VAN tiDIXMUDE Y l Verschijnende alle Zondagen. Zondag, 18 November 1877. - ^s„:nt. per nummer. I n dertigste Jaar. ft. 46. ii Mb H I 1 Alwie voor het toekomende jnar ,u. w een abonnement neemt op het WeekUi/d van Div«ntdr -en het-cp voorhand betaald, zal ons blad van nu tot Nieuw jaar kosteloos ontvangen. DIXMUDE, den 17 NOVEMBER 1877. Staatkundige tijdingen tot kennis wan landen en Tolkeren. De toestand van Frankrijk versombert. - Marschalk Mac-Mahon schijnt tegen den volks wil te willen regeeren, en een ministerie te be houden dat door twee opvolgende kiezingen plechtig veroordeeld is geweest. Dat is een gevaarlijk spel, op welks einde onvermijdelijk het ontslag van den marschalk zich bevindt, want gewis is de repubh- keinsche meerderheid niet van zin afstand te doen harer rechten en plichten voor één man, opge stookt en geleid door klerikale intriganten. De fransche Kamer wil een onderzoek inrichten over de handelingen van het ministerie binst de kiezingen.De republikeinsche meerderheid verklaart dat het kabinet in opstand tegen het land is ge weest en spreekt van de inbeschuldigingstelling der ministers. Men meldt uit Parijs dat Mac-Mahon, in den ministerraad, verklaard heeft dat in aanzien der hevige aanvallen waarvan hij het voorwerp is ge weest in de Kamer en die geheel op zijn gouverne ment toepasselijk zijn, hij bet ontslag zijner minis ters niet kan aanvaarden en hij ze verzoekt op .t is, meerderheid van de Kamer en van den Senaat, dan zal dit zijn ontslag van President der Republiek voor gevolg hebben. Echter heeft M. Gambetta verklaard dat hij Mac- Mahon als onverantwoordelijk aanschouwt, in het onderzoek dat tegen zijne ministers ingericht moet worden. Zal de marschalkzijn lot blijven vereenigen met dit zijner ministers? Dan is zijn val zoo goed als zeker, indien hij niet tot geweldige maatregelen overgaat tegen de rechten van het volk en de rust van Frankrijk. Daaruit kan men gemakkelijk begrijpen dat de toestand erg gespannen is. Maar de republikeinen zullen moedig en bedaard en vol gematigheid het hoofd bieden aan de nieuwe listen en lagen die de klerikalen hun spannen. Zij hebben het goede recht voor hen. In het vorstendom Reuss is een konflikt ontstaan tusschen de vertegenwoordiging en den souverein. De begrooting van dien Staat toont een aanmer kelijk tekort aan, en tot dekking daarvan heeft de regeering eene belastingverhooging voorgesteld doch de Kamer beweert dat, aangezien de vorst het grootste gedeelte van 's lands grondgebied als domein in bezit heeft, het billijk is dat hij Voor zijne reke ning neme de somme die nog vereischt wordt om in de Staatsbehoeften te voorzien. Mocht hij wei geren, dan zijn de volksvertegenwoordigers niet af keerig van een proces tegen hem aan te vangen. De schah van Perzië is voornemens weder een bezoek aan Europa te brengen. Zijn sekretaris be geeft zich nu reeds op reis, om de noodige toebe reidselen voor de ontvangst van zijnen souverein te maken. Z. M. Nassr-Eddin gaat niet over St Pe tersburg, ook niet over Konstantinopel, maar over Mekka naar Egypte en van daar rechtstreeks naar Parijs. DE OORLOG. Wij mogen weder vaststellen dat -er op nieuw geruchten van vrede loopen, doch zonder bepaald te weten of dezelve veel grond hebben. Sedert de oorlogskans tegen de Turken gekeerd is, schijnt Engeland in 't werk te zijn om de bloedstortingen te doen ophouden. Zal men er in gelukken? Zou Rusland zich meteene gedeeltelijke zegepraal be vredigen? Zullgi^ Turken de wet willen onder- gaan vau «jenen* verwmnaar die, hen op verre na nog niet r onk-ren gebracht heeft? Echte--1" bet zoo d' t de vrc !c mocl.t maar wij betrouwen er nog weinig op. De berichten over het oorlogstosneel blijven geheel aöhterwegewat men weet js nog van niet veel beteekenis of onzeker. Eene depeche der Pall Mall Gazette beweert dat Osman pacha bevel ontvangen heeft om Plevna te verlaten. Die tijding komt uit Konstantinopel. De Times er van sprekende, voegt er bij dat Mekemet- liefde zijn ;oede vorde- er meer. Ali pacha bevel heeft gekregen Osman pacha te gemoet te gaan en hem zooveel mogelijk te onder steunen in de uiterste pogingen om de vijandelijke gelederen te doorbreken. Met het grootste deel zijns legers zal hij door die opening moeten drin gen, wat groote opofferingen en stroomen bloed zal kosten. Het beste zal zijn de bekrachtiging dier tijding af te wachtenaïr.oewel het zeker schijnt dat Plevna van dag tot dag nauwer ingesloten wordt door de Russenr De Telegraph zegt dat de Turken g ringen maken in de Schipka-pas, zond* Men meldt uit Cettinjej 13 dezer, Hat de Monte- negrijnen het fort Putman bemachtigd hebben, dat de stad Antivari heheerscht. Zij hebben de soldaten van het garnizoen krijgsgevangen genomen, twee kan ons bemachtigd en vele levensmiddelen en oor logsbehoeften. De prins van Montenegro heeft per soonlijk het voordeel behaald; hij heeft den vijand bedrogen door te gebaren Podgoritza te willen aanvallenmaar bij verrassing plotseling zuid- waats op te rukken Prins N-kolaas. In Azia staan de zaken der Turken slecht. De Russen hebben eenen aanval op Erzeroum beproefd, doch zijn door de Turken afgeslagen geworden. Deze overwinning der Turken is van gewicht, daar een nieuwe nederlaag voor hen zeer noodlottig zou geweest zijn. Den 12 wordt uit Erzeroum bericht dat alles goed gaat ,éoor de Turkendagelijkskumen ersterkingen aani gerv acht, als hulp - woord gezegd over de kanaliseenng der Maas en de havenwerken te Antwerpen er zal getracht worden de nieuwewgstemwijze op de provinciale- en gemeentekiezingeifuit te breidenZiedaar, in korte woorden, de gelieele troonrede. Zij vermeldt bitter weinig en zegt zelfs geen woord nopens de overne ming van Vlaanderens spoorwegen. Daaruit ziet men dat de klerikale politiek wederom duikertje speelt en hare vingeren uit het vuur tracht te houden. Dit zal niet passen. Er moet en er zal eene politieke discussie plaats hebben voor het adres in antwoord op de troonrede. Gebeurt zulke discussie dan niet, 't is maar een uitstel van eenige dagen de politieke luchtkring is bezwangerd met duistere punten en het kan niet missen of er zal een onweder losbarsten boven het klerikaal ministerie. Het land moet ingelicht worden en het is meer dan tijd dat de zoogezegde verzoeningspolitiek ont maskerd wordt. Voegt daarbij dat de openbare denkwijze eene Senaat- en Kamerontbinding wil j voor juni 1878, en geene gedeeltelijke kiezingen alleen. Dat schrikt de klerikale partij wel af, doch dit doet er niets toe de liberalen moeten alle ip' delen inspannen om Belgie van de klerikale natie te verlossen. Intusschen, de KameJ is J gegaan tot dinsdag aanstaandealsdan zal cussie van het adres in antwoord op, detro< plaats hebben. -u* er v op de overwinning. de troepen rekenen bepaald Bijzondere briefwisseling van het Weekblad Tan Dixmnde. Brussel15 November 1877. Eergisteren zijn de Kamers geopend geworden met veel plechtigheid. Natuurlijk want er was eene koninklijke zitting en dit had de nieuwsgierig heid en de belangstelling in den hoogsten graad opgewekt. Onmiddelijk zal ik zeggen dat de teleur stelling van het publiek zeer groot geweest is en het in zijne verwachting bedrogen is. Inderdaad de troonrede is zoo kleurloos en langdradig, dat men er zich geen gedacht kan van vormen. Zij vermeldt niets nieuws. Doch het ministerie heeft zorg gedra gen zijn eigen lof te zingen, zelfs voor zaken en werken, die zijne liberale voorgangers gedekre- teerd, begonnen of voorbereid hadden. De troon rede is wel het onbeduidenste stuk dat nog ooit is verschenen. Stel'ig zal zij niemand bevredigen de klerikalen staan er verbaasd bij en de liberalen halen er de schouders voor op. Ook is de konink lijke redevoering door geene toejuichingen onder broken geworden. Koning Leopold II is een popu laire vorst, geacht en bemind van het volk maar zijn ministerie geniet de volksliefde niet Het ware vervelend de troonrede te ontleden. Zij zegt dat de bevolking van het land van 508,000 zielen vermeerderd is dat er eene wet op het kiesgeheira gemaakt is (eene wet die de klerikalen gedwongen hebben moeten voordragen); verder dat het openbaar onderwijs bloeit (iets dat onze tegenstrevers met kwade oogen aanzien en voor welke zij al es inspannen om het staatsonderwijs uit te roeien)dan, dat de .oogst niet al te goed is geweest en dat de nijverheid voortdurend lijdt dat het in 1878 wereldtentoonstelling te Parijs is dat ons leger en de burgerwacht vol vaderlands- v leeft en nog hebl moet, maak ik slechts deze bemerking. Het nisterie kondigt zeemzoet drij gewichtige militair* wetten aan de inrichting der burgerwacht, del aankoop van nieuwe kanonnen en de bouwing van' drij nieuwe forten rond Antwerpen. Zeg me eens, beste lezers, isdat nieuws u aangenaam? Nietwaar, de klerikale belovers, die cTe krijgslasten gingi afschaffen, hebben u wel veel bittere pialeti'Tfoen inslikken, onder den vorm van nieuwe fcitaire lasten van allen aard. Nu komen splinterni.'me bij. En zeggen dat daags voor de kameropeninfe, de bis schoppelijke PatrieJ van Brugge, bij holg en laag zwoer dat worden lat de burgerwacht met gemobil Echter "t zal maar al te waar seem zotr zij n Eene goede herinnering. In een der laatste nummers van V Office de Publieite', deelt M. L. Hymans het volgende uittreksel mede eener redevoering, in 1832, in de Volkskamer uit gesproken door eenen achtbaren afgevaardigde van Luik, M. A.-N.-J. Ernst, die deelmaakte van een klerikaal ministerie voorgezeten door M. deTlieuiT, en later professor bij de hoogeschool van Leuven werd. Inderdaad men zal het erkennen dat het medege deelde de aandacht waard is Er is geene tegenstrijdigheid tusschen den gods dienst en het liberalismus de liberalen, katholiek of niet, zijn dezen die rechtzinniglijk al de grond wettelijke vrijheden willen voor al de burgers. Het liberalismus is geene godsdienstige geloofsbelijde ms verre van geweld te plegen aan de gewetens aan de eerediensten, aaD hunne priesters, bestaa zijne roeping hen te verdedigen en te bescherm zoo er de minste inbreuk op hunne vrijheid go werd het liberalismus wil dat de godsdi eerd wordt, zijne dienaars geacht, maar t* tijde verzet het zich tegen de inmengiiy religie in de zaken van den Staathe dezen die, onder een godsdienstig masker van tige en heerschzuchtige bedoelingen verb'*-./} De religie moet vrij zijn :"alshet*UU haar niet op het dwaalspoor leidt, da sterksten steun der openbare zedelij l> i zekerste waarborg voor 'de rust der,-i indien dedienaarsvanwelkd»- -,1J affi"-ho zakende aan hunne heilige en zaitenae aan hunne heilige en vredeli* zich vrijwillig in de politieke twist 00 frankff zij ten dienste der driftei), der we 'kczv.-y, orin .1 I ggggggggggg WEE Men abonneert zich ten allen t ij ie. Alle de abonnenten genieten het recht jaar lijks een bericht van 10 drukregels, hunne, neering of beroep betreffendedrijmaal koste loos in ons blad te lijven. Alle affeken bij den drukker van dit blad gedrukt, norden eens onver geld in hetzelve ge- 'PlAft* wordt verzocht alle koegenaaude arli- kels \uiterlijk tegen Donderdag-avond vracht- vrij en onderteekend toe te zenden. Groote baar te rekenin wat zij ier De bekendm drukregel. Er norden blad gratis gez bergen onzer annoncen, m meerdere rvci Men schi blad, alsook, bij alle Brieven en geld1 'alen 20 centi-men den exemplaren van dit de voornaamste her- ten einde aan de blad gelijfd nor den, te geven, bij den druXker van dit fnlirekteurs. tvrij toe te zenden. V, j. tines er vuu a[nciicuuo, uogi ci. 'a Aïiuei UUclg; j>o7iliCl, grootst mogelijke voc te trekken.

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1877 | | pagina 1