-kristelijk gedrag voor te schrijven, eindelijk van te gehoorzamen aan het groot wooi'd van den doorluchtigen Paus Werkt werkt Die katholieke macht van het geld, vereenigd aan de katholieke macht der drukpers, de eene en de andere eene dappere ondersteuning aan Rome en de Kerk verleenende, ziedaar onze droom. Het liegt maar aan ons dezelve te verwezentlijken en wij zullen hem verwezentlijken, zoo het God be haagt. Gelovigen, waakt op uwe beurs men wil weder uwe centen verkristelijken Een blad meldt dat de benoeming van den gou verneur der provincie Namen en deze van den heer A. Visart, lid der Kamer, als burgemeester der stad Brugge, binnen eenige dagen iu het staatsblad zullen vevscbijneu. Zal dit nieuws bevestigd worden Ridder de Formanoir is op het assisenhof te Gent vrijgesproken. Men weet dat hij beticht was dwang op eenen kiezer uitgeoefend te hebben, in andere woorden, de buitenkiezers te hebben beschouwd als kiesvee. Zijn advokaat heeft vooral doen uitschijnen dat de weledele ridder niet wist wat hij schreef toen hij zijnen pachter bedreigde. Dat was waarachtig geen pleitrede tot lof van den ridder. Dixmude1 februari 1876. Mijnheer de Redakteur. Eh'! gij krijgt er van in de professorsgazet, maar 't is verdiend ook. Wat grap I Gij waagt bet 't vlaamsch tooneel bij uwe tegenstrevers aan te moedigen gij durft het bestaan de rederijkers van Scerp duur voort te helpen Hola dat is de ver keerde wereld. Ook krijgt gij eene verdiende schrob bing en men loochent stout weg dat gij ooit een woord ten besten gehad hebt voor den schouwburg in den Schild. Waar zijn uwe bedrukte zinnen dan Weet gij niet dat gij liet tooneel een slechten dienst bewezen hebt toen gij den acteur Pil verdedigdet en moed gaaft, als die tooneelist hoonend versmaad werd in de Boterkuip zaliger. Inderdaad waartoe was bet noodig dat gij over twee jaren expres een bijzonderen kronijksclirijver naar Scerp duur zondt. Dat was toch maar uit grap Die rederijkers zelve deden al beter, zij begonnen in den Boterkooper elk ander door het slijk te sleuren uit... grap Was dat niet schooner en profijtiger voor de tooneellief- hebberij Verder beeft het tVeekllad de onvergeef lijke stoutmoedigheid gehad het fameus duivelken onder tafel in clen Tap weg te blazen als een kaar tenhuizeken Nog eens, wat ging datuaan; gij hadt u niet te bemoeien dat men hier in Dixmude de tooneelkunst eene tweede kindschheid deed beleven. En zie eens, o rampgij hebt belet dat er deze week eene tweede duivelarij vertoond, werd Dal is ongeoorloofd Weihoe het duivelken met den eersten keer in 't wijwatervat gooien en de tjeef- kens zelve laten het er spartelen zonder hulp te bieden en zonder aan St Antonius met zijn zwij ntje te durven denken, 't Is schaud men heeft menig kruis voor u gemaakt en gij wilt maar niet verdwij nen gelijk het zwart hellegeestje van achter 't tapijt. Wat grap Gij ziet wel dat het kwalijk is, het mui- letrekken in Dixmude te verdrijven. Daarom geeft de professorsgazet u pap te eeten met zilveren lepels. Wat moeit het Weehllad zich met Scerp duurdat is zijn vak niet. Als de Boterkooper artikels geeft van twistende tooneelbroedersdat is eau lachmarkterijtje 1 En als datzelfde blad nu de lof trompet stak alsof den steen der wijzen in de too- n e kunst gevonden was door een acteur te hurenob dat was ook een lachertje. Nog is liet een grapje, de tooneelbroeders van Nu, Morgen niet als mannen van den ouden slenter uit te maken. Waarlijk, Scerp duur mag zich gouden kroonen om het hoofd vlechten zij was zelve verre van content van liaren vreemden acteurGeeft dan lessen Somma sommorum het Weehllad krijgt eene roefeling van'de professors gazet. Wat geestige grap Mag ik eens weten waarom men weder de kat van Stoffel op den rug van Scerp duur bindt, eerst in den Boterkooper en nu in de professorsgazet? Is er dan nieuws op banden en wil men't katje in den donkeren nijpen Wel mogelijk! O, 't zal wederom een grapje zijn, want karnaval is aanstaande. Amen. Knippel uit den loom. ra>ffi)sQS@aBHi Eietternienws. Wij vernemen met genoegen dat de uitgave der volledige werken van mevr. VanAckere, geboren Maria Doolaeghe, zoowel in Heiland als in Belgie veel bijval vindt. De ziekelijkheid der dichteres beeft den drukker verhinderd die poëzij vroeger te doen verschijnen, waar naar vurig wordt verlangd. Zoo wij ook vernemen, zullen de eerste afdruksels nu alhaast worden in de wereld gezonden. M. Benoit's wekk oveb de Vlaamsche Muziek. Wij roepen de bijzondere aandacht van al de Vlamingen in op de Verhandeling over de Nationale Toonkundedoor Peteb Benoit. (i) Dit weik, waarvan verleden maand bet eerste boekdeel van de pers gekomen is, doet in de eerste plaats het onderscheid uitschijnen dat er tusschen de oude en de moderne muziekkunst bestaat. Plare kracht uitsluitelijk in de kerk zoekend was de eerste uit baren aard afgetrokken, wijsgeerig en cosmopolitiek de moderne kunst intgendeel heeft zich meer menschelijk gemaakt en moet op het na tionalism gesteund zijn. Verder bespreekt de beroemde meester de ver- schilüge invloeden die aan het nationaal karakter onzer kunst en kunstenaars schadelijk zijn. Hij be strijdt ten sterkste een cosmospolitism dat al de nationaliteiten, al de talen, al de versckillige kunst uitdrukkingen in ééne enkele te zamen smelten wil. Doch wanneer het cosmopolitism alleen verlroede- dering en niet de versmelting der rassen voor doel had, dan zouden wijvoorstaanders van moedertaal en vlaamsche kunst, daar goed vrede kunnen meê hebben. Op zeer overtuigende wijze beantwoordt de beer i Benoit verder het vraagstuk Moet de taal waar- I op een componist werkt de nationale taal wezen en kan zij iets eigenaardigs aan zijne gewrochten bij zetten Zonder eigen taal, geen eigen schepping de moedertaal alleen is in staat de nationale ge voelens en gedachten eens toondichters met de ver- eischte esthetische reinheid te vertolken. Zeer lezingswaardige bladzijden wijdt de lieer Benoit aan de Nationaal-Muziekale beweging in Duitschland, die door Richard Wagner krachtvol wordt aangevoerd. Zijne vergelijking tusschen Weber en Wagner is waarlijk meesterlijk, niet al leen als gedacht, maar ook als vorm. Over 't alge meen dient gezegd dat de componist van den Oor log en de Schelde met veel talent de pen voert en hij zijne voortreffelijke gedachten op eene zoo duide lijke wijze uitlegt, dat ze voor elkeen boeiend en be- vattelijk zijn. Ten slotte geeft de heer Benoit eenige praktische wenken over de Nationale Muziek opvoeding der Vlamingen, en duidt versckillige hervormingen aan die in onze Conservatoriums" onder opzicht der taal zouden moeten ingevoerd worden. In het twee de deel van zijnen arbeid, waarmee hij eerlang in het door A. J. Cosyn bestuurde tijdschrijft De Vlaamsche Kunstlode (Antwerpen) aanvang maken zal, wordt die kwestie nog verder ontwikkeld. Overigens dient gezegd dat het reeds verschenen gedeelte, ingezien het beperkt aantal exemplaren waarop het tot een afzonderlijk boekdeel wordt overgedrukt, niet in den boekhandel verkrijgbaar is. Het blijft uitsluitelijk voorbehouden als Icoste- looze premie voor de nieuwe abonnenten op de Kunst lode. Doch met het oog op den geringen prijs (6 frs per jaar), zal elke Vlaming die zoo belangwekkende uitgave willen bezitten, waarvan Benoit een der ijverigste mede wenkers is. Dezer dagen is de eerste aflevering van den nieuwen jaargang verschenen, waarop wij de aandacht onzer lezers inroepen. Daarin komen nuttige en aangename bijdragen voor, van de voornaamste dichters en prozaschrij vers van Belgie en Holland. Zomerkransgedichten door Karei Bogaerd. Met boogstderzelver toestemming opgedragen aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden. Deze «bundel géwichten, groot 160 bladz. zal met Maart vefschii ion, en den iiPeekenafen worden af geleverd aan 2-50. Na. de verschijning zal de prijs op 3 frs gebracht worden. (1) Benoit heeft tegenwoordig eene cantate onder handen getiteld Veurne-Ambacht, poëzie van Mevr. Van Ackere, rwgnrrB^-M-yi

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1876 | | pagina 2