WOONHUIS Extra schoon concert Te koop Engeen Blomme-Peeren, Alfred Van Bedien, Wed" P. Hoavenaeghel, Stadie m den Notaris VALCKE, PLEITÏNCK, Hotaris te Handzame. Instel en Overslag MFRAEYS, Notaris te Bragge. H. 3-58-83 G. Nieuwland Burgerstand >an Dixmude. Sanriwbnim op heden Zon(,as 1ï{dezf;r> De tegen-rhumatische wutte Een goeden Biljard. Openl\ re er hooping TOESLAG zonder uitstel LA. De ministers] aangeboden at zelve aanvaard het bestuur tea ging voorzien ia 'TIJDINGEN. Parijs, Vrijdag 16 nov. hun ontslag [gezamentlijk 3halk Mac-Mahon, die het- m sechterj verzoekende aan i tot dat er in hunne vervan- Versehi iïeiiwstij 3Ï inzeil. STAD DISZADTTDE. licening van ft60,000frs De acht schuldbrieven waarvan de nummers volgen, uitgelot in zitting van het kollegie van Bur gemeester en Schepenen, den 13 dezer, zullen uit betaald worden te rekenen van 15 December 1877 102, 123, 201, 327, 403, 893, 927, 942. Nr 456, uitgelot in de trekking van 1876, is tot héden nog ter betaling niet aangebodeg^eweest. Combat met «!c vlocrbol en sati- cissekeranis op Zondag 18 November, ter her berg de Jardin Botaniquebij H. Dieusaert, Grauw- broederstraat te Dixmude. 's Anderdaags kan deel. üdüblb&vilCi 1Mb ter herberg Petit Paris bij Pol Vandecasteele, Wouraenstraat te Dixmude. 's Anderdaags KANDEEL. Ta winnen Eeue schoone écharpe en een IC Vvlililuil vrouwenhalsdoek, aan 10 centimen per nummer, en daarbij mossel- soupé en bier van 't patersvatje, op heden Zondag 18 dezer, bij Leopold Decuyper, Nieuwe Koeimarkt n° 1, te Dixmude. gezongen door eenige liefhebbers, met groot orkest, in de herberg den Hertbij de weduwe Dutreeuw, Konijnenstraat. Bier van 't patersvatje. winkel van Th- Hru~ üi iliiiUMaolbCOv. ghebuert bess^nstraat 15, Dixmude, is voorzien van eenen bijzonderen keus van SPEEL DINGO OED Uit er hand te koopen bij voornoemden Eug. Blomme WOONSTVERAMDERING. Coiffeur West straat, N° 16, Dixmudp, WK b&E BtliKIME Wï^ST. Ncordstraat n° 14, le Dixmude, T3 SIZXO'SS. Öp ftfaandag 36 Xovcntbcr fl§9? om 3 ure na middag, ter te verkoopen herberg, bewoond door Louis Vanblaerete Beerst, van l n nieuwgebouwd ten dienste van herberg, met groote stallingen en andere afhankelijkheden, en 1 hectare G7 aren 60 centiaren Zaailand te Beerst, lant;s den steen weg van Dixnrnd-e naar Beevstdicht nabij- deir Keizerhoek, bekend bij kadaster sectie B, nummers 1053c en 1058b. Verdeeld volgens plakbrieven in vipr koopen. STUDIE Op Woensdag 3 a RoYcmber om 3 ure na middag stipt, ter herberg St Eloi, Charles-Louis De Kock-Vereecke, to Handzame dorp, 1° Eenen schoonen EIGENDOM, voordezen Her berg, genaamd 's Hemelsdalegroot 20 aren 2 cen tiaren, gestaan en gelegen te Wercken, noord dei- kerk, op den wijk Werckeii-kruiastraat. bekend bij kadaster sectie B, Nrs 1063t en 1063x, (verdeeld in 2 koopen.) En 2° Eene allerbeste partij besloten HOVF- NIERLAND, dienende voor bouwgrond, ook gele gen te Wercken, zeer nabij de kerk, bekend bij kadaster sectie B, Nr 912 en deel Nr 911voor eenè grootte van H. 0—11—15 C., (ook verdeeld in 2 koopen, om er van in gebruik te komen wet 1 Mei 1878. Zatnrdaff 34 November 3 ure na middag, Parijssche Iialle, te Brugge, van te Oostduinkerkebij Nieu] Pieter Dckeyseraan 1000 franl in 2 koopen. Bij accumulatie ge borough Le Siége\ van Ons Vaderlan, Wat wij nog aar Doolaeghe, wier luisteren, door onl kunnende, toch hat Maatschappij de Onze brugsche goeden uitslag var ronde som (260 fij beoogden voor helden, Breidel lor int he, werd door den zanger met krachtige stem gezongen, pten is dat Mevr. Van Ackere- alle vaderlandsche feesten op- ïid het concert niet bijwonen Swees bij brieve aan de brugsche zijn ook heel te vreden over den 5rt heengegaan.Zij hebben eene ehaald voor het edel doel dat zij Jbeeld der vlaamsche vrijheids- INC. Maandag, 26 nj het Paviljoenalhj van tabak in blade 4e Prijskamp, nat gemaakt), besd 3 frs. 2* Prijskamp, vijftig blaars. Eer 3e Prijskamp. (50 blaars). Eenc Aan een en toegekend worde De liefhebbers]; zenden naar hel zaterdag-avond, De zwitsers grepen, moeten i *1865, ophouden] 1878. Burgers, vangstbureelen \f De korrekj 8 november, de Dcmeulenare Jj 1 maand gevam diamanten oorslil van Octavia Rooyi Vandevoorde Alois, dienstboc voor slagen en wl Crombez Desj 8 dagen gevang, Er wordt omstreken. 0ppa| hier een teil te Wij zullen de binst den nacht gewapend met ee zag hij een per de" dief, voorzit sla! r wavj zich grondgèoTEU va een Franschman nummer van V briefje met den sche kandidaat. De prijs in deze zaken, d tijd van het jaar, is het oogenblik in de weide ov vee hebben gee koppen te besch een groot gedeelte va leveren als dieren tot Daaruit volgt een moet doen verminder Echter tot nu toe heeren slachters bracht hebben. Eene nieu nenlandscbe zaken van scbielingen taan op gekleurd g De melding V schepenen stelt va affichen der progr ger van het zege gedrukt zijn. De Illustrate De bijval die zij eene waarborg vo wenschcn aan on met platen, een Men kan op ati* Cuvck-Gyole./ Noorfot frs* 10-50 pc( jaar. Zegeprhal dn berge de kiezing pla teraad. Niettegenst"* gewrocht hadden doen zegepralen, stemmers. De libe kozen met 97 stem Deze uitslag is Blankcnberge is in M. Pietcr capelle, sedert 1 j van le klas, voor dag aldaar overl 7 maanden. Hij w Eggewaartcapelle Vrijdag lest iA t Lecomte, aannemers aanstaande, zal in de herberg tvende tentoonstelling-prijskamp i hebben. Ziehier hel programma len zwaarslen bondel tabak (niet j'vijfti|Éblaars. Eeae premie van bondel langslen tabak, ook van "van 3 frs. den bondel schoonst van kleur in 3 frs. bondel tabak kan maar een prijs erzocht hunnen tabak le willen r tentoonstelling, uiterlijk tegen er. stukken van 1860 tot 1863 inbe- s"« de conventie van 23 december ar te zijn, le rekenen met 1 januari u van die muntstukken in de ont- al. rechtbank van Veurne, heeft den eroordeelingen uilgesproken t, timmerman te Pollinchove, tot S boet, voor diefle, van een paar waarde van 120 frs, ten nadeele gierstcr te Pollinchove. ndbouwerszoon en Callewaert te Merckem, elk lot 26 frs boet, AVibroos Hillevvaere, Merckem. sckoenmaker te Bovekerketot n #p Elisa Vandepoele, Bovekerke. aagrn over konijnedieften in onze s dekoodschap. Doch wij hebben datogeene navolgihg verdient, liet ncKmen waar het gebeurd is liooreme, stond de pachter op en ibegaijjhij zich naar buiten daar mer-het konijnekot te rooven en |:hl, zucht nauwkeurig zelfs in den et n^g elders beestjes verborgen .lift maar, begaan eaiüel goeTl roofde.... 7 dezer uit de IJservaart, op het getrokken heeft, schijnt dat van p hem heeft men gevonden een d van 16 octobcr, en een stem- Achille Schrepel, republikein- ck. Een persoon zeer ervaren merken dat gewoonlijk, in dezen "e prijzen van hel vee is het 'gestald worden, die den zomer ebben nu, al de eigenaars van e schuilplaatsen genoeg om al de ij bezitten. Derwijze moeten zij er rkoopen en aan de slachterij over- 'erbruiking bestemd, ervloed van aanbod die de prijzen jij niet gewaar geworden dat de randering in huune prijzen ge- Ibrief van den minister van bin- pvt de drukkers dat de affichen estivals, concerts, enz., voor- )ier zullen moeten gedrukt zijn. ïdkeuring van burgemeester en niet vrijalleen, de officiëele 1 gemeentefeestenzijn als vroe- sla^en en zullen op wit papier oc'êine begint haar 8e jaargang. ftie jaren genoten heeft, is |m:>t,en wij, van onzen kant, tteV, de eenige die verschijnt tuiend getal abonnenten. werk inschrijven bij Van [mude. Abbonncmentsprijs Dinsdag heeft te Blanken- [v.bor een lid van den gemecn- rikalen met handen en voelen [kandidaat, M. Van Reek, te maar 41 stemmen op 149 ft, M. Goetghcbeur, is ge lift onthaald geweest. Gansch gemeesler van Eggcwaarls- eréerd met het Burgerkruis trouwe diensten, is woeus- ouderdom van 81 jaar en teraadslid en schepene van 11 november 1830. h van MM. Quilliez-Colleltc en R;rke, een paard, kar, eene hoeveelheid ijdele zakken en kleedingstukken gestolen door zekeren Camiel Dewaele, van Aalter, oud 19 jaren. Den vrijdag avond werden paarden en kar reeds voor eene zoo onbeduidende som verkocht aan P. Tyberghem en P.Deman, van Sleenkerke.dat deze lont roken en daarvan kennis gaven aan de policie van Venrne, die den dief aanhielen en achter 't slot gezet hebben. Dinsdag, rond 8 ure 's avonds, is een brand uitge borsten in de hofstede behoorende aan Jan Hollevoet, le Eernegem. In min dan een uur tijds hadden de vlammen het woonhuis, de meubels, den stal en de schuur vernield. De schade beloopt tot 5000 frs. Alles is verzekerd. Denzelfden dag, rond 9 i/ï ure 's avonds, is te Moescroen een brand uitborsten ineen magazijn behoorende aan Niko- laas Gilsay. In zeer weinigen tijd waren 3000 kil. wol en afval in vuur. Dank aan de pompiers dergemeenle, is alleen hei magazijn met alles wat het bevatte door de vlammen verslonden. De verliezen worden berekend op 9200 frs, alles is verzekerd. Zondag, rond 11 ure's avonds, is de genaamde Karei Robaert, wonende te Roxem, terugkeerende van Ellelgem, door drij personen aangerand geworden die hem elf mes steken hebben toegebracht. Volgens verdere inlichtingen nopens het droevig onge luk van jufvr. Vande Velde in de statie van Lophem, den 5 dezer voorgevallen, schrijft men ons dat het slachtoffer 30 meters voor den stilstand van den trein is afgesprongen, dal zij met haar kleed gehaperd heeft en met den trein wel 5 meiers ver medegesleept is geworden, terwijl zij de bee- nen afgeredeu werd. 't Zijn twee werklieden der statie, na kennisgeving aan den statieoverste, M. Bourdon, die de ongelukkige naar het huis van hare tante hebben gedragen, Made wede Deceur, 1500 meters van de statie, alwaar zij bezweken is in de omslandighedcnzooalswijgemeldhebben. Een jachlongeval heeft do verledene week plaatsgehad tusschen Ruddervoorde en Wijngene. M. Goethalsvan Kortrijk, heeft in de rechter zijde de lading van het geweer van een zijner jachtgezellen ontvangen. De toestand van het slachtoffer is heden, na erg geweest te zijn, op betere zijde. Na vele opzoekingen heeft men kunnen bestatigen dat de ongelukkige, die zich den 26 octobcr lest gezelfsmoord heeft, door zich op de ijzere» ^urbaan te werpen in het voorgeborchte St Jan, te Kortr'jk, 'de genaamde Polijdoor Cau is, oud 24 jaar, van Gullegem, soldaat bij hel 6e linie- regement. Op wacht zijnde aan het verbeleringshuis le Ant werpen, was hij zijnen post ontvlucht. Om de vervolging der gendarmen en de straf die hem te wachten stond bij zijne lerugbreuging in het korps le ontwijken, zal hij waarschijn lijk uit vrees dit noodlottig voornemen ten uitvoer hebben gebracht. Maandag naast worden de zittingen van het assisenhof te Brugge geopend- Ziehier de zaken die zullen opgeroepen worden Maandag 19 en dinsdag20 november, F. Dccoome, moord poging. Woensdag 21 en donderdag 22, Gustaaf Neirynck van Blankcnberge, moord. Vrijdag 23 en zaterdag 24, Florentijn Van Oost, aanslagen op de eerbaarheid. Maandag 26 en dinsdag 27, Désiré Van Bavinckhove en Julia De Craemer, kindermoord. Woensdag 28 en volgende dagen. Jan Torek en Frederik de Kee, diefstal met bezwarende omstandigheden, en Konslant Lermuseau, verheling der geslolene voorwerpen. Zondag heeft een fransch vaartuig een schip, genaamd Avent, van Southampton en geladen met eiken hout voor Ipswich, in zee verlaten gevonden; slechts een hond en eene kat waren aan boord. Wat er van de manschappen geworden is, weet men niet. De Avent is in de haven van Oostende binnengebracht. Twee wagons met lessenaars, afsluitingen, enz., zijn donderdag inde statie te Gent aangekomen. Het zijn de kies gangen noodig lol d$ toepassing der nieuwe wel. Er zijn 28 bureelen en elk bureel telt vier lessenaars. Onbekrompen milddadigheid. De provincie Silezie heeft dezer dagen van jonkvrouw Maria Van Kamstra een geschenk van 240,000 marks ontvangen, met bepaling dal de renten van dit kapitaal moeten gebruiktworden totonder- sleuning van onderwijzeressen, die door ziekte, of omstan digheden van haren wil onafhankelijk, builen staat geraken hare beroepsbezigheden uit te oefenen. Ziehier hoeverre het ook le Ravenstein (Holland) in de scholen gekomen is onder de kwezels, met huDne vrees voor alles wat liberaal heet, dit zal blijken uit het volgende feit Voor eenige dagen kwam eene jufvrouw uil Rotterdam hare bloedverwanten te Ravenstein bezoeken en bracht voor de kinderen wat lekkers mede, gewikkeld in een blad van de Nieuwe Rollerdamsche Courant. Een of twee dagen later geeft dc moeder haar dochtertje, dat hij de geestelijke zusters ter school ging. zooals gewoon lijk haar boterhammetjes mede en wikkelt dat in'een stuk papier, dit maal toevallig in een voor de hand liggend stuk van diezelfde courant. Het kind komt op de school en als het haar proviand wil aanspreken, ziet een der zusters het gedrukte papier, ontdekt met schrik dal het een stuk is der«Nieuwe Rolt. Courant en neemt papier ei» boterham in beslag. Het kind kreeg niets en kwam schreiend naar huis. Blijkbaar was dc bezorgde zuster bevreesd, dat de boterham ook hel lichaam zou aanstekep. Te Londen heeft iemand zijn valsch gebit ingeslikt. Genccsheercn beproefden hel uil de keel te verwijderen, maar slaagden daarin niet, omdat de gebogen deelen van het gebit in de spieren waren gedrongen. Dc'man stierf dus kort na het ongeval. Een der beambten van het huis Rothschild le Parijs, is met dc noorderzon vertrokken, een .tekort van 4,800,000 frs in zijne kas achterlatende een tekort dat het gevolg is van gewaagde spcculatien. Hollomay's Pillen. Ongesteldheden de? maag en inge wanden. De maag is het grootemagazijn van het natuur lijk gestel. Zij levert de stoffelijke onderhoudsmiddelen voor ieder orgaan. Indien zij ongesteld is, kwijnt bet geheel e lichaam, maar hoe ernstig ongesteld ook, kan hare veer kracht altijd hersteld worden door het gebruik van deze onwederstaanbare pillen. Galachtiglxeidslechte spijs- verteering en leverziekten worden gemakkelijk genezen door het gebruik van Holloway's Pillen. Duizenden beves tigen deze beweerijigv m geen lijder, die dezelve ooit be proefd heeft, QRttëent derzolyer alles overtreffende kracht. In ieder geval van maagziekte, van het minste geval van nfoeilijke spijsverteering tot de verschrikkelijkste kanker, van de misselijkheid door eene ongestelde lever tot het braken dat eene zweerende maag vergezelt, geven «leze pillen dadelijke verlichting in het algemeen genezing. GEBOORTEN. g Nov. Hippoiijte Teodoor Emiel Sofie Marie Francois, zoon van Hippoiijte en van Maria Ludovika Caesteker. (Kleineudijk.) 42 id. Emelia Rosalia Dekemel, dochter van Francis en van Anna Teresia Deleu. (Woumenslraat.) HUWELIJKSAFKONDIGINGEN. 44 Nov. Pieter Leonard Devisschere, weduwaar van Joanna Devroe, schildersbaas, oud 58 jaren, geboren en wonende te Dixmude, met Hortensia Teresia Hinderickx, jonge dochter, oud 45Hareu, geboren le Zandc en wonende te Brugge. 44 id. Eduard Lodewijk Marchand, jongman, dagwerker, oud 27 jaren, geboren en wonende te Dixmude, met Ma tilda Amelia Vandevelde, jonge dochter, dagwerkster, oud 28 jaren, geboren te Oosiduinkerke, lest gewoond heb bende le Oostende en thans wonende le Dixmude. id. Hippoiijte Vanhille, jongman, schipper, oud 24 ja ren, geboren cn gehuisyest le Dixmude. met Natalia Jansseus, jonge dochter, schipperin, oud 23 jaren, ge huisvest te Gent. 41 id. Dósiré Francis Catteeuw, jongman, timmerman, oud 28 jaren, geboren te Sl Jakobskapellc cn wonende le Dixmude, met' Flavia Ludovika Karola Wyliie, jonge dochter, kantwerkster, oud 25 jaren, geboren en wonende te Dixmude. I 1 An! Een buitengewoone prijskamp zal plaats dHSaÜSt l. hebben voor de liefhebbers vande Jaskaart op Zondag 25 November, om 4 ure na middag, ter herberg de Groene Boomgaard, bij Leonard De waele, Appelmarkt te Dixmude. Er worden twee prijzen gegeven 1* prijs 3 franks. 2« id. een kockevollaard. Na het spel zal er nog een prijs te winnen zijn voor de tegenwoordige deelgenomen hebbende liefhebbers. Inleg 25 ceot., waarvoor men twee pinten bier zal ont vangen. bij BRYSEBOO-DEBACKERNoord straat te Dixmude, aan voordeeligenprijs, eene MENAGERÊ, zijnde in zeer goeden staat. Koper-en blikslagerij. Magazijn van alle slach van keukengerief in koper en verlakt en vertind ijzer. Depot van gebreveieerde onontplofbare petrollampen, systeem Liptar. van Dr Paltison verligt nnmiddelijk en geneest volkomenflijk het FLE- I4ËC1JN en RÜU.MATISMUS van alle slach, tandpijn, lendenzwakheid, borstkwalenkeelpijn eBz. In pakken van ff. 4-50 en van 80 cl., bij Quatannens- CLAUS.opvolgef van Clans-Vandenbussche, Wests!raat le Dixmude. Groote Markt, te Dixmude, heeft de eer het publiek ken baar te maken dat hij zich geplaceerd heeft voor cig. ne rekening. Hij gelast zich met het nieuwmaken \an alles wat zijnen stiel betreft, zooals Sloten, Stoven, Oen eeren, Bier-, matei'- en aalpompe», tabakpaarden, alle slack ran ijzer- merk voor gebouwen en afsluitingen, landbouwwerktuigen als boon- en harerbrekers, strooisnijders, enz. Bij hem zijn te be komen GEIJKTE BASCULEN. Door zijne goede zorgen, matige prijzen en trouwe bedie ning verhoopt hij de gunst van het publiek te genieten. verwittigt het publiek en zijne talrijke kalanten dat zijnen winkel voorzien is van STRESSENDlADI. MES, CHI GNONS, TOO'RS (bandeaux). PERRU/A E en TOL PA TS van alle prijzen, alsook REUKWATERS, REUKOLIE V, PO MM ADEN, ZEEPENKAMMEN, HAIRBORST EI. enz. Hij gelast zich ook met het maken van SOU{ - NIRS IN HAIR, zooals ringen, medailjons, kaders enz. Voor het snijden en coiffeeren van 'thair begeeft hij zich ook ten huize. Door de sedert lang gekende gematiglieid zijner prijzen en de voldoende bediening, verhoopt hij meer en meer de gunst yan eenieder te winnen. maakt het geëerd publiek kenbaar dat haar magazijn nog nooit zoo goed voorzien is geweest van alle slach van meu bels, wollen matrassen en hoofdkussens, pluimen bedden en hoofdkussen, matrassen in zeegras en erin vegetal, ge- breveteerde bedressorts alle slach van stoelen ijzeren bedden, tafeltapijten enz., alsook een groot assortiment spiegels in alle grootten. VRIJE INGANG. VAN MEESTER van VAN Toordezen Veltegras,

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1877 | | pagina 3