vervangen door een zeker gelal mannen wiens bloed wat liitsiger en wiens gedachten wat heviger zyn. Deze samenstelling waerachtig belooft veel! wan delde de vorige Kegencie met rappe schreden in de baen des vooruitgangs.... tot den bedelzak, deze nieuwe zal er in a la vapeur lopen. En daerom vermoedt het katje dat die nieuwe peerden verre van den stadswagen uil den modder poel van geldgebrek te trekken waerin hy gevallen is, dooi' hun woedend stampen er nog meer zullen indelven. Wa ren zy noglans eens zoo gelukkig en zoo ver standig van door ware en kragtdadige gespaerzaem- heden den financieelen staet der stad in goed order te brengen, het beestje belooft hun van alles in 'twerk te leggen om hunne wezenstrekken in stand beelden op de vensters der Halle te doen plaetsen, met hunne namen in goude letters daer onder; en daer by eene medailje te doen slaen zoo groot als de cadran der Halle met de legende: Pulsa penuria succurrunl civibus. Dit is Ihj middel van nieuwe lasten Zullen wij worden vette gasten! Indien de stad Yper geene vergoeding bekooml, het zal aén de klerikale gazetten zyn dat de inwoners het zullen te danken liehben. Aldus spreekt broertje de Volksvriend. 'T is het oude liedje: Is er ievers een ongeluk, zyn de aardappels ziek, is het brood duer, heeft de werk man geen werk meer, 't zyn de klerikalen die er de oorzaek van zyn! Is het slecht wéder: wanneer het Tuindag of Kaltefeesl is, waeit hel en regent het dat men geenen hond er zoude door jagen, 't zyn nog eens de klerikalen die er de oorzaek van zyn! Zelfs, zoude men het geloven, worden de stadsmueren af geworpen, is het koorn duer en is het slecht leven... weel gy aen wie dat wy hel te danken hebben?... Aen de klerikalen! Aldus rammelen die reglzinnige nien- schen die men liberalen noemt... dusdanige domheden doen zy aen het kleine volk geloven.... welke hunne inzichten zyn, ontsnapt aen niemandzy willen de verantwoording die op hun alleen wegen moet, opeen ander werpen.... 'lis daer de handelwys van allen val- schaerd.... De liberalen die ons bergen van goud beloof- deu, hebben door hunne onnuttige geld verbruikingen ons zoo verre gebragt, dat de stad niet meer weel waer uit of waer in, zy staen daer nu te kyken.... en daer zy met reden vreezeu dat hun eene strenge rekening gevraegd worde over het besluer van twintig jaren, trachten zy de publieke aendacht elders te wenden, en uitleroepende eenigste oorzaek van den ellen- digen staet onzer stad is het wegtrekken van hel gar nizoen en de afbreking der vestingen!! 'T is pyulvk inderdaeddil lezien, iedereen jammert erover en met reden! Maerzy zwygenzeerstillekens dat zy gedurende twintig jaer al te liberael geweest zyn, en dal door hunne liberalery wy nu op hel zand zittenhoe veel duizende franken hebben zy niet gehangen aen nutlelooze dingen? hoe veel duizende franken zyn er door hel kommunael kollegie, door de Looije, dooi de Spectacle zale en zoo voorts weggesleept gewor den?... had men niet beter gedaen dit al te gebruiken tot het inbrengen in stad van neeringen en nyver- heden die het volk werk geven en doen leven? zouden wy nu niet Yperen zien floreren en ons bestaen niet moeten zien afhangen van eenige honderden soldaten en van het behouden van hooge muren en diepe gragten?.... Allons! allons! Volksvriendje e 11 gy allen liberale raeskalen, bekent dat wy gefopt zyn geweest! en wilt nu niet komen ratelen dat de ongelukkige staet der stad aen zoo onnoozele redens toetewyten is gelyk gy het ons wel zoude willen opvesten Denkt toch niet dat wy zoo dom zyn! De financieele staet der stad is in eene gunstige ge steltenis! zegt de Volksvriend. Broertje antwoord op deze volgende vragen: Waerom zyn de contributien verhoogd geweest van TIEN TEN HONDERD? Op hoeveel rekent gy de leeningen waermede de Sladskist bezwaerd is, en waervan zy jaerlyks de intresten betalen en later den opleg doen moet? Op hoeveel rekent gy dat wy in het verloop van het jaer 1854 zullen te kort komen? zal het min dan vyflig duizend franken zyn? En nu wanneer men een vierde van zyn inkomen te kort koomt, wanneer men intresten van groote geleende sommen betalen moet, wanneer men eene nieuwe gedwongene belasting van 10 afeisschen moet, mag men wrel zeggen dat de financieele staet in doen gesteltenis is? Ah broertje indien gy dit blyft houden staen wy denken dat uwe plaels is by Jan Van Heyden in de Thourout straet.... Daer zyn er die uwe zottigheden geloven zullen!! De kerkvervolging gaet voort in het groot hertogdom van Baden. De jesuieteu zyti tiit hel land gedreven. Een zeker getal van priesters zyn tot geldboeten verwezen of gevangen gezet. Hel volk uil zich krachtig ten voordeele der geestelyk- heid. Z. H. de aertsbisschop van Freiburg heeft eenen beveibrief afgeveerdigd over den toestand, lu deuzelven doet de tachen- tigjarige geloofsbelyder klaeiblykend zien dat de vyflig laelsle jaren een gedurige oorlog zyn geweest der duilsche hureaukratie tegen de vryheid der ketk. Om te doen zien tot boe verre de scbaetnteloosheid der onderdrukking gaet, is hel genoeg te weten dat hel ministerie geene pastoors wilt laten benoemen, geene seminaristen aen veerden, zonder toelating der borgerlyke magtdat de aertsbisschop geene brieven mag zenden tot de priesters zonder voorafgaende goedkeuring van eenen leegen bedienden der politie. In gemelden brief zegt de kerkvoogd dal de groothertog niet verantwoordelyk mag aenzieu worden, vermits in eene konsli- tutionneel land de veraDtwoordelykheid der gouverneinenteele akten valt op het ministeriehy wakkert de kalholyken aen om zich te onthouden van alle geweldenary en veiklaert bereid te zyn alles te lyden eerder dan aen zyne bisschoppelyke pligten te kort Ie blyven. Het ministerie heeft het inkomen der aertshisschnppen aen- geslagen. Op vele plaetsen van Duitschland worden er adressen gestemd en geldinzamelingen gedaen ten voordeele der ver volgden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Yperling (1853) | 1853 | | pagina 2