Van 26" November tot 2" December. M. Dumorlier vraegt dal de uitvoer der iolandsche granen verboden worde. De 1 ndépendance doet hem het tegenoverge stelde vragen te weten dat de invoer van tiitlandsche granen verboden worde. M. Coomans zegt dat de prys der granen voor oorzaek heeft het mislukken van den oogst; hy zegt dat de landbouwer veel min heeft opgedaen dan de verledeue jaren en dat de tegen woordige ryzing voor hent eene schadeloosstelling is, inaer tevens vraegt hy datom deze rampzalige ryzing te doen dalen, het gouvernement alle mogelyke middelen gebruike. Wat doet de liberaliste drukpers? Zy doet M. Coomans zeggen dat het zeer onregtveerdig zyn zou van iels te doeu om de tegeuwoordige pryzen te doen dalen. Bewyst zulks niet dat een gedeelte der belgische drukpers nog verkeert in den staet van barbaerschheid Zou er niet mogen eene wet bestaen om zulke vervalschingen even als de vervalsching der eetwaren en der openbare akten te straffen In 1817 wartn hei,volgens een slach van liberalisteu, de papen die de schuld waren van de graenduerte, van de aerdappelzieklevan het verval des ly nwaedbandels, enz. Het schynt dat die vrienden der goede prieslers gelvk zy zich noemen het zelfde spel gaeu herbeginnen. Men schiyft uit Geut Alle slach van domme en dwaze geruchten worden uitge strooid, ouder anderen dat het de jesuieten zyn welken het graen opkoopen, 0111 het brood in prys te doen slygen. Het is in kroegskeus en kaveeten dat sommige kerels die domme geruchten aen bet gemeene volk poogeu Ie doeu gelooven. Het is uiet zeer moeijelyk te raden met welk doel deze geruchten worden uitgestrooid. GEESTELYKE BENAMINGEN. M. Lefever, onderpastoor te Couckelaere, is pastoor be noemd te Zarren; hy wordt te Couckelaere vervangen door M. Lefebure, onderpastoor te Westkerke. M. Spilliaert, coadjutor te Damme, is onderpastoor beuoemd te Westkeike. M. Goemaere, professor in het kollegie van den H. Vin- cenlius te Yperen, is onderpastoor benoemd vau O. L. Vrouwe, te Brugge, in vervanging van M. Ide benoemd pastoor van Damme. De aktionnaireo van de Maetschappy der yzerwegen van Westvlaenderen zyn byeengeroepen te Brugge, tegen i6tn decembre, ten einde de overeenkomst te bekrachtigen aengegaen met MM. Parienle en C° wegens het leggen der sektie vau Deynze naer de linie van Brugge op Kortryk. Wy vernemen dat de beroemde romauschryver Hendrik Conscience eene nieuwe erkenning van zyne verdiensten heeft bekomen. De Koning van Zweden en Noorwegen koomt den Vlaemsohen schryver te benoemen lot ridder van het orde van Gustaef Wasa. Dit is de zesde dekoratie die de heer Conscience bekoomt, namelyk de orden van België, Nederland, Pruissen, Beijereu, Hessen-Darmstadt en nu dat van Zweden. Eeue byzoudere maetschappy te Brugge heeft aerdappeleu io hel groot aengekocht, en verkoopt die in het klein aen de weiklieden en aen de arme menschen, aen den prys van inkoop. Deze maetregel brengt veel nut en voordeel by. Sedert eenige dagen waren er brandbrieven geschreven naer twee landbouwers van Sluyvekenskerke, in dewelke er huu eene som van 1,000 fr. gevraegd wierd. De politie is op hare hoede. Den 16 dezer zal Koning Leopold zyn 65ejaer hereiken. De hertog van Brabaud is te Brussel terug. Hy zal onver- wyld naer Londen terugkeeren alwaer de hertogin van Braband gebleven is. In Frankryk distilleert men nu het sap der beeten in plaets van er de suiker uit te trekken. Het sap der beeten bevat omtrent 11 p. c. suiker, waervan men er inaer 5 of 6 p. c. kan uit trekken, daer de stokers die 11 p. c. geheel en gausch tot alcool kunnen brengen. In den nacht van 24 en 25 dezer heeft zich een dief in de kerk van het Beggynhof te Brussel laten sluiten, want eergis teren morgen heeft men twee offerblokken opengebroken, en men had er al uitgesloten wat zy inhielden, men vermoed een dettigiael franken. In den ruorgeud werd de koster die eenen gevoorderden ouderdom heeft, toen hy in de kerk kwain en den diefstal gewaer werd, zoodanig door schrik bevangen, dat hy eene geraektheid kreeg. Hy is in den morgend moeten berecht worden. Men heeft te Brussel zekeren J. Dpetitiemaker en briefschryver, aeogehouden, die met eene lyst ten behoeve van eene arme familie rond ging en reeds op die wyze 4oo franken had ingezameld, welke hy voor zyn eigen gebruik bestemde. De verledene week is te Brugge eene diefte van een nieuw slach gepleegd geworden. Eene vrouw gaet by den boekweil- peelder Min onze stad, vraegt eene hoeveelheid boekweit bloem, en geeft een lynwaden zak om dezelve in te doen. Als de bloem gewogen is, legt de vrouw den zak met bloem in hare mand, en doel eene beweging als of zy geld uil haren tasch wilde halen om de bloem te betalen. Maer zy zegt dat zy haer geld vergeten heeft, stuipl, neemt den zak met bloein uil hare mand, legt dien op den disch en voegt er by Ik zal de bloem hier een oogenblik laten, ik moet geld gaen halen, en zal aen- stonds wederkomen en gaet de deur met hare mand uil. Daer de vrouw niet wederom kwam, opende Mden zak Hy was met asch gevuld. De vrouw had-de bloem medegenomen en dezelve door eenen zak met assohe vervangen. In den nacht van 16° op 17" november zyn, in eene wouing, gelegen onder de gemeente Valkenburg, 4 gewapende personen geklommen, die de bewoners met de dood bedreigden, zoo zy geene aeuwyzing deden van het voorhandeu zynde geld en geldsweerden. De man des huizes met behulp vau zyne vrouw en dry kiuderen stelden zich kloekmoedig te weer en riepeu uit al hunne magt om hulp. Dit laelste scheen echter overbodig, want toen er hulp kwam opdagen, vond men twee der kwaeddoeuers in de magt der huisgenoten en wel zoo gewoud en geboeid, dat er geene mogelykheid tot ontkomen meer bestond. De twee overigen, den kwaden uitslag voorzien hebbende, hadden zich door de vlugt gered. De twee aenge- houdenen wierden in bewariug gesteld by de brigade gendarmen te Valkenburg, eu van daer naer deze stad gevankelyk over- gebragt, beneveus nog eenen der twee die gevlugt waren, en die gisteren reeds is aengehouden. De vierde is ook by name gekeud. Eeu van hel kouiplot, genaemd Priekaerts, is pas ont slagen van eene achtjai ige gevangenisstraf. Allen slaen ongun stig gekeud en behooren te huis op Heerlei heyde. BI1KUEKSTA»!) DER STAD YPEREN. t Manuelvk geslacht 3 1, GEBOORTEN J, t'samen 4. Vrouwelyk 1 HUWELYKEN. 1. Desramault, Desiderius-Lndovicus, oud 53 jaren, sloten maker, eu Poot, Rosalia-Cecilia, oud 55 jaren, dienstmeid. Payez, Willem-Joannes, oud 26 jaren, lapitsier, en Van- deubulcke, Justina, oud 26 jaren, kantwerkster.

HISTORISCHE KRANTEN

De Yperling (1853) | 1853 | | pagina 3