Hofstedekens lifgTEL 261 BOOMEN ADOLF YAH DEH BOOGAEBDE, Notaris STEVERLYRCK, te Dixmsde. H. 3-21-70 C. MAAILAND OLIE-WINDMOLEN BERICHT. SI STUDS® Openbare f crkooping WCOITSTISEIT Dinsdag 95 Fcfsruae'S IS1?® op Maandag 9 4 Februari 9§Ï6 Inlichtingen te bekomen bij den Notaris Verlez te Moorslede. ©p Hisasslag SS Februari f §36 om 1 -1/2 ure na middag, Sclioone Venditie AugUSt 0C Seek, Uit er hand te koopen Tc huren 'nzijnSe',ee'e zonder eeneplaats uit genomen Een gerieflijk WOON HUIS, in de Weslstraat, 43, te Dixmude, met reebt van pacht tot den t November 1879. Tc DaclltCIl ERBERG de Groene Wan- I delingThans bewoond door Eerste soort van Fand- esa ©rasvette AAN DE IIEEREN LANDBOUWERS. Zakken en Zeilen Bericht. Belangrijk bericht voor de werkende Mas. laOHO-TBSRIMrG- Bekendmaking. LA PLATA- Met beste Wleesck-Rvtrakt De Moeders Vriend. Huidziekten, hoe hopeloos ook, kunnen volkomen genezen worden. Zeere Beénen, Zweren de Borsten, Zweeren, Abcessen, Wonden en Verzweringen van allen aard MAIUwTPHIJZrEN. VAN MEESTEE Notaris resideerende te Sladen. van ZAAILANDEN, MEERSCHEN, WEIDEN, EOSSCÏÏEN O BOUWGRONDEN, alles gestaan en gelegen binnen de gemeenten Clercken en StacTenbij plakbrieven verdeeld in 60 koopen €>p I>®ss«YeB'«l5ïg IFebruarl f SVO, om 1 ure juist na middag, te Staden-plaats, ter herberg bewoond door sieur Er ar is te Deconinck. Denzelven Notaris VAN DEN BOOGAERDE is belast uit er hand te verkoopen, eene allerbeste en allerschoonste betimmerde HOFSTEDE, groot 15 hectaren 85 aren 65 centiaren, gelegen in het arrondissement IJperen. De Notaris EBepiayïlt te Nieuport, zal op om 3 ure na middag, te Nieuport, ter afspanning bewoond door Pieter Looncs, in eene zitting, openbaar verkoopen te Ramscappelle, oost langs de kalsijde leidende naar Nieuport, gekend bij cadaster sectie A, Nra 268, 269, 282b en 283, in pachte gehouden door ver- scheide tot lesten September 1881, mits de jaarlijk- sche pachtprijs van 614 franks. VAN DEN om 2 1/2 ure namiddag, teDixmude, ter gehoorzaal VFLn fLfYn - GEMEENTE MOORSLEDE. Eene HOFSTEDE met medegaande LANDEN, WEDDEN en BOSCH en eene TWEEWOONST, te zamen groot Hi 20-13-68 C,; verdeeld in 9 koopen. Gebruikt door Charles Van Isacker, tot 1 Octo ber 1880, mits 2,500 frs 's jaars boven de lasten. GEMEENTE O OSTNIE U WEEREE Een HOFSTEDEKEN met nog een ander WOON HUIS, groot onder bebouwden Grond en Landen H. 6-78-21 C.; verdeeld in vier koopen. Gebruikt door Pieter Carpentier, tot 1 Oct. 1880, mits 900 frs 's jaars boven de lasten. Door 't ambt van genoemden Notaris Stevej> lynch. van verdeeld in 71 koopen, langs den steenweg van Beerst naar Wijnendale, tusschen de palen '10 en 11in behoeve der provincie Westvlaanderen. De vergadering ter plaats aan koop 1. Door 't ambt van den Notaris Stcverlynefe te Dixmude. n° 28, te Dixmude, Koopman in Kolen, Cocks en DoornijkschKalk. Menkanbij hem bekomen alle slach van inlandsche Kolenbeste kwaliteit, ten allen tijde boven alle gevolmachtigde agenten van koolmijnen gelijk verledene jaren, aan den laagsten prijs mogelijk, per wagon van 5,00ft of t0,000 kilos, alsook in vierde gedeelten van 2,500 kilos. Zijn magazijn blijft altijd van die soorten voorzien. N. B. Hij verkoopt zuiver inlandsche kolen, maar geene Engelsche voor inlandsche Bij denzelven zijn ten allen tijde te bekomen alle slach van Hespen der beste kwaliteit, alsook wit en grauw Koeihaar aan eenen genadigen prijs. om seffens in gebruik te komen Eenen welgekalaulen goeden met Scliorsmolen en Cylinders erin Woonhuis, Ho- venierhof, Grond en Erve, Magazijnen, Zolder- en Olie-Cilern, met alle de voorwerpen, Olievaten enz., staande op Beveren-dorp (Rousbrugge.) Voor verdere inlichtingen zich aan te bieden ten bureele van dit blad. Zich te bevragen bij den verpachter, Beerslstraat N° 20, te Dixmude. Vanstechelman, Weststraat Ie Dixmude. Zich aan te bieden hij EILIP DECOCK, brouwer te Gaaskerke, aan de lloogebrug. Te koop in de Suikerfabriek, aan de llooge brug, Dixmude, aan 5 frs per 1000 kilos. Te bekomen in de afspanning de Rlietorica, bij Henri Tratsaert, Groote Markt, Dixmude, Vellen Doorslekers, Trizeis, Lijnzaad-, Koolzaad-, Boon- en Sucrioen-zeefden enz., in ijzer, koper, hair en zijde. Men gelast zich ook met hel vernieuwen van Vellen en Hoepels. Wed. BOUCKAERT, IJper. te KOOPEN en te HUREN, alsook nieuwe BEERZEILENwaterdicht en onverslijtbaar, eerste kwaliteit, bij D. VERHAGHE, Kapelleslraal, N° 37, Oostende, JULES V1EUBLED, schaliedekkerKleinendijk N° 7, te Dixmude, heelt de eer het publiek te laten weten dut hij van heden af a/les vrat zijnen stiel betreft voor eigene rekening aanveerd; door de spoedige bedie ning en de duurzaamheid van zijn werk, verhoopt hij de gunst van eenieder ie winnen en zijne kalanten meer en meer te zien aangroeien. Depot van de zeer wijdvermaarde MARGARINE BOTER van het huis Moukiès, Antwerpen, bij C. VANHOVE, hoek derVischmarkt N° 1 te Dixmude, eenige agent voor Dixmude en het omliggende. Deze boter (bij voorkeur aan andere boter) wordt gebruikt door al de groote hotels van het land en den vreemde, om zijne aangename smaak, groot bedeel en merkelijk verschil in prijs. Om zich daarvan te over tuigen wende men zich bij bovengenoemde!) C. Yan- hove. Met een glas proeft men eene ton. De ondergeteekende heeft de eer het publiek ken baar te maken, dat hij voor eigene rekening zal voort zetten al hetgeen betrekkelijk is aan den stiel van Schaliedekker voordezen uitgeoefend door zijnen overleden meester, Eduard Declercq. Alles spoedig en aan genadige prijzen. EUGEEN DECLERCQ, Schaliedekkerj Kleinendijk n° 62; Dixmude. Te bekomen bij A. BEVER-VEREECKE, Noord- straal teDixmude: Rijselsche en inlandsche Raap- en Lijnkoeken, Lijnzaadineel, eerste kwaliteit Guano, beste Riga Tonnezaad, eerste kwaliteit Roozezaad, Oliën, Vetwaren, Bolerpoeder, engelsche en fransche Conserven, enz., enz. Alles aan zeer genadige prijzen. Hoest, Verkoudheid, Ontsteking der Luchtpijpen, zware Vallingen, Genezend heelmiddel7 ongehoord succes door het gebruik van de KERS 8. DUPüY. Het krachtigste gekend plantenrijk bloedzuiverend middel; beter dan de uberdaan levertraan en de scheurbuik bestrijdende siroop. Het is het geneesmiddel die mij altijd de beste uitslagen heeft opgeleverd in de behandeling der klierachtige kinderen, zooals klieren in de nekf zuerc oogeny huiduitslagenrerschilligc branduitslug n Lees de brochuur die gratis afgeleverd wordt. Dr DUCAN. Algcmeenen depot in de engelsche apothekerij80, Montague de la Coury BrusselMen verzendt tegen remboursement. A. VAN CAYSEELE, wissel-agent, Kiekenstraatjte Dixmude, gelast zich met het koopen en verkoopen van aktien, obligatien, stedelijke of eommunale lee ningen, koolmijnen, banken, ijzeren wegen enz., welke van 3 lot 15 j0 opbrengen zonder hoegenaamd verlies met de stukken in d'hand, en aanveerdt ook alle slach van coupons. ^281 Rapports favorables de la Belgique sur la Sirop de raisins pectoral de W. H. Zickeniieimer, a Mayence s/le Rbin. lirages, Je 31 Mui 1875. IMonsiear, Votre sirop de raisins pectoral est très-apprécié dans ma clientèle et dans le canton de Bruges. Ce sont surtout les vieillards et les eufants qui le con- somment et qui en éprouvent les bien— faits daus toutcs les affections de poi- trine. Veuillez m'en envoyer immédiate- ment encore flacons. Agréez, Monsieur, mes salutations. RICHARD d'hONT, pharmacien, rue St Jacques 26, Bruges. Wevelghem (Flandrc Occ.) le 21 Mai 1875. Monsieur, Etant affeclé depuis 20 ans d'uoe broncliite etironique, j'ai-fait essai de sirop de raisins pectoral, et it m'a procure un certain soulagement de manière, que je Voudraisj m'en servir en assez grande quaotilé je riens done vous en de- mander etc. Agréet, Monsieur, mes salutat ons sincères J. C. VAN ACKERE. Bonrgrnestre Wevclgtiein. Co sirop délicienx, qui n'est jamais employé sans les meilleurs result,its, so rend a frs 2-50 Ie flacon chez Baert- Kan Hckere, Dixmude; Dobbelaere.Decroo, Fumes; Kan Hinsberah. ph. a Nieuport; F. Koekenpooph. a Ostcnde. Pour garantir le public centre les imita tions frauduleuses, chaque flacon est coiffé i'une capsule de metal rouge, sur laquelle se trouve apposé le timbre ci-après. bereid gemaakt met vleesch- extrakt van LA PLATA. Mark van den rustenden Os.) Deze Chocolade is bereidgemaakt doorCtt. Delacre, stichter der engelsche apothekerij. Zij is vooral ge schikt voor zwakke en teere gestellen, bleekzuchtige vrouwen en jonge personen wier ontwikkeling moeilijk is; voor kinderen die onvolgroeid en met klierge zwellen gekwoilen zijn voor ouderlingenin een woord, in alle gevallen in welke de gestellen behoefte hebben aan eene groote hoeveelheid van herstellend voedsel, onder eenen aangenamen en kleinen vorm. Depots van vertrouwen le Dixmude bij Mr Baert-Van Ackere, neg', Groote Markt. Mr Quatannens-Claus, neg', Weslstraat. Eenige winkeliers verkoopen onder mijnen naam Chocoladèn die zel/s het adres niet dragen van de fabriek die ze geleverd hebben. Zoo die Chocoladen goed waren, de maker ervan zou zich haasten hunne verdiensten op zijnen naam le doen kennen; doch daar iedereen maar gaarn de verantwoordelijkheid zijner eigene voortbreng sels draagt, verzoek ik de verbruikers niet te vergelen dal de gewikkeld zijn in een omhulsel waarop afgebeeld is een gekleurde Cacaoboom en dat het omkleedsel altijd het volgende handleeken draagt langs alle zijden Stichter der engelsche apothekerij. Een prijs-courant is in eiken pak. D% marken en tcekens zijn bij de wet neergelegd. Depots van vertrouwen le Dixmude bij M' Baert-Van Acxere, negociant, Groote Markt. Mr Quatannens-Claus, negociant, Weslstraat. is het vleesch-exlrakt van ILiL FIiATil. Voor alle verzekering eischemen altoos het mark van den rustenden Os. 't Is het beste en het goedkoopste. Proeft, vergelijkt de hoedanigheid en den prijs. Het is uitsluitend van ossenvleesch gemaakt. Depots van vertrouwpn le Dixmude, alwaar men inlichtingen kan bekomen bij Mr Baért-V^r Ackere, neg', Groote Markt. M' Quatannens-Claus, neg', Weslstraat. VOOR O Alle lijders aan hoesl, verkoudheid, bronchitis, aambor stigheid en ongeregelde werking van hel hart^uordt ernstig aanbevolen Holloway'sdoordringende Zalf goed o\er dekecl, borst of rug, al naar zulks vereischt wordt, tweemaal daags in te wrijven, lnvalieden kunnen met vertrouwen op de wel dadige uitwerking dezer behandeling rekenen,* deze Zalf is bet veiligste geneesmiddel voor alle uit- en inwendige keel- Veel/iekten. Zeere hoofden, srhurft. puistjes op.de huid, klierachtige weren of koningsreer en dergelijke ongemakken, zwichten Toor de termoj>ende kracht dezer Zalf, mits dezelve op de zieke deelen, twee of driemaal daags goed worde ingewreven en de Pillen volgens degedruhte aanwij/.ingcnwordcn g< bruik. kunnen volkomen genezeo worden door de aanwending dezer Zalf op de zieke deelen, na dat zij vooraf goed met warm water gebet zijn. Onder de werking drzer krachtvolle Zalf, bijgestaan door de Pillen, zullen de slechte vochten spoedig uit bet lichaam verdwijnen, zelfs klierachtige zweeren en vuile wonden, hoe oud en ingeworteld ook, kunnen op de vrijza worden genezen. De Zalf en Pillen moeien gezanienllijk gebruikt worden in de volgende gevallen Zeere Beencn Zwerende Borsten Brandwonden Wintervoeleu Springende handen Likdoorns Zaamgelrokkcn en I A anheien stijve Gewrichten t U mimatiek Fistels Z w erende tepels Jicht II ooidseliurft Kliergezwellen K eel pijn Lendenpijn H uidziekten De Pilletieu Zalf worden verkocht in Professor Ho Schurft Zeere Hoofden Gezwellen Iltei builen "V?or.d«n Etablissement, 553, Oxford-streetLonden; en hij iederen voornamen Apolhekeren Drogist door de beschaafde Wereld, in Doozt'n en Potten, tegen 1?. 1 l/2d., 2s. 9d.. 4s. 6-1., lis., en 35s.ieder. Die van 2s. 9d. be»attrn dripv»au] dit tan 4s. 6d. xesmaal, die van lis. zestif nmaaldi# van 22s. drie en dertigmaal, en die van 53s tw<?# e# vijftigmaal dt hoeveelheid der doos of pot fan Is. J l/Zd. ft# kleinste doos pillen bevat vier dozijnen de kleinste pot zalf ééu ons. Volledige gedrukte gebruiksaaowijzingen zijn bij iedere doostn pot gevoegden tijn verkrijgbaar in ieder# taal, relfs in Imt Turicsch, Arabisch, Armeniaansb, Perzisch, of Chi- «eescb. DIXMUDE.. Tarnt per hcktoliter. Rogge Sukrioen Haver Boone n Aardappels de 100 kilos Boter 't stuk weg. 1 heet. Komt per kilo Eieren per 25 BERGEN. Tame middenp.per heet. Rogge Sukrioen Haver Boonen ld. witte Emlen gele ld. blauwe Aardappelen KORTRIJK. Tarwe per hektoliter Rogge Haver Koolzaad-olie per 100 kil. Lijnzaad-olie 100 id. ROESELARE. Nieuwe Tarwe per 100 kil Oude id. Roode id. Rogge Haver Boonen Aardappelen Koolzaad-olie per 100 kil. Lijnzaad-olie 100 id. VEÜRNE Tarwe per 145 liters ld. nieuwe Rogge Sukrioen Haver Boonen Broodprijsbruin 1^2 k. half wit 24 Janri. 17 24 2QS3-1 31 Janri. 12 41 10 34 17 24 8 2 90 4 14 2 18 13 79 11 72 20 63 9 3 18 4 54 2 36 10 34 17 93 9 3 09 4 41 2 09 11 72 20 68 10 3 18 4 54 2 18 24 Janri. 18 73 12 98 9 73 20 69 25 12 24 66 7 66 24 Janri. 20 20 50 14 - 14 25 78 79 57 57 75 25 Janri. 25 50 24 18 24 27 7 77 56 26 50 24 50 18 50 25 28 50 8 50 78 56 75 31 Janri 18 99 13 16 in 23 20 40 24 28 26 02 7 50 31 Janri. 20 20 50 14 14 50 11 11 50 79 58 ijm. 26 50 24 50 18 50 25 50 28 - 8 26 Janri 20 23 15 17 26 30 44 cèntimen 56 id. .25 50 24 18 - 24 26 50 7 50 78 - 57 2 Feb. ,25 29 25 20 23 15 - 17 26 30 44 een timen 56 id. HOPPE-MARKTEN. Poperinge, hop 1875fr. 66 tot 67 de 50 kil. Aalst. id. 55 58 De Uilgever VAN CUYCK-GYOLE, Noordslfaal.

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1876 | | pagina 4