MEUBELS Stadie van MslerALFÖNS VALCKE, EEN WO ON mms EEN HUIS Burgerstand van Bixmude. en dille RecMerlijke kronijk. Tes'selBBlligeMIeiawsiijsMBageïï. REVASzEMTA ABABICA. NOTARIS TE MERCKEM, ©f9 WöüBisilag Vebmari i S1?© ©p EMBSgdag f S^efïB'ïsai'i iSf© te Beerst en H. 00253 C. Erf. Door 't ambt van den '^Notaris Sfeverlyncïk te Dixmude. DOOR STERFGEVAL. van Dit op Ariplag 2 8 JFeSjrwara om 1 ure na middag. Op gewone voorwaarden en tijd van betaling die zal moeten geschieden in handen van den Notaris WAUTERS voornoemd. Men schrijft uit Brussel, 30 jan. De Nederlaudsche Schouwburgwelks bestaan men voor onmogelijk hield, lieeft ons aller verwach ting overtroffen. In korte woorden zij u gezegd dat de Cirkscliouwburg, de grootste van het geheele land, des zondags te klein is. Den maandag, den donderdag vooral, heeft men niet te klagen. De troep is goed de stukken zijn wel gekozen en op perbest uitgevoerd en geen kosten worden gespaard om ons Nationaal Tooneel iu Brussel te doen her bloeien. Ik hoef u niette zeggen, dat, als de onver moeibare flamingant, heer professor Van Driessche, aan het roer staat, er voor niets te vreezen is. De koninklijke familie zal in het begin van Febru ari de opvoering van Filipino, van Vlaanderen door hare tegenwoordigheid vereeren. Voor dit vader- landsch stuk heeft de bestuurder meer dan 10,000 frs besteed. Gansch Vlaanderen zal Delecroix stuk komen bewonderen De korreklionneele rechtbank van Veurne, heeft den 20, 21 en 27 januari veroordeeld Jan Vanraes, herbergier te Clercken, tot 26 frs boet, voor smaadwoorden jegens den kantonnier Jan Deboutle en tot 5 frs boet voor zich van zijn hondengespan verwijderd te hebben. Boydens Desiderius, dienstbode te Middelkerke, tot 30 frs boetende verbuurle van zijn geweer of S0 frs voor jacht, zonder jachtverlof, en tot 100 frs boet voor jacht na zonne- ondergang. Verplanckc Pieter, visscher te Oostduinkcrke, tot 14 da gen gevang, voor dieflo van eene ton,voortkomende van een gestrand schip. Legein Frans, werkman te Coxide, tot l i dagen gevang, voor diefte van planken, voortkomende van hetzeltde schip. Lambin Picter, hovernierszoon te Westende, lot 100 frs boet, voor jacht met stroppen. Viane Pieter, boerewerkman te Poperinge, tot 26 frs boet, voor eerrooverij jegens Karei Suffys, landbouwer te Pope- ringhe. Dewulf Renalus en Dewulf Bruno, landbouwerszonen te Merckem, elk tot 1 maand gevang, voor slagen op Leonard Bruneel, landbouwer te Merckem. Marquis Pieter, gewezen koopman te Bousbrugghe, lot 1 maand gevang, voor enkele bankroet. Hoesen Romanic, werkster te Porvijse, tot 26 frs boet, voor slagen en tot 10 frs boel voor scheldwoorden. Vandewoude bodewijk, werkman te Veurne, tot 10 frs boet voor nachtgeruchl en tot 26 frs boel voor slagen. Vileyn Florent en Vanhoydonck Antoon, werklieden te Nieuport, de eerste tol 21 dagen gevang, voor diefte, en de tweede tot 16 frs boet, voor medeplichtigheid. Dcjongbe Jozef, voddenkooper te Nienporl, tot 1 maand gevang en 26 frs boet, voor bedreigeiijke ontvreemding van een zeil. Verhaegbe Leopold, werkmnnszoon te Oosldninkerke en Depoorter Ivo, werkman te Middelkerke, elk 100 irs boet, voor jachl mei stroppen. Lyneel Amand, zager te Dixmudc, lol 1 maand gevang, voor slagen en wonden, 2" tot 2 maanden, voor slageu en wonden,' en 3" tot 1 maand gevang, ook voor slagen en wonden. Vincke Amand, werkman te Dixmude, tol 1 maand gevang en 26 frs boet, voor eerrooverij. Denvs Lodewijk, werkman te Moulle (Pas de Calais), tot 3 maanden gevang en 26 frs hooi, voor pooging tol diefstal bij middel van braak, te Merckem. Maandag aanslaande, wordt het assisenhof te Brugge geopend; ziehier de zaken welke opvolgenllijk zullen opge roepen worden Maandag 7 februari, August Titeca, beschuldigd van diefte met bezwarende omstandigheden. Dinsdag8, Maria Gouwy, brandstichting. Woensdag 9, Eduard Kesteleyn, diefte met bezwarende omstandigheden. Donderdag 10, Adolf Oslym en Hendrik Deleu, diefte met bezwarende omstandig heden. Maandag is voor de korrcktionneele rechtbank van Antwerpen dé zaak afgeloopen van 51. Frans Clevnkens, professor in St Rombautscollegie te Mechelen, beschuldigd van te- St Willebrords een geestelijk huwelijk te hebben in gezegend, alvorens hel burgerlijk huwelijk had plaats gehad. De" medeplichtigen zijn M. Stakenborghs, pastoor der pa rochie van St Willebrords, en M. Van derSanden, koster der zelfde parochie. MM. Clcynkous en Stackenborgh zijn veroordeeld elk tot 100 frs en M. Van der Sanden tot 50 frs boet, en ieder een derde der proceskosten. Donderdag heeft het assisenhof van Braband uitspraak gedaan in de zaak van Jozef Stupp, oud 42 jaar, geboren te Keulen, beschuldigd van moord gepleegd in den nacht van 1 lot 2 oct. 1871, op,ridder du Boisde Bianco, te Brussel, ge volgd van diefte en brandstichting. Stupp is tot de doodstraf veroordeeld. Men zal zich herinneren dat dezen persoon na hel plegen des schelmstuks naar Amerika was gevlucht, vanwaar hij aan het belgisch gerecht is uitgeleverd geweest. De duivenkring de Dappere Vlucht, alhier, zal op donderdag 25 mei aanstaande, eenen prijskamp geven op Clermont, voor oude en jonge duiven. Zaterdag heeftin het gouvernementshotel te Brugge de aanbesteding'plaals gehad voor het maken eener zeesluis Ier haven van Nieuport, in vervanging der nieuive sluis van Veurne, gelegen op de vaart van Plasschendalc, langs Nieu port en Veurne naar de fransche grens en deze vaart in ge meenschap brengende met de achterhaven van Nieuport. Het bestek beloopt 389,800 frs. Hebben aangeboden MM. Nicaise en Delcuve, te La Lou- vrière, 403,000 frs; 51. P. Deswarle le Nieuport, 424,000frs; M. A. Eerebout, te Brugge, 420,000 frs. Wij hebben laatst gemeld dat Brusselsche speculanten de duinen van Middelkerke gekocht hadden om er eene bad plaats le maken. Heden vernemen -wij dat Anlwerpsche kapitalisten de militaire gronden te Nieuport, hebben aange kocht; dinsdag is de akt "geleekend van afstand aan den heer Claeys en Ce, van Antwerpen. De heer Sansen, coadjutor le Locre is onderpastoor te Vladsloo benoemd, in vervanging van den heer Nevejan, die overgaat naar Ardooi. In de jongste zitting der koninklijke maatschappij van aardrijkskunde le Londen, heeft de voorzitter, 51. Rawlinspti, bekend gemaakt dat de koning der Belgen 100,000 frs heelt aangeboden om' de opzoekingen aan te moedigen van den luitenant Cameron in Midden-Afrika. Uit Antwerpen meldt men, dat men ter gelegenheid van den 300" verjaardag der geboorte van P. P.' Rubens, welke in 1877 te Antwerpen zal gevierd worden, voornemens is eene lentoonstelling te openen van al de werken van den grooten meester, in geheel de wereld door verspreid. De koning zou zijne medewerking daartoe hebben verleend en de tentoonstelling zou 100 dagen duren. Nog altijd vervolgd.De Moniteur van maandag kon digt eene nieuwe reeks van subsidien af voor kerken. Zij beloopen te zamen lot vier en vijftig duizend vijf honderd, franken. De middenprijzen van het vee op de voornaamste markten van Belgie, gedurende de verledene week van 24 lot 29 januari, waren ossen 80 ct. tot fr. 1-05, stieren 56 tot 95 ct., koeien en vaarzen 55 tol 92 ct. en kalvers 90 et. tot fr. 1-30. Afslag twee tol drie centimes op stieren, koeien en vaarzen. Alles' per kilo levend gewicht. Geene prijsveran- dering op ossen tn kalvers. Markten sterk bevoorraad. Vette zwijnen fr. 1-17 tolfr. 1-25 of gemiddeld fr. 1-21. Opslag drie cenlimen. Alles per kilo levend gewicht. Slarklen flauwer voorzien. De graanhandel blijft even stilstaandeen de prijzen onder gaan geene verandering. De handel in vlas is de verledene week wat verzwakt. De prijzen hebben verloren wal zij de voorgaande week hadden aangewonnen. Dinsdag telde men op deveemarkt te Brugge 333 hoorn beesten, waarvan 40 onverkocht zijn gebleven. Wij vernemen dat het lijk, de verledene week op den ijzerenweg van Eekloo naar Brugge aan stukken gereden, herkend is geworden voor dal van Ch. Deceuninck, oud 46 jaren, schilder te Oedelem, echtgenoot van Sofia Wauters. De ongelukkige, die eene weduwe met acht kinderen ach terlaat, gaf sedert eenigen tijd teekens van krankzinnigheid. Hij was reeds van 's morgens van zijn huis Weggegaan, na eerst de mis bijgewoond te hebben. 5Ien meldt dut de ondervest en eene kloef van het slacht offer bij de statie van Syssèele zijn teruggevonden. Woensdag der verledene week zijn dieven in den koer van 51. Jan Soissons, huidenvetter te 51arcke, gebroken en hebben er omtrent 40 vellen van ossen, koeien, kalvers en geiten gestolen. Alles te zamen wel voor 600 frs. De daders zijn nog onbekend. Zondag morgend, rond 4 ure, is te Wijtschate eene houten barak, behoorende en gebruikt door Filip Vanraes, door de vlammen verslonden, alsmede het vlas dat er zich in bevond. Het verlies wordt op 300 frs geschat. Niets was verzekerd. Dinsdag is een geweldige brand uitgeborsten in de vlas- en werkfabriek van den heer Scribe, zoon, StAulonius- kaai te Gent. Het gebouw waar de ketels stonden, dat der kaarden-machieoea, de vlas- en werkmagazijoen, de droog- plaats, een groot magazijn en een deel werkmansbuizen zijn geheel vernietigd met alles wat zij inhielden. Het verlies wordt op ongeveer 350,000 frs geschat. Het afgebrande gedeelte was voor 250,000 frs verzekerd door de Vereenigde Eigenaars van Brussel. De policie van Gent heeft zondag weder eenige insekt- vretende vogels in beslag genomen. Zij heeft de vogelen laten vliegen, en proces-verhaal tegen de overtreders opge maakt. De kleine gemeente Esemaal, bij Thienen, is in op schudding gebracht door eene afgrijselijke moord, waarvan de dader'een ongehoorden schurk moet zijn. Op een weg die van 'tdorp Hackendover naar Esemaal leidt, hebben twee inwoners van Esemaal, zich begevende naar de gemeente Thienen, zaterdag morgend op een honderdtal meters afstand van het laatstgenoemde dorp, het lijk ontdekt van eene vrouw, wier kleederen gansch gescheurd waren. De overheid heefteen onderzoek gedaan en den echtgenoot van liet slachtoffer aangehouden, als sterk verdacht den dader dier moord le zijn. Het is een rondleureude ketel lapper, geboortig van St Nikolaas en zonder vaste woning. De lijks chouwing heeft bewezen dat het slachtoffer na met stokslagen overladen geweest te zijn, verwurgd is geworden. Een tweede ketellapper is aangehouden als medeplichtige van den eersten. De werkstaking der koolmijners is ten eindesedert maandag zijn alle de' werklieden aan den arbeid. De Organe de Mons drukt uitdien hoofdezijue gelukwenschingen uit aan de werklieden die zuike waardige houding genomen hebben tegenover den laster waarvan zij het voorwerp waren, brengt hulde aan de gemeenleoverheid en voornamelijk aan 51. Ni caise, de burgemeester van La Louvière die door zijne wijsheid en voorzichtigheid veel heelt bijgedragen lot het handhaven der openbare rust iu de belangrijke lokaliteit waarvan hij de eerste magistraat is. 5Iaandag morgenddeed den beiaard eenegrootcmenigte personen naa'r de p'iaals te Bolle toeloopen. Het was eene nogal zonderlingeechlverbindtenis waarvan er kwestie was. De'genaamde Ko'nstanl Dechcrf, oud 85 jaren, slapte in het huwelijksbootje met de genaamde Joanna Cardinael, oud 79 jaren. Zij telden onder beide het eerbiedig getal van honderd twee cn zestig jaren; na den huwelijkszegen trokken zij naar het Hannedriès waar hen eene kostelijke maaltijd bereid was door de naburige landbouwers, waarna een dansfeest volgde waarop dc getrouwden de eerste flikkers sloegen. De zucht om te hervormen en te beschaven wordt in Holland door zekere dames verre gedreven. Te Amsterdam hebben zij een verbond gemaakt om aan de knechten en meiden eens per week hare"salon af te staan, en hen daar te laten vergaderen onder het drinken van een kopken thee of koffij en het rooken van een sigaar aan de knechten. Perfect! morgen zullen de amsterdamsche dienstboden bal houden en "als zij reeds den salon van mevrouw en •mijnheer innemen, is het er niet verre meer af, dat zij ook de kleêren van mijnheer en mevrouw aandoen. Eene dier domme weddingen, zegt de Memorial van Rijsel, niet zeldzaam aan de tafels der herbergen, heeft over drie dagen in genoemde stad nog een slachtoffer gemaakt. De heer Boissière, herbergier, moleusektie, door eenige on voorzichtige kameraden uilgedaagd, sprak van op 'nen zeer korten lijd een liter genever te drinken. De ongelukkige viel als verpletterd ten gronde en eenige uren nadien stierf hij in de schrikkel ijkste stuiptrekkingen. Het droevigste is dat Boissière geen dronkaard was en eene onbegrijpelijke ijdelheid hem tot die noodlottige overdaad heeft aangespoord. Bij de aristocratie le Parijs is tegenwoordig het herme lijn weder zeer in gunstdoch het is zeer moeilijk le ver krijgen. Reeds in de vorige eeuw klaagde men over zijne zeldzaamheid en de hooge prijzen. Hel hermelijn voor een hertogsmantel kostte toen 500,000 Louisd'or, een prijs die thans tot het drievoudige gestegen is. Als een koning zou worden gekroond móest men reeds een paar jaren vooruit aan den gezant in Konstautinopel schrijven om door zijne tusschenkomst de noodige vellen uit Armenie ie ontbieden. De krooning van Lodewijk XVI moest men zich, volgens de verzekering van den hofleverancier Briilon, van witte katlevellen bedienen. Als een bewijs der kostbaarheid van het hermelijn wordt nog medegedeeld, dat het middentapijt in de troonzaal van hei om zijn koninklijke pracht beroemde paleis Lesduguieres van echt hermelijn was en 90,000 ponden had gekost. Deze week is te Parijs Mej. d'Abaza met prins Leon Ouzouroff, gehuwd. Een ooggetuige beschrijft als volgt de kerkelijke huwelijksvoltrekking en inzegening op russische wijze. Bruid en bruidegom begeven zich naar het midden der kapel. De aartspriester wacht en ontvangt hen daar. Zij blij ven gedurende de geheele plechtigheid staan voor eenen bijbel, die op een lessenaar openge'slagen voor hen ligt. De officiant zegent twee gouden kroonen, den vorm van eene koningskroon hebbende. Die welke voor de bruid bestemd is prijkt met hel beeld der H. Maagd, die voor den bruidegom met dat van den H. Jozef. Deze kroonen werden eenigen lijd boven hunne hoofden gehouden door bruidsjonkers. Middelerwijl wisselen zij de huwelijksringen, die eerst door den priester gezegend wor den. De wisseling geschiedt drie malen vóór' dat zij ze we- derkeerig voor goed aan den vioger steken. Alsdan is het huwelijk voltrokken en de inzegening volgt. Elk der echtgenoten neemt eene kleine waskaars in de hand, met oranjebloesems en linten versierd. Daarna biedt de officiant hen een beker met water en wijn aan, na het meng sel gezegeud te hebben. Zij moeten elk driemaal eene teug nemen. Is dat volbracht dan legt hij hunne handen in een en bedekt hun met zijn stool; daarop gaat hij driemaal met het echtpaar rond het evangelie en worden inmiddels eenige gebeden gezongen. Na de derde loer volbracht te hebben, gelast hij de echt genoten elkander te omhelzen en een kus'le geven. Die kus heet de vrede kus. Hiermede is de plechtigheid afgeloopen. De Courrier des Ardennes meldt ons dat in eene ge meente in de omstreken van Charlovillc, die 1600 inwoners telt, een enkel onderwijzer en eene enkele onderwijzeres ge last zijn met het onderwijs aan 280 leerlingen te geven. Maar die onderwijzer, die een zoo grooten lasl'heefi, doet er nog iets anders bij, waaftschij'nl ijk "omdat zijne jaarwedde als onderwijzer niet voldoende is om in zijn onderhoud le voorzien. Ziehier welke bedieningen hij nog vervult Hij" is nog secretaris van de meierij zanger in de "kerk; hij windt de gemeenle-horlogie op is klokluider landmeter; bouw meester als hel noodig is; boekverkooper en leverancier van de sclioolbehoeften; als het noodig is dient hij tot notaris; en is ook soms veearts. Is dat niet een nuttig tnenscb Volgens de jongste volkstelling heeft Berlijn thans 964,755 inwoners. GEZONDHEID VOOR ALLEN terug-gegeven zonder me- decijnen, zonder purgatie en zonder kosten door de smake lijke gezondheidsbloem van Du Barry van Londen, gezegd Zes en twintig jaren onveranderlijke uitslagen. Zij bestrijdt met goeden uitslag den moeilijken eetlust, slechte spijsverteeringen, maagontstekingende gal, de winden, de zuurheid, het slijm, de braaklust, de maag- opwerp- en uitwerping, den huikloop, den hoest, de belem mering aan ademhaling, de uitteering, al de wanorders ver- oorzaaktdoor borstontsteking, keel.ademstem, luchtpijpen, blaas, lever, lenden, ingewanden, slijm voorkomende uit de hersenen en het bloed. Zij heeft reeds 75,000 genezingen bewerkstelligd, waaronder die van den graaf Pluskow en de markiezin Brélian, MM. de professors '»éde, Wurzer, doctors Campbell, Shorland, Ure, Angelstern enz., enz., waarvan uittreksel. Lessines, 21 december 1863. Men legt hier veel goed van urne Revalenlalij heeft al vier genezingen gedaanVandeputte N° 45,270. Teering. M. Roberts van eene nierenvertee- ring, met hoest, brakingen, opstopping en doofheid van 25 jaar N° 68,413. M. Lacan, vader, van 7 jaar lamheid in de beenen, de armen en de tong. Tien maal voedzamer dan het vleesch, zonder het verhitten, verspaard zij 50 maal haren prijs in andere geneesmiddelen In doozen van 1/4 hil. 2-25; 1/2 4/rsIkil.lfrs6 kilos 32frs12 kilos 60 frs. Den Beschuit Revalentadiemen ten allen tijde kan eten, mordt verkocht in doozen van 4 en Tfrs. Den Revalenta-Chocolade geeft den eetlust, spijsvertecring, slaap, kracht en vast vleesch aan de personen en slappe kinderen voedtXOmaalmeer als vleesch "Voedzamer dan het vleesch, spaart zij 50 maal den prijs der medecijnen. In doozen van 1/4 kil. fr. 2-25; 1/2 kil. 4ft\; 1 kil. 7 fr.; 6 kil. 32 fr.; 12 kil. 60 fr. De beschuiten van Revalenta iu doozen van 4, 7 en 16 fr. De Chocolade- Revalenta in doozen van fr. 2-25; van 575 tassen 60 fr. Verzending tegen postmandaat. Depots te Dixmude big Quatannens-Claus, kruidenier; te Veurne bij E. Duclos, ap< - theker. Du Barry en C', Noorder-Boulevard, 19, te Brussel. Holloroay's Zalf en Pillen. Hoest, griep. De verzach tende eigenschappen dezer medicamenten maken dezelve eene proefnemiug waardig, in alle ongesteldheden der adem halingsorganen. Bij gewone verkoudheden en griep zijn de Pillen inwendig, en de Zalf over de borst en keel gewreven' buitengemeen krachtig werkzaam. Wanneer griep besmet telijk heerschtis deze behandeling bet gemakkelijkst veiligst en zekerst. Holloway's Pillen zuiveren het bloed, verdrijven alles wal dcszelfs vrijen omloop door de longen belemmert, verlichten de overkropte luchtpijpen en maken de ademhaling vrij zonder de krachten te verminderen, de zenuwen te prikkelen of den geest neder te drukken. Zoo-, danig zijn de gereede middelen om lijden te besparen, wan neer iemand gekweld wordt door verkoudheid, hoest, bron chitis en andere borstziekten, waardoor in de meeste landen zoovele personen ernstig en bestendig g-ekweld zijn. GEBOORTEN. 28 Janri. Maurits FrancisDésiréCoppens, zoon van Francis Lodewijk en van Celina Emiiiana Neyrinck (Kleinendijk.) 28 id. f*Iaria Sofia Boone, dochter van Eduard en van Natalia Senaeve. (Kiekenslraat.) 30 id. Kamilla Matilda Callez, dochter van Pieler en van Maria Ludovika Millecam(Ooslveslcn.) 30 id. Stanislas Leopold Deschryver, zoon van David Alexander en van Rosalia Haerinck. (Ooslvesteu.) Bij FIie LARIDON, op de stokerij te Eessen, is er le bekomen Goede NITRATE aan gena.digen prijs. Deze Nitrate is eene zoetstof zeer geprezen voor loof, beetrapen, klaver, enz., en is zeer rijk in stikstof (nitrogène.) Zijn magazijn blijft voorzien van zuivere Guano van Peru, Raap- en Lijnkoeken en Lijn meel. BERICHT. FELIX CLOET-TA!SGI1Ewonende in het huis van Robert Brr/s, Kwadestraat n 1e Dixmude, heeft dc eer zijne talrijke kalanten bekend te maken dat hij. u!s vorige jaren, gchoel den F asten zal roorz en zijn van gezouten Zalmgezouten Fischnieuwe LaudanumPr keiharing, SpecteJiaring, Haring om te bradenolsook wijn en g ra an o zijnfijne olie, extra goede Mostaard gewaarborgd. KaasCitroenen en Oranjeappelswelke hij alles aflcve t in 'tgiooi cn in 't klein. Door de goede hoedanigheid zijner warenen de gering heid zijner prijzenverhoop t hij de gunst van hot publiek meer en meer te winnen BERICHT. Te bekomen bij PIETER BLOMME, voerman op de haai le Dixmude, Forthemsch Zand voor metsel werk, alsook Zeezand voor le paveeren. Hij beveelt zich in de gunst van eenieder. om 2 ure na middag, ter herberg de Dankbaarheid opMerckem-dorpplaa ts, openbare veiling, van met 70 aren 92 cent. Erf, Weide en Zaailand, i bekend bij kadaster van Mercirem scmd x>, mers 399d bis, 399b en 400. Boomprijs 130 franks. Verdeeld in 2 koopen. Verpacht aan David Earynch, tot 1 October 1885, mits 110 franks bij jare. te Beerst, ter herberg het Lusthofbij Petrus Dela- cauw, om 5u re na middag, OPENBARE YERK0OP1HG van TE 30VEKESKS. De Notaris es*S te Dixmude zal krachtens rechterlijke toelating, ten sterfhuize van Macharius Vaudepode, teBovekerke, venditie houden van Meubels, bestaande in Koper-, tin-, ijzer-, glas-, gleis- en aardewerk, kassen, stoelen, borlogie, beddebakken, bedgoe- dere.n, kuipen, seulen, standen, balance, bascule, "weefgetouw, windmolen, landbouwgerief, zwingel- gereedschap, zwingelmolen en cijlinder, karreken. Eene hoeveelheid rapen, wortels en beeten, 300 gelei en 300 bondels strooi. 750 bondels vlas, 100 kilos gezwingeld vlas. Wat timmerhout, steen, brandhout, vette en asscben. 2 geiten en 7 konijnen.

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1876 | | pagina 3