VERKOOPING BOOMEN f m Notaris ARTHUR VANDtNBERGHE Licitatie-V erkooping Polidoor Van Viane, Désiré Catteeuw, Stovestraat21 "Lixmude /^XLZaaitarwe, Guano der Peruaansche Regering St Nikolaas- en Nieuwjaarsgiften. STEENBAKKERIJ f° MARKT Uit er hand te koopen KANVOOR TE PERVIJSE. donderdag 8© November I8JÏ om 3 ure na middag, ter herberg-bierbrouwerij, bewoond door Lodewijk-Benedikl Comeyncte Per- vijse, OPENBARE Gemeente Penijse. Koop 1. De HERBERG-BIERBROUWERIJ ge naamd den Hert, met magazijn, schuur, paarden stal en verdere afhanglijkheden, benevens 4 a. 29 c. grond van gebouwen en hovenierhof, bekend bij kadaster sectie D, N" 225/2, 226a en 226/2. Bewoond en gebruikt door den medeverkooper, voornoemden Bodewijk-Bencdikt Comeynetot 1 Ok tober 1878. Koop 2. De HERBERG genaamd het Neerhof, met alle deszelfs af bangelijkheden en 1 a. 99 c. grond en erf, bekend bij kadaster sectie D, Nr 230b. In pachte gehouden door sieur Joannes Coolstot 1 Mei 1879, mits den jaarlijkschen pachtprijs van 100 frs boven de lasten. Koop o. Een WOONHUIZEKEN met 1 a. 20 c. grond en erf, bekend bij kadacter sectie C, Nr 24c. Bewoond door sieur Charles Caillieztot 1 Mei 1878, ad 60 frs bij jare, boven de lasten. Koop 4. 17 a. 80 c. ZAAILAND, aangewezen op het kadasterplan sectie B, Nrs 130b en 131c. In pachte gehouden door Bodewijk Vandenkerck- hove, tot 1 Oktober 1878, mits 24 frs bij jare, boven de lasten. Gemeente ©osikerfee fWciirne.} Koop 5 en leste. De HERBERG gejiaamd de Zwaan met stallingen en verdere gerieflijkheden, alsmede de hoeveelheid van 2 a. 60 c. grond van gebouwen en erf, bekend bij kadaster sectie B, Nr 71b/s. Bewoond door sieur Pieter Ghouwymet recht van pacht tot 1 Mei 1878, ad 100 frs bij jare, bovon de lasten. IN ENKEL ZITTING, TE DIXMUDE, IN HET VREDEGERECHT, Maandag 3 December f899 ten 3,ure juiat na middag, van EEN WOONHUIS EN MEDEGA ANHE LAND te Woumen, langs de Jonckershofstraat, wijk Serpenthoek. Laatst bewoond geweest door Louis Rabaut. Om door den kooper aanstonds in gebruik te treden. Ten overstaan van den heer Vrederechter. Door 't ambt van den Notaris Aanrent Proot te Woumen. 1° Een schoon en gerieflijk WOONHUIS met agazijnen, Stallingen, Zaailand en Hovenier hof, groot 23 aren 35 centiaren, staande en gelegen te Keijem, op de dorpplaats, langs den steenweg van Keijem naar Tervate en Pervijse. Dezen eigendom thans ten dienste van herberg, genaamd de Belle Vwe, is gebruikt bij den eigenaar Désiré Madouen is allerbest geschikt voor brou werij en herberg als tot uitoefenen allerhande be drijven. Ingebruiktreding met den 1 Mei 1878. Voor den prijs en konditien zich te bevragen bij den eigenaar Désiré Madou of ten kantoore van den Notaris DE SECK, te Beerst, bij Dixmude. 2° Eene schoone HERBERG, genaamd hel Hof ran Commerciehebbende eene koetspoort met brou werij, kuiperij, stallingen, magazijnen, erf en hove nierhof, alsmede nog vijf WOONH I 1ZEN, waaronder eene herberg, met grond en erf daarmedegaande, alle staande en gelegen binnen de gemeente van Beerst, vwijk den Keizer, nabij de stad Dixmude. Dezen eigendom is dienstig tot uitoefenen aller hande bedrijven. Voor alle inlichtingen zicl^ te bevragen bij den Notaris DE SECK voornoemd. Aan de landbouwers JÖZEE VERHAEGHE, in de herberg het Stroomt je, te Wercken, bezit een allerschoonstenZwijnenbeer, ten'dienste der zwijnenkweekers. rlfttflf A ^RlftfirSC.l heeft de eer het publiek I It/lüi iAllOillGGI ötll, konbftar te inakenj 'dal hjj Schoone Vendition 7AILLI3 EU ÖPA^r.ElT TE HANDZAME EN VLADSLOO. 1° Dinsdag ff December f899 te Handzame, openbare verkooping van 120 KOO PEN schoone Eiken, Esschen, Olmen, Wilgen en Populieren Boomen. De vergadering om 12 ure 's middags, op d'hof- plaats'der kinders Denduyver, nabij ,'t gehuchte Amersvelde. 8° Donderdag 8 9 December f899 te Vladsloo A. In den Praatbosch, voor mevrouw de douai rière van m'her VanCaloen-De'croeser, baron van Basseghem, te Brugge, venditie van 40 KOOPEN buitengewoone schoone Taillie. B. Langs de nieuwe dreef, voor m'her Eugeen Van Outryye d'Ydewalle, burgemeester te Itud- dervoorde, 20 KOOPEN Stop- en Hagepersen. Do vergadering om 1 ure na middag ter herberg den Ouden Wikkelaar. Deze venditien, gehouden op gewoone voorwaar den en tijd van betaling, zijn betaalbaar ten kan toore van Van Droimiic te Eessen. Elk zeg het voort. Merkweerdige Venditie VUT TS CO"JCZ3LAEB.a. Dontlerdag f3 December f899 te Couckelaere, langs de Ooivaarstraat, zal er, in profijte van m'her Pieter van Maldeghem, groot grondeigenaar te Brugge, door bevoegden ambtenaar, overgegaan worden tot de openbare verkooping der volgende boomen op stam J., Op 't land gebruikt door sieur Louis Peper. Koop 1. 2 Popelieren. Koop 4. -2 Popelieren. B. Op d'hofstede gebruikt door sieur Louis A ernoudt. Koop 6. 11 Olms. Koop 12. 2 Popelieren. C. Op d'hofstede gebruikt door de wed" Louis Stael. De vergadering op gestelden dag, om twaalf ure 's middags, ter herberg de Groene Wandeling, be woond door Louis Peper voornoemd. Op gewoone voorwaarden en tijd van betaling, mits stellende goede medekoopers, betaalbaar ten kantoore van Van Droiiiiiic te Eessen. uit «le liatid te koopcii of te huren om uitgebrijkt te worden Schoonen eigendom groot II. 5—14—62 C. land, eerste klas, thans stoom-steenbakkerij in volle werkzaamheid, met gebouwen en afhanklijkheden, gelegen dicht aan de stad Nieuport, op de rivier den IJser. De kooper mag deel der koopsom in handen houden. Nadere inlichtingen bij de Notarissen D. DE BRAUWERE te Veurne en A. DE BRAUWERE te Nieuport. I ai ural an PIETER VANDENBULCKE-AMELOOT Lel Wel Ü?JI brengt ter kennis der belanghebbenden F dat hij zich voortdurend gelast met het ^en vervoege zich bij EDUARD AMELOOT, in den Rooden Hert, Statiestraat te Dixmude. Nationale Milicie Hef gouvernement vraagt vrijwil ligers met premie voor het leger. Jongelingen van goed gedrag, van 20 tot 35 jaren oud en voorzien van goede papieren, mogen zich aanbieden in het kantoor van het gouvernement, bij den heer kapitein L'Abré, officier van milicie, Ees- senstraat te Dixmude. Voor hunne dienstneming in 't leger, als vrijwilliger met premie, ontvangen zij eene belooning van 1G00 franks, 10 centimen ver hooging van solde per dag en andere grootc voordeelen. Zie de uithangende plakkaarten.) Be kapitein van milicie. L'ABBÉ. Dixmude, 22 Sept. 1877. BERTRAND «fe C'% van de heeren Dreyfus l'rères en Ce, te Parijs, Boekhandel Van Cuyck-Gyole. Noordstraat te Dixmude. Almanacks a 50 centimes Almanacks a f franc. Almanak van het Willemsfonds Schoone keus van prachtalmanaken. Vlaamsche en fransche almanaken om te ontbla deren, van alle prijzen. Plakalmanaken voor de herbergen. Praktazijns of dagwijzers voor den landman. Memento journalier ou agenda du comptoir, van 1, 2 of 3 dagen op het blad, Gekartonneerde Mementos. Agendas de poche en porte-feuille et intérieurs de porte-feuille, de 1 et 2 jours a la page; cuir de Russie, cartonnés et brochés. Calendrier Memento, guide indispensable de ffiu- reau. Agendas de dame en porte-feuille et intérieurs. Zeere Beencn, Zwe&ii Je Abcessen, Wonden en ffemv De Moeders Vriend. Kail ook, kunnen volk mie lu gevallen van Jicht, De Uitgever VAN i VAN DEN van Bii i Verkensmarkt, Dixmude, van heden af den stiel van SCHALIEDEKKER, voor eigene rekening, zal doen. Genoeg bekend zijnde van liet publiek dat hij zijn stiel wel kent, heeft hij de hoop en het vertrou wen de gunst van eenieder te zullen genieten. VAN VVtN 2. 2 id. 5. 2 id. 3. 2 id., 1 Wilg. 7. 2 Eiken. 13. 2 id. 8. 2 id. (kuipersb.) I 14. 3 id. 9. 2 Popclieren. 1 15. 2 id. 10. 1 id. 2m30. I 16. 2 id. 11. 2 id. 17. 2 id. Koop 18. 2 Popelieren. 19. 2 id. 20. 2 21. 2 22. 2 23. 2 24. 2 25. 2 26. 2 27. 2 28. 2 29. 3 30. 2 31. 2 32. 2 33. 2 34. 2 35. 2 36. 2 37. 3 id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. 38. 3 Wilgen. 39. 2 id. 40. 2 Popelieren. 41. 2 id. 42. 2 43. 2 44. 2 45. 2 46. 2 id. id. id. id. id. Koop 47. 2 Popelieren. 48. 2 id. 49. 2 50. 2 51. 2 52. 2 53. 2 54. 2 55. 2 56. 3 57. 2 58. 2 59. 2 60. 3 61. 2 62. 2 63. 2 64. 2 65. 2 66. 2 67. 2 68. 8 69. 2 70. 2 71. 2 72. 2 73. 2 74. 3 id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. A.-B. SÖNNEVILLE-AGKET neg°ciant in Granen, üviniuuijiiL ilUnij IBloem> Meelt Petrooi. en HUinquet-Ohe enz., Woumenstraat n° 16 te Dixmude, maakt bekend aan de heeren landbouwers dat er bij hem te be- '3> Seljjk vorige jaren, allerschoonsteINLANDSCHE VV1I1E /AA1TARWE. Degenen die believen er van be- diend te zijn, mogen dezelve in volle betrouwen zaaien. Hij recommandeert zich aan eenieder. Weststraat te Dixmude, laat weten dat hij alle slach van RIJTUIGEN maakt en zich ook gelast met alles wat het Stoofmaken aangaat. Dezen, die hem believen met hunne orders te ver eeren, mogen zeker zijn ter trouw gediend te worden. maakt bekend dat hij voortaan voor eigene rekening zal werken. Goede trouw, zorg en matige prijzen zijn de middels waardoor hij de gunst van liet publiek zal trachten te winnen en te verdienen. U - 1 II. I I Ti" UT O GUANO DEPOSE Jte bekomen bij a. BEVER- VEREECKE, koopman, in de Noordstraat, Dixmude. eenige agenten voor Belgie CONCESSIONNABISSEN VOOR EUROPA EN DE KOLONIËN. De zakken zijn voorzien van een looden zegel volgens nevensstaanden afdruk. Be Guano wordt afgeleverd zuiver en zonder mengeling, zooals hij van Peru is ingevoerd, waar hij in de beste depots is uitgekozen geworden. Be kooper is volle vrijheid gelaten den Gaano in de maga zijnen te onderzoehen. Voor prijzen en verkoopsconditien zich te adresseeren aan BERTRAND en C'% Antwerpen, Pruynenstraat. 8; Kortrijk, Moescroenstraat, 10; Café-Roy al, Brugge. Comique. Pour rire. prophétique. du Savoir vivre. du Voleur illustré. Magasin Pittoresque. Próvisisions du temps, des Badauds. Agriculture. Suivent Hygiëne des politesse dans le monde. NouvelleB Chansons. Chansons de table. Chasseur. Jardinier pratique, de la Danse. Tours de cartes. Magicien des Salons. Chansons comiques. etc. etc. etc. fumeurs. Art de nager. La La Chasse Illustrée. L'Illustration de Paris. 126 kunstjes met de kaart. Tooverboek eens kaartspelers. Puis L'école d'escrime. Guide complet de la dause. Jeux innocents de société. Le jardinier des salons. Langage des fleurs. L'équitation sans maltre. Een boekje van 112 bladzijden. Prijs 25 centimen. Alle lijders aan hoest, {«rhuqwl stigbeid en ongeregelde werking Tt aanbevolen llol!owa*'sdoo#dri. .Tt'b borst of rug, al naar zulksi vereisd in te wrijven. Invalieden kann u ai dadige uitwerking dezer lu-lianJili het veiligste geneesmiddel loor a'». keelziekten. kunnen volkomen genezen ivo-'r Zalf op de zieke doelen, m d< zrj water gebet zijn. Onder d we.-kiu bijgestaan door de Pillen, suil»» - n uit bet lichaam verdwijnen rif» vuile wonden, boe oud en iiq.ew wijze worden gene/en. Zeerc hoofden, schurft. weren of koningszeer en d voor de vermogende krae zieke deelen, twee of diiem en de Pillen volgens de ge-Ir aalt deze Zalf nimmer »erl wending vermindert de ont pijn. Deze verzachtende Zn de zieke deelen vlccit te zu king. In ernstigo en verou altijd ook gebruikt worden, stellende kwaliteiten de g vloeiende deelen, in eénen j.tz'oi De Zalf en Pillen niu ■worden in de t#, /g e d Zeere Beencn Zwerende Bersten Brandwonden Springende banden Likdoorns Zaamgetrokken stijve Gewricl, jn Fistels Kliergezwellen Lendenpijn Volledige gedrukte gehruiksaa doos en pot gevoegd. Te bekomen indeapothe DIXMÜ'BE. Tarwe per hehtoliter. Rogge Sukrioen Haver Boonen Aardappels de 100 kilos Boter 't stuk weg. 7 heet. Komt per kilo Eieren per 25 BERGEN. t Tarwe middenp.per heet Rogge Sukrioen v Haver Boonen li. witte Erwten gele ld. blauwe Aardappelen KORTRIJK. Tarwe per kektoliter Rogge Haeer Koolzaad-olie per lOOfcil Lijnzaad-olie 100 ROESELARE. Jj Zaai-Tarwe ver 100 kïl.m Oude id. Roode id. Rogge Haver Booneu Aardappelen Koolzaad-olie per 100 ki Lijnzaad-olie 100 VEURNE. Tarwe per 145 liters ld. nieuw Rogge Sukrioen Haver Boonen Broodprijs bruin 11/2 half wit HO Poperinge, Aalst. 71 i*

HISTORISCHE KRANTEN

Weekblad van Dixmude (1845-1879) | 1877 | | pagina 4