VOOR YPEREN EN DESZELFS ARRONDISSEMENT. No 112. Zaterdag, 3en December, 1853. Jaer. DE YPEISLIJX'G INTEEKENINGSPRYS. Voor de Stad Yperen, 1 fr. per drie maencfen, en fr. 3-5o per jaer. Voor buiten Stad franco toegezonden fr -'i5 per drie' ma en den, of 4 *r' Per jaer verschonende den Zaterdag. n m rrv ■1 BEKENDMAKINGEN. 17 een timen den drukregel. Al wat het Nieuwsblad betreftmoet franco toegezon leu worden aen den uitgever van dit bladjc, Hysselstiaet, N° 10, by de Groole Markt, te Yperen GODSDIENST, VRYIIEID, SPA ERZAEMIIEID. YPEREN, 2en DECEMBER. HOE STAET IIET AL MET I)E REGENCIE? Ons katje heeft nu meermaals die vrage gehoord en 't is als of hel geëerd puhlick van het zelve wilde weten al de geheimen van het Stadhuis, al de voor nemens die daer gemaekl, al de plans die daer ge smeed worden, ledereen weel nogtans dat het beestje hel vertrouwen van de Stadhuismannen en van hunne achterloopers niet en bezit! Niettemin daer hel katje slim is en dat er nog al veel zyn ter he- dendage die denken dal zy zich doen gelden, met uit de school te klappen, heeft het beestje zaken ver nomen met dewelke het aen de nieuwsgierigheid zyner medeburgers verre hoven hunne verwachting kan voldoen. liet heeft dan de eer bekend te maken: Dat tol nu toe er nog geen een officieel woordje van Brussel gekomen is iu anlwoordeop de demissie door de Regencie opgezonden. Dat hel nogtans schynt zeker te zyn dal de demissie WADI1 11TTI. (5d° Vervolg Deze dit alles verrigt hebbende bragt eeneu geleijerschen waterpol boven. Wel, dochter, wal is dal voor een pol? sprak de Keizer, loop zeggen dat de vrouw boven komt.» v De vrouw heeft geen lyd om gedurig hoven en heneden te gaen, ani woorde Steveliue zy is te onvermogend van lichaetu hebt gy iets te zeggen, zeg het aen my. Ga rnaer, zei Karei, ik wil hebben dat de vrouw hoven komt. De meid moest spitshart de waerdin roepen, u 'T is ounoodig dat gy my boven zendt, zei ze; hy wil volstrekt dat gy wederom by hem gael, want hy verkiest den waterpol niet. Wil hy hem niet, dat hy zyn hoedje bezige, was kwaè Belles antwoord; en mei eenen grammen moed naer hoven gaende, vloog zy haren logeergast met scheldwoorden op. Hoor, vrouw, zei Karei, gy moet u zoo niet iu gramschap stellen ik hen hier voor myn geld, en gy zult geen voetstap voor niets doen en wat aengaet hetgeen ik u nu vraeg, ik moet eenen zilveren of ten miuste eeneu fyuen engelschen tinnen waterpot hebben. Wie dui- zalaenveerd worden,en bygevolge dat ereene nieuwe kiezing zal moeien plaels hebben. Maer nu kooml het hezondersteü Lezers let op!... hoorders opent uwe ooren! Eene geheele nieuwe Regencie! niet dal er niet eenige leden van de oude zullen er in koomen, maer eene Regencie geheel nieuw van geest en ook wat nieuw van vel. De Heer Burgmeester Vanderstichele zal burg meester blyven niemand is daer over verwonderd. M' Ernest Merghelynck zal eerste schepen zyn in vervanging van Mr Alphons Vandenpeereboom die opperwaert uit niet meer wilt van de Regencie deel maken! Is hy slim of niet? De heer De Sluers zal in afwagling dat hy eens burgmeester worde, de plaels van tweeden schepen aen nemen in vervanging van IV!' I wéiiis-Föttleyne. Waerotn deze laetsle vertrekken zou is het tot nu toe nog niet zeker hekend; sommige zeggen dal hy als te bedaerd (trop modérè) door de heete koppen van kante wordt gewezen. Wat de overige leden van den Raed aengaet som mige zouden behouden worden; andere die te koud geworden zyn otn hunne hooge jaren, andere die gelyk M' Iweins al te bedaerd zyn, zouden worden vel hoorde ooit daervan, ze! kwnê Bette, zy I gy gewend iu zilveren waterpotten te zeeken? Ik geloof dal gy u laet voor- staen, dal ge 's keizers katte zyt. Neen, zei Karei, ik beu des keizers katte niet, en nog veel min des keizers hondik ben die ik ben, en gy zult met tyd zien wie ik ben. Gy zyt, hernam kwaê Bette, een zotte, lastige duivel, en ik zeg, zyt ge met dien waterpot niet te vrede, doe voor den donder uw zaken iu uw hoedje. Patiëntie dan, zei Karei, maer gy moet my een paer rood marokyneo pantoffels bezorgen want myn voelen zyn verhit van 'l gaen.... eu gy inoet my ook eene schoone slaepmuts langen. ik gelord dat het de duivel 11 ingeeft, om my te plagen, hernam kwaê Belle, ik heb geen pantoffels, ten zy een paer oude stoffers van tnyn overleden man wilt gy die, ik zal ze u zenden. Van slaepmuiseu heb ik niets; wilt gy er eene, geef geld, ik zal ze doen koopen. Nu, nu,zei de Keizer, ik zie wel dat ik hier slecht hen geherbergd, ik kan de helft niet krygen van 't geen ik hebben wil: ik zal voor deze nacht rnyneit neusdoek om niyu hoofd hinden. Dat kuilt gy doen, antwoordde het wyf, en gy moet niet meer roepen, of bellen; want ik zal niet meer boven komen. Hiermede liep zy de trappen af, en Karei moest zich geiieereri ten beste hy kon. [Wordi voortgezet.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Yperling (1853) | 1853 | | pagina 1